Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 12.06 Verordening cliëntenparticipatie gemeente Zevenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 12.06 Verordening cliëntenparticipatie gemeente Zevenaar
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie gemeente Zevenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn, instellingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Werk en Bijstand, artikel 47, Wet Voorzieningen Gehandicapten, artikel 1a en Gemeentewet artikel 149 en 150.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-200501-01-2010Nieuwe regeling bij gemeentelijke herindeling

03-01-2005

Zevenaar Post, 19-1-2005

05-003
01-01-2005nieuwe regeling

20-10-2004

Zevenaar Post, datum onbekend

04-100

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 12.06 Verordening cliëntenparticipatie gemeente Zevenaar

Verordening cliëntenparticipatie gemeente Zevenaar

 

Artikel 1 Definities

 • a.

  De wet: de Wet werk en bijstand (Wwb)en de Wet voorzieningen gehandicapten(Wvg)

 • b.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar

 • c.

  De gemeente: de gemeente Zevenaar

 • d.

  Cliënten: personen, die zijn aangewezen op (zorg)voorzieningen of uitkeringen (= doelgroep)

Artikel 2 Opdracht aan het college

Het college bevordert het instellen van een orgaan, bestaande uit cliënten, of zijn vertegenwoordigers wanneer deze zich richten op de behartiging van de belangen van cliënten, hierna te noemen: cliëntenraad, met als doel deze te betrekken bij de uitvoering van de wetten, zoals beschreven in deze verordening.

 

Artikel 3 Samenstelling cliëntenraad

 

 • 1.

  Waar mogelijk uitgaande van een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen is de samenstelling van de cliëntenraad als volgt: a. Maximaal 6 leden die een uitkering ontvangen en/of van een (zorg) voorziening gebruik maken; b. Maximaal 10 leden voorgedragen door organisaties die hun werkzaamheden richten op die terreinen van de sociale verzekeringswetgeving en voorzieningen waar de gemeente, hetzij in de uitvoeringssfeer, hetzij in de beleidsvorming direct mee van doen heeft; c. Maximaal twee leden op persoonlijke titel welke niet behoren tot de doelgroep gesteld in artikel1 lid d of tot een van de organisaties gesteld in artikel 3 lid3; d. Een voorzitter.

 • 2.

  De benoeming van de leden afkomstig uit de doelgroep (art. 1 onder d) geschiedt waar mogelijk uit de navolgende categorieën: - WWB - IOAW/IOAZ - WVG

 • 3.

  De benoeming van de leden namens de organisaties geschiedt met inachtneming van de volgende zeteltoedeling:

  - Gehandicaptenraad …………………………… twee leden

  - Werknemersorganisaties…………………………. twee leden

  - Ouderenbonden…………………………………… twee leden

  - Stichting Multiculturele Belangen Zevenaar………………… twee leden

  - Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie……… twee leden

 • 4.

  De leden uitkeringsgerechtigden en leden op persoonlijke titel dienen in de gemeente Zevenaar woonachtig te zijn.

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur leden

1. De leden worden benoemd door de cliëntenraad.

 • 2. De voordracht van de leden uitkeringsgerechtigden geschiedt door de cliëntenraad.

  • 3.

   De voordracht van de leden van de onder artikel 3 lid 3 genoemde organisaties is aan deze organisaties voorbehouden.

  • 4.

   De leden op persoonlijke titel worden benoemd door de cliëntenraad.

  5. De voorzitter wordt, al dan niet uit haar midden, benoemd door de cliëntenraad.

 • 6. De cliëntenraad kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.

 • 7. De zittingsduur van leden is, behoudens tussentijds aftreden gesteld op 4 jaar; de leden zijn tweemaal herbenoembaar.

 • 8. Het lidmaatschap eindigt, behoudens na periodieke aftreding: a. Op eigen verzoek: b. Door intrekking, op een gemotiveerd voorstel van de cliëntenraad, van de benoeming; c. Uiterlijk een half jaar nadat het lid niet meer tot de doelgroep, als bedoeld in artikel 1 onder d behoort; d. Als het, door één van de onder artikel 3 lid 3 genoemde organisaties voorgedragen, lid door hen wordt teruggetrokken; e. Als een der organisaties te kennen geeft niet langer deel te willen uitmaken van de cliëntenraad; f. Als een der organisaties, na beoordeling en motivering door de cliëntenraad, niet langer de bij de organisatie horende doelstelling nakomt of in gebreke blijft bij de uitvoering van de doelstelling van de organisatie.

 • 9. Het lidmaatschap van tussentijds benoemde leden eindigt op het moment dat degene in wiens plaats dit lid is benoemd zou aftreden.

Artikel 5 Periodiek overleg cliëntenraad

De cliëntenraad komt minimaal vijfmaal per jaar bijeen voor periodiek overleg over de uitvoering van de in deze verordening beschreven wetten door de gemeente.

Artikel 6 Standpunten cliëntenraad

De cliëntenraad kan aan het college gevraagd en ongevraagd zijn standpunten kenbaar maken over de uitvoering van de in deze verordening beschreven wetten. Alle standpunten dienen bij meerderheid van stemmen te worden ingenomen.

Artikel 7 Periodiek overleg met de gemeente

 • 1.

  De cliëntenraad overlegt in beginsel vijfmaal per jaar met het hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Zorg van de gemeente, of diens vertegenwoordiger.

 • 2.

  De cliëntenraad overlegt minimaal eenmaal per jaar met de relevante wethouder van de gemeente.

Artikel 8 Incidenteel overleg met de gemeente

De cliëntenraad kan incidenteel overleggen met beleidsambtenaren van de gemeente over voor de cliëntenraad relevante beleidsonderwerpen.

Artikel 9Geheimhoudingsplicht

De cliëntenraad neemt kennis van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht en zorgt dat zijn leden ook worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht. Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente, zal de cliëntenraad informatie en gegevensdragers die hem ter beschikking staan niet aan derden kenbaar maken.

Artikel 10 Informatievoorziening door de gemeente

Door of namens het college wordt de cliëntenraad voorzien van de voor de uitvoering van zijn taak relevante informatie.

Artikel 11 Faciliteiten

Het college draagt zorg voor: 1. Beschikbaar stellen van vergaderruimte. 2. Een budget ter vergoeding van de gemaakte kosten van de leden t.b.v. de uitvoering van hun werkzaamheden. Dit voor zover deze kosten samenhangen met de uitvoering deze werkzaamheden. 3. Scholing en deskundigheidsbevordering van de leden van de cliëntenraad.

Artikel 12 Citeerwijze en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening cliëntenparticipatie gemeente Zevenaar.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2005.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 20 oktober 2004.

De griffier, de burgemeester,

NOTA VAN TOELICHTING VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE

Algemeen

Bij de behandeling van de Wet werk en bijstand is naar aanleiding van een amendement van het Tweede-Kamerlid Bakker een artikel ingevoegd over cliëntenparticipatie. Doel van dit amendement is dat de cliëntenparticipatie bij de gemeenten op een lijn wordt gebracht met de Wet SUWI. Daarin wordt gesteld dat cliëntenparticipatie onmisbaar is in een uitvoeringsstructuur waarin de cliënt centraal staat.

Artikel 47 van de Wet werk en bijstand schrijft voor dat gemeenten bij verordening regels opstellen voor cliëntenparticipatie. Daarnaast schrijft artikel 1a van de Wet voorzieningen gehandicapten voor dat gemeenten in een verordening cliëntenparticipatie dienen te regelen.

De gemeente Zevenaar hecht grote waarde aan cliëntenparticipatie. Dit vindt al sinds 1996 plaats door communicatie en overleg tussen de afdeling Sociale Zaken en Zorg en de Cliëntenraad.

Met deze verordening wordt in feite geregeld wat de gemeente Zevenaar al jaren doet, namelijk dat het college zich inspant voor het bestaan van een orgaan dat zich richt op de belangenbehartiging van gehandicapten ingevolge de WVG, bijstandsgerechtigden, mensen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet en andere werkloze werkzoekenden zonder uitkering die onder de werking van de WWB vallen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Definities

Dit artikel bevat enkele begripsomschrijvingen.

Artikel 2 Opdracht aan het college

Het college spant zich in voor cliëntenparticipatie. Zij doet dit door het bestaan van een cliëntenraad te bevorderen. De rechten en plichten die voortvloeien uit deze verordening zijn van toepassing op de cliëntenraad waarmee het college afspraken maakt om de belangenbehartiging uit te voeren.

De cliëntenraad kan zijn standpunten over de uitvoering van de in deze verordening beschreven wettenaan het college kenbaar maken. Het gaat daarbij om een breed scala van onderwerpen die de cliënten raken, zoals inkomensverstrekking, arbeidsreïntegratie, fraudebestrijding en gehandicaptenbeleid.

De wijze waarop de cliëntenraad betrokken wordt, is beschreven in de rest van de verordening.

Artikel

3 Samenstelling cliëntenraad

De werkzaamheden van de cliëntenraad moeten gericht zijn op belangenbehartiging van cliënten. Daarom is het wenselijk, en zelfs noodzakelijk, dat de cliëntenraad voor een belangrijk deel bestaat uit leden van de doelgroep zelf en dat hij een representatieve afspiegeling is van de doelgroep. Uiteraard mag de doelgroep zich hierbij ook laten vertegenwoordigen door organisaties. De werkzaamheden van deze vertegenwoordigers moeten ook gericht zijn op belangenbehartiging van cliënten met betrekking tot de uitvoering van de wet door de gemeente. Verder biedt dit artikel de ruimte om maximaal een tweetal leden op persoonlijke titel zitting te laten hebben in de cliëntenraad.

De gemeente ziet toe of de samenstelling van de cliëntenraad in overeenstemming is met de eisen van dit artikel.

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur leden

In dit artikel is de benoeming en de zittingsduur van de leden van de cliëntenraad expliciet geregeld.

Artikel 5 Periodiek overleg cliëntenraad

Om hun taak goed uit te kunnen oefenen, moeten de leden van de cliëntenraad periodiek bij elkaar komen voor overleg. Omdat in beginsel vijfmaal per jaar overleg plaatsvindt tussen de cliëntenraad en de gemeente, is het van belang dat de leden ook minimaal zo vaak bij elkaar komen om de overleggen met de gemeente goed voor te bereiden.

Artikel 6 Standpunten cliëntenraad

De cliëntenraad heeft de bevoegdheid aan het college, gevraagd en ongevraagd, zijn standpunten over de uitvoering van de wet kenbaar te maken.

Wanneer de gemeente nieuwe plannen maakt of veranderingen wil aanbrengen in de dienstverlening en deze de belangen van cliënten raken, kan het college de cliëntenraad vragen om zijn mening. Andersom kan de cliëntenraad zijn standpunten aan het college kenbaar maken, wanneer hij van mening is dat de belangen van cliënten geraakt worden door plannen van of uitvoering door de gemeente.

Het college betrekt de standpunten van de cliëntenraad in haar overwegingen, maar is er niet aan gehouden.

Artikel 7 Periodiek overleg met de gemeente

In dit artikel is geregeld dat de cliëntenraad periodiek overleg heeft met de gemeente. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de cliëntenraad en de gemeente, de laatste zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau, in ieder geval een bepaald aantal malen per jaar bijeen komen voor het voeren van overleg over de uitvoering van de wet door de gemeente.

Wanneer het duidelijk is dat bijeenkomen niet zinvol is, bijvoorbeeld in vakantietijd, kunnen partijen in gezamenlijk overleg besluiten dat het overleg niet plaatsvindt.

De cliëntenraad voert minimaal eenmaal per jaar overleg met de wethouder. Het betreft hier de wethouder die Welzijn in portefeuille heeft.

Zowel de gemeente als de cliëntenraad kunnen agendapunten inbrengen.

Artikel 8 Incidenteel overleg met de gemeente

Het kan voorkomen dat de periodieke overleggen, zoals beschreven in artikel 8, niet afdoende of geschikt zijn om alle voor de cliëntenraad relevante onderwerpen aan de orde te stellen.

De periodieke overleggen zijn niet van dien aard dat daar alles tot in detail besproken kan worden. De cliëntenraad kan dan nader overleg plegen met de betrokken beleidsambtenaar.

Daarnaast is het mogelijk dat dringende beleidskeuzes gemaakt moeten worden in de periode tussen twee periodieke overleggen. Ook in dat geval kan de cliëntenraad de betrokken beleidsambtenaar tussentijds benaderen voor overleg.

Artikel 9

Geheimhoudingsplicht

Om een goed advies uit te kunnen brengen, neemt de cliëntenraad vaak in een vroeg stadium kennis van beleidsvoornemens. Daarvoor zullen vaak beleidsstukken overgelegd worden. Omdat beleid pas openbaar wordt na besluitvorming door het college, geldt tot dat moment voor de cliëntenraad de geheimhoudingsplicht.

Dit houdt onder andere in dat de cliëntenraad (de inhoud van) nog niet vastgestelde beleidsplannen niet verspreidt onder anderen dan zijn leden en ook zijn leden zich aan de geheimhoudingsplicht houden. Voor specifiek deskundig advies kan de cliëntenraad een accountant of juridisch adviseur raadplegen. Deze dient zich dan ook aan de geheimhoudingsplicht te houden.

Na schriftelijke toestemming van de gemeente mag de cliëntenraad (de inhoud) van beleidsplannen openbaar maken. Een openbaar besluit van het college van burgemeester en wethouders mag beschouwd worden als schriftelijke goedkeuring van de gemeente.

Artikel 10 Informatievoorziening door de gemeente

Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren, heeft de cliëntenraad informatie van de gemeente nodig. In ieder geval geeft het college de cliëntenraad het voorlichtingsmateriaal voor cliënten en relevante beleidsstukken. Het gaat daarbij om beleidsstukken over de uitvoering van de in deze verordening beschreven wetten

Artikel 11 Faciliteiten

Het college draagt zorgt voor afdoende faciliteiten voor de leden van de cliëntenraad. De leden moeten kunnen vergaderen en de nodige informatie kunnen verzamelen. Daarnaast moet de cliëntenraad zowel schriftelijk als telefonisch bereikbaar zijn voor leden, cliënten en de gemeente.

Artikel 12 Citeerwijze en inwerkingtreding

Hier worden de naam van de verordening en de datum van inwerkingtreding geregeld.