Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Beleidsregel aankondigingsborden en spandoeken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel aankondigingsborden en spandoeken
CiteertitelBeleidsregel aankondigingsborden en spandoeken
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging ten opzichte van het voorgaande beleid omdat de vergunningplicht in de APV is komen te vervallen. Hiervoor komt een meldingsplicht in de plaats.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:10 Algemeen Plaatslijke Verordening 2010 Zevenaar

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2014Wijziging ten opzichte van het voorgaande beleid omdat de vergunningplicht in de APV is komen te vervallen. Hiervoor komt een meldingsplicht in de plaats.

07-01-2014

Zevenaar Post, 15 januari 2014

IN13.06486

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel aankondigingsborden en spandoeken

 

 

 

Beleidsregel aankondigingsborden en spandoeken

Inclusief:

-1stewijziging vastgesteld door het college van B&W op dinsdag 7 januari 2014, in werking getredenop donderdag 14 januari

 

Beleidsregel aankondigingsborden en spandoeken

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

1.Aankondigingsbord:

Een sandwich- of driehoeksbord ter aankondiging van een evenement

 

2.Activiteiten:

Een bijeenkomst voor vermaak die in de gemeente Zevenaar plaatsvindt en wordt georganiseerd doorZevenaarse verenigingen of andere niet-commerciële instellingen

 

3.College:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar

 

4.Evenement:

Een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Zevenaar 2010en die in de gemeente Zevenaar plaatsvindt

 

5.Melding:

Een melding voor het plaatsen van aankondigingsborden, spanframes of ophangen van spandoekenop grond van artikel 2:10 lid 4 onder h van de Algemene Plaatselijke Verordening Zevenaar 2010

 

6.Spandoek:

Een doek van kunststof of ander materiaal waarbij het doek wordt opgespannen tussen twee dragers

 

7.Spanframe:

Een met de grond verankerde constructie waarin een spandoek of andere drager is bevestigd

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Aankondigingsborden zijn bedoeld voor het aankondigen van:

  • a.

   Activiteiten;

  • b.

   Evenementen, al dan niet met een commercieel belang;

  • c.

   Lokale theatervoorstellingen;

  • d.

   Goede doelen en voorlichtingscampagnes;

 • 2.

  Spandoeken zijn bedoeld voor:

  • a.

   Het kenbaar maken van goede doelen en voorlichtingscampagnes.

  • b.

   Activiteiten van Zevenaarse niet- commerciële instellingen.

 • 3.

  Spanframes zijn bedoeld voor het aankondigen van:

  • a.

   ‘Beschermde’ evenementen zoals omschreven in bijlage 4 van het Evenementenbeleid.

Artikel 3 Locaties

1.Voor het plaatsen van aankondigingsborden zijn 100 locaties binnen de gemeente Zevenaaraangewezen. Zie hiervoor de bijlage.

2.Voor het plaatsen/ophangen van spandoeken zijn 10 locaties binnen de gemeente Zevenaaraangewezen. Zie hiervoor de bijlage.

3.Voor het plaatsen van spanframes zijn 10 locaties binnen de gemeente Zevenaar aangewezen.Zie hiervoor de bijlage.

Artikel 4 Technische vereisten

 • 1.

  Algemeen:

  • a.

   Het verkeer mag van geen enkele vorm van aankondiging hinder of overlast ondervinden.

  • b.

   Bevestigingsmaterialen dienen zo te zijn en zo te worden toegepast dat passanten zich hieraan nietkunnen bezeren en dat hierdoor geen beschadigingen aan eigendommen van de gemeente ofderden kunnen worden veroorzaakt.

 • 2.

  Voor aankondigingsborden gelden de volgende eisen:

  • a.

   Maximum afmetingen: 1 meter breed x1,5 meter hoog.

  • b.

   Niet verankerd in de grond.

 • 3.

  Voor spandoeken gelden de volgende eisen:

  • a.

   Alleen op de aangewezen locaties in het centrum van Zevenaar hangen spandoeken boven deopenbare weg. Deze hoogte is minimaal 4,5 meter.

 • b.

  Op de overige locaties worden de spandoeken gespannen tussen dragers op de grond.

  • 4.

   Voor spanframes gelden de volgende eisen:

 • a.

  Maximaal 2,1 meter hoog en 2,7 meter breed.

 • b.

  Onder het frame moet een minimale ruimte/ doorkijk zijn van 1,7 meter.

 • c.

  De gehele constructie is goed verankerd in de grond.

Artikel 5 Aantallen en tijdsduur

1.een organisatie mag maximaal 7 keer per kalenderjaar een melding indienen.

2. a. Aankondigingen mogen maximaal 2 weken voor het evenement worden geplaatst.

 • b.

  Voor goede doelen en voorlichtingscampagnes geldt een maximale periode van 4 weken.

 • c.

  Alle aankondigingen dienen de dag na de activiteit/evenement vóór 12:00 uur te zijn verwijderd.

3. a. Voor aankondigingsborden geldt dat er per aanvrager maximaal 25 mogen worden geplaatst.

b.Er geldt een maximum aantal van 6 melders in een periode.

Artikel 6 Handhaving

 • 1.

  Indien in strijd wordt gehandeld met de artikelen 3, 4 en 5 zal handhavend worden opgetreden, waarbij de borden of spandoeken door de gemeente worden verwijderd.

 • 2.

  De kosten voor het verwijderen van de borden of spandoeken worden bij de overtreder in rekeninggebracht. Na voldoening van de kosten zal het bord of spandoek aan de overtreder wordenteruggegeven. Indien de kosten niet worden voldaan of het bord of spandoek niet wordt opgehaald,wordt het na 13 weken vernietigd.

3.Het niet naleven van de beleidsregels kan voor de overtreder of melder gevolgen hebben bij hetindienen van toekomstige meldingen.

Artikel 7 Onderhoud bij locaties

De gemeente Zevenaar behoudt zich het recht voor om aankondigingsborden en spandoeken tijdelijk te verwijderen in verband met noodzakelijk onderhoud. Daarnaast kunnen er vanwege gepland onderhoud tijdelijk minder locaties beschikbaar zijn voor aankondigingsborden.

Artikel 8 Uitsluiting aansprakelijkheid

De gemeente is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortvloeiend na het indienen van een melding op basis van deze beleidsregels.

Artikel 9 Bijzondere omstandigheden

In bijzondere omstandigheden kan het college gemotiveerd van deze beleidsregel afwijken, indien toepassing ervan niet in verhouding staat tot de met deze beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 10 Evaluatiebepaling

Het college evalueert binnen 12 tot 24 maanden na inwerkingtreding deze beleidsregel.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel aankondigingsborden en spandoeken”.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

   

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar,

 

dinsdag7 januari 2014,

 

drs. J.A. de Ruiter Mw. mr. S.E.G. Wiersma

 

De burgemeester De secretaris

Hoofdstuk 1 Algemene toelichting

Inleiding

In het vastgestelde evenementenbeleid (23 februari 2010) wordt het aankondigingsbeleid op hoofdlijnen beschreven. Hiermee wordt het aankondigen van activiteiten / evenementen bedoeld, welke nog op detailniveau uitgewerkt dient te worden. Naast de in het evenementenbeleid beschreven spandoeken en aankondigingsborden is het sinds 2011 ook mogelijk om evenementen aan te kondigen via de spanframes. In deze beleidsregel worden o.a. de regels benoemd die op deze drie vormen van aankondiging van toepassing zijn. Hiermee moet er meer duidelijkheid komen richting de burger wat wel en niet mogelijk is. De gemeente Zevenaar vindt het belangrijk dat evenementen van tevoren kenbaar worden gemaakt, maar neemt daarbij ook het algemeen belang in ogenschouw. Zo mogen objecten langs de weg niet uitzichtbelemmerend zijn voor het verkeer en geen ontsiering vormen voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. De voor u liggende beleidsregel zal in de verschillende behoeften voorzien.

 

Regelgeving

Het indienen van een melding voor het plaatsen van aankondigingsborden langs de openbare weg vindt haar grondslag in artikel 2:10 van de Algemeen Plaatselijke Verordening 2010 Zevenaar. Het eerste lid van dat artikel bepaalt dat het verboden is om zonder voorafgaande vergunning van het college de openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. In het vierde lid onder h wordt bepaald dat er geen vergunning is vereist voor het tijdelijk plaatsen van onder andere bouwmaterialen zoals bouwketen,steigers, containers als ook aankondigingsborden, spandoeken en spanframes indien er 3 weken voorafgaand melding wordt gedaan aan het college en deze niet binnen 8 werkdagen na ontvangst van de melding heeft besloten het plaatsen van het object te verbieden.

 

Een stelsel waarbij men bij het indienen van een melding kennis neemt van de gestelde voorwaarden is onvoldoende voor de regulering van aankondigingsborden langs openbare wegen. Zo worden de borden regelmatig op verkeersonveilige locaties gezet en worden deze vaak niet tijdig weggehaald. Deze beleidsregel verschaft daarom meer duidelijkheid.

Hoofdstuk 2 Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

In artikel 1 staan enkele begrippen gedefinieerd. Het merendeel van de definities spreekt voor zich.

Artikel 2 Toepassingsbereik

1.a en b: Met de definities van activiteiten en evenementen wordt voorkomen dat bedrijven (waaronder horeca) reclame kunnen maken voor hun reguliere activiteiten. Evenementen waarbij een commercieel belang speelt, zoals als een circus of een dance-festival, komen ook in aanmerking voor het plaatsen van aankondigingsborden.

c: Vanwege het grote aanbod aan voorstellingen mag het Musiater voor maximaal 7 voorstellingen per jaar aankondigingsborden plaatsen. Daarnaast is dit artikel bedoeld voor theatervoorstellingen van organisaties met een Zevenaars belang.

 • d.

  Goede doelen als: Rode Kruis, MS Fonds etc. Voorlichtingscampagnes als: ‘Wij gaan weer naar school’,‘aanpak winkeldieven’ etc.

  • 3.

   Evenementen met een ‘beschermde’ status : Zevenaar Muziekstad evenementen, Streekculturele(schuttersfeesten, lokale kermissen, carnaval e.d.) evenementen, 4 mei herdenking, Doedorp /jeugdvakantieactiviteiten, Festival Buitenblik, Buurt BBQ’s, Wijk- en Straatfeesten, Giesbeach,Breulyfeest,Halfvastenoptocht Angerlo, Boemelburchtparade Zevenaar, Kermis Zevenaar en Koninginnedag Zevenaar.

Multiculturele evenementen, Internationaal straattheater, Nationale Sportevenementen zijn ook voorbeelden van evenementen die een beschermde status kunnen verdienen.

Artikel 3 Locaties

De aangewezen locaties zijn voor iedereen duidelijk.

 • a.

  Voor aankondigingsborden geldt dat de melder binnen de 100 aangewezen locaties maximaal 1 bord in een straat mag plaatsen. Hierdoor kunnen verschillende melders in één periode voldoende hun borden in de gemeente spreiden.

 • b.

  Voor spandoeken zijn er in het centrum van Zevenaar meerdere locaties. In verband met de beeldbepaling wordt er naar gestreefd dat er niet meerdere spandoeken tegelijk in het centrum hangen.

 • c.

  De melder is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de aankondigingsborden, spandoeken ofspanframes.

Artikel 4 Technische vereisten

De gestelde eisen komen de (verkeers)veiligheid en beeldbepalendheid ten goede.

Artikel 5 Aantallen en tijdsduur

Alle bepalingen in dit artikel beogen voor alle vormen van aankondiging één doel, namelijk het voorkomen van een te grote druk op het totale bestand van locaties. Hierdoor is er meer ruimte om andere activiteiten aan te kondigen. Rond de verkiezingen heeft de gemeente een sturende rol op het aantal te vergeven locaties voor aankondigingsborden van politieke partijen. Indien er meerdere aanvragers in een zelfde periode spandoeken of spanframes willen plaatsen, dan stuurt de gemeente Zevenaar er op aan dat de aanvragers (onderling) de locaties eerlijk verdelen.

Artikel 6 Handhaving

De bevoegdheid om handhavend op te treden (bestuursdwang toepassen) vindt haar grondslag in artikel 5:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met artikel 125 van de Gemeentewet.

Artikel 7 Onderhoud bij locaties

Locaties kunnen tijdelijk niet beschikbaar zijn door onderhoud aan bijvoorbeeld wegen, lantaarnpalen of groenvoorzieningen.

Artikel 8 Uitsluiting aansprakelijkheid

Een voor zichzelf sprekend artikel. Een voorbeeld: Borden, spandoeken of spanframes kunnen om welke reden dan ook losraken en daarbij voertuigen beschadigen. De gemeente is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 9 Bijzondere omstandigheden

Onder bijzondere omstandigheden is het college niet alleen bevoegd maar zelfs verplicht van de beleidsregel af te wijken. Dat geldt als de strikte toepassing van de beleidsregel onder bijzondere omstandigheden leidt tot nadelige of voordelige gevolgen voor één of meer belanghebbenden die onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Het moet dan gaan om omstandigheden waarin de beleidsregel niet voorziet1.

Dat heeft tegelijkertijd tot gevolg dat onder normale omstandigheden niet afgeweken mag worden en de beleidslijn moet worden gevolgd. Het is de aanvrager die de bijzondere omstandigheden moet aanvoeren en zo nodig bewijzen. Alleen als de bijzondere omstandigheden overduidelijk aanwezig zijn, kan van het college worden verwacht dat het daar uit eigen beweging rekening mee houdt bij de besluitvorming.

Strikt genomen hoeft dit artikel niet in het beleid opgenomen te worden. De wet voorziet in een algemene formulering van deze clausule2.

 

1 ABRS 16 februari 2005, 200403595/1.

2 Artikel 4:84 van de ‘Algemene wet bestuursrecht’.

Artikel 10 Evaluatiebepaling

Op deze wijze kan worden bekeken in hoeverre de beleidsregel in de praktijk uitvoerbaar en doelmatig is en of er neveneffecten aan de uitvoering ervan zijn verbonden.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze bepalingen spreken voor zich.

 

Bijlage locaties

 

Aankondigingsborden

Alle borden worden aan een lantaarnpaal (Lp) bevestigd, tenzij anders aangegeven.

 

Zevenaar

 

Arnhemseweg

• Lp 3938 berm tussen weg en fietspad, kant Methen, bij bebouwde kom bord

• Lp 503 berm tussen weg en fietspad, kant Rosorum, begin middengeleider

• Lp 500 middengeleider, t.h.v. bushalte

• Lp 501 middengeleider, bij route bord

• Lp 1932 middengeleider, t.o. politiebureau, t.h.v. informatiebord

• Lp 1937 middengeleider, t.o. Prins Mauritsstraat

• Lp 1945 trottoir, kant Zonegge, voor flat Herkendaal

• Lp 1948 berm tussen weg en parallelweg, voor nr. 81

 

Centrum

• Lp 4226 hoek Arnhemseweg - Schievestraat

• bord éénrichtingsverkeer Grietsestraat t.h.v. verzinkbare palen bij Big Apple

• bord éénrichtingsweg Didamsestraat t.h.v. verzinkbare palen bij parkeerterrein

• bord voorrangsweg Stationsplein t.h.v. Lp 2670 bij verhoging bushaltes

Doesburgseweg

• ANWB paal groenstrook kant Lentemorgen, t.o. WOK - Texaco

• bord hondenuitlaatterrein grasveld kant Lentemorgen, t.o. Elsweide 7

• Lp 648 groenstrook kant Tatelaar, t.h.v. S.D.Z.Z.

• ANWB paal groenstrook kant Tatelaar, t.o. Hunneveldweg

Hengelder

• Lp 2969 berm tussen weg en fietspad, kant tennisvelden, t.o. parkeerterrein sportpark Hengelder

• Lp 2975 berm tussen weg en fietspad, kant bebouwing, t.h.v. nr. 24

• Lp 2979 berm tussen weg en fietspad, kant bebouwing, t.h.v. nr. 34

• Lp 2982 berm tussen weg en fietspad, kant bebouwing, t.h.v. nr. 42

 

Methen

• Lp 9002 berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, t.h.v. nr. 8

• Lp 9420 berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat, t.o. ANWB bord

• Lp 1679 middengeleider voor Arnhemseweg

• Lp 1680 middengeleider voor Arnhemseweg

 

Ringbaan-Noord

• Lp 510 middengeleider tussen Arnhemseweg en Spaansmaat

• Lp 512 middengeleider tussen Arnhemseweg en Spaansmaat

• Lp 519 middengeleider tussen Spaansmaat en Lentemorgen

• Lp 521 middengeleider tussen Spaansmaat en Lentemorgen

 

Ringbaan-Oost

• Lp 729 middengeleider, t.o. Oosteinde 26

• Lp 733 berm tussen weg en fietspad, kant Tatelaar, t.h.v. Peugeot garage

• Lp 742 berm tussen weg en parallelweg, kant Oosteinde, t.h.v. nr. 48

• Lp 751 berm tussen weg en fietspad, kant Schaapsdrift, t.h.v. nr. 90

 

Ringbaan-Zuid

• Lp 9012 berm kant Ooy, 6e lp vanaf rotonde Methen

• Lp 9016 berm kant Ooy, t.o. zendmast Engeveldweg

• Lp 9019 berm kant Ooy, t.h.v. inrit parkeerterrein Staring

• Lp 9054 berm kant Oud Zevenaar, bij gemaal Polder

• Lp 9059 berm kant Oud Zevenaar, bij bord bebouwde kom

• Lp 9662 berm kant Oud Zevenaar, t.o. informatiebord

• Lp 9065 berm kant Oud Zevenaar, nabij inrit Poelwijk

• Lp 9069 berm kant Oud Zevenaar, t.h.v. hoogspanningsmast

 

Groessenseweg

• Lp 2459 berm kant spoor, voor Hoevestraat

• Lp 5250 berm kant spoor, t.o. wit huis

• Lp 5253 berm kant Methen, boven spoortunnel

• Lp 2469 berm kant Methen, t.o. transformator

 

Pannerdenseweg

• Lp 2438 berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, t.h.v. nr. 10

• Lp 2441 berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, tussen nr. 14 en nr. 16

• Lp 2443 berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, tussen nr. 16a en nr. 18

• Lp 2445 berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, t.h.v. nr. 20

 

Oud- Zevenaar

 

Oud-Zevenaarseweg

• Lp 3035 berm kant Babberich, t.o. nr. 82

• Lp 3036 berm kant Babberich, t.h.v. nr. 73

• Lp 3037 berm kant Babberich, t.h.v. nr. 77

• Lp 3038 berm kant Babberich, t.h.v. nr. 85

 

Dijkweg

• Lp 3081 berm kant Duiven, t.o. nr. 31

• Lp 3083 berm kant Duiven, t.h.v. nr. 23a

• Lp 3085 berm kant Duiven, t.h.v. nr. 19

• Lp 3087 berm kant Duiven, t.h.v. nr. 11

 

Babberich

 

Middag

• Lp 3504 t.o. inrit Dorpstraat 9

• bord u nadert een voorrangsweg t.o. nr.95, bij glasbol

 

Zwanenwaay

• bord gesloten voor

Vrachtwagens t.o. nr.9, bij bussluis

 

Emmerichseweg

• Lp 3340 bij bord republiek Duitsland 1 km

 

Angerlo

 

Parallelweg

• Lp 6816 berm kant Rivierweg

• Lp 6813 berm kant Rivierweg

• Lp 6810 berm kant Rivierweg

• Lp 6808 berm kant Rivierweg

• Lp 6806 berm kant Rivierweg

• Lp 6804 berm kant Rivierweg

• Lp 6801 berm kant Rivierweg

• Lp 6799 berm kant Rivierweg

 

Mariëndaalseweg

• Lp 6561 berm kant sportpark, voor nr. 15

• Lp 6560 berm kant sportpark, t.o. Akkerweg

• Lp 6559 parkeerplaats sportpark

• schrikhek berm kant sportpark, naast bord bebouwde kom

 

Ganzepoelweg

• Lp 6762 berm kant industrieterrein, bij bord bebouwde kom

• Lp 6763 berm kant woonwijk, bij plattegrondkast

• Lp 6767 berm bij woonwagen

• Lp 6768 berm kant industrieterrein, t.o. woonwagen

 

Giesbeek

 

Uitmeentsestraat

• Lp 6065 berm kant Rivierweg

• Lp 6067 berm kant Rivierweg, bij bord bebouwde kom

• Lp 6070 berm kant Rivierweg, bij plattegrondkast

• Lp 6074 berm kant Rivierweg, bij bord verboden te parkeren-herhaling

• Lp 6076 berm kant Rivierweg

• Lp 6068 berm kant Rivierweg, lantaarnpaal met poster

 

Meentsestraat

• Lp 9427 berm kant Rhederlaag, t.o. nr. 117

• Lp 9426 berm kant Rhederlaag, t.o. nr. 113

• Lp 6150 bij nr. 5

 

Zwalmstraat

• boom voor nr. 15

• boom voor nr. 21

• Lp 6207 voor nr. 25

 

Bingerdensedijk

• Lp 6530 berm kant Rivierweg, bij gemaal

• Lp 6531 berm kant Rivierweg, bij bord gevaarlijke bocht

• Lp 6539 berm kant Giesbeek, bij paardenbak

• Lp 6541 berm kant Giesbeek, t.o. Tutenburgsestraat

 

Lathum

 

Kerkstraat

• Lp 6048 bij ingang kerkhof

• Lp 6044 bij nr. 16

• Lp 6041 bij nr. 31

 

Koestraat

• Lp 6056 berm kant Westervoort, voor rotonde

• bord 60 km- stopverbod grasveldje voor tankstation

• Lp 6057 berm kant Westervoort, t.o. de Kommensaal

• Lp 6058 hoek Bandijk – Koestraat

 

Spandoeken

 

Angerlo

• Fietstunnel

 

Babberich

• Witte Kruis t.o. huisnummer 117

 

Giesbeek

• Plantsoen nabij bushalte Zwalmstraat

 

Lathum

• Koestraat / Rivierweg, groenstrook kant Giesbeek

 

Zevenaar

• Roodwilligen t.h.v. huisnummer 118

• Platanenlaan, grasveld bij stroomkast

• Ringbaan-Oost t.h.v. bord steden contact

• Methen t.o. huisnummer 4

• Diverse locaties in het centrum van Zevenaar

 

Spanframes

 

Angerlo:

• Parallelweg

 

Babberich:

• Dorpstraat

 

Giesbeek:

• Zwalmstraat, nabij Rivierweg

 

Lathum:

• Koestraat, nabij Rivierweg

 

Zevenaar:

• Arnhemseweg (vanuit Duiven) na rotonde, bij Citer op het gras.

• Doesburgseweg (vanaf A12), na de Shell tussen de bomen op het gras

• Ringbaan Oost richting Hengelder, 50 meter voor rotonde. Aan de rechterzijde op het gras, tussen de rijbaan en het fietspad.

• Ringbaan Zuid, nabij Nijverheidsstraat

• Ringbaan Zuid / Dijkweg. 50 meter van de rotonde af op het gras, aan zijde spoor.

• Methen, rotonde Ringbaan Zuid.