Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 09.05 Subsidieverordening waardevolle/monumentale bomen 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 09.05 Subsidieverordening waardevolle/monumentale bomen 2007
CiteertitelSubsidieverordening waardevolle/monumentale bomen 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Is gebaseerd op Bomenverordening (art 5), voorheen Kapverordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Boswet en Gemeentewet artikel 149, 198

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200807-12-2019nieuwe regeling

28-03-2007

Zevenaar Post, 19-12-2007

07-026

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 09.05 Subsidieverordening waardevolle/monumentale bomen 2007

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat het gewenst in het belang van de instandhouding van waardevolle/monumentale bomen op particulier terrein een subsidieregeling in te stellen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

 • Onderwerp

  Voorstelnummer

  Subsidieverordening waardevolle/monumentale bomen 2007.

  07-026

Gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet en de Bomenverordening 2007;

b e s l u i t :

Vast te stellen de volgende verordening:

 • Subsidieverordening waardevolle/monumentale bomen 2007

ARTIKEL 1: Subsidiebijdrage waardevolle/monumentale bomen
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verlenen in de kosten van maatregelen, die noodzakelijk zijn voor het duurzaam instandhouden van een waardevolle/monumentale boom.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage, als bedoeld in het eerste lid, verlenen voor een bepaalde waardevolle/monumentale houtopstand, indien zij een vergunning tot vellen voor deze houtopstand geweigerd hebben.

 • 3.

  Onder duurzame maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zijn in elk geval begrepen: a. structurele groeiplaatsverbetering b. kroonsnoei; c..kroonverankering;

 • 4.

  De bijdrage kan worden verleend aan: a. de eigenaar van de grond waarop de houtopstand zich bevindt; b. een natuurlijk of rechtspersoon die krachtens een persoonlijk of zakelijk recht het feitelijke gebruik heeft van de grond waarop zich de houtopstand bevindt.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen, naast het in het eerste en tweede lid van dit artikel bepaalde, diensten verlenen voor het onderhoud en de instandhouding van een houtopstand. Desgewenst kunnen zij hiervoor een schriftelijke, meerjarige overeenkomst sluiten.

ARTIKEL 2: Procedure bijdrageregeling bijzondere/monumentale bomen
 • 1.

  Een aanvraag om een bijdrage of dienstverlening als bedoeld in het eerste lid, respectievelijk vijfde lid van artikel 1 moet schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De aanvraag dient ondertekend te zijn door zowel de eigenaar als de gebruiker van de grond waarop zich de houtopstand bevindt.

 • 3.

  De bijdrage wordt slechts verleend indien een begroting van de kosten, opgesteld door een deskundig boomverzorger dan wel door de gemeente, wordt bijgevoegd en vooraf door burgemeester en wethouders is goedgekeurd.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere voorwarden stellen aan vorm en inhoud van de aanvraag en de aanvraagprocedure.

ARTIKEL 4: Hoogte van de bijdrage
 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks de bijdragen vast voor de in artikel 1 bedoelde maatregelen. Zij kunnen een maximumbijdrage vaststellen voor de maatregelen te verrichten aan een boom of een andere houtopstand.

 • 2.

  De bijdrage wordt alleen toegekend voor de kosten, die vooraf door burgemeester en wethouders zijn goedgekeurd.

 • 3.

  De bijdrage wordt verleend onder de voorwaarden dat: a. de maatregelen worden uitgevoerd door een deskundig boomverzorger; b. de maatregelen binnen 6 maanden na toekenning worden uitgevoerd; c. de boom in alle opzichten behoorlijk in stand gehouden wordt

 • 4.

  Aan het verlenen van de bijdrage kunnen door burgemeester en wethouders nadere voorwaarden worden gesteld.

ARTIKEL 5: Uitbetaling bijdrage:

De bijdrage wordt uitbetaald indien:

 • a.

  Burgemeester en wethouders is gebleken dat de maatregelen naar behoren zijn uitgevoerd;

 • b.

  Binnen 8 maanden na toekenning van de bijdrage de rekening van de boomverzorger is overlegd.

ARTIKEL 6: Het vervallen van de bijdrage:
 • 1.

  De toekenning van de bijdrage vervalt, zodra: a. degene aan wie de bijdrage is toegekend ophoudt eigenaar te zijn of anderszins onbevoegd wordt over de houtopstand te beschikken; b. de houtopstand teniet is gegaan; c. niet wordt voldaan aan de bepalingen van deze bijdrage regeling; d. niet wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij de toekenning van de bijdrage; e. de eigenaar een privaatrechtelijk persoon is die ontbonden wordt.

 • 2.

  Ingeval de eigendom van de houtopstand gedeeltelijk overgaat of de houtopstand gedeeltelijk teniet gaat, bepalen burgemeester en wethouders of en in hoeverre voor het overblijvende deel van de houtopstand verdere verlenging van de bijdrage plaatsvindt.

ARTIKEL 7: Slotbepaling

Deze verordening kan worden aangehaald als: Subsidieverordening waardevolle/monumentale bomen 2007.

Zij treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,

gehouden op 28 maart 2007.

De griffier, De voorzitter,

Toelichting subsidieverordening waardevolle/monumentale bomen 2007

Algemene toelichting

 

In de Bomenverordening 2007 is de bevoegdheid aan burgemeester en wethouders gegeven om een lijst van waardevolle/monumentale bomen op te stellen op particulier terrein binnen bebouwde kom. Voor deze bomen wordt in beginsel geen kapvergunning verleend. Om betrokken eigenaren tegemoet te komen in de kosten van onderhoud achten wij het redelijk een gemeentelijke bijdrage te verstrekken. De subsidie bestaat uit vaste bedragen per onderdeel. Deze bedragen kunnen jaarlijks worden aangepast i.v.m. de jaarlijkse indexering.

De eigenaren worden in de onderhoudskosten bijgestaan. Hierbij gaat het o.a. om de volgende onderhoudsmaatregelen. -structurele groeiplaatsverbetering -kroonsnoei(dood hout en herstel en stabilisatie snoei) -kroonverankering

De gemeente biedt verder aan op kosten van de gemeente de visuele veiligheidsinspectie uit te voeren van waardevolle/monumentale bomen.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1: Subsidieverordening bijzondere/monumentale bomen

Llid 3. Dit is een niet limitatief bedoelde lijst van maatregelen. Lid 5. Soms kan het praktischer en goedkoper zijn als de gemeente zelf werkzaamheden verricht.

 

Artikel 2: Procedure bijdrageregeling monumentale bomen

Lid 4. Boomverzorger is verkozen boven boomverzorgingsbedrijf om niet aan het juridisch vereiste van een bedrijf/onderneming te hoeven voldoen. De deskundigheid staat immers voorop.