Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Incassoreglement Zevenaar 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIncassoreglement Zevenaar 2016
CiteertitelIncassoreglement Zevenaar 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Incassoreglement Zevenaar 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk Wetboek en Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201525-05-2018Onbekend

16-12-2015

Zevenaar Post, 23 december 2015

IN15.01995

Tekst van de regeling

Intitulé

Incassoreglement Zevenaar 2016

De heffingsambtenaar van de gemeente Zevenaar;

Overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is nadere regels vast te stellen voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen;

 

Gelet op de van toepassing zijnde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en de Gemeentewet;

 

Besluit:

Vast te stellen het volgende reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Zevenaar

Incassoreglement Zevenaar

Artikel 1 – begripsomschrijving

 • 1.

  Automatische incasso: het door of namens de gemeente afschrijven van een bedrag van de bankrekening van een belastingschuldige ten gunste van de gemeente Zevenaar;

 • 2.

  Machtiging: een schriftelijke of elektronische machtiging van de belastingschuldige aan de gemeente Zevenaar om wegens verschuldigde gemeentelijke belastingen bedragen van zijn bankrekening af te schrijven;

 • 3.

  Termijnbedrag: bedrag waarvoor ter voldoening van een betalingstermijn aan de bank van de belastingschuldige een verzoek tot automatische incasso wordt gedaan;

 • 4.

  Invorderingsambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet.

Artikel 2 – deelname aan incasso

 • 1.

  Om deel te kunnen nemen aan het automatisch incasseren van belastingbedragen moet de belastingschuldige de gemeente Zevenaar hiertoe gemachtigd hebben;

 • 2.

  De machtiging geldt voor onbepaalde tijd en geldt voor de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, reclamebelasting en precariobelasting;

 • 3.

  Aanslagen boven de € 10.000,- komen niet voor automatische incasso in aanmerking;

 • 4.

  De invorderingsambtenaar kan deelname weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 3 – termijnen

 • 1.

  Aanslagen waarvan de dagtekening ligt tussen 1 januari en 1 juli van het belastingjaar waarop ze betrekking hebben, moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de dagtekening van het aanslagbiljet tot en met september nog maanden in het belastingjaar overblijven;

 • 2.

  Aanslagen waarvan de dagtekening ligt na 1 juli van het belastingjaar waarop ze betrekking hebben, moeten worden betaald in drie gelijke termijnen;

 • 3.

  In afwijking van het eerste en tweede lid, geldt ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan minder is dan € 50,-  de verschuldigde belasting door middel van automatisch incasso in twee termijnen van de betaalrekening van de belastingschuldige kan worden afgeschreven.

 • 4.

  Indien een machtiging wordt afgegeven na dagtekening van de aanslag wordt het aantal termijnen gelijkgesteld aan het resterend aantal termijnen wat van toepassing zou zijn indien de machtiging vóór het opmaken van het aanslagbiljet zou zijn verstrekt;

 • 5.

  Bij het van toepassing zijn van de voorgaande leden vervallen de incassotermijnen op of rond de laatste werkdag van de maand, waarbij de eerste termijn ten minste veertien dagen na de dagtekening van de aanslag valt;

 • 6.

  Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid van het aantal nog te vervallen incassotermijnen van het aanslagbiljet.

Artikel 4 – ontbindende voorwaarden

 • 1.

  De automatische incasso wordt beëindigd indien:

  • a.

   de automatische incasso van een aanslag tweemaal niet succesvol uitgevoerd kan worden, dan wel gestorneerd c.q. teruggestort is;

  • b.

   indien de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zou belemmeren.

 • 2.

  De invorderingsambtenaar stelt de belastingschuldige schriftelijk op de hoogte van het niet kunnen uitvoeren van een automatische incasso en van het beëindigen ervan.

Artikel 5 – overlijden

 • 1.

  Bij overlijden van de belastingschuldige wordt de automatische incasso niet beëindigd;

 • 2.

  Op verzoek van de erven wordt de automatische incasso beëindigd.

Artikel 6 – echtscheiding / verhuizing

De automatische incasso eindigt niet door echtscheiding, ontbinding van een partnerschapsregistratie of samenlevingsovereenkomst, het uit elkaar gaan van partners of verhuizing.

Artikel 7 – wijziging rekeningnummer

Wijzigingen betreffende het rekeningnummer waarvan afgeschreven wordt dienen terstond schriftelijk of elektronisch door de belastingschuldige te worden gemeld.

Artikel 8 – terugstorting

Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, kan hij binnen de door zijn bankinstelling gestelde termijn en conform de door de bankinstelling gevraagde wijze, opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

Artikel 9 – beëindiging automatische incasso

 • 1.

  De automatische incasso kan op verzoek van de belastingschuldige worden beëindigd;

 • 2.

  Indien de belastingschuld na het beëindigen of ontbinden van de automatische incasso nog niet geheel is voldaan, geldt de betaaltermijn voor niet-automatische betalingen overeenkomstig de belastingverordeningen;

 • 3.

  Wanneer de in het tweede lid genoemde betaaltermijn is verstreken moet de resterende belastingschuld onmiddellijk betaald worden.

Artikel 10 – inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking;

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Incassoreglement Zevenaar 2016’.

   

Aldus vastgesteld d.d. 16 december 2015, de heffingsambtenaar van de gemeente Zevenaar,

 

J.G. Bloemberg