Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2016
Citeertitel1e wijziging Legesverordening 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Betreft 1e wijziging tarieven kansspelen en verklaring omtrent het gedrag.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de kansspelen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201601-01-20171e wijziging tarieven kansspelen en verklaring omtrent het gedrag

09-02-2016

Zevenaar Post d.d. 17-02-2016

Z/16/243370

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2016

Het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op artikel 10 van de legesverordening 2016

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2016

Verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2016
Artikel I

A

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken artikel 1.9.1 van de bij de Legesverordening 2016 behorende tarieventabel wordt vervangen door:

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

B

Hoofdstuk 16 Kansspelen, de artikelen 1.16.1 t/m 1.16.1.2 van de bij de Legesverordening 2016 behorende tarieventabel wordt vervangen door:

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

Artikel II

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel III
  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 maart 2016.

Artikel IV

Deze verordening wordt aangehaald als: 1e wijziging Legesverordening 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 februari 2016.

 

De voorzitter, De secretaris,