Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Verordening Wmo-cliëntenraad gemeente Zevenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wmo-cliëntenraad gemeente Zevenaar
CiteertitelVerordening WMO cliëntenraad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art 11 en 12 Wet maatschappelijke ondersteuning
 2. art 47 Wet werk en bijstand
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-07-2020nieuwe regeling

27-05-2009

Zevenaar Post, 10-06-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wmo-cliëntenraad gemeente Zevenaar

 

 

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. De wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet werk en bijstand (Wwb);

b. Cliëntenparticipatie: het betrekken van en het invloed uitoefenen door cliënten, direct belanghebbenden van cliënten en belangenorganisaties bij de gemeentelijke beleidsvoorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet werk en bijstand (Wwb ; voor het onderdeel: inkomensondersteuning/minimabeleid)

c. Cliënt: de inwoner van de gemeente Zevenaar die een beroep doet op de Wmo en/of Wwb (inkomensondersteuning), dan wel de persoon of groep die valt onder de werkingssfeer van de Wmo;

d. Belangenorganisatie: een organisatie die de belangen van groepen cliënten behartigt op het terrein van de Wmo;

e. De Wmo-cliëntenraad: de Wmo-cliëntenraad gemeente Zevenaar; een adviseur als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

f. De raad: de gemeenteraad;

g. Het college: het college van burgemeester en wethouders;

h. De gemeente: de gemeente Zevenaar.

Artikel 2 Doelstelling, taak en werkwijze van de Wmo-cliëntenraad

1. De Wmo-cliëntenraad is ingesteld om de cliëntenparticipatie voor de Wmo vorm te geven.

De Wmo-cliëntenraad heeft tot doel de mening van de cliënten en belangenorganisaties te verwoorden door middel van het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen die betrekking hebben op het integrale Wmo-beleid.

 

2.Het college betrekt de adviezen zichtbaar bij de besluitvorming en indien het college van het advies afwijkt, doet het college dat gemotiveerd.

 

3. Aan de Wmo-cliëntenraad gevraagde adviezen worden binnen zes weken - na ontvangst van het verzoek om advies - schriftelijk uitgebracht aan het college. De Wmo-cliëntenraad kan het uitbrengen van een advies eenmaal voor twee weken verdagen. Van een verdaging wordt schriftelijk en gemotiveerd mededeling gedaan.

Artikel 3 Samenstelling, benoeming, zittingsduur en beëindiging lidmaatschap

 • 1.

  De Wmo-cliëntenraad heeft, naast de onafhankelijke voorzitter, maximaal 10 leden.

 • 2.

  De leden en plaatsvervangende leden worden op aanbeveling van de in het elfde lid van dit artikel genoemde belangenorganisaties en (vertegenwoordigers van) cliënten voorgedragen voor benoeming.

 • 3.

  De leden van de Wmo-cliëntenraad en de plaatsvervangende leden, worden benoemd door het college. Het college beslist over de beëindiging van het lidmaatschap.

 • 4.

  De zittingstermijn voor leden van de Wmo-cliëntenraad bedraagt maximaal vier jaar. Na deze eerste vier jaar komen de leden, na evaluatie door en op voordracht van hun achterban, voor herbenoeming voor maximaal nog één termijn van vier jaar in aanmerking.

 • 5.

  Bij tussentijds aftreden van een lid voorzien de aanbevelende belangenorganisaties en (vertegenwoordigers van) cliënten in de voordracht van een opvolger aan het college. De tussentijdse benoeming geschiedt voor de resterende zittingstermijn.

 • 6.

  Het lidmaatschap eindigt, behoudens na periodieke aftreding:

  a. Op eigen verzoek;

  b. Door intrekking van de benoeming op een gemotiveerd voorstel van de Wmo-cliëntenraad;

  Uiterlijk een half jaar nadat het lid niet meer tot de doelgroep behoort, als bedoeld in het elfde lid van dit artikel;

  d. Als het, door één van de onder het elfde lid van dit artikel genoemde belangenorganisaties en (vertegenwoordigers van) cliënten voorgedragen lid, door hen wordt teruggetrokken;

  e. Als een van de belangenorganisaties en (vertegenwoordigers van) cliënten te kennen geeft niet langer deel te willen uitmaken van de Wmo-cliëntenraad;

  f. Als een van de belangenorganisaties en (vertegenwoordigers van) cliënten, na beoordeling en motivering door de Wmo-cliëntenraad, niet langer de bij de organisatie horende doelstelling nakomt of in gebreke blijft bij de uitvoering van de doelstelling van de organisatie.

 • 7.

  Bij ernstig disfunctioneren van een of meer van de leden van de Wmo-cliëntenraad vindt er overleg plaats tussen het desbetreffende lid/leden en de voorzitter. Indien dit overleg onvoldoende resultaten heeft opgeleverd, kan de Wmo-cliëntenraad het college verzoeken te beslissen over beëindiging van het lidmaatschap van het desbetreffende lid/leden. In het geval dit het disfunctioneren van de voorzitter betreft, geldt dat ten minste 2/3 meerderheid van de Wmo-cliëntenraad het college kan verzoeken te beslissen.

 • 8.

  De vergaderingen van de Wmo-cliëntenraad worden voorgezeten door de onafhankelijke voorzitter.

 • 9.

  De voorzitter wordt op persoonlijke titel benoemd door het college. De gemeente draagt zorg voor de werving en selectie van een onafhankelijke voorzitter. Het college benoemt de voorzitter, gehoord de leden van de Wmo-cliëntenraad. Artikel 3, lid 4 en 6, sub a en b zijn ook op de voorzitter van toepassing.

 • 10.

  De Wmo-cliëntenraad kiest uit zijn midden een secretaris, penningmeester en een vicevoorzitter.

 • 11.

  De voorzitter maakt deel uit van de Wmo-cliëntenraad. De overige 10 zetels zijn beschikbaar voor:

  - een vertegenwoordiger namens:

  - de senioren;

  - de chronisch zieken;

  - de mantelzorgers;

  - de vrijwilligers;

  - de gebruikers van Zevenaarse welzijnsactiviteiten;

  - mensen met een lichamelijke beperking;

  - mensen met een verstandelijke beperking;

  - mensen met een psychische beperking;

  - mensen met een Wmo-voorziening;

  - mensen met een Inkomensondersteunende voorziening.

Artikel 4 Recht van initiatief

De Wmo-cliëntenraad kan advies uitbrengen over alle aangelegenheden die het beleid, de uitvoering en (de kwaliteit) van de dienstverlening in het kader van de wet betreffen.

Artikel 5 Recht op informatie

1. De Wmo-cliëntenraad krijgt gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die voor cliëntenparticipatie nodig is.

 

2. De Wmo-cliëntenraad wordt geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheids-onderzoeken, enquêtes en klantrapportages.

Artikel 6 Recht van advies

De cliëntenraad wordt tijdig in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over beleidvoornemens en uitvoering met betrekking tot de wet.

Artikel 7 De vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de Wmo-cliëntenraad vinden minimaal zes maal per jaar plaats, of zoveel vaker als ten minste vier leden dat nodig achten.

 • 2.

  De leden van de Wmo-cliëntenraad kunnen tot ten minste 12 werkdagen voorafgaand aan de vergadering onderwerpen voor de agenda aanmelden bij de voorzitter. De voorzitter beslist, in overleg met de secretaris, over de agendering.

 • 3.

  De agenda en de bijbehorende stukken worden in principe tien werkdagen voorafgaand aan de vergadering naar de leden verstuurd.

 • 4.

  Alle leden van de Wmo-cliëntenraad zijn, met uitzondering van de onafhankelijke voorzitter, stemgerechtigd. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen, op voorwaarde dat tweederde van de leden aanwezig is.

 • 5.

  Bij het staken van de stemmen kan het desbetreffende voorstel op een volgende vergadering wederom aan de orde worden gesteld, op voorwaarde dat tweederde van de leden aanwezig is. Staken de stemmen weer, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

 • 6.

  De vergaderingen van de Wmo-cliëntenraad zijn in beginsel openbaar. De stukken voor de vergadering zijn in principe tien dagen voorafgaand aan de vergadering voor derden beschikbaar. De agenda wordt gepubliceerd in de gemeenterubriek van de lokale weekkrant. Een en ander voor zover het bepaalde in artikel 14 over geheimhouding zich daar niet tegen verzet.

 • 7.

  De Wmo-cliëntenraad kan besluiten tot het houden van een besloten vergadering of een agendapunt van een vergadering als een meerderheid van de aanwezigen leden hiervoor is.

 • 8.

  Naast de reguliere vergaderingen vindt minimaal twee keer per jaar, of zoveel vaker als nodig geacht, overleg plaats tussen de Wmo-cliëntenraad en de betrokken wethouder van de gemeente Zevenaar.

Artikel 8 Werkgroepen

1. Voor een adequate invulling van haar taken/werkzaamheden kan de Wmo-cliëntenraad werkgroepen instellen.

 

2. Werkgroepen ontvangen hun middelen van de Wmo-cliëntenraad.

Artikel 9 Huishoudelijk reglement

De Wmo-cliëntenraad stelt een huishoudelijk reglement vast, dat voorafgaand aan de vaststelling ter goedkeuring aan het college wordt voorgelegd.

Artikel 10 Facilitering

 • 1.

  Het college draagt zorg voor beschikbaarheid van een vergaderruimte inclusief vergaderfaciliteiten en koffie en thee.

 • 2.

  Voor het bijwonen van de vergaderingen wordt aan de leden en de voorzitter van de Wmo-cliëntenraad presentiegeld toegekend. In het geval dat de leden voor het bijwonen van de vergadering vertegenwoordigd worden door de plaatsvervangende leden, dan wordt het presentiegeld toegekend aan de plaatsvervangende leden. Maximaal wordt voor 10 vergaderingen per jaar presentiegeld toegekend. Voor de hoogte van het presentiegeld wordt tabel IV ( = vergoeding commissieleden) van het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden gevolgd (Besluit van 22 maart 1994, houdende regels betreffende de rechtspositie van raads- en commissieleden).

 • 3.

  Naast de in het tweede lid genoemde vergoeding, stelt het college jaarlijks een budget beschikbaar, bedoeld voor het functioneren van de Wmo-cliëntenraad.

Artikel 11 De verslaglegging

Jaarlijks brengt de secretaris namens de Wmo-cliëntenraad voor 1 april verslag uit aan het college van de activiteiten en de bevindingen over het voorafgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbare budget.

 

Artikel 12 Hardheidsclausule

De raad en het college kunnen één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten, voor zover toepassing gelet op het belang van cliëntenparticipatie leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Geschillen

Het college beslist (gehoord hebbende de Wmo-cliëntenraad) over de geschillen die voortkomen uit deze verordening.

Artikel 14 Geheimhouding

Op de Wmo-cliëntenraad en de werkgroep(en)is de geheimhoudingsplicht van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Zij zorgt dat hun leden bij hun benoeming worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht.

Artikel 15 Slotbepalingen

 

 • 1.

  Communicatie

  a. Het college maakt het bestaan van de Wmo-cliëntenraad bekend bij de cliënten van de gemeente, de gemeentelijke organisatie en de belangenorganisaties.

   

  b. Het college zorgt voor de bekendmaking van deze verordening.

   

 • 2.

  Evaluatie

  • a.

   De Wmo-cliëntenraad evalueert jaarlijks samen met het college van burgemeester en wethouders het functioneren van het onderling overleg. Indien er op basis van deze evaluatie reden is om de verordening aan te passen, wordt hiertoe via de Wmo-cliëntenraad en het college een voorstel ingediend bij de gemeenteraad.

Artikel 16 Intrekking verordening

De verordening cliëntenparticipatie gemeente Zevenaar, vastgesteld 20 oktober 2004, hernieuwd bij gemeentelijke herindeling 3 januari 2005, vervalt bij inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 18 Citeerwijze

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Wmo-cliëntenraad gemeente Zevenaar.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar gehouden op 27 mei 2009.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,