Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 12.08 Handhavingsverordening Wet werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 12.08 Handhavingsverordening Wet werk en bijstand
CiteertitelHandhavingsverordening Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

incl technische wijziging

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8a van de Wet werk en bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2010Onbekend

31-03-2010

Zevenaar Post, 28-4-2010

10-115

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 12.08 Handhavingsverordening Wet werk en bijstand

 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

 • Onderwerp

  Voorstelnummer

  Handhavingsverordening Wet werk en bijstand.

  10-015

Gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 8a van de Wet werk en bijstand

b e s l u i t :

Vast te stellen de “Handhavingsverordening Wet werk en bijstand”.

Artikel 1. Begripsomschrijving

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet werk en bijstand (WWB);

 • b.

  de afstemmingverordening: de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zevenaar;

 • c.

  het handhavingsbeleidsplan RSD De Liemers: het beleidsplan gericht op het voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik van de wet;

 • d.

  de beleidsregels terugvordering: de uitvoeringsvoorschriften zoals beschreven in het Debiteurenbeleidsplan RSD De Liemers en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders inzake de terugvordering van ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende bijstand.

Artikel 2. Handhavingsbeleidsplan

Het college van burgemeester en wethouders draagt in het kader van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet zorg voor het opstellen van een handhavingsbeleidsplan.

Artikel 3. Inhoud handhavingsbeleidsplan

In het in artikel 2 genoemde handhavingsbeleidsplan komt in ieder geval tot uitdrukking;

 • -

  een gemeentelijke visie op handhaving;

 • -

  aanpak fraudepreventie;

 • -

  aanpak frauderepressie.

Artikel 4. Afstemming en terugvordering

 • 1.

  Bij ten onrechte ontvangen bijstand ten gevolge van het schenden van de inlichtingenplicht alsmede bij misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet verlaagt het college de bijstand, conform hetgeen hierover is bepaald in de afstemmingsverordening Wet werk en bijstand;

 • 2.

  Terugvordering van ten onrechte ontvangen bijstand vindt plaats overeenkomstig de wet en de beleidsregels terugvordering.

Artikel 5. Uitvoering

De uitvoering van deze verordening rust bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: de Handhavingsverordening Wet werk en bijstand.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2010.

De vastgestelde “Handhavingsverordening Wet werk en bijstand” die vanaf 1 januari 2005 van kracht is, komt hiermee te vervallen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,

gehouden op 31 maart 2010.

De griffier, De voorzitter,