Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Verordening tarieven gebruik Lentebad 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tarieven gebruik Lentebad 2017
CiteertitelVerordening tarieven gebruik Lentebad 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 147 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2016nieuwe regeling

21-12-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 185095

INT/16/751016

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tarieven gebruik Lentebad 2017

Verordening tarieven gebruik Lentebad 2017

De raad van de gemeente Zevenaar;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, nr. INT/16/751016 ;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening tarieven gebruik Lentebad 2017

 

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  bad: het bij de gemeente Zevenaar in eigendom zijnde Lentebad;

 • 2.

  recreatief zwemmen: het vrij zwemmen gedurende een bepaalde tijdsduur;

 • 3.

  verblijfsduur: of verblijf in het zwembad gedurende maximaal 1 uur; of verblijf in het zwembad voor langer dan een uur, doch tot maximaal volgens het rooster op die dag voor familiebaduren beschikbare aaneengesloten aantal uren; de verblijfsduur is exclusief 20 minuten aan- en uitkleden;

 • 4.

  zwemles: een verblijf in het zwembad, waarin zwemonderricht voor de diploma’s A, B en C wordt gegeven.

Artikel 2 – Gebruik bad

 • a.

  De maatschappelijke tarieven voor het gebruik van het bad voor onderwijs, verenigingen en competitiesport worden geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • b.

  De bevoegdheid tot het wijzigen van de tarieventabel wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders een afwijkend tarief in rekening brengen.

Artikel 3 – Vooruitbetaling / restitutie

 • a.

  De tarieven genoemd in de tarieventabel moeten bij vooruitbetaling worden voldaan.

 • b.

  Restitutie van betaalde bedragen vindt niet plaats, tenzij het betreft annulering van gereserveerd gebruik door groepen of verenigingen, indien althans de openvallende tijden alsnog kunnen worden opgevuld.

Artikel 4 – Controle

Het bewijs van betaling moet op eerste vordering worden getoond aan het badpersoneel.

Artikel 5 – Aanduiding tarieven

Bij de ingang van het zwembad worden de tarieven op duidelijke wijze kenbaar gemaakt.

Artikel 6 – Kwijtschelding

Bij de invordering van gelden gebruik Lentebad wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 – Ontzegging toegang

Aan personen die zich schuldig maken aan het verduisteren of beschadigen van andermans bezittingen, dan wel verantwoordelijk zijn voor het op enigerlei wijze verstoren van de goede orde of rust in of om het zwembad, kan voor onbepaalde tijd de toegang worden ontzegd.

Artikel 8 – Overgangsbepaling

De “Verordening tarieven gebruik Lentebad 2016”, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de onder artikel 9, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 9 - Inwerkingtreding

1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

2.De datum van ingang van de heffing is 1 augustus 2017.

Artikel 10 - Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening tarieven gebruik Lentebad 2017”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 21 december 2016.

De griffier, De voorzitter,

Tarieventabel behorende bij de Verordening tarieven gebruik Lentebad 2017

Alle in deze tarieventabel genoemde prijzen zijn inclusief 6% b.t.w.

 • Hoofdstuk 1 - gebruik bad

  Het tarief voor het gebruik van het zwembad voor recreatief zwemmen bedraagt voor de duur genoemd in artikel 1, derde lid van de Verordening tarieven gebruik Lentebad 2017

   

  a. Voor kinderen beneden 4 jaar: € 2,90

 • b. Voor personen van 4 jaar en ouder: € 4,60

 

Hoofdstuk 2 – klantenkaart

De éénmalige aanschaf van een klantenkaart kost € 4,00.

 

Hoofdstuk 3 – 12 lessenkaart*

 • a.

  Ouder en kind/peuterzwemmen: € 81,00 (losse les € 7,00)

 • b.

  Aquajoggen: € 67,50 (losse les € 7,00)

 • c.

  Aquarobics: € 57,00 (losse les € 7,00)

 • d.

  Aquafitness senioren: € 49,20 (losse les € 7,00)

 • e.

  Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO) € 38,00 (losse les € 6,00)

 • f.

  Banenzwemmen (1 uur) € 38,00

* Geldigheid 12 lessenkaart is 6 maanden.

 

Hoofdstuk 4 – zwemles

 • 1.

  Het tarief voor het inschrijfgeld voor zwemles bedraagt € 12,50*

 • 2.

  Het tarief voor het volgen van zwemlessen A, B en C (45 minuten) bedraagt € 8,25 per les.

 • 3.

  De kosten van een zwemdiploma bedragen € 17,50

* U ontvangt een klantenkaart zodra uw kind is ingeschreven voor de zwemlessen. Met deze klantenkaart kan

uw kind, onder begeleiding van een betalende volwassene, op recreatieve uren en zolang uw kind

zwemlessen volgt, gratis komen zwemmen.

 

Hoofdstuk 5 – Zevenaarse sportverenigingen en groepen

 • 1.

  Als Zevenaarse vereniging c.q. groep worden beschouwd organisaties, die:

  • a.

   rechtspersoonlijkheid bezitten of een erkend onderdeel zijn van een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie;

  • b.

   geen winst beogen;

  • c.

   met een zekere regelmaat activiteiten ontplooien c.q. mogelijkheden scheppen op het terrein van de amateursport;

  • d.

   beschikken over een verantwoordelijke leiding, die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van deskundigheid en bekwaamheid met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden;

  • e.

   volgens inschrijving van de Kamer van Koophandel gevestigd zijn in de gemeente Zevenaar;

  • f.

   van de leden een naar het oordeel van burgemeester en wethouders redelijke bijdrage vragen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van de vereisten vermeld in het vorige lid onder de punten a en e.

 • 3.

  Als Zevenaarse vereniging c.q. groep worden tevens beschouwd organisaties die als zodanig door burgemeester en wethouders zijn erkend.

 

Hoofdstuk 6 – tarief Zevenaarse sportverenigingen en groepen

1.De tarieven voor het gebruik van het zwembad door Zevenaarse sportverenigingen en groepen, vallende onder Hoofdstuk 5, bedragen:

 

 

25-meter bassin

instructiebassin

recreatiebassin

Wintertuin

a

voor een eenmalig gebruik per uur

€ 122,90

€ 71,95

€ 71,95

€ 15,73

b

voor een wekelijks uur per seizoen

€ 3.563,70

€ 2.084,21

€ 2.084,21

€ 456,51

 • 2.

  Indien bij het opmaken van de roosters blijkt, dat slechts een gedeelte van een bassin in gebruik kan worden gegeven, wordt het onder 1 genoemde tarief berekend in verhouding tot de in gebruik gegeven oppervlakte.

 • 3.

  Indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van een instructeur is naast de onder 1 genoemde bedragen tevens per instructeur een vergoeding verschuldigd van € 35,00 per uur.

 • 4.

  Wanneer ten behoeve van het houden van waterpolowedstrijden door het badpersoneel extra werkzaamheden moeten worden verricht, is naast de onder 1 genoemde bedragen tevens een vergoeding verschuldigd van € 40,00 per keer.

 • 5.

  Indien tijdens bepaalde uren gebruik van de recreatieve voorzieningen wordt gewenst – hetgeen in incidentele gevallen is toegestaan – wordt het op grond van de voorgaande leden berekende tarief verhoogd met € 97,45 per uur per keer.

 • 6.

  In de onder 1 genoemde tarieven is de toegangsprijs begrepen.

 

Hoofdstuk 7 – overige verenigingen en groepen

Voor verenigingen en groepen, niet vallende onder Hoofdstuk 5, gelden voor het gebruik van het zwembad de tarieven berekend op grond van hoofdstuk 6, te verhogen met 60%.

 

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Zevenaar van 21 december 2016. Mij bekend, De griffier,