Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Uitvoeringsregels Parttime ondernemen als instrument voor re-integratie in de participatiewet en de IOAW

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregels Parttime ondernemen als instrument voor re-integratie in de participatiewet en de IOAW
CiteertitelParttime ondernemen als instrument voor re-integratie in de participatiewet en de IOAW
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpParttime ondernemen als instrument voor re-integratie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet IOAW

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2016Onbekend

06-12-2016

Zevenaar Post

753411

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregels Parttime ondernemen als instrument voor re-integratie in de participatiewet en de IOAW

 

 

Uitvoeringsregels Parttime ondernemen als instrument voor re-integratie in de participatiewet en de IOAW 15 september 2016

Inleiding

Ondernemers zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. Zijn zorgen onder andere voor werkgelegenheid en stimuleren de economie. Ondernemerschap is ook een manier om uit de bijstand te komen. Op dit moment kan dit alleen door gebruik te maken van de BBZ regeling. Cliënten stromen dan uit de Particpatiewet uitkering in de BBZ regeling. Niet alle startende ondernemers kunnen voldoen aan de voorwaarden van de BBZ. Parttime ondernemerschap in de bijstand is dan een kans voor een klant om uitkeringsonafhankelijk te worden.

 

Doelstelling

Het doel van het parttime ondernemerschap is om uiteindelijk uitkeringsonafhankelijk te worden door a) volledig zelfstandige te worden of door te stromen naar de BBZ b) een volledige baan in loondienst te vinden c) naast de parttime onderneming, te werken in loondienst en daarmee een inkomen boven de bijstandsnorm te verwerven.

 

Doelgroep

Deze beleidsregels zijn van toepassing op uitkeringsgerechtigden met een arbeidsverplichting en met een indicatieve loonwaarde van 40% of meer. Er moeten kansen op het vergroten van de loonwaarden wezig zijn. Het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 mag niet van toepassing zijn.

 

Definities

a) PTO: Parttime Ondernemen met participatiewet uitkering

b) BBZ: Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004

c) PTO admin: administratie programma dat wordt gebruikt door de pto’er en de RSD de Liemers

 

Voorwaarden traject PTO

a) De pto’er moet vooraf toestemming hebben van het loket zelfstandigen van RSD de Liemers om als deeltijdondernemer te werken met behoud van uitkering.

b) Vervolgens moet de pto’er een combinatie van een aanvraagformulier/mini-ondernemingsplan invullen

c) Na zowel het intake gesprek als het invullen van een aanvraagformulier/mini ondernemingsplan heeft de parttime ondernemer in eerste instantie toestemming voor één jaar. Daarna kan deze toestemming voor maximaal zes maanden verlengt worden.

d) De pto’er mag maximaal 50% van het totaal aantal beschikbare werkuren besteden aan de eigen onderneming.

e) Zowel de directe als de indirecte uren die een pto’er besteed aan zijn of haar onderneming worden gezien als zelfstandige werkuren.

f) Er mag maximaal €500,00 euro aan investeringen worden gedaan in de onderneming door de parttime ondernemer.

g) De parttime ondernemer mag geen personeelsleden in dienst hebben.

h) De parttime ondernemer mag geen schulden hebben die meer dan €2501 bedragen excl. leenbijstand inrichtingskosten.

i) De parttime ondernemer blijft actief zoeken naar arbeid in loondienst met behulp van de jobhunters of klantmanager werk en activering

 

Verplichtingen van de par t time ondernemer

a) De parttime ondernemer is verplicht om deel te nemen aan bijeenkomsten en workshops in het kader van het traject PTO, georganiseerd door het loket zelfstandigen van de RSD de Liemers.

b) De parttime ondernemer moet de onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel

c) De parttime ondernemer hanteert passende tarieven voor de desbetreffende sector zodat er geen sprake is van concurrentievervalsing.

d) De parttime ondernemer heeft een aparte bedrijfsrekening.

e) De ondernemer levert direct na afloop van de maand een correct ingevulde inkomsten en uitgaven administratie aan in het programma PTO Admin.

f) De ondernemer levert ook maandelijks een urenregistratie kilometerregistratie aan in het programma PTO admin.

g) De parttime ondernemer moet jaarlijks de belastingaangifte, de voorlopige aanslag en de definitieve aanslag overleggen aan het loket zelfstandigen van de RSD de Liemers.

h) De parttime ondernemer levert jaarlijks vanuit het programma PTO admin een jaarrekening aan. Deze omvat een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting.

i) De parttime ondernemer maakt geen aanspraak op zelfstandigenaftrek, MKB-aftrek of startersaftrek.

j) De parttime ondernemer behoudt de volledige sollicitatieplicht. Het college kan echter, om de pto’er de ruimte te geven de onderneming uit te breiden, in specifieke gevallen een gedeeltelijke ontheffing toe te kennen van maximaal zes maanden.

k) De parttime ondernemer moet aan de wettelijke vereisten voldoen (zoals benodigde vergunningen verkrijgen)

 

Kosten

a) De parttime ondernemer mag de volgende kosten in mindering brengen op de winst van de onderneming - zakelijke mobiele telefonie kosten (tot max. €300,00 per jaar) - zakelijke reizen met eigen auto (€0,19 per kilometer) - zakelijke reizen met openbaar vervoer binnen Nederland (volledige aftrekbaar). - directe kosten zoals kantoormiddelen

b) De genoemde kosten onder a mogen alleen in mindering gebracht worden als er bewijsstukken overlegt worden.

c) Alle andere kosten mogen niet in mindering worden gebracht op de winst uit de onderneming.

 

Verrekening van inkomsten

a)Maandelijks wordt, aan de hand van de ingevulde administratie in PTO admin, de winst gekort op de uitkering van de parttime ondernemer.

b) Als stimulans kan er maximaal €196,00 (PW) of €303,36 (IOAW) worden vrijgelaten. Dit is gelijk aan de vrijlating (bij loondienst) genoemd in de artikel 31:2:n, r (alleen voor personen die 27 jaar of ouder zijn) of j in de PW of artikel 8:2 van de IOAW.

 

H ardheidsclausule

a) Het loket zelfstandigen van de RSD de Liemers kan in specifieke gevallen, wanneer dit bijdraagt aan het slagen van de (parttime) onderneming, afwijken van de uitvoeringsregels. Dit dient ten allen tijden gemotiveerd te worden.

b) Als de competenties van de ondernemer of het ondernemersidee tekortschieten, kan de gemeente besluiten geen toestemming te verlenen voor het PTO traject.

 

Inwerkingtrede

Deze beleidsregels treden in werking op 1 september 2016.

 

Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als de beleidsregels Parttime ondernemen als instrument voor re-integratie in de participatiewet en de IOAW.