Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Verordening Duurzaamheidslening Zevenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidslening Zevenaar
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening gemeente Zevenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 147 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201717-05-2019nieuwe regeling

26-01-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 15327

Z/16/259692

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening Zevenaar

 

 

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een particulier eigenaar, die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar;

 • c)

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager;

 • d)

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6 lid 1;

 • e)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vak bedrijf te zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • f)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunning nummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Zevenaar tot het bouwjaar 1980 met een WOZ-waarde van maximaal € 200.000, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Zevenaar het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a)

   Dakisolatie;

  • b)

   Gevelisolatie;

  • c)

   Spouwmuurisolatie;

  • d)

   Vloerisolatie;

  • e)

   Isolatieglas (HR++ of HR+++);

  • f)

   Isolatiekozijn (U-waarde van maximaal 1,2);

  • g)

   Warmtepomp bron bodem;

  • h)

   Warmtepomp bron lucht;

  • i)

   Warmtepomp bron gevel;

  • j)

   Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap);

  • k)

   Pellet ketel / pellet kachel / HR houtkachel;

  • l)

   Micro-WKK /HRe-ketel;

  • m)

   WTW voor ventilatie;

  • n)

   Zonnepanelen (PV-cellen/ PV-folie);

  • o)

   Zonnecollectoren / Zonneboiler;

  • p)

   LTV (Lage temperatuur verwarming);

  • q)

   Douche WTW;

  • r)

   Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters;

  • s)

   Groen dak;

  • t)

   Led verlichting;

  • u)

   Kleinschalige windturbine (passend binnen het geldende gemeentelijk ruimtelijke beleid);

  • v)

   Energiebesparingsadvies/ Maatwerkadvies.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

 • 1.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes of prijslijsten van materialen);

 • 3.

  de geplande datum van realisatie van de werkzaamheden.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd;

 • 7.

  Een aanvraag dient binnen 3 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn), bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege;

 • 8.

  Een aanvraag dient binnen 6 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, tot een krediettoets bij SVn te hebben geleid, bij het uitblijven van een krediettoets door SVn binnen deze termijn, vervalt de toekenning van rechtswege. Het is de verantwoordelijkheid van aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn zodat SVn tijdig een krediettoets kan uitvoeren.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,- (inclusief BTW);

 • 4.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Intrekken toekenning duurzaamheidslening

 • 1.

  Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een duurzaamheidslening intrekken indien:

  • a)

   de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b)

   de duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens;

  • c)

   de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen niet binnen een redelijke termijn van 24 maanden worden uitgevoerd.

 • 2.

  Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 10 Beleidsdoelen

Als de lijst genoemd in artikel 5 lid 1 niet toereikend is, kan het college besluiten de aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a)

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b)

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

Artikel 11 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 • 1.

  De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn;

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente <gemeente> en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 13 Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten;

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 25.000,- (inclusief BTW);

 • 3.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 14 Bouwkrediet

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen en aankoopbonnen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 februari 2017.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening worden de Koperspremie (collectief) particulier opdrachtgeverschap Groot Holthuizen en de VerordeningStarterslening gemeente Zevenaar ingetrokken.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening gemeente Zevenaar”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,

gehouden op 26 januari 2017.