Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Instellen onderzoekscommissie naar het PenO beleid van de gemeente Zevenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellen onderzoekscommissie naar het PenO beleid van de gemeente Zevenaar
CiteertitelInstellen onderzoekscommissie naar het PenO beleid van de gemeente Zevenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 155a Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2017Nieuwe regeling

27-01-2016

Gemeenteblad 2017, nr. 19337

INT/15/711164

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellen onderzoekscommissie naar het PenO beleid van de gemeente Zevenaar

 

 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

overwegende dat op 21 oktober 2015 de raad een motie heeft aangenomen, waarbij is uitgesproken dat er een enquêtecommissie ex artikel 155a van de Gemeentewet moet worden ingesteld met de opdracht het PenO beleid in de gemeente Zevenaar te onderzoeken en dat daartoe een raadsvoorstel dient te worden voorbereid;

 

gelezen het voorstel van de initiatiefnemer;

 

gelet op artikel 155a van de Gemeentewet;

Onderwerp

Voorstelnummer

Raadsenquête Zevenaar

INT/15/711164

b e s l u i t :

  • I.

    De volgende personen te benoemen tot leden van de Enquêtecommissie gemeente Zevenaar: - dhr. F.W. van Dijk (voorzitter) - dhr. A. Ok (plv. voorzitter) - dhr. E.R. van der Schaft

  • II.

    De griffier namens het Presidium tot secretaris van de commissie aan te wijzen.

  • III.

    De commissie te belasten met een onderzoek naar het PenO beleid van de gemeente Zevenaar. Centraal staat de vraag, naar aanleiding van een uitspraak van de CRvB van 15 maart 2015 waarin het college een tekortschieten in zorgplicht is verweten, of het huidige PenO beleid voldoende waarborgen biedt voor een veilig werknemersklimaat. De raad wil dit mede onderzocht zien vanuit een blik naar het verleden, door te bezien wat de mogelijke oorzaak van het tekortschieten in zorgplicht is geweest en welke veranderingen zich in de tussentijd hebben voorgedaan.

 

IV. De commissie op te dragen voorgaande onderzoeksopdracht nader uit te werken en neer te leggen in een Plan van Aanpak, waarin tevens aandacht wordt besteed aan de volgende punten:

- Planning onderzoek

- Taakverdeling commissieleden

- Noodzakelijke ondersteuning intern en extern

- Werkruimtes

-Communicatie en informatieprotocol

- Geheimhoudingsaspecten

- Begroting onderzoek

Dit plan van aanpak met bijbehorende budgetaanvraag zo spoedig mogelijk ter accordering voor te leggen aan de raad.

 

V.Een budget ter beschikking te stellen van € 15.000,- en dit te dekken uit de algemene reserve.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,

gehouden op 27 januari 2016.

De griffier, De voorzitter,