Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 11.01 Verordening winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 11.01 Verordening winkeltijden
CiteertitelWinkeltijdenverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201104-10-2013gewijzigde regeling zondagopenstelling levensmiddelenwinkels (artikel 5 e.v.)

24-11-2010

Zevenaar Post 8 december 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden Zevenaar 2010

De raad van de gemeente Zevenaar,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2010;

gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Winkeltijden Zevenaar 2010

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 6 weken verdagen.

Artikel 3. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 4. Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

 • 1.

  De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college aan te wijzen, zondagen of feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  Deze bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 5. Openstelling van levensmiddelenwinkels op de avonden van zon- en feestdagen

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet genoemde verboden aan winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 2.

  Het college kan de ontheffing voor ten hoogste 2 winkels verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden in elk geval de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient op de zondagen en de feestdagen vóór 16.00 uur gesloten te zijn;

  • b.

   de winkel dient op de zondagen en feestdagen ná 24.00 uur gesloten te zijn;

  • c.

   de ontheffing wordt verleend voor de duur van 1 jaar.

 • 4.

  Aan de ontheffing kunnen voorts voorschriften en beperkingen worden verbonden, die betrekking kunnen hebben op:

  • a.

   de verlichting, reclame-uitingen, het geluidsniveau van machines, muziek- en geluidsinstallaties en andere voorwerpen, welke geluidhinder voor de omgeving kunnen opleveren;

  • b.

   de aan- en afvoer van goederen en emballage;

  • c.

   het gebruik van winkelwagens;

  • d.

   de parkeer- en stallingsgelegenheden voor de voertuigen van het publiek;

  • e.

   de bereikbaarheid van de winkel vanaf de openbare weg.

 • 5.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling.

 • 6.

  De ontheffing wordt geweigerd indien:

  • a.

   reeds twee ontheffingen ingevolge deze verordening zijn verleend;

  • b.

   de exploitatie of vestiging van de avondwinkel strijd oplevert met een bestemmingsplan of een stadsvernieuwingsplan.

Artikel 5a. Ligging

 • 1.

  Van de winkels bedoeld in artikel 5, tweede lid, dient, bij een minimale belangstelling (deelname) van twee supermarkten buiten het stadscentrum, één gelegen te zijn binnen het stadscentrum van Zevenaar en één gelegen te zijn buiten het stadscentrum;

 • 2.

  Als stadscentrum wordt voor de toepassing van deze verordening aangemerkt het gebied, dat wordt omgeven door de volgende straten of gedeelten daarvan: Didamseweg, Steenhuizen, Kampsingel, Haspelstraat, Schievestraat, Molenstraat, Nieuwe Doelenstraat, Oude Wal, Romei, Van Munsterstraat, Kostschoollaan, Kerkstraat, Markt, Wittenburgstraat, Didamsestraat en Vondellaan.

Artikel 6. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

 • 1.

  het college kan voor wat betreft zondagen of feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

 • a.

  bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

 • b.

  het uitstallen van goederen;

 • c.

  tentoonstellingen in kunstateliers en galeries.

 • 2.

  de ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

Artikel 7. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

De vrijstelling, bedoeld in artikel 12, eerste lid van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet, geldt niet voor Zevenaar-Centrum, Zevenaar-Zonnemaat, Zevenaar-Stegeslag, Zevenaar-lentemorgen, Zevenaar-Hengelder, Zevenaar-Tatelaar, Zevenaar-Schrijvershoek, Zevenaar-Methen, Ooy, Oud-Zevenaar, Babberich, Angerlo, Lathum, Giesbeek.

Artikel 8. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00uur (nachtwinkels)

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9. Toerisme

 • 1.

  Het college kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet, om reden van op de gemeente gericht toerisme (in verband met de toeristische aantrekkingskracht van het recreatiegebied ‘Het Rhederlaag’), voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen.

 • 2.

  Een ontheffing kan worden verleend voor:

  • a.

   Giesbeek en Lathum

  • b.

   De periode 1 maart tot 1 oktober

  • c.

   De zondagen van 10.00 tot 16.00 uur

  • d.

   De verkoop van artikelen die afgestemd zijn op het toerisme

 • 3.

  het college kan beperkingen stellen en voorschriften verbinden aan de ontheffing

Artikel 10. Grensovergangen

De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, van de wet gelden, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen, om reden van grensoverschrijdende verkeer niet

 • a.

  voor een winkel op of aan de Transito en Veem op het terrein van het servicetransportcentrum te Babberich

 • b.

  ten behoeve van de verkoop van artikelen die voorzien in de behoefte van reizigers van en naar het buitenland en samenhangen met het reizen of het van huis zijn

 • c.

  op zondagen en feestdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur.

Artikel 10a.
 • 1.

  de ontheffing als bedoeld in artikel 10 geldt uitsluitend ten behoeve van de verkoop van het goederenassortiment ten dienste van degenen die gebruik maken van of aangewezen zijn op de voorzieningen van het transportservicecentrum.

 • 2.

  Het is de eigenaar of beheerder van de winkel als bedoeld in artikel 10 verboden de openstellingstijden in advertenties, reclamefolders, of anderszins te vermelden anders dan met het doel de aandacht daarop te vestigen van degenen voor wie de voorzieningen zijn bestemd.

 • 3.

  Het is de eigenaar of beheerder van de winkel als bedoeld in artikel 10 verboden daarin bezoekers toe te laten en aan hen goederen te verkopen die niet behoren tot degenen die aangewezen zijn op de voorzieningen van het transportservicecentrum.

 • 4.

  De eigenaar of beheerder van de winkel als bedoeld in artikel 10 draagt ervoor zorg dat bij de ingang van de winkel mededeling wordt gedaan van de beperkte bevoegdheid tot verkoop van goederen.

Artikel 11. Overgangsrecht

De ontheffingen die zijn verleend op grond van de ingetrokken verordening, vervat in artikel 12 van deze verordening, worden geacht ontheffingen te zijn op grond van deze verordening.

Artikel 12. Intrekking voorgaande regeling

De Verordening Winkeltijden Zevenaar 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2011.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Winkeltijden Zevenaar 2010’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 november 2010.

De raad van de gemeente Zevenaar,

De griffier, De voorzitter,

H.Westra J.A. de Ruijter