Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Herziene verordening begrafenisrechten Rosorum en Angerlo 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHerziene verordening begrafenisrechten Rosorum en Angerlo 2017
CiteertitelHerziene verordening begrafenisrechten Rosorum en Angerlo 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpHerziene verordening begrafenisrechten Rosorum en Angerlo 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229 van de Gemeentewet
  2. artikel 255 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201701-01-2020Nieuwe regeling

29-11-2017

gmb-2017-229465

Tekst van de regeling

Intitulé

Herziene verordening begrafenisrechten Rosorum en Angerlo 2017

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2017, Z/17/287495/317;

 

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, en 255 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Herziene verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten Rosorum en Angerlo 2017

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.

begraafplaatsen:

de algemene begraafplaatsen Rosorum en Angerlo;

b.

particulier graf:

een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- het doen verstrooien van as;

c.

algemeen graf:

een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

d.

particulier kindergraf:

een particulier graf bestemd voor een persoon jonger dan 12 jaar;

e.

algemeen kindergraf:

een algemeen graf bestemd voor een persoon jonger dan 12 jaar

f.

particulier urnengraf:

een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen

- het doen verstrooien van as;

g,

algemeen urnengraf:

een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

h.

particuliere urnennis:

een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor een bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

i.

asbus:

een bus ter berging van as van een overledene;

 

j.

urn:

een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 

k.

verstrooiingsveld:

een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien;

 

l.

herdenkingszuil:

een zuil bij het verstrooiingsveld, waarop een gedenkteken kan worden aangebracht met de naam van de overledene waarvan de as op het verstrooiingsveld of elders is uitgestrooid;

m.

gedenkteken:

een op een graf, urnennis of herdenkingszuil te plaatsen staand of liggend gedenkteken.

Artikel 2 - Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 - Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 - Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 - Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 - Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 - Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 – Kwijtschelding

Bij de invordering van begrafenisrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de begrafenisrechten.

Artikel 10 – Overgangsbepaling

De “Verordening begrafenisrechten Rosorum en Angerlo 2017” wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 - Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 31 december 2017.

Artikel 12 – Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Herziene verordening begrafenisrechten Rosorum en Angerlo 2017”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 29 november 2017.

De griffier,

De voorzitter,

Tarieventabel behorende bij de Herziene verordening begrafenisrechten Rosorum en Angerlo 2017

 

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

 

 

1.

a.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 30 jaar in een particulier graf doen begraven en begraven houden van lijken of het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen wordt geheven

3.144,-

 

b.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 20 jaar in een particulier graf doen begraven en begraven houden van lijken of het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen wordt geheven

 

 

 

 

2.357,-

 

 

c.

Voor het verlengen van het onder a. en b. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode van 10 jaar geheven

1.090,-

 

d.

Voor het verlengen van het onder a. en b. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode van 5 jaar geheven

 

 

543,-

2.

a.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 30 jaar in een particulier kindergraf doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen wordt geheven

1.926,-

 

b.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 20 jaar in een particulier kindergraf doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen wordt geheven

 

 

1.444,-

 

c.

Voor het verlengen van het onder a. en b. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode van 10 jaar geheven

639,-

 

d.

Voor het verlengen van het onder a. en b. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode van 5 jaar geheven

 

 

318,-

3.

a.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 30 jaar in een particulier urnengraf doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen wordt geheven

2.667,-

 

b.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 20 jaar in een particulier urnengraf doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen wordt geheven

 

 

1.981,-

 

c.

Voor het verlengen van het onder a. en b. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode van 10 jaar geheven

748,-

 

d.

Voor het verlengen van het onder a. en b. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode van 5 jaar geheven

 

 

374,-

4

a.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 30 jaar in een particuliere urnennis bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen wordt geheven

2.239,-

 

b.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 20 jaar in een particuliere urnennis bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen wordt geheven

 

 

1.679,-

 

c.

Voor het verlengen van het onder a. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode van 10 jaar geheven

748,-

 

d.

Voor het verlengen van het onder a. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode van 5 jaar geheven

 

 

374,-

5

a.

Voor het omzetten van een algemeen graf naar een particulier graf wordt geheven

1.833,-

 

b.

Voor het omzetten van een algemeen kindergraf naar een particulier kindergraf wordt geheven

1.098,-

6.

 

Indien overeenkomstig artikel 24 van de Wet op de Lijkbezorging tot gehele of gedeeltelijke

geslotenverklaring van de begraafplaats wordt overgegaan, bestaat - voor zover nog geen

tweede begraving in een familiegraf of tweede bijzetting van een asbus in een particulier urnengraf

of particuliere urnennis heeft plaatsgevonden aanspraak op restitutie van 50% van het geheven recht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

 

 

1.

a.

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder in een algemeen graf wordt geheven

1.987,-

 

b.

voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan 12 jaar of van een doodgeboren kind en/of onvoldragen vrucht in een algemeen graf wordt geheven

988,-

 

c

voor het begraven van een lijk in een particulier graf wordt geheven

837,-

 

d.

voor het begraven van een lijk in een particulier kindergraf wordt geheven

504,-

2.

 

De in het eerste lid genoemde rechten worden verhoogd:

 

 

a.

met 100%, indien het begraven geschiedt op zondagen, algemeen erkende christelijke en

nationale feestdagen, nieuwjaarsdag, alsmede op zaterdagen vóór 8.30 uur of na 13.00 uur;

 

 

b

met 50%, indien het begraven geschiedt op maandag tot en met vrijdag vóór 8.30 uur of

na 16.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en verstrooiing

 

 

1.

 

Voor het bijzetten van een asbus in een algemeen graf wordt geheven:

 

 

 

a.

voor een asbus, bevattende de as van een overleden persoon van 12 jaar of ouder

1.872,-

 

b.

voor een asbus, bevattende de as van een overleden kind jonger dan 12 jaar of van een doodgeboren kind en/of onvoldragen vrucht

935,-

2.

 

Voor het bijzetten van een asbus in een algemeen urnengraf wordt geheven:

 

 

 

a.

voor een asbus, bevattende de as van een overleden persoon van 12 jaar of ouder

1.566,-

 

b.

voor een asbus, bevattende de as van een overleden kind jonger dan 12 jaar of van een doodgeboren kind en/of onvoldragen vrucht

 

782,-

3.

 

Voor het bijzetten van een asbus in een particulier urnengraf of in een urnennis wordt geheven

380,-

4.

 

Voor het bijzetten van een asbus in een particulier graf wordt geheven

380,-

5.

 

Voor het verstrooien van de as van een overledene op het verstrooiingsveld wordt geheven:

 

 

 

a.

zonder aanwezigheid van belangstellenden

117,-

 

b.

in aanwezigheid van een of meerdere belangstellenden

206,-

6.

 

De in het eerste tot en met vijfde lid genoemde rechten worden verhoogd:

 

 

 

a.

met 100%, indien het bijzetten of verstrooien geschiedt op zondagen, algemeen erkende

christelijke en nationale feestdagen, nieuwjaarsdag, alsmede op zaterdagen vóór 8.30 uur of

na 13.00 uur;

 

 

b.

met 50%, indien het bijzetten of verstrooien geschiedt op maandag tot en met vrijdag vóór

8.30 uur of na 16.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Plaatsen gedenkteken en onderhoud

 

 

1.

 

Voor een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf, een urnengraf, een urnennis of een herdenkingszuil wordt geheven

168,-

2.

 

Voor het verlengen van het in stand houden van een gedenkteken op een herdenkingszuil wordt per periode van 5 jaar geheven

82,-

3.

 

Voor het verlengen van het in stand houden van een algemeen graf of een algemeen kindergraf wordt per periode van 5 jaar geheven

533,-

4.

 

Voor het verlengen van het in stand houden van een algemeen urnengraf wordt per periode van 5 jaar geheven

380,-

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Lichten van een lijk of asbus

 

 

1.

a.

Voor het lichten van een lijk wordt, behalve wanneer dit op rechterlijk bevel geschiedt, geheven

1.987,-

 

b.

Voor het na lichting weer begraven in een ander graf wordt - naast het hiervoor onder a.

vermelde bedrag - een recht geheven, als bedoeld in hoofdstuk 2, eerste lid.

 

2.

a.

Voor het lichten van een urn uit een graf of een nis wordt, behalve wanneer dit op rechterlijk bevel geschiedt, geheven

380,-

 

b.

Voor het na lichting weer terugplaatsen van een asbus wordt - naast het hiervoor onder a.

vermelde bedrag - een recht geheven als bedoeld in hoofdstuk 3, eerste lid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Lijkschouwing

 

 

1.

 

Voor het ingevolge de Wet op de Lijkbezorging doen schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven

100,-

2.

 

Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt met 50% verhoogd, indien de betreffende

werkzaamheden moeten worden verricht op werkdagen tussen 19.00 uur en 07.00 uur, dan wel op

zaterdag of zondag.

 

 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Zevenaar van 29 november 2017,

Mij bekend,

De griffier,