Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Beleidsregel verblijfsontzegging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel verblijfsontzegging
CiteertitelBeleidsregel verblijfsontzegging gemeente Zevenaar 2013
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBeleidsregel verblijfsontzegging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR251556/CVDR251556_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-201328-06-2018Nieuwe regeling

04-11-2013

gmb-2018-4977

IN13.01239

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel verblijfsontzegging

De toepassing van artikel 2:55 van de APV in Zevenaar

 

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  APV: de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Zevenaar zoals die geldt ten tijde van het opleggen van de verblijfsontzegging;

 • b.

  jeugdige: persoon in de leeftijd tot 23 jaar;

 • c.

  horecaconcentratiegebied: het gebied zoals bedoeld in bijlage 2;

 • d.

  verblijfsontzegging: een verbod zoals staat beschreven in artikel 2:55 van de APV.

HOOFDSTUK 2 TOEPASSING VERBLIJFSONTZEGGING

Artikel 2.1 Overlast in het horecaconcentratiegebied

De burgemeester legt aan een persoon, die in het horecaconcentratiegebied, een overtreding of misdrijf heeft gepleegd een verblijfsontzegging op voor dat gebied.

Artikel 2.2 Jeugdoverlast

Buiten gevallen als bedoeld in 2.1, legt de burgemeester aan een jeugdige die een overtreding of misdrijf heeft gepleegd een verblijfsontzegging op voor het gebied waar hij deze overtreding of dit misdrijf pleegde.

Artikel 2.3 Persoon woonachtig in ontzeggingsgebied

Voor een persoon die woont of werkt in het gebied waarvoor de burgemeester de verblijfsontzegging oplegt, wordt het gebied aangepast zodat de woning of het werk bereikbaar is. De burgemeester past het gebied zo aan dat die persoon een aanlooproute heeft van en naar zijn woning of werklocatie en naar de middelen van openbaar vervoer, niet zijnde een taxi.

Artikel 2.4 Delicten welke in aanmerking komen voor een verblijfsontzegging

Delicten waarvoor de burgemeester een verblijfsontzegging op kan leggen, staan vermeld in bijlage 1.

Artikel 2.5 Duur verblijfsontzegging

 • 1.

  De verblijfsontzegging heeft de duur zoals staat vermeld in bijlage 1.

 • 2.

  Voor het bepalen van de duur van de verblijfsontzegging geldt het zwaarste strafbare feit.

Artikel 2.6 Recidive

Begaat diegene die een verblijfsontzegging heeft gekregen binnen 12 maanden nadat de verblijfsontzegging bekend is gemaakt wederom een strafbaar feit, zoals genoemd in artikel 2.4, dan zal in afwijking van artikel 3.1 zonder voorafgaande waarschuwing wederom een verblijfsontzegging worden opgelegd als gevolg van recidive.

 

HOOFDSTUK 3 PROCEDURE OPLEGGEN VERBLIJFSONTZEGGING

Artikel 3.1 Opleggen verblijfsontzegging bij tweede overtreding

Een besluit tot het opleggen van een verblijfsontzegging wordt niet eerder genomen dan na de tweede geconstateerde overtreding, binnen een periode van twaalf maanden, van de in artikel 2.4 genoemde delicten. De overtredingen moeten blijken uit door de politie aangeleverde gegevens.

Artikel 3.2 Waarschuwingsbrief

 • 1.

  De politie levert na de eerste geconstateerde overtreding de benodigde informatie aan bij de burgemeester.

 • 2.

  Na de eerste geconstateerde overtreding stuurt de burgemeester een schriftelijke waarschuwing, dat hij bij een volgende overtreding zal overgaan tot het opleggen van een verblijfsontzegging.

 • 3.

  De schriftelijke waarschuwing kan achterwege worden gelaten indien de persoon zich schuldig maakt aan meerdere geconstateerde overtredingen op één en dezelfde avond dan wel hetzelfde weekend. In die gevallen zal de burgemeester direct een verblijfsontzegging opleggen.

Artikel 3.3 Voornemen verblijfsontzegging

 • 1.

  Bij de tweede geconstateerde overtreding vergaart de gemeente – bij de politie – de benodigde informatie.

 • 2.

  De burgemeester stelt de betrokken persoon in kennis van zijn voornemen om een verblijfsontzegging op te leggen.

 • 3.

  Voordat hij besluit tot het opleggen van een verblijfsontzegging, stelt de burgemeester de betrokken persoon in de gelegenheid om zijn zienswijze kenbaar te maken. Voor een geval, zoals bedoeld in artikel 2.1, heeft de betrokken persoon daarvoor drie dagen de tijd. Voor een geval, zoals bedoeld in artikel 2.2, is dat zeven dagen.

Artikel 3.4 Besluit opleggen verblijfsontzegging

 • 1.

  De burgemeester legt de verblijfsontzegging op als geen zienswijze zijn ingediend of de ingediende zienswijze geen aanleiding geven om van het voornemen af te zien.

 • 2.

  Het besluit tot het opleggen van een verblijfsontzegging wordt door de burgemeester genomen en ondertekend.

 • 3.

  De verblijfsontzegging wordt, zo mogelijk, in persoon door de politie uitgereikt of per aangetekende post verzonden. Indien dit niet mogelijk is wordt het besluit aangeplakt op het gemeentelijke publicatiebord.

Artikel 3.5 Motivering besluit opleggen verblijfsontzegging

 • 1.

  Het besluit tot het opleggen van een verblijfsontzegging is gemotiveerd en bevat de volgende informatie:

  • a.

   de feiten die aanleiding geven tot het opleggen van een verblijfsontzegging

  • b.

   eventuele eerdere verblijfsontzeggingen;

  • c.

   eventueel kenbaar gemaakte zienswijze;

  • d.

   verzenddatum of datum van uitreiking waarschuwingsbrief;

  • e.

   vermelding van het voornemen tot het opleggen van de verblijfsontzegging;

  • f.

   overige feiten en omstandigheden welke van belang kunnen zijn;

  • g.

   welk gebied het betreft en voor welk tijdvak het verbod geldt.

 • 2.

  Een afschrift van het voornoemde besluit wordt verzonden aan de wijkagent van het centrum van Zevenaar

   

HOOFDSTUK 4 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 4.1 Hardheidsclausule

In bijzondere omstandigheden kan de burgemeester van deze beleidsregel afwijken. Hij kan alleen afwijken als het toepassen van de beleidsregels niet in verhouding staat tot de doelen die met de beleidsregel worden gediend.

Artikel 4.2 Evaluatie

De burgemeester brengt eens in de drie jaar aan de gemeenteraad een verslag uit over de doeltreffendheid en de effecten van deze beleidsregel in de praktijk.

Artikel 4.3 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel verblijfsontzegging gemeente Zevenaar 2013”.

Bijlage 1: Misdrijven en overtredingen

Overtredingen APV

Regeling

Omschrijving

Ontzeggingsduur

Artikel 2:1 APV

Samenscholing en ongeregeldheden

4 weken

Artikel 2:26 APV

Ordeverstoring bij evenement

4 weken

Artikel 2:33 APV

Ordeverstoring in de horeca

4 weken

Artikel 2:47 APV

Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

4 weken

Artikel 2:48 APV

Verboden drank- en drugsgebruik

4 weken

Artikel 2:49 APV

Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen

4 weken

Artikel 2:55 APV

Overtreding verblijfsontzegging

4 weken

Artikel 2:31 APV

Aanwezigheid in gesloten Horeca

4 weken

Artikel 2:31a APV

Verbod toegang Horeca

4 weken

Artikel 2:41 APV

Betreden gesloten woning of lokaal

4 weken

Artikel 4:8 APV

Natuurlijke behoefte

4 weken

Artikel 2:50 APV

Hinderlijk gedrag in publieke ruimte

4 weken

Artikel 2:74 APV

Drugshandel op straat

4 weken

Artikel 2:78

Dragen gevaarlijk voorwerp

4 weken

Artikel 4:6b APV

(Geluid)hinder door motorvoertuigen

4 weken

Overtredingen

Regeling

Omschrijving

Ontzeggingsduur

Artikel 424 WvSr

Straatschenderij

4 weken

Artikel 426 WvSr

In dronkenschap belemmeren van verkeer of ordeverstoren

4 weken

Artikel 453 WvSr

Openbaar dronkenschap

4 weken

Artikel 429 WvSr

Vuurwerk

4 weken

Artikel 425 WvSr

Gevaarlijk dier

4 weken

Artikel 446 WvSr

Weigering hulpbetoon, gevorderd door politie

4 weken

Bijzondere Wetten

Regeling

Omschrijving

Ontzeggingsduur

Artikel 2 Opiumwet

Dealen van Harddrugs

8 weken

Artikel 2 Opiumwet 

Bezit > 5 gr. en of gebruik Harddrugs

8 weken

Artikel 3 Opiumwet  

Bezit > 5 gr. Softdrugs

8 weken

Artikel 13 Wet Wapens en Munitie 

Traangas, steekwapens, ed.

8 weken

Artikel 26/27 Wet Wapens en Munitie

Vuurwapens en Schietwapens

8 weken

Misdrijven

Regeling

Omschrijving

Ontzeggingsduur

Artikel 131 WvSr 

Opruiing

8 weken

Artikel 179 WvRs

Ambtsdwang

8 weken

Artikel 180 WvSr

Wederspannigheid

8 weken

Artikel 182 WvSr

Ambtsdwang en wederspannigheid in vereniging

8 weken

Artikel 184 WvSr

Niet opvolgen ambtelijk bevel

8 weken

Artikel 239 WvSr

Schennis van de eerbaarheid

8 weken

Artikel 246 WvSr

Feitelijke aanranding van de eerbaarheid

8 weken

Artikel 267 WvSr

Belediging van het openbaar gezag

8 weken

Artikel 285 WvSr

Bedreiging

8 weken

Artikel 300 WvSr 

Eenvoudige mishandeling

6 weken

Artikel 302 WvSr

Zware mishandeling

12 weken

Artikel 306 WvSr

Deelneming aan aanval of vechterij

8 weken

Artikel 310 WvSr

Diefstal

8 weken

Artikel 312 WvSr

Diefstal met geweldpleging

8 weken

Artikel 317 WvSr

Afpersing

8 weken

Artikel 318 WvSr

Afdreiging

8 weken

Artikel 350 WvSr

Vernieling

8 weken

Artikel 132 WvSr

Opruiing middels geschrift of afbeelding

8 weken

Artikel 133 WvSr

Aanbieden van medeplichtigheid

8 weken

Artikel 137 c t/m g WvSr

Belediging, haat, verspreiding

8 weken

Artikel 138 WvSr

Huisvredebreuk

8 weken

Artikel 141 WvSr

Openlijke geweldpleging

8 weken

Artikel 157 WvSr

Brandstichting

8 weken

Artikel 185 WvSr

Belemmering ambtshandeling

8 weken

Artikel 186 WvSr

Samenscholing

8 weken

Artikel 225 WvSr

Valsheid in geschriften

8 weken

Artikel 311 WvSr

Gekwalificeerde diefstal

8 weken

 

Bijlage 2: Horecaconcentratiegebied1


1

Tot het horecaconcentratiegebied behoren de volgende straten: Kerkstraat, Kostschoollaan, Stationsplein, Stationsstraat, Arnhemseweg, Oude Doesburgseweg, Kampsingel, Bommersheufsestraat. En het gebied dat begrensd wordt door de volgende straten: Nieuwe Doelenstraat, Molenstraat, Schievestraat, Haspelstraat, Bommersheufsestraat, Stadsgracht, Didamsestraat, Wittenburgstraat en Markt.