Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Delegatiebesluit werkgeverschap raad 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit werkgeverschap raad 2018
CiteertitelDelegatiebesluit werkgeverschap raad 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpDelegatiebesluit werkgeverschap raad 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 83 van de Gemeentewet
  2. artikel 107 van de Gemeentewet
  3. artikel 107a van de Gemeentewet
  4. artikel 107b van de Gemeentewet
  5. artikel 107d van de Gemeentewet
  6. artikel 107e van de Gemeentewet
  7. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2018Nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-19816

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit werkgeverschap raad 2018

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

gelezen het voorstel van de griffie en de burgemeester;.

 

gehoord de Raadsgroep herindeling;

 

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 149 en artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op het raadsbesluit d.d. 2 januari 2018 tot het instellen van een werkgeverscommissie;

Besluit:

 

vast te stellen het Delegatiebesluit werkgeverschap raad 2018

Artikel 1. Delegatie bevoegdheden

Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften, behoudens het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de giffier), 107a, tweede lid (instructie van de griffier), 107d, eerste lid (vervanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie) van de Gemeentewet.

Artikel 2. In werking treden

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van zijn bekendmaking.

Artikel 3 Intrekken oude delegatiebesluit

Het delegatiebesluit werkgeverschap raad wordt ingetrokken.

Artikel 3. Citeerartikel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Delegatiebesluit werkgeverschap raad 2018’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 2 januari 2018

De griffier,

De voorzitter,