Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Verordening op de auditcommissie gemeente Zevenaar 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de auditcommissie gemeente Zevenaar 2018
CiteertitelVerordening op de auditcommissie gemeente Zevenaar 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening op de auditcommissie gemeente Zevenaar 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2018Nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-19850

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de auditcommissie gemeente Zevenaar 2018

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

overwegende dat het van meerwaarde is om te beschikken over een auditcommissie;

 

gehoord de raadsgroep herindeling;

 

gelezen het voorstel van de griffier en de burgemeester;

 

Gelet op artikel 84 en artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit: vast te stellen de verordening op de auditcommissie gemeente Zevenaar 2018

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

wet: Gemeentewet;

commissie: auditcommissie;

raad: gemeenteraad;

voorzitter: voorzitter van de auditcommissie;

college: college van burgemeester en wethouders;

accountant: controlerend accountant, aangesteld conform artikel 213 Gemeentewet.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de controlerende taak van de raad.

 • 2.

  Onder de in het eerste lid bedoelde activiteiten wordt in ieder geval begrepen:

  • a.

   de voorbereiding van het door de raad vast te stellen controleprotocol.

  • b.

   het zijn van eerste aanspreekpunt voor de accountant richting de raad betreffende de opzet en uitvoering van de accountantscontrole;

  • c.

   een overlegplatform te zijn voor de voorgenomen controleaanpak door de accountant met de mogelijkheid om specifieke aandacht te doen besteden aan bepaalde posten of organisatieonderdelen, zoals ook bedoeld in artikel 4, lid 4 van de Controleverordening gemeente Zevenaar 2012

  • d.

   een overlegplatform te zijn voor evaluatie van het gebruikte controleprotocol;

  • e.

   het evalueren van de werkzaamheden van de accountant;

  • f.

   het voorbereiden van de selectie van de accountant na afloop van het contract met de accountant;

  • g.

   een overlegplatform te zijn voor verbeteringen in de PenC cyclus en de bijbehorende documenten

  • h.

   rapporteren aan de commissie Middelen en zo nodig de gemeenteraad over genoemde taken.

 • 3.

  De commissie heeft geen directe opdrachtgevende rol naar de externe accountant, andere onderzoeksbureaus of de gemeentelijke organisatie.

Artikel 3. Samenstelling en benoeming leden

 • 1.

  De commissie bestaat uit maximaal vijf raadsleden dan wel leden van een raadscommissie. De commissieleden worden door de raad benoemd voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad. De commissieleden kunnen vervangen worden door een ander raadslid of commissielid, tevens door de raad benoemd.

 • 2.

  De commissie benoemt uit haar midden de voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  Als adviseurs van de commissie zijn opgenomen: de raadsgriffier, het afdelingshoofd Financiën en de concern-controller.

 • 4.

  De raadsgriffier (of zijn plaatsvervanger) is secretaris van de commissie.

Artikel 4. Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsperiode van de leden eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij ontslag als lid van de raad of de commissie.

 • 2.

  De raad kan een lid tussentijds ontslaan.

 • 3.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

Artikel 5. Werkwijze

 • 1.

  De commissie kan besluiten om te vergaderen zonder een of meerdere adviseurs van de commissie.

 • 2.

  De commissie informeert de raad over gemaakte afspraken met de accountant en/of andere adviseurs en beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren over bevindingen aangaande haar werkzaamheden.

 • 3.

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van de taken van de commissie.

 • 4.

  De commissie vergadert in beslotenheid.

 • 5.

  De commissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

Artikel 6 Intrekking oude verordeningen

De verordening op de auditcommissie gemeente Zevenaar en de verordening auditcommissie gemeente Rijnwaarden 2010 worden ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de auditcommissie gemeente Zevenaar 2018

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 2 januari 2018

De griffier,

De voorzitter,