Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Algemene verklaring van geen bedenkingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene verklaring van geen bedenkingen
CiteertitelAlgemene verklaring van geen bedenkingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 2. artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 3. artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht
 4. artikel 6.5, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht
 5. artikel 6.12, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening
 6. artikel 6.12, tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2018Nieuwe regeling

21-02-2018

gmb-2018-46264

Z/17/295284

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene verklaring van geen bedenkingen

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

gelezen het voorstel van de Stuurgroep herindeling Rijnwaarden-Zevenaar dd 12 december 2017;

 

Gelet op artikel 2.4 en artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

Gelet op artikel 6.5 lid 1 en lid 3 van Besluit Omgevingsrecht;

 

Gelet op artikel 6.12 lid 1 en 2 van de Wet ruimtelijke ordening;

besluit:

 • I)

  de volgende regelingen in te trekken:

  • a)

   Algemene verklaring van geen bedenkingen en delegatiebesluit exploitatieplan, door de gemeenteraad van Zevenaar vastgesteld op 27 januari 2011;

  • b)

   Verklaring van geen bedenkingen, door de gemeenteraad van Rijnwaarden vastgesteld op 2 november 2010;

  • c)

   Verklaring van geen bedenkingen, door de gemeenteraad van Rijnwaarden vastgesteld op 1 november 2011;

  • d)

   Verklaring van geen bedenkingen, door de gemeenteraad van Rijnwaarden vastgesteld op 29 mei 2012;

 • II)

  het college van burgemeester en wethouders te mandateren om aanvragen voor omgevingsvergunningen met betrekking tot het toepassen van een activiteit op grond van artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te beoordelen op ontvankelijkheid;

 • III)

  de bevoegdheid om een exploitatieplan vast te stellen, danwel daarvan af te zien, bij samenloop met een omgevingsvergunning waarvan wordt afgeweken van een bestemmingsplan, te delegeren aan burgemeester en wethouders;

 • IV)

  de navolgende categorieën van gevallen aan te wijzen waarin geen verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5 lid 1 Besluit omgevingsrecht is vereist:

  Algemeen

  • 1.

   Bij het weigeren door burgemeester en wethouders van een aanvraag met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • 2.

   Projecten met summiere afwijkingen: de bouwkosten bedragen minder dan 50.000 euro;

  • 3.

   Projecten, ongeacht aard en omvang waarvoor:

   • a.

    waarvoor de gemeenteraad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, én

   • b.

    het ontwerp-besluit samen met de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor zienswijzen en adviezen ter inzage heeft gelegen, én

   • c.

    zowel op het ontwerp-besluit als op de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen géén zienswijzen en/of adviezen zijn ingediend;

  • 4.

   Projecten, die in overeenstemming zijn met door de gemeenteraad aanvaard gemeentelijk beleid waarin specifieke ruimtelijke onderwerpen zijn geregeld, zoals een stedenbouwkundige visie, stedenbouwkundige randvoorwaarden, masterplan of woonvisie;

  • 5.

   zaken die logischerwijs volgen uit ontgrondingsvergunningen;

 • Binnen de bebouwde kom1

  • 1.

   Projecten respectievelijk planologisch gebruik en bouwactiviteiten ten behoeve van woningen/woongebouwen/woongebied al dan niet met bijbehorende wegen, verblijfsgebieden, groenvoorzieningen, water, mits niet gesitueerd op een bedrijventerrein of in de bestemming Groen:

   • a.

    met een maximum van 30 woningen binnen de bebouwde kom van Zevenaar;

   • b.

    met een maximum van 10 woningen binnen de bebouwde kom van de kernen van Aerdt, Angerlo, Babberich, Giesbeek, Herwen, Lathum, Lobith, Pannerden, Spijk en Tolkamer;

  • 2.

   Projecten respectievelijk planologisch gebruik en bouwactiviteiten ten behoeve van een bedrijf, bedrijven of bedrijventerrein mits de milieucategorie niet zwaarder is dan in het bestemmingsplan is toegestaan en mits het project niet gesitueerd is binnen een woongebied;

  • 3.

   Projecten respectievelijk planologisch gebruik en bouwactiviteiten ten behoeve van cultuur en ontspanning met uitzondering van een bordeel of seksinrichting, mits niet gesitueerd op een bedrijventerrein met milieucategorie 3 en hoger;

  • 4.

   Projecten respectievelijk planologisch gebruik en bouwactiviteiten ten behoeve van horeca, mits niet gesitueerd binnen een woongebied en met uitzondering van zware horeca (discotheken, nachthoreca, feestzalen en partycentra);

  • 5.

   Projecten respectievelijk planologisch gebruik en bouwactiviteiten ten behoeve van maatschappelijke doeleinden, mits niet gesitueerd op een bedrijventerrein, met uitzondering van asielzoekerscentrum, drugsopvang en justitiële inrichting;

  • 6.

   Projecten respectievelijk planologisch gebruik en bouwactiviteiten ten behoeve van recreatie;

  • 7.

   Projecten respectievelijk planologisch gebruik en bouwactiviteiten ten behoeve van sport, mits niet gesitueerd binnen een woongebied;

  • 8.

   Het aanleggen, verbeteren c.q. aanpassen van (bestaande) weg-, water-, parkeer-, fiets-, openbaar vervoer en groenvoorzieningen van lokale aard inclusief bijbehorende bouwwerken, mits niet meer dan 20% van het aanwezige openbaar groen wordt betrokken;

  • 9.

   Projecten respectievelijk planologisch gebruik en bouwactiviteiten ten behoeve van gemengde projecten waarbij de afzonderlijke elementen voldoen aan de bovenstaande voorwaarden;

  • 10.

   Bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 • Buiten de bebouwde kom2

  • 11.

   Realiseren, veranderen, vervangen en uitbreiden van bouwwerken binnen de bestemming Agrarisch, mits niet gesitueerd in een gebied met (bestemde) natuur- en/of landschappelijke en/of ecologische waarden;

  • 12

   Projecten respectievelijk planologisch gebruik en bouwactiviteiten ten behoeve van maatschappelijke doeleinden, met uitzondering van asielzoekerscentrum, drugsopvang en justitiële inrichting;

  • 13

   Projecten respectievelijk planologisch gebruik en bouwactiviteiten ten behoeve van natuur en landschap;

  • 14

   Projecten respectievelijk planologisch gebruik en bouwactiviteiten ten behoeve van extensieve recreatie;

  • 15

   het aanleggen, verbeteren c.q. aanpassen van bestaande weg-, parkeer-, fiets-, - openbaar vervoer en groenvoorzieningen van lokale aard inclusief bijbehorende bouwwerken, mits niet meer dan 20% van het aanwezige openbaar groen wordt betrokken;

  • 16

   Projecten respectievelijk planologisch gebruik en bouwactiviteiten ten behoeve van behoud en ontwikkeling van het watersysteem;

  • 17

   Bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

  • 18

   Het gebruiken van gronden niet ten behoeve van bouwen;

 • V.

  dat het gebruik van de algemene verklaring van geen bedenkingen voor onder IV genoemde categorieën is uitgesloten wanneer een van de volgende criteria van toepassing is:

  • a.

   het is noodzakelijk dat voor het initiatief een milieueffectrapport of een milieueffectbeoordeling op grond van de Wet milieubeheer wordt opgesteld;

  • b.

   het een initiatief voor of met windturbines betreft.

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 21 februari 2018

De griffier

De voorzitter


1

Uitgaande van de begrenzing van de bebouwde kom op basis van de Wegenverkeerswet

2

Uitgaande van de begrenzing van de bebouwde kom op basis van de Wegenverkeerswet