Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Aanwijzingsbesluit BAG-beheerder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit BAG-beheerder
CiteertitelAanwijzingsbesluit BAG-beheerder Zevenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2018Nieuwe regeling

10-04-2018

gmb-2018-90124

Z/18/298981

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit BAG-beheerder

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar;

 

overwegende:

 

dat in artikel 2 van de Wet Basisregistraties adressen en gebouwen, die op 1 juli 2009 in werking is getreden, het houden van een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie alsmede een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie wordt opgedragen aan burgemeester en wethouders;

 

dat het wenselijk is voor de uitoefening van deze taak een ambtelijk beheerder en plaatsvervanger(s) aan te wijzen;

 

dat het wenselijk is ambtenaren aan te wijzen die belast zijn met het opmaken van specifieke brondocumenten respectievelijk het vaststellen van geometrie in het kader van de uitvoering van de Wet BAG;

 

gelet op de artikelen 10:1, 10:3, 10:9 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

Artikel 1 Aanwijzing BAG beheerders

 • 1.

  Als beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen wordt aangewezen: Cyrilla Ruisch.

 • 2.

  Als plaatsvervangende beheerders van de basisregistraties adressen en gebouwen worden aangewezen:

  • Miranda Bosman

  • Laura Schrijver

Artikel 2 Definitieve geometrie

 • 1.

  Als ambtenaar belast met de vaststelling van de definitieve geometrie, zoals bedoeld in artikel 7 en 8 van de Wet BAG, wordt aangewezen: Cyrilla Ruisch.

 • 2.

  Als plaatsvervangende ambtenaren belast met de vaststelling van de definitieve geometrie, zoals bedoeld in artikel 7 en 8 van de Wet BAG, worden aangewezen: Miranda Bosman en Laura Schrijver.

Artikel 3 Opmaken proces-verbaal

 • 1.

  Als ambtenaar bevoegd tot het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet BAG, wordt aangewezen: Cyrilla Ruisch.

 • 2.

  Als plaatsvervangende ambtenaren bevoegd tot het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet BAG, worden aangewezen: Miranda Bosman en Laura Schrijver.

Artikel 4 Opmaken schriftelijke verklaringen

 • 1.

  Als ambtenaar bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet BAG aangewezen brondocument, wordt aangewezen: Cyrilla Ruisch.

 • 2.

  Als plaatsvervangende ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet BAG aangewezen brondocument, worden aangewezen: Miranda Bosman en Laura Schrijver.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit BAG-beheerder Zevenaar

 

Aldus besloten in de vergadering van 10 april 2018,

de secretaris,

MichelTromp

de burgemeester,

EllaSchadd-de Boer