Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Attentieregeling Gemeente Zevenaar 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAttentieregeling Gemeente Zevenaar 2018
CiteertitelAttentieregeling Gemeente Zevenaar 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-201801-01-201801-01-2020Nieuwe regeling

17-04-2018

gmb-2018-99186

Tekst van de regeling

Intitulé

Attentieregeling Gemeente Zevenaar 2018

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zevenaar;

 

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 

Na overeenstemming in de commissie Bijzonder Georganiseerd Overleg;

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende;

 

ATTENTIEREGELING GEMEENTE ZEVENAAR 2018

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a)

  Medewerker:

  De ambtenaar in de zin van de artikelen 1:1a, van de CAR/UWO en de werknemer als bedoeld in artikel 2:5 van de CAR.

 • b)

  CAR/ UWO:

  De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling gemeenten en de uitwerkingsovereenkomst van de CAR.

 • c)

  Salaris:

  Het salaris als bedoeld in artikel 1:1 van de CAR-UWO

Artikel 2 Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Bij huwelijk en geregistreerd partnerschap ontvangt de medewerker een boeket bloemen ter waarde van € 25,-.

Artikel 3 Geboorte en adoptie

Bij een geboorte of adoptie in het gezin van de medewerker ontvangt de medewerker een boeket bloemen ter waarde van € 25,-.

Artikel 4 Ziekte

De medewerker die langer dan een week in een ziekenhuis is opgenomen ontvangt een boeket bloemen ter waarde van € 25,-. Is een medewerker langdurig ziek, dan ontvangt hij na een maand een fruitmand of boeket bloemen ter waarde van € 25,-. Wanneer de duur van de ziekte hiertoe aanleiding geeft, kan dit gebaar herhaald worden.

Artikel 5 Ambtsjubileum

Ter gelegenheid van een 25-, 40-jarig en 50-jarig ambtsjubileum ontvangt de medewerker een boeket bloemen ter waarde van € 25,-. Tevens ontvangt de medewerker ter gelegenheid van een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum een gratificatie op grond van artikel 3:19 van de CAR/UWO.

Artikel 6 Diensttijd bij de gemeente Zevenaar

Een medewerker die 25 jaar of 40 jaar in dienst is bij de gemeente Zevenaar (of haar voorgangers), ontvangt een boeket bloemen ter waarde van € 25,- en een geschenk ter waarde van € 150,-. Daarnaast kan hij kiezen uit de volgende mogelijkheden;

 • een receptie conform artikel 11

 • een informele bijeenkomst conform artikel 12

Artikel 7 Benoeming

De medewerker die nieuw in dienst treedt ontvangt een boeket bloemen ter waarde van € 25,-.

Artikel 8 Afscheid

 • 1.

  Bij uitdiensttreding ontvangt de medewerker bij een aaneengesloten diensttijd van 0 tot 5 jaar een attentie ter waarde van € 40,- in totaal.

 • 2.

  Bij uitdiensttreding ontvangt de medewerker bij een aaneengesloten diensttijd van 5 jaar of langer een bedrag van € 15,00 netto per dienstjaar (uitbetaling vindt plaats via de salarisadministratie), alsmede een attentie ter waarde van € 40,- in totaal.

 • 3.

  Bij ontslag op eigen verzoek op grond van artikel 8:1 CAR-UWO kan de medewerker met een aaneengesloten diensttijd van 10 jaar of langer kiezen voor een informele bijeenkomst als omschreven in artikel 12 van deze regeling.

 • 4.

  Bij ontslag als gevolg van (volledige arbeidsongeschiktheid, AOW-gerechtigde leeftijd en/of het in werking treden van het Sociaal Statuut, kan de medewerker kiezen voor een receptie of voor een informele bijeenkomst, als omschreven in artikel 11 en 12 van deze regeling.

 • 5.

  Lid 2 en lid 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de medewerker die met keuzepensioen gaat en die minimaal tien jaar aaneengesloten in dienst is geweest bij de gemeente Zevenaar of haar voorgangers.

Artikel 9 Overgangsrecht gratificatie bij ontslag

In de Rechtspositievergelijking gemeente Zevenaar & Rijnwaarden en onderhandelingsresultaat is opgenomen dat de medewerkers van Rijnwaarden en (oud) Zevenaar tot 1 januari 2023 op grond van de op hen van toepassing zijnde oude regeling een pensioengratificatie wordt toegekend volgens het overeengekomen afbouwpercentage.

Artikel 10 Overlijden

Overlijden medewerker

Indien medewerker komt te overlijden wordt er:

 • a.

  een kennisgeving van overlijden geplaatst in een (regionaal) dagblad, bij voorkeur hetzelfde dagblad als waarin de familie haar advertentie plaatst;

 • b.

  een grafstuk van € 100,00 verzorgd;

 • c.

  een condoleancebrief namens het college verstuurd.

Een vertegenwoordiging van de gemeente kan de begrafenis of crematie bijwonen. De collega’s van de overleden medewerker worden in de gelegenheid gesteld om de begrafenis of crematie bij te wonen. Bovendien beslissen collega’s van de afdeling, waar de betreffende medewerker werkzaam was, op welke wijze zij aandacht wensen te besteden aan deze gebeurtenis.

Artikel 11 Receptie

 • 1.

  Een receptie vindt uitsluitend in het gemeentehuis plaats.

 • 2.

  Een medewerker van afdeling Informatiebeheer stelt samen met de medewerker een lijst van genodigden (zijnde niet de medewerkers van de gemeente) op. De genodigden worden uit naam van het college uitgenodigd voor de receptie. De medewerkers van de gemeente worden op de hoogte gebracht via interne informatiekanalen.

 • 3.

  Er wordt een toespraak door het afdelingshoofd gehouden, tenzij de jubilerende of vertrekkende medewerker aangeeft dit niet op prijs te stellen.

 • 4.

  De voorbereiding en de organisatie ten behoeve van de receptie wordt verzorgd door de afdeling Informatiebeheer in overleg met de medewerker en een medewerker van de afdeling Bedrijfsvoering.

 • 5.

  De receptie begint in de regel om 15:30 uur. Tijdens de receptie krijgen de genodigden een kopje koffie/thee met gebak en een aantal hapjes en drankjes.

Artikel 12 Informele bijeenkomst

 • 1.

  De voorbereiding en de organisatie ten behoeve van de informele bijeenkomst wordt verzorgd door de medewerker zelf.

 • 2.

  De kosten van de informele bijeenkomst worden vergoed tot maximaal € 35,00 per persoon met een maximum van € 700,00. De gemeentelijke bijdrage is louter bedoeld als bijdrage in de kosten met betrekking tot de (ex-)collega’s en de gezinsleden. Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke bijdrage dient de jubilerende medewerker een lijst van genodigden aan te leveren. Vergoeding van de kosten geschiedt slechts onder overlegging van facturen.

 • 3.

  De locatie kan zelfstandig bepaald worden. Eventuele extra kosten als gevolg van de keuze om de informele bijeenkomst elders te laten plaatsvinden zijn niet voor rekening van de gemeente.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘‘Attentieregeling Gemeente Zevenaar 2018’’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar,

MichelTromp

secretaris

EllaSchadd-de Boer

burgemeester