Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Studiefaciliteitenregeling Gemeente Zevenaar 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStudiefaciliteitenregeling Gemeente Zevenaar 2018
CiteertitelStudiefaciliteitenregeling Gemeente Zevenaar 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpLokale regelingen gemeente Zevenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR300659/CVDR300659_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-201801-01-201801-01-2020Nieuwe regeling

17-04-2018

gmb-2018-99393

Z18/302358

Tekst van de regeling

Intitulé

Studiefaciliteitenregeling Gemeente Zevenaar 2018

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zevenaar:

 

Gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet en hoofdstuk 17 van de CAR-UWO;

 

Na overeenstemming in de commissie Bijzonder Georganiseerd Overleg;

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende;

 

STUDIEFACILITEITENREGELING GEMEENTE ZEVENAAR 2018

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • Medewerker:

  als bedoeld in artikel 1:1, lid 1 sub a van de CAR gemeente Zevenaar;

 • Studiekosten:

  cursus- of lesgelden, examengelden en diplomagelden alsmede studiemateriaal met uitzondering van schrijfbenodigdheden ,verzendkosten, duurzame gebruiksartikelen en niet verplicht voorgeschreven met de studie verband houdende boeken;

 • Werkdag:

  als bedoeld in artikel 1:1, lid 1 sub m van de CAR gemeente Zevenaar.

Artikel 2 Toekenning faciliteiten

 • 1.

  Het afdelingshoofd kan aan een medewerker studiefaciliteiten toekennen voor een studie die gericht is op zijn of haar functie. Opleidingsafspraken gelden zowel voor de afspraken vanuit het persoonlijk ontwikkelingsplan als overige opleidingswensen. De studiefaciliteitenregeling is van toepassing op studie en trainingen vanaf € 2.000,-.

  Deze regeling is niet van toepassing op seminars, studiedagen en bijscholingscursussen. Deze worden gezien als noodzakelijk voor het functioneren (=100% vergoeding) en gedefinieerd als werktijd / werkdag.

 • 2.

  De studiefaciliteiten worden verleend door het afdelingshoofd. De duur en kosten van de opleiding worden vooraf bepaald en vastgelegd in een studieovereenkomst.

 • 3.

  Bij het niet behalen van het examen kan de medewerker voor deze studieperiode en/of examen opnieuw faciliteiten aan te vragen. Een afdelingshoofd kan dan de studiefaciliteiten éénmaal verlengen.

 • 4.

  De termijnen die genoemd staan in de voorgaande leden zijn niet meer van toepassing op de datum waarop het dienstverband van de medewerker bij de gemeente eindigt.

Artikel 3 Vergoeding

 • 1.

  Bij een vergoeding voor een studie die noodzakelijk is voor het eigen vakgebied c.q. huidige functie en functioneren, zullen de volgende uitgangspunten gehanteerd worden:

  • 100% van de studiekosten;

  • 100% van de lestijd die in diensttijd wordt gegeven;

  • 100% reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer (€ 0,28 p/km);

  • geen terugbetalingsregeling.

 • 2.

  Bij de vergoeding voor een studie die in het verlengde ligt van het eigen vakgebied c.q. huidige functie, zullen de volgende uitgangspunten gehanteerd worden:

  • 100% van de studiekosten;

  • 50% van de lestijd die in diensttijd wordt gegeven;

  • 100% reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer (€ 0,28 p/km);

  • terugbetalingsregeling van toepassing.

 • 3.

  Bij de vergoeding voor een studie die niet in het verlengde van het eigen vakgebied c.q. de huidige functie ligt en functioneren maar bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling, zullen de volgende uitgangspunten gehanteerd worden:

  • 75% van de studiekosten;

  • 50% van de lestijd die in diensttijd wordt gegeven;

  • 75% reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer (€ 0,28 p/km);

  • terugbetalingsregeling van toepassing.

 • 4.

  Bij de vergoeding van een studie die niet in het verlengde van het huidige vakgebied c.a. de huidige functie ligt en waarvan het belang van de medewerker groter is dan de werkgever, zullen de volgende uitgangspunten gehanteerd worden:

  • 50% van de studiekosten;

  • 50% van de lestijd die in diensttijd wordt gegeven;

  • 50% reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer (€ 0,28 p/km);

  • terugbetalingsregeling van toepassing.

 • 5.

  Voor lessen die buiten de diensttijd vallen wordt geen verlof gecompenseerd.

Artikel 4 Deeltijders

De medewerker, die in deeltijd werkzaam is, wordt studieverlof, als bedoeld in het artikel 3, naar rato verleend.*

Artikel 5 Terugbetaling

De medewerker die gebruikt heeft gemaakt van de studiefaciliteiten onder lid 2, 3 en 4, dient de vergoeding studiekosten (hieronder valt niet toegekend verlof, reiskosten of boekengeld) terug te betalen indien:

 • a)

  de afspraken over de voortgang en studieresultaten, die vast gelegd zijn in het personeelsontwikkelingsplan of studieovereenkomst, niet zijn nagekomen;

 • b)

  de studie beëindigd wordt vóórdat de bedoelde studietermijn is verstreken, zonder dat de studie tot het behalen van een diploma heeft geleid. De medewerker zal de reden van het afbreken van een langdurige studie schriftelijk verklaren;

 • c)

  de medewerker ten gevolge van, aan hem zelf te wijten feiten of omstandigheden wordt ontslagen, voor het einde van de studie waarvoor de vergoeding is toegekend of binnen twee jaar na het behalen van het voor deze studie geldende diploma;

 • d)

  hij of zij op eigen verzoek wordt ontslagen, voor het einde van de studie of binnen twee jaar na het behalen van de studie en elders een nieuwe functie aanvaardt. Bij langdurige studies kunnen hierover individuele afspraken worden gemaakt.

Artikel 6 Wijze van terugbetaling

 • 1.

  Het bedrag dat de medewerker, genoemd in artikel 5, lid a. en b. moet terug betalen, zal op het salaris - zo nodig in termijnen - worden ingehouden.

 • 2.

  Het bedrag dat de medewerker, genoemd in artikel 5, lid c. en d. moet terug betalen, moet vóór de formele ontslagdatum worden gestort op de rekening van de gemeente.

Artikel 7 Verklaring

Met de ondertekening van de studieovereenkomst verklaard de medewerker akkoord te gaan met de bepalingen zoals vermeld in artikel 5 en 6.

Artikel 8 Ontheffing terugbetaling

Er zijn een aantal uitzonderingen waar ontheffing van terugbetaling van toepassing is:

 • a.

  De terugbetalingsverplichting op grond van artikel 5 a. en b. vervalt, als de voortzetting van de studie redelijkerwijs niet kan worden verlengd. Desgewenst kan het afdelingshoofd informatie inwinnen bij het opleidingsinstituut.

 • b.

  Het afdelingshoofd kan de medewerker op zijn verzoek, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk ontheffen tot verplichting van terugbetaling. Het verzoek moet schriftelijk onderbouwd zijn.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Studiefaciliteitenregeling Gemeente Zevenaar 2018”.

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

MichelTromp

secretaris

EllaSchadd-de Boer

burgemeester

Toelichting

 

*Bij artikel 4: In onderling overleg kan dit anders worden geregeld.