Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Interne richtlijnen buitengewoon verlof en lokale verlofafspraken gemeente Zevenaar 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInterne richtlijnen buitengewoon verlof en lokale verlofafspraken gemeente Zevenaar 2018
CiteertitelInterne richtlijnen buitengewoon verlof en lokale verlofaanspraken gemeente Zevenaar 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpLokale regelingen gemeente Zevenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-201801-01-201801-01-2020Nieuwe regeling

17-04-2018

gmb-2018-99601

Z18/302358

Tekst van de regeling

Intitulé

Interne richtlijnen buitengewoon verlof en lokale verlofafspraken gemeente Zevenaar 2018

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zevenaar:

 

Na overeenstemming in de commissie Bijzonder Georganiseerd Overleg;

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende:

 

INTERNE RICHTLIJNEN BUITENGEWOON VERLOF EN LOKALE VERLOFAFSPRAKEN GEMEENTE ZEVENAAR 2018

 

In de Zevenaarse Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR-UWO) en in de Wet Arbeid en Zorg (WAZ) zijn regelingen opgenomen met betrekking tot het toekennen van buitengewoon verlof. Onderstaand schema bevat een nadere uitwerking van een aantal specifieke situaties. Tevens zijn een aantal richtlijnen opgenomen met betrekking tot de wijze van toekenning.

 

Daar waar niets ten aanzien van de bezoldiging staat opgenomen, is er sprake van behoud van 100% bezoldiging.

Artikel 1 Overlijden (6:4 CAR-UWO + 4:1, lid 2 WAZ)

Lid 1 Omschrijving en duur

 • Overlijden van de echtgeno(o)t(e), de geregistreerd partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont, of van een 1e graads familielid. Hieronder wordt verstaan: (schoon- / stief- / pleeg- /adoptief-) ouders en kinderen.

  Duur: Vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van begrafenis /crematie. Maximaal vijf aaneengesloten dagen.

   

 • Overlijden van een 2e graads familielid. Hieronder wordt verstaan: (schoon- / stief- / pleeg- / adoptief) broer/zus, kleinkinderen en grootouders.

  Duur: dag van overlijden (restant aantal uren vanaf moment van bericht van overlijden) en de dag van begrafenis / crematie .

Lid 2 Melding

De melding wordt gedaan aan het afdelingshoofd.

Lid 3 Toekenning

Het verlof wordt toegekend door het afdelingshoofd.

Artikel 2 Huwelijk (6:4:1 CAR-UWO)

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Lid 1 Duur

De dag waarop huwelijk wordt gesloten c.q. het partnerschap wordt geregistreerd.

Geen bijzonder verlof wordt toegekend voor de ondertrouw of voor het tekenen van een samenlevingscontract.

Lid 2 Melding

De melding wordt gedaan bij het afdelingshoofd in verband met de wijziging in het personeelsinformatiesysteem.

Lid 3 Toekenning

Het verlof wordt toegekend door de het afdelingshoofd.

Artikel 3 Geboorte (6:4 CAR-UWO + 4:1 en 4:2 WAZ)

Buitengewoon verlof wordt toegekend voor de dag van de bevalling van de echtgenote, de geregistreerd partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont.

 

De werknemer van wie de echtgenote, de geregistreerd partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont, is bevallen, heeft recht op twee werkdagen kraamverlof. Deze twee dagen (al dan niet aansluitend) kunnen gedurende een termijn van vier weken na de bevalling worden opgenomen. Het kraamverlof wordt uitgebreid met het recht op 3 dagen (onbetaald) ouderschapsverlof.

Lid 1 Melding

De melding wordt gedaan bij het afdelingshoofd.

Lid 2 Toekenning

Het verlof wordt toegekend door het afdelingshoofd.

Artikel 4 Adoptie- en pleegverlof (artikel 6:8 CAR-UWO + artikel 3:2 en 3:9 WAZ)

Het recht op adoptie- en pleegverlof ontstaat bij het adopteren van een kind of het opnemen van een kind in het gezin van de medewerker. Voorwaarde is dat er op grond van de WAZ recht moet bestaan op adoptie- en pleegverlof.

De aanvraag moet worden ingediend bij het UWV.

Lid 1 Duur

Ten hoogste 4 aaneengesloten weken. Deze weken moeten worden opgenomen in een tijdvak van 26 weken, naar keuze van de medewerker.

Lid 2 Loondoorbetaling

100% (loon + WAZ-uitkering samen).

Lid 3 Aanvragen

Dit verlof wordt schriftelijke aangevraagd bij UWV en het afdelingshoofd.

Lid 4 Toekenning

Het verlof wordt toegekend door het UWV en het afdelingshoofd.

Artikel 5 Calamiteiten en ander kort verzuimverlof (artikel 6:4 CAR-UWO + artikel 4:1 e.v. WAZ)

De medewerker heeft recht op buitengewoon verlof in geval van calamiteiten en ander kort verzuim. Hierbij kan gedacht worden aan zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden (vb. plotselinge ziekte van kinderen of partner, brand, gesprongen waterleidingen etc.), een verplichting van de overheid die niet in vrije tijd kan plaatsvinden ( vb. aangifte overlijden; uitoefening van het actief kiesrecht).

Lid 1 Duur

In de WAZ en de CAR-UWO staan geen vast aantal dagen (“naar billijkheid te berekenen”) Richtlijn Zevenaar: De tijd die noodzakelijk is om maatregelen te treffen. Noodzaak kan ook achteraf worden aangetoond.

Bij samenloop tussen calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof (zie hierna), eindigt het calamiteitenverlof in ieder geval na 1 dag.

Lid 2 Melding

De wordt vooraf gedaan bij het afdelingshoofd. In acute noodsituaties zo spoedig mogelijk achteraf, maar in ieder geval binnen 24 uur.

Lid 3 Toekenning

Het verlof wordt toegekend door het afdelingshoofd.

Artikel 6 Kortdurend zorgverlof (artikel 6:4:3 CAR-UWO + artikel 5:1 e.v. WAZ) )

Recht op kortdurend zorgverlof bestaat indien de medewerker voorziet in de noodzakelijke verzorging van een zieke. Dit kan naast directe familieleden als ouder, partner en kind ook gaan om grootouder, kleinkind, huisgenoot of vriend(in).

 

Het wordt ook mogelijk kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof op te nemen om mensen die niet directie familie zijn te helpen. Naast de partner, ouder of het kind, mag de werknemer dus ook zorgverlof opnemen voor een broer, zus, kleinkind of vrienden en bekenden.

 

Er moet wel sprake zijn van noodzakelijke verzorging. Dit betreft niet alleen de behoefte aan zorg maar ook de omstandigheid dat de zorg door de betreffende medewerker moet worden verleend en niet op een andere wijze kan worden vervuld. Als een ander de zorg op zich kan nemen, wordt er niet voldaan het criterium “noodzakelijk”. Wanneer meerdere personen de zorg op zich nemen is het redelijk dat het aantal uren over die personen verdeeld wordt.

Lid 1 Duur

Per jaar maximaal twee maal de arbeidsduur per week. Bij een volledige betrekking dus maximaal 72 uur per jaar.

Van het aantal toegekende verlofuren (maximaal 72 uur) komt 50% voor rekening van de werkgever en 50% voor rekening van de medewerker.

Lid 2 Aanvragen

Door middel van een schriftelijk verzoek bij het afdelingshoofd kan het kortdurend verlof worden aangevraagd. In acute noodsituaties is dit uiteraard niet mogelijk. Dan moet de medewerker het opnemen van verlof zo spoedig mogelijk melden. De noodzaak tot verzorging moet dan achteraf worden aangetoond.

Lid 3 Toekenning

Het verlof wordt toegekend door het afdelingshoofd.

Artikel 7 Langdurend zorgverlof (artikel 6:4:1a CAR-UWO en artikel 5:9 e.v. WAZ)

De medewerker heeft recht op langdurend zorgverlof wanneer hij/zij voorziet in de noodzakelijke verzorging van een zieke. Dit kan naast directe familieleden als ouder, partner en kind ook gaan om grootouder, kleinkind, huisgenoot of vriend(in). Duur: In een periode van 12 achtereenvolgende maanden maximaal zes maal de arbeidsduur per week. Standaardvorm van opname is de helft van de arbeidsduur voor een periode van 12 weken. Afwijking is in overleg tussen werkgever en werknemer mogelijk. Maximaal spreiding over 18 weken.

Het verlof wordt voor 50% doorbetaald indien langdurend zorgverlof is toegekend.

Lid 1 Aanvragen

De aanvraag kan minimaal twee weken voor aanvang schriftelijk worden ingediend bij het afdelingshoofd.

Lid 2 Toekenning

Het verlof wordt toegekend door het afdelingshoofd. Bij langdurend zorgverlof wordt opbouw vakantiedagen verminderd (artikel 6:4:1a, lid 4) .

Artikel 8 Zwangerschaps- en bevallingsverlof (artikel 6:7 CAR-UWO en artikel 3:1 e.v. WAZ)

De vrouwelijke medewerker heeft bij zwangerschap en bevalling recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof duren samen 16 weken, vermeerderd met het aantal dagen dat het kind later wordt geboren dan de vermoedelijke bevallingsdatum. De medewerkster heeft gedurende het verlof recht op doorbetaling van haar volledige bezoldiging. Bij langdurige ziekenhuisopname van het kind (langer dan een week) kan het bevallingsverlof maximaal 10 weken langer duren.

Met ingang van 1 april 2018 duurt het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen die zwanger zijn van een tweeling of meerling 20 weken.

Lid 1 Aanvragen

Door middel van het formulier uiterlijk drie weken voor de dag van ingang van het zwangerschapsverlof indienen bij de afdeling P&O.

Lid 2 Toekenning

Voor de toekenning van dit verlof ontvangt de medewerker een brief van P&O.

Het bevallingsverlof dat overblijft vanaf 6 weken na de datum van de bevalling kan in delen worden opgenomen.

Artikel 9 Ouderschapsverlof (artikel 6:5 e.v. CAR-UWO, artikel 6:1 e.v. WAZ)

Ouders hebben recht op ouderschapsverlof voor kinderen onder de leeftijd van 8 jaar. Er is recht op maximaal 26 maal de arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof. De helft hiervan is betaald ouderschapsverlof. Werknemers kunnen meteen na indiensttreding bij een nieuwe werkgever een verzoek om ouderschapsverlof indienen. Medewerkers kunnen zelf bepalen hoe het ouderschapsverlof wordt verdeeld en opgenomen.

Lid 1 Aanvragen

Door middel van het formulier uiterlijk drie maanden voor ingang van het verlof.

Lid 2 Toekenning

Voor de toekenning van dit verlof ontvangt de medewerker een brief van P&O.

Artikel 10 Vakbondsverlof (artikel 6:4:2 CAR-UWO)

Een medewerker die kaderlid is van een vakbond evenals de vakbondsconsulent en de arbeidsvoorwaardenadviseur kunnen recht hebben op buitengewoon verlof voor het bijwonen van bepaalde vakbondsvergaderingen. Omvang van het verlof is gebonden aan een maximum (zie artikel 6:4:2 CAR-UWO)

Lid 1 Aanvragen

Dit verlof moet schriftelijk worden ingediend bij het afdelingshoofd.

Lid 2 Toekenning

Het verlof wordt toegekend door het afdelingshoofd.

Voor vergaderingen van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg kan worden volstaan met voorafgaande melding bij en afhandeling door de direct leidinggevende.

Artikel 11 Bijwonen recepties

Functionele recepties kunnen worden geboekt als dienstreis en kan in diensttijd worden bezocht.

Artikel 12 Goede vrijdag en Bevrijdingsdag

De medewerker heeft recht op buitengewoon verlof indien de werkdag valt op Goede vrijdag of Bevrijdingsdag.

Artikel 13 Personeelsuitje (personeelsvereniging)

Deelname aan het personeelsuitje dat wordt georganiseerd door de personeelsvereniging wordt aangemerkt als werktijd indien en voor zover dat uitje plaatsvindt op een voor de medewerker geldende werkdag.

Artikel 14 Liemerse Sportdag

De medewerkers die meedoen aan de Liemerse Sportdag, krijgen hiervoor buitengewoon verlof overeenkomstig de normaliter op die dag voor de medewerker geldende norm(werk)tijd.

Artikel 15 Vrij besteedbare uren

Naast het reguliere verlof heeft de medewerker ( die op 31 december 2017 in dienst was van de gemeente Rijnwaarden of Zevenaar) in het kader van flexibele werktijden per 1 januari 2018 de mogelijkheid om op jaarbasis 1,5 maal 7,2 uur (op basis van 36-uur, naar rato) verlof vrij te besteden en in te zetten. Deze verlofdagen kunnen niet ingezet worden in het IKB en zullen bij uitdiensttreding niet verrekend worden bij de eindafrekening.

Artikel 16 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Interne richtlijnen buitengewoon verlof en lokale verlofaanspraken gemeente Zevenaar 2018”.

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

MichelTromp

secretaris

EllaSchadd-de Boer

burgemeester