Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Incassoreglement gemeentelijke belastingen Zevenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIncassoreglement gemeentelijke belastingen Zevenaar
CiteertitelIncassoreglement gemeentelijke belastingen Zevenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Gemeentewet
 2. wet Invorderingswet 1990
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR609242/CVDR609242_1.html
 4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR386186/CVDR386186_1.html
 5. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR386186/CVDR386186_1.html
 6. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR607446/CVDR607446_2.html
 7. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR606633/CVDR606633_1.html
 8. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR606638/CVDR606638_1.html
 9. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR433533/CVDR433533_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2018Nieuwe regeling

15-05-2018

gmb-2018-108726

Tekst van de regeling

Intitulé

Incassoreglement gemeentelijke belastingen Zevenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar;

 

overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is nadere regels vast te stellen voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen;

 

gelet op, de van toepassing zijnde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, de Gemeentewet, de Invorderingswet 1990, het bepaalde in de belastingverordening onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting: reclamebelasting en precariobelasting en de Leidraad invordering;

besluit:

 

vast te stellen het volgende reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen

Artikel 1 – begripsomschrijving

 • 1.

  Automatische incasso: het door of namens de gemeente afschrijven van een bedrag van de bankrekening van een belastingschuldige ten gunste van de gemeente Zevenaar.

 • 2.

  Machtiging: een schriftelijke of elektronische machtiging van de belastingschuldige aan de gemeente Zevenaar om wegens verschuldigde gemeentelijke belastingen bedragen van zijn bankrekening af te schrijven.

 • 3.

  Termijnbedrag: bedrag waarvoor ter voldoening van een betalingstermijn aan de bank van de belastingschuldige een verzoek tot automatische incasso wordt gedaan.

 • 4.

  Afschrijvingstijdvak: periode verdeeld in maanden vanaf het moment waarop de eerste termijn wordt afgeschreven en eindigend op de laatste vervaldag vermeld op het aanslagbiljet.

 • 5.

  Invorderingsambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet.

Artikel 2 – Doel automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de betaling van de belastingschulden te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen te incasseren. De termijnen zijn vastgesteld in de- in de aanhef genoemde- verordeningen.

Artikel 3 – deelname aan incasso

 • 1.

  Om deel te kunnen nemen aan het automatisch incasseren van belastingbedragen moet de belastingschuldige de gemeente Zevenaar hiertoe gemachtigd hebben.

 • 2.

  De machtiging geldt voor onbepaalde tijd en geldt voor de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, reclamebelasting en precariobelasting.

 • 3.

  Aanslagbiljetten met een totaalbedrag boven de € 10.000,00 komen niet voor automatische incasso in aanmerking.

 • 4.

  De invorderingsambtenaar kan deelname weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 4 – termijnen

 • 1.

  Aanslagen, moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als in de betreffende belastingverordening is vastgesteld.

 • 2.

  Indien een machtiging wordt afgegeven na dagtekening van de aanslag wordt het aantal termijnen gelijkgesteld aan het resterend aantal termijnen wat van toepassing zou zijn indien de machtiging vóór het opmaken van het aanslagbiljet zou zijn verstrekt.

 • 3.

  Bij het van toepassing zijn van de voorgaande leden vervallen de incassotermijnen op of rond de laatste werkdag van de maand, waarbij de eerste termijn ten minste veertien dagen na de dagtekening van de aanslag valt.

 • 4.

  Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid van het aantal nog te vervallen incassotermijnen van het aanslagbiljet.

 • 5.

  Het in lid 4 gestelde, geldt ook ingeval een vermindering op de belastingaanslag is verleend;

Artikel 5 – ontbindende voorwaarden

 • 1.

  De automatische incasso wordt beëindigd indien:

  • a.

   de automatische incasso van een aanslag tweemaal niet succesvol uitgevoerd kan worden, dan wel gestorneerd c.q. teruggestort is;

  • b.

   indien de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zou belemmeren.

 • 2.

  De invorderingsambtenaar stelt de belastingschuldige schriftelijk op de hoogte van het niet kunnen uitvoeren van een automatische incasso en van het beëindigen ervan.

Artikel 6 – overlijden

 • 1.

  Bij overlijden van de belastingschuldige wordt de automatische incasso niet beëindigd.

 • 2.

  Op verzoek van de erven wordt de automatische incasso beëindigd.

Artikel 7 – echtscheiding / verhuizing

De automatische incasso eindigt niet door echtscheiding, ontbinding van een partnerschapsregistratie of samenlevingsovereenkomst, het uit elkaar gaan van partners of verhuizing.

Artikel 8 – wijziging rekeningnummer

Wijzigingen betreffende het rekeningnummer waarvan afgeschreven wordt dienen terstond schriftelijk of elektronisch door de belastingschuldige te worden gemeld aan de invorderingsambtenaar van de gemeente Zevenaar.

Artikel 9 – terugstorting

Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, kan hij binnen de door zijn bankinstelling gestelde termijn en conform de door de bankinstelling gevraagde wijze, opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

Artikel 10 – beëindiging automatische incasso

 • 1.

  De automatische incasso kan op verzoek van de belastingschuldige worden beëindigd;

 • 2.

  Indien de belastingschuld na het beëindigen of ontbinden van de automatische incasso nog niet geheel is voldaan, geldt de betaaltermijn voor niet-automatische betalingen overeenkomstig de belastingverordeningen;

 • 3.

  Wanneer de in het tweede lid genoemde betaaltermijn is verstreken moet de resterende belastingschuld onmiddellijk betaald worden.

Artikel 11 – inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Het reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Rijnwaarden, vastgesteld dd 4 januari 2011 en het Incassoreglement Zevenaar, vastgesteld dd 30 januari 2015 worden ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde dag van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijven totdat dit reglement in werking is getreden.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Incassoreglement gemeentelijke belastingen Zevenaar’.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zevenaar van 15 mei 2018,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar

de secretaris,

MichelTromp

de burgemeester,

EllaSchadd-de Boer