Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Mandaatbesluit invordering gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit invordering gemeentelijke belastingen
CiteertitelMandaatbesluit invordering gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 231 van de Gemeentewet
  2. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-2018Nieuwe regeling

23-05-2018

gmb-2018-113698

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit invordering gemeentelijke belastingen

De gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen, als bedoeld in artikel 231, lid 2 sub c van de Gemeentewet

 

Gelet op artikel 231 van de Gemeentewet en de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht

 

overwegende, dat het om redenen van doelmatigheid en klantgerichtheid wenselijk is dat haar werkzaamheden door andere functionarissen kunnen worden uitgevoerd,

besluit:

Artikel 1 Definitie

Onder mandaat wordt in dit besluit verstaan de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van de invorderingsambtenaar te besluiten, zulks met inbegrip van de ondertekeningbevoegdheid.

Artikel 2 Bevoegde functionarissen

De heffingsambtenaar te mandateren om namens haar de kwijtscheldingsbeschikkingen te vermelden op de aanslagbiljetten ingevolge onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting met inachtneming van het ter zake geldende recht, alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregeling.

Artikel 3 Voorwaarden

Aan de mandatering worden de volgende voorwaarden verbonden:

  • 1.

    De heffingsambtenaar stemt in met de mandaatverlening.

  • 2.

    Ondermandaat is niet toegestaan.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Dit besluit wordt bekend gemaakt door publicatie op www.overheid.nl

 

Zevenaar,23 mei 2018

De invorderingsambtenaar,

M.G.H.Soeter – van Schip