Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Directiestatuut gemeente Zevenaar 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDirectiestatuut gemeente Zevenaar 2018
CiteertitelDirectiestatuut gemeente Zevenaar 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpDirectiestatuut gemeente Zevenaar 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 100 van de Gemeentewet
 2. artikel 103 van de Gemeentewet
 3. artikel 160 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-201801-01-2018Nieuwe regeling

21-08-2018

gmb-2018-196097

Z/18/307330

Tekst van de regeling

Intitulé

Directiestatuut gemeente Zevenaar 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat vanwege de herindeling het noodzakelijk is een nieuw directiestatuut vast te stellen;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 103 en 160 van de Gemeentewet;

BESLUIT

 

vast te stellen het volgende:

 

DIRECTIESTATUUT GEMEENTE ZEVENAAR2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Ambtelijke organisatie:

  de gehele gemeentelijke organisatie met uitzondering van het college, de burgemeester, de raadsleden en de griffie.

 • 2.

  Algemeen directeur/secretaris:

  hoofd en eindverantwoordelijke van de ambtelijke organisatie en de ambtenaar als bedoeld in artikel 100 van de Gemeentewet.

 • 3.

  Afdelingshoofd:

  Hoofd- en eindverantwoordelijke van een afdeling.

Artikel 2 Inrichting van de ambtelijke organisatie

 • 1.

  De hoofdstructuur van de ambtelijke organisatie is gebaseerd op de “Besturingsfilosofie van de gemeente Zevenaar” vastgesteld d.d. 18 april 2017, de detailstructuur is weergegeven in “detailstructuur en formatieplan Zevenaar” vastgesteld d.d. 11 juli 2017.

 • 2.

  De organisatie is opgebouwd uit een eenhoofdige directie, tien afdelingen en twee stafeenheden.

 • 3.

  De directie wordt gevoerd door de algemeen directeur/secretaris. Deze draagt zorg voor de bedrijfsvoering van de totale organisatie en stemt het strategisch beleid, de complexe projecten en programma’s af op organisatieniveau. De algemeen directeur/secretaris signaleert externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar de organisatie.

 • 4.

  De ambtelijke organisatie kent de volgende afdelingen en stafeenheden: afdeling Publiekszaken, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling, afdeling Maatschappelijke dienstverlening, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, afdeling Vergunning, toezicht en handhaving, afdeling Beheer openbare ruimte, afdeling Openbare werken, afdeling Bedrijfsvoering, afdeling Informatiebeheer en afdeling Financiën, stafeenheid Strategie en bestuursondersteuning en stafeenheid Programma`s en projecten.

Artikel 3 Taken en verantwoordelijkheden algemeen directeur/ secretaris

De algemeen directeur/secretaris is verantwoordelijk voor:

 • de integrale advisering aan het college en de ondersteuning van het college bij het nemen van beslissingen. Daarnaast wordt gezorgd voor de tijdige en correcte uitvoering van de beslissingen die zijn genomen door het college.

 • het tijdig onderkennen en bespreken van nieuwe ontwikkelingen en de vertaling hiervan naar de organisatie.

 • het tot stand brengen van een goede, tijdige coördinatie in de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en de planning hiervan.

 • het opdrachtgeverschap voor de strategische programma’s en afdeling overstijgende projecten.

 • de afstemming van en de advisering over het middelenbeheer van de totale organisatie.

 • het zorgen voor de doeltreffende coördinatie van activiteiten en noodzakelijke samenhang tussen de afdelingen onderling en in relatie tot het bestuur.

 • het beheersen (control) van de activiteiten in de organisatie op basis van tussentijdse informatie over de voortgang, bijsturen van activiteiten, resultaten en middelen.

 • het aansturen en coachen van de afdelingshoofden, strategisch beleidsadviseur, adviseur informatieveiligheid, adviseur directie, programma-manager, projectleider en concerncontroller.

De algemeen directeur/secretaris is:

 • bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

 • aanspreekpunt voor afdelingshoofden en medewerkers in de stafeenheden.

Artikel 4 Benoeming loco-secretaris

Het college van burgemeester en wethouders kan een loco-secretaris benoemen. De loco-secretaris vervangt de algemeen directeur/secretaris bij zijn afwezigheid in volle omvang.

Artikel 5 Taken en verantwoordelijkheden Afdelingshoofden

Een afdelingshoofd is verantwoordelijk voor:

 • het bewaken en realiseren van o.a. lange termijn doel- en taakstellingen van de afdeling.

 • integrale afstemming in gemeentebrede processen en draagt daarbij zorg voor de ambtelijke integraliteit van de beleidsonderwerpen.

 • een of meerdere programma’s en is budget-, product- en procesverantwoordelijk voor taken van de afdeling en voor de personeelszorg.

 • advisering van het bestuur op kwaliteit van proces, doelen en programma.

 • borging van de kwaliteit van het vakgebied van de afdeling binnen de organisatie.

Een afdelingshoofd geeft coachend en inspirerend leiding aan de medewerkers van de afdeling.

Artikel 6 Taken en verantwoordelijkheden Concerncontroller

De concerncontroller is onafhankelijk en eigenstandig adviseur van het bestuur en de algemeen directeur. De concerncontroller draagt zorg en is verantwoordelijk voor:

 • beoordeling effectiviteit, efficiency en rechtmatigheid van uitgevoerd beleid tegen de achtergrond van onder meer nieuwe wet- en regelgeving, de programmabegroting en vastgestelde beleidskaders.

 • advisering met betrekking tot het meten en normeren van effectiviteit van de producten (beleidseffectiviteit) en de bedrijfsprocessen, de doelmatigheid daarvan in samenhang met de te leveren dan wel geleverde inspanningen.

 • toetsing management- en bestuursrapportages op juistheid en volledigheid, signalering interne en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de gemeentelijke organisatie en vertaling naar consequenties voor de gemeente Zevenaar.

Indien de concerncontroller bij de uitoefening van de hierboven genoemde werkzaamheden een ten opzichte van de algemeen directeur/secretaris afwijkend standpunt inneemt, doet hij hiervan, na de algemeen directeur/secretaris hierover te hebben ingelicht, mededeling aan het college.

Artikel 7 Managementoverleg (MO)

De algemeen directeur kan het MO benutten om integraal beleid meningsvormend te bespreken met de afdelingshoofden. Aan het MO kunnen desgevraagd medewerkers worden toegevoegd. De concerncontroller en strategisch adviseur kunnen gevraagd en ongevraagd het MO adviseren. Zij zijn daartoe agenda-lid van het MO. Het MO is geen besluitvormend orgaan.

Artikel 8 Mandaat

De burgemeester en het college van B&W bepalen in de mandatenregeling onder welke voorwaarden, afdoeningsmandaat en ondertekeningmandaat wordt verleend aan door hen aan te wijzen ambtenaren.

Artikel 9 Citeertitel

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Directiestatuut gemeente Zevenaar 2018.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2018.

   

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar, besloten op 21 augustus 2018.

MichelTromp

secretaris

EllaSchadd-de Boer

burgemeester