Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders BRP
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders BRP
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. hoofdstuk 2 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen
 3. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-2018Nieuwe regeling

06-11-2018

gmb-2018-246013

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP

Burgemeester en wethouders van Zevenaar;

 

overwegende dat:

 • -

  de wet BRP (hierna: de wet) het college gelast ambtenaren aan te wijzen die toezien op de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1 paragraaf 5;

 • -

  de wet het college de mogelijkheid biedt om bij overtreding van artikel 4.17 van de wet genoemde artikelen een bestuurlijke boete op te leggen;

 • -

  het wenselijk is de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete te mandateren om snel en adequaat te kunnen handelen bij bedoelde overtredingen;

 • -

  de aard van de bevoegdheid zich niet tegen het mandaat verzet;

besluit:

 • 1.

  De specialisten burgerzaken werkzaam bij de afdeling Publiekszaken en de sociaal rechercheurs van de Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD) te belasten met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge de wet BRP. Het gaat om toezichthoudende bevoegdheden als bedoeld in titel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb):

  • -

   elke plaats betreden, behalve een woning zonder toestemming van de bewoner, zo nodig met behulp van de politie;

  • -

   inlichtingen te vorderen (ook van anderen dan de te controleren burger);

  • -

   inzage in en vordering van identiteitsbewijzen;

  • -

   medewerking te vorderen van een ieder.

 • 2.

  De toezichthouders als bedoeld in artikel 1 te mandateren voor het opleggen van een bestuurlijke boete:

  • -

   ter zake van overtreding van de artikelen 2.38, 2.39, 2.40 vijfde lid, 2.43 tot en met 2.47, 2.50. 2,51 en 2.52 Wet BRP;

  • -

   en aan degene met een woonadres in de gemeente die bewust toelaat dat een andere persoon met datzelfde woonadres is ingeschreven, terwijl hij weet dat dit onjuist is.

** Indien artikel 5:53 van de Awb van toepassing is, wordt mandaat tot het opleggen van een bestuurlijke boete niet verleend aan degene die van de overtreding een rapport of proces-verbaal heeft opgemaakt.**

 

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekend gemaakt.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018.

De secretaris,

MichelTromp

De burgemeester,

EllaSchadd-de Boer