Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Aanwijsbesluit Toezichthouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit Toezichthouders
CiteertitelAanwijsbesluit Toezichthouders
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijsbesluit Toezichthouders

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR608275/CVDR608275_1.html
 4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR605568/CVDR605568_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201816-01-2018Nieuwe regeling

15-01-2018

gmb-2018-276121

Z/18/296421

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit Toezichthouders

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Zevenaar,

 

Overwegende:

 

 • Dat de gemeente Zevenaar een aantal door de wet aangewezen toezichthoudende taken heeft;

 • Dat voor een efficiënte uitvoering van deze taken, toezichthoudende ambtenaren moeten worden belast met het houden van toezicht binnen het grondgebied van de gemeente op naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wetten;

 • Dat op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) het college bevoegd is toezichthouders aan te wijzen;

 • Dat door de aanwijzing de bevoegdheden als genoemd in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing zijn;

Gelet op:

 • Artikel 5:11 Awb;

 • Artikel 5:10 derde lid Wabo;

 • Artikel 6:2 Algemene plaatselijke verordening (Apv);

 • Artikel 34 Afvalstoffenverordening gemeente Zevenaar 2005

Besluit:

Aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar voor het toezicht op de naleving van de Wabo, Woningwet, Wet op de ruimtelijke ordening en de Apv en de aan genoemde wetten en regelingen verwante Amvb’s en ministeriële regelingen:

 

 • -

  Toezichthouder bouw (functienummer N03.04.04)

 • -

  Controleur openbare ruimte (functienummer N03.04.06)

Het besluit treedt in werking de eerste dag na bekendmaking.

 

Zevenaar,15 januari 2018

Namens burgemeester en wethouders van Zevenaar,

RobGerritsen

Afdelingshoofd Vergunningen Toezicht & Handhaving