Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019
CiteertitelVerordening parkeerbelastingen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR40310/CVDR40310_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201801-01-2020Nieuwe regeling

19-12-2018

gmb-2018-276138

Z/18/312467

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de parkeerverordening;

besluit:

 

vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b.

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

 • c.

  houder: degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;

 • d.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, Centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • e.

  centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Zevenaar een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon;

 • f.

  autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan een huishouden;

 • g.

  parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats waarvoor belasting wordt geheven door middel van parkeerapparatuur;

 • h.

  belanghebbendenplaats: een parkeerplaats die is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) of die gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van her RVV 1990 met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd;

 • i.

  bewonersvergunning: een vergunning die op grond van de parkeerverordening kan worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die woont in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn;

 • j.

  mantelzorgvergunning: een vergunning, die op grond van de parkeerverordening kan worden verleend aan een mantelzorgbehoevend persoon, die woont in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn. Een mantelzorger is iemand, die onbetaald zorg verleend aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind, familielid, vriend of buur.

 • k.

  bedrijfsvergunning: een vergunning die op grond van de parkeerverordening kan worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn;

 • l.

  werknemersvergunning: een vergunning die op grond van de parkeerverordening kan worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die op de loonlijst staat bij een bedrijf of instelling gevestigd in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn;

 • m.

  vergunning spoedeisende hulp: een vergunning die op grond van de parkeerverordening kan worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die vanwege het spoedeisende karakter snel en op korte afstand van de bestemming hulp moet kunnen bieden in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn;

 • n.

  bezoekerskaart: een kraskaart die voorziet in een bezoekersregeling voor bezoekers in de vergunninghouderszone in de centrumschil of voor de parkeerterreinen in het centrum bestemd voor langparkeren, als bedoeld in de tarieventabel onder overige parkeerterreinen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van de degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat

  • 1e

   als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

  • 2e

   als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Vrijstelling

De belasting wordt niet geheven ter zake van een motorvoertuig op een parkeerapparatuurplaats dat is voorzien van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart, mits die parkeerkaart op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig is aangebracht.

Artikel 5 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren. tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt via een verbinding met de centrale computer.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in het derde lid kan een werknemersvergunning door middel van automatische incasso in maandelijkse termijnen van de betaalrekening van de belastingschuldige worden afgeschreven. De incassotermijnen vervallen op de laatste werkdag van de maand;

 • 5.

  Bij de toepassing van het vorige lid wordt het aantal incassotermijnen gelijk gesteld aan het aantal gehele maanden dat na ingang van de vergunning overblijft, met dien verstande dat het minimum aantal termijnen één bedraagt.

 • 6.

  Een naheffingsaanslag als bedoeld in artikel 234 van de Gemeentewet moet terstond worden betaald.

Artikel 9 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 10 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 62,70.

Artikel 11 Kwijtschelding

Het kwijtscheldingsbeleid is geregeld in de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelasting.

Artikel 13 Overgangsbepaling

De ‘'Herziene verordening parkeerbelastingen 2017', vastgesteld bij raadsbesluit van 29 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening parkeerbelastingen 2019'.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 19 december 2018.

De griffier,

De voorzitter,

Tarieventabel behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2019

 

1.

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2,

onderdeel 1, bedraagt:

Straatparkeren

tijdvak

Tarief per 60 minuten

Maximum

(Dag)tarief

Tariefcode 1

Maandag t/m donderdag 09:00 – 19:00 uur

Vrijdag 9:00 – 21:00 uur

Extra koopavonden 19:00 – 21:00 uur

Zaterdag 9:00 – 18:00 uur

€ 0,90

n.v.t.

Tariefcode 2

Maandag t/m donderdag 09:00 – 19:00 uur

Vrijdag 9:00 – 21:00 uur

Extra koopavonden 19:00 – 21:00 uur

Zaterdag 9:00 – 18:00 uur

€ 0,90

1e 5 uur maximaal € 1,90

Maximum dagtarief € 3,80

Tariefcode 3

Maandag t/m zondag 00:00 – 23:59 uur

n.v.t.

€ 8,00 per 24 uur

 

 

 

 

2.

Het tarief van een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel 2, bedraagt

Parkeervergunning

Naam parkeervergunning

Tarief

Eenheid

Bewoners

A.1

1e Bewonersvergunning centrum

gratis

 

A.2

2e Bewonersvergunning centrum

€ 15,00

Per jaar

A.3

1e Bewonersvergunning centrumschil

gratis

 

A.3

2e Bewonersvergunning centrumschil

€ 15,00

Per jaar

A.4

Mantelzorgvergunning

€ 15,00

Per jaar

B.1

Bezoekerskaart vergunninghouderszone centrumschil voor maximaal 1 uur parkeren

€ 9,00

Per 10 kraskaarten

B.2

Bezoekerskaart vergunninghouderszone centrumschil voor maximaal 5 uur parkeren

€ 19,00

Per 10 kraskaarten

B.3

Bezoekerskaart voor ondernemers in centrumschil voor maximaal 5 uur parkeren

€ 19,00

Per 10 kraskaarten

Bedrijven / werknemers

C.1

Bedrijfsvergunning

€ 85,20

Per kwartaal

C.2

Bedrijfsvergunning

€ 340,80

Per jaar

D.1

Werknemersvergunning

€ 33,45

Per kwartaal

D.2

Werknemersvergunning

€ 133,80

Per jaar

D.1

Vergunning spoedeisende hulp

€ 43,50

Per jaar

Indien de belastingplicht bij een werknemersvergunning genoemd onder D.1 of D.2 in de loop van het kwartaal of jaar eindigt, bestaat recht op restitutie voor het aantal volle maanden dat na het einde van de belastingplicht resteert. Voor de bedrijfsvergunning en de vergunning voor spoedeisende hulp bestaat er geen recht op restitutie bij wijziging van de belastingplicht.

Tabel 1 Locaties waar betaald parkeren geldt én met een vergunning mag worden geparkeerd

 

Gebied

Straat

Details

Tarief

Code

Zone

Parkeerterreinen rondom het centrum winkelgebied

 

 

 

 

 

 

 

 

Didamsestraat

 

1

A:

Bewonersvergunning niet toegestaan

Haspelstraat

 

1

A:

Bewonersvergunning niet toegestaan

Kampsingel

nabij Albert Heijn

1

A: na 17:00 uur met

bewonersvergunning parkeren

Musiaterplein

 

1

A

Masiusplein en Parkeergarage Masiusplein

laag 0 en -1

1

A:

Bewonersvergunning niet toegestaan

Parkeergarage Masiusplein

laag -2

1

E

Oude Doesburgseweg

deel ten zuiden van de inrit t.h.v. Oude Doesburgseweg 18

2

A

Schievestraat

nabij Aldi

1

A:

Bewonersvergunning niet toegestaan

Terrein tussen Bergvrede en Stadsgracht

 

1

A

Stationskwartier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enghuizen

 

2

A

Gersdorfstraat

 

2

A

Kerkstraat

 

2

A

Kostschoollaan

 

2

A

Molenstraat

tussen Nieuwe Doelenstraat en Arnhemseweg

2

A

Nieuwe Doelenstraat

 

1

A

Oude Wal

 

2

A

Romei

 

2

A

Van Munsterstraat

tussen Romei en Van Gimbornstraat

2

A

Bastion

 

2

A

Centrum-oost

 

Bergvrede

 

2

A

Hamalandstraat

 

2

A

Centrum-west

 

 

 

 

 

Haspelstraat

tussen Julianalaan en Schievestraat

2

A

Ridder Anselmstraat

 

2

A

Schievestraat

tussen Arnhemseweg en Haspelstraat

2

A:

Bewonersvergunning niet toegestaan

Touwslagersbaan

incl. parkeerterrein oostzijde

2

A

Wecelostraat

 

2

A

Keizer Hendrikstraat

tussen Haspelstraat en Noordeinde

2

A

Centrum-Noord

 

 

Schievestraat

 

2

A

Subenharastraat

 

2

A

Arnhemseweg

tussen Molenstraat en Julianalaan

2

A

Overige locaties

 

Karel van Gelrestraat

 

2

A

Parkeerterrein Oude Doesburgseweg

deel ten noorden van de inrit t.h.v. Oude Doesburgseweg 18

2

A

Deze gebieden zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘Vergunninghoudersgebieden en betaald parkeren’

Tabel 2 Locatiesgereguleerde overnachtingsplaats (GOP)

 

Locatie

Omschrijving

Zone

Parkeerterrein centrum

Parkeerterrein Bommersheufsestraat (ongenummerd),

naast het Musiater

A

Tabel 3 Locaties waar alleen met een parkeervergunning mag worden geparkeerd

 

Locatie

Omschrijving

Details

Zone

Centrumschil Noord-Oost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennepskamp

 

C

Kampstraat

 

C

Rozenstraat

 

C

Tulpenstraat

 

C

Anjerstraat

 

C

Gladiolenstraat

tussen Kampstraat en Narcisstraat

C

Kampsingel

tussen Steenhuizen en Narcisstraat/ Reinierastraat

en westzijde aanliggende deel, nr. 45 t/m 73

C

Narcisstraat

 

C

Reinierastraat

 

C

Steenhuizen

 

C

Didamseweg

 

C

tussen Steenhuizen en Reinierastraat

 

C

Vondellaan

tussen Didamseweg/Julie Postelstraat en Guido Gezellestraat (uitgezonderd Vondellaan, tussen Jan Campertstraat en Huygenslaan)

C

Willem Kloosstraat

tussen Didamseweg en Potgieterstraat

C

Jacques Perkstraat

tussen Didamseweg en Potgieterstraat

C

Brederostraat

 

C

Nicolaas Beetsstraat

 

C

Louis Couperusstraat

 

C

Babberichseweg

tussen Vondellaan en toegangspad Grimbornhof (zuidgevel Juvenaat)

C

Julie Postelstraat

 

C

Juvenaathof

 

C

Centrumschil-West

Arnhemseweg

tussen Vincent van Goghstraat/ Hertog Johannstraat en

Julianalaan/ Wilhelminalaan

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas van Leijdenstraat

 

B

Rembrandtplein

tussen Vincent van Goghstraat en Lucas van Leijdenstraat

B

Rembrandtplein

tussen Tooropstraat en Dirk Boutsstraat

B

Schilderspoort

 

B

Frans Halsstraat

 

B

Wilhelminalaan

 

B

Molenstraat

tussen Vesterbos en Oranjelaan/ Wilhelminalaan

B

Oranjelaan

tussen Van Munsterstraat en Molenstraat

B

Thebenstraat

 

B

Vesterbos

 

B

Van Nispenstraat

 

B

Van de Loostraat

 

B

Van der Goltzstraat

 

B

Stationsplein

 

B

Zevenaar-Noord

 

Koningslinde

 

F

Acaciastraat

Tussen Noordeinde en Berkenstraat

F

 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Zevenaar van 19 december 2018,

Mij bekend,

De griffier,