Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitgeld 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rioolaansluitgeld 2019
CiteertitelVerordening rioolaansluitgeld 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201801-01-2020Nieuwe regeling

19-12-2018

gmb-2018-276141

Z/18/312467

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitgeld 2019

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;

 

gelet op artikel 229, eerste lid aanhef en onderdelen a onder b van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen een Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitgeld 2019.

Artikel 1 Aard van de belasting

 • 1.

  Voor het aansluiten van een eigendom op de door of vanwege de gemeente aangelegde openbare riolering, wordt onder de naam "rioolaansluitgeld" een recht geheven.

 • 2.

  Onder het aansluiten van een eigendom, wordt in deze verordening verstaan het maken van een aansluiting op het hoofdriool en het leggen van één of meer buisleiding om ten behoeve van één of meer eigendommen lozing op het hoofdriool mogelijk te maken. Het aansluiten wordt gerealiseerd door het leggen van één of meer leidingen tot de te plaatsen controleput(ten), het maken van deze put(ten), alsmede het aansluiten van de rioolleiding(en) van het eigendom op deze put(ten).

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die een aanvraag heeft ingediend, dan wel ten behoeve van wie een aanvraag is gedaan om een eigendom aan te sluiten op het gemeenteriool.

Artikel 3 Tarief

 • 1.

  Het recht voor het aansluiten van een eigendom op een door of vanwege de gemeente aangelegde openbare riolering bestaat uit de werkelijke kosten van het realiseren van de aansluiting. Het bedrag van de te maken kosten wordt voorafgaand aan de aanleg aan belastingplichtige medegedeeld, met een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht, wordt de aanleg op zijn vroegst uitgevoerd de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de belastingplichtige ter kennis is gebracht, tenzij belastingplichtige de begroting aanvecht.

 • 2.

  Het recht wordt niet geheven voor het aansluiten van:

  • a.

   onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs;

  • b.

   onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning.

 • 3.

  Eigendommen, welke in verband met de uitoefening van een beroep, bedrijf of anderszins als een eenheid kunnen worden beschouwd, worden voor de toepassing van deze verordening als één eigendom aangemerkt, tenzij wordt verzocht om voor elk van de eigendommen afzonderlijke aansluitingen op het hoofdriool tot stand te brengen.

Artikel 4 Wijze van heffing

Het rioolaansluitgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

Het rioolaansluitgeld moet worden betaald binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Kwijtschelding

Het kwijtscheldingsbeleid is geregeld in de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van een rioolaansluitgeld.

Artikel 8 Overgangsrecht

Met ingang van de in artikel 9, tweede lid genoemde datum, worden de volgende verordeningen ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan:

 • a.

  De 'verordening rioolaansluitgeld 2017’, vastgesteld door de gemeenteraad van Rijnwaarden bij raadsbesluit van 20 december 2016;

 • b.

  De ‘Herziene verordening rioolaansluitgeld 2017’, vastgesteld door de gemeenteraad van Zevenaar bij raadsbesluit van 29 november 2017.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening rioolaansluitgeld 2019.'

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2018.

De voorzitter,

De griffier,