Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019
CiteertitelRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpRegeling kwijtschelding

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 255 van de Gemeentewet
 2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 4. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

19-12-2018

gmb-2018-280061

Z/18/317604/INT/18/865231

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019

 

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018 nr. Z/18/316208;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit:

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor belastingaanslagen:

 • Begrafenisrechten en lijkbezorgingsrechten

 • Leges

 • Marktgelden

 • Onroerende-zaakbelastingen, voor zover niet genoemd in artikel 2 van deze regeling

 • Parkeerbelastingen

 • Precariobelasting

 • Precariobelasting op kabels en leidingen

 • Reclamebelasting

 • Rioolaansluitgeld

 • Toeristenbelasting

 • Rioolheffing, voor zover niet genoemd in artikel 2 van deze regeling;

 • Afvalstoffenheffing, voor zover niet genoemd in artikel 2 van deze regeling;

 • Hondenbelasting, voor zover niet genoemd in artikel 2 van deze regeling.

Artikel 2. Beperkte kwijtschelding

 • a.

  Voor de afvalstoffenheffing wordt alleen kwijtschelding verleend voor de belasting genoemd in hoofdstuk 1.1, onderdelen 1.1.1, 1.1.1.a1 en 1.1.1.a2 ter hoogte van het bedrag genoemd in onderdeel 1.1.1. van de Tarieventabel behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing.

 • b.

  Voor de hondenbelasting wordt alleen kwijtschelding verleend voor de belasting genoemd in artikel 5, lid 1a van de Verordening hondenbelasting.

 • c.

  Voor de rioolheffing wordt alleen kwijtschelding verleend van het bepaalde in artikel 6, lid 1 en 2 van de Verordening rioolheffing.

 • d.

  Voor de onroerende-zaakbelastingen wordt alleen kwijtschelding verleend van het bepaalde in artikel 5, lid 1b, sub 1 van de Verordening onroerende-zaakbelastingen.

Artikel 3. Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding van de belastingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent van de bijstandsnorm.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 procent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4. Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5. Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, doch niet eerder dan 1 januari 2019.

De regeling kwijtschelding van de gemeente Rijnwaarden, laatstelijk gewijzigd 29 mei 2012, nr. 2012-23 wordt ingetrokken, met dien verstande dat deze blijft gelden voor de periode tot de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2018

De griffier,

De voorzitter,