Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen RSD De Liemers 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen RSD De Liemers 2019
CiteertitelVerordening cliëntenraad RSD 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpCliëntenraad RSD, Cliëntenraad, Verordening cliëntenraad RSD, Verordening cliëntenraad RSD 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 47 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

19-12-2018

gmb-2018-283406

Z/18/298252 INT/18/863983

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen RSD De Liemers 2019

Artikel 1 - Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar;

  • b.

   Raad: de gemeenteraden van deze gemeenten;

  • c.

   RSD de Liemers: Regionale Sociale Dienst de Liemers vanaf hier RSD;

  • d.

   Cliëntenraad: cliëntenraad Regionale Sociale Dienst de Liemers;

  • e.

   Doelgroep: personen zoals bedoelt in artikel 7, lid-1 van de Participatiewet die woonachtig zijn in de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar;

  • f.

   Ambtelijk ondersteuner: door RSD aangewezen medewerker ter ondersteuning van de cliëntenraad.

Artikel 2 - Doel, taken en bevoegdheden cliëntenraad

 • 1.

  De personen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet worden bij de uitvoering van deze wet betrokken door de cliëntenraad Regionale Sociale Dienst de Liemers.

 • 2.

  De cliëntenraad heeft tot doel het bevorderen van een optimaal beleid voor de doelgroep en richt zich hierbij op beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering, beleidsevaluatie, kwaliteit van de dienstverlening door de RSD en het signaleren van de Knelpunten van het vastgesteld beleid.

 • 3.

  De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies en/of doet voorstellen aan het college en/of de gemeenteraad en/of de RSD over de in artikel 2 lid 2 genoemde onderwerpen.

 • 4.

  Indien het college en/of de gemeenteraad en/of de RSD afwijkt van het uitgebrachte advies of dit niet overneemt wordt de cliëntenraad hiervan gemotiveerd schriftelijk in kennis gesteld.

 • 5.

  In een adviesaanvraag aan de cliëntenraad zal vermeldt worden: de stukken waarop het advies betrekking heeft, welk advies er gevraagd wordt en binnen welk tijdsbestek.

 • 6.

  De cliëntenraad wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en/of vicevoorzitter. Bij afwezigheid van beiden, door de cliëntenraadleden.

 • 7.

  De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden in de vertegenwoordiging vanzaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken met betrekking tot een individueel persoon.

 • 8.

  De cliëntenraad heeft het recht om tijdig te beschikken over alle informatie die nodig is voor de vervulling van haar taken.

 • 9.

  Ieder lid is bevoegd agendapunten aan te dragen. Dit dient te geschieden uiterlijk veertien werkdagen voorafgaand aan de vergadering door toezending aan de voorzitter en de ambtelijk ondersteuner voor de cliëntenraad.

Artikel 3 - Samenstelling, benoeming, zittingsduur en rechtsbescherming

 • 1.

  De cliëntenraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van diversiteit van de bij de uitvoering van de Participatiewet betrokken personen.

 • 2.

  De leden van de cliëntenraad kunnen zijn cliënten en/of hun vertegenwoordigers en vertegenwoordigers namens maatschappelijke- en/of belangenorganisaties die zich inzetten voor cliënten.

 • 3.

  Uitgaande van het bovenstaande bestaat de raad uit maximaal elf leden en een onafhankelijk voorzitter.

 • 4.

  Alle leden worden benoemd door de cliëntenraad.

 • 5.

  De cliëntenraad kiest uit haar midden een vicevoorzitter.

 • 6.

  Voorafgaand aan de benoeming van de leden vindt een proefperiode plaats van zes aaneengesloten vergaderingen. De proefperiode van de voorzitter bedraagt drie aaneengesloten vergaderingen.

 • 7.

  De voordracht van leden uit de doelgroep geschiedt door de cliëntenraad en/of de RSD.

 • 8.

  Bij vervulling van een vacature wordt iedere cliënt in de gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen.

 • 9.

  De voordracht van leden namens maatschappelijke- en/of belangenorganisaties is voorbehouden aan deze organisaties. Bij vacatures voorzien zij zelf in vervulling hiervan.

 • 10.

  De zittingsduur van de voorzitter bedraagt drie jaar. Dit kan éénmaal met dezelfde duur verlengd worden.

 • 11.

  De zittingsduur van vertegenwoordigers namens maatschappelijke- en/of belangenorganisaties bedraagt vier jaar. Na een zittingsperiode zijn aftredende vertegenwoordigers van deze organisaties aansluitend meermalen opnieuw benoembaar voor 4 jaar.

 • 12.

  De zittingsduur van de overige leden is, behoudens tussentijds aftreden, vier jaar. Dit kan éénmaal met een termijn van vier jaar verlengd worden.

 • 13.

  De zittingsduur van de voorzitter en alle leden van de cliëntenraad wordt vastgelegd in een rooster van aftreden. Het aftreden is in overeenstemming met dit rooster maar wel zo dat voorkomen wordt dat de cliëntenraad in één keer vervangen moet worden.

 • 14.

  Het lidmaatschap eindigt:

  • a.

   Indien een lid daar zelf om verzoekt;

  • b.

   Bij overlijden;

  • c.

   Indien een lid niet meer behoort tot de doelgroep van deze verordening;

  • d.

   Indien een organisatie bedoeld in artikel 3 lid 2 zich terug trekt uit de cliëntenraad en/of in gebreke blijft bij vertegenwoordiging van de doelgroep;

  • e.

   Indien een lid niet langer meer actief is bij een maatschappelijke organisatie;

  • f.

   Indien de cliëntenraad, om welke redenen dan ook, haar werkzaamheden beëindigt.

 • 15.

  De cliëntenraad kan een lid, ongeacht zijn functie, schorsen, van zijn functie ontheffen, dan wel diens benoeming intrekken na hoor en wederhoor en indien een meerderheid van 2/3 van de leden hiermee instemt.

 • 16.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad is van geen enkele invloed op de behandeling van de cliënt door medewerkers van de RSD en/of de gemeente.

Artikel 4 - Ondersteuning van de cliëntenraad

 • 1.

  De RSD draagt zorg voor een adequate ondersteuning van de cliëntenraad. Hierbij kan men o.a. denken aan:

  • a.

   Beschikbaar stellen vergaderruimte inclusief vergaderfaciliteiten en koffie en thee;

  • b.

   Zorg dragen voor tijdige verzending van alle relevante stukken welke de cliëntenraad nodig heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden;

  • c.

   Mogelijkheid om gebruik te maken van een kopieerapparaat en materialen om presentaties te geven;

  • d.

   Mogelijkheid om medewerkers van de RSD uit te nodigen om tijdens de vergaderingen vragen te beantwoorden c.q. beleidsstukken toe te lichten.

 • 2.

  Naast het vermelde in het eerste lid van dit artikel stelt de RSD twee uur per week ambtelijke ondersteuning beschikbaar aan de cliëntenraad zodat deze op adequate en effectieve wijze haar taak kan uitvoeren. Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door de ambtelijk ondersteuner welke tijdens vergaderingen en/of bijeenkomsten tevens optreedt als notulist voor de cliëntenraad.

Artikel 5 - Budget cliëntenraad en vergoeding van kosten

 • 1.

  Voor de cliëntenraad wordt jaarlijks, door de RSD, een budget geoormerkt voor de vergoeding van onkosten door de leden gemaakt in het kader van hun werkzaamheden voor de cliëntenraad, representatiekosten, scholing en deskundigheidsbevordering, kostenvergoeding, teambuilding activiteit(en) en de jaarafsluiting. Dit budget wordt ten behoeve van de cliëntenraad beheerd door de RSD.

 • 2.

  Leden van de cliëntenraad ontvangen vanuit het budget een kostenvergoeding. Deze kostenvergoeding heeft geen gevolgen voor Participatiewet uitkeringen mits het maximum als bedoeld in artikel 31 lid 2 onder k van de Participatiewet niet wordt overschreden. Indien nodig kan deze vergoeding in overleg met de RSD worden aangepast.

 • 3.

  Reiskosten en overige relevante kosten gemaakt voor activiteiten van of in opdracht van de cliëntenraad zullen, na goedkeuring door de voorzitter, op declaratiebasis worden vergoed uit het budget.

 • 4.

  De cliëntenraad benoemt een kascommissie ter controle op de gevoerde boekhouding van de RSD ten behoeve van de cliëntenraad. Deze benoeming is voor een periode van twee jaar.

Artikel 6 - Verantwoordelijkheden voorzitter, vicevoorzitter, plaatsvervangend voorzitter

 • 1.

  De voorzitter coördineert de werkzaamheden van de raad en is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de vergaderingen. Hij heeft de leiding over alle vergaderingen en/of overleggen van de cliëntenraad.

 • 2.

  De voorzitter vertegenwoordigt de raad naar buiten en onderhoudt de externe contacten van de raad. De voorzitter is tevens eerstverantwoordelijke voor de contacten met het management en de daartoe aangewezen medewerkers van de RSD de Liemers, met organen van de gemeente, waaronder het college en leden van de gemeenteraad en bestuur, alsmede de media.

 • 3.

  De voorzitter ondertekent de adviezen van de raad en alle in- en externe correspondentie.

 • 4.

  Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de vicevoorzitter zijn taken waar. Indien voorzitter en vicevoorzitter ontbreken, wijst de raad een der leden aan als plaatsvervangend voorzitter.

 • 5.

  Bij langdurige afwezigheid van voorzitter en vicevoorzitter worden taken en bevoegdheden van de plaatsvervangende voorzitter door de raad schriftelijk vastgelegd en komen te vervallen op het moment dat voorzitter en/of vicevoorzitter weer present zijn.

Artikel 7 - Vergaderingen en besluiten

 • 1.

  De cliëntenraad vergadert een aantal keren per jaar naar mate zij dit wenselijk acht. Aan het begin van ieder jaar wordt hiervoor een vergaderschema opgesteld door de ambtelijk ondersteuner.

 • 2.

  Indien de cliëntenraad het wenselijk acht kan een vergadering en/of overleg met de manager RSD en/of de verantwoordelijk wethouders aangevraagd worden.

 • 3.

  De agenda voor vergaderingen en/of overleggen wordt door de voorzitter, in samenwerking met de ambtelijk ondersteuner, opgesteld.

 • 4.

  Vergaderstukken en agenda dienen tien werkdagen voor de vergadering verzonden te worden aan de leden van de cliëntenraad.

 • 5.

  Besluiten van de cliëntenraad worden met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden genomen. De cliëntenraad mag geen besluiten nemen, als niet meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is. Ieder lid kan een stem uitbrengen. Stemmen gebeurt mondeling of door middel van handopsteking. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Als er evenveel voor- als tegenstemmen zijn, dan volgt een korte pauze. Daarna volgt nog eenmaal een stemming. Staken de stemmen dan weer, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

 • 6.

  Adviezen worden eveneens uitgebracht met meerderheid van stemmen. Desgewenst kan een minderheidsstandpunt in de notulen opgenomen worden.

 • 7.

  De vergaderingen zijn openbaar. De cliëntenraad kan besluiten, indien noodzakelijk c.q. gewenst, een besloten vergadering te houden. De notulen van een besloten vergadering zijn niet openbaar.

Artikel 8 - Geheimhouding

De cliëntenraad neemt kennis van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht en zorgt dat zijn leden ook worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht. Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente, zal de cliëntenraad informatie en gegevensdragers die hem ter beschikking staan niet aan derden kenbaar maken.

Artikel 9 - Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college, de cliëntenraad gehoord.

Artikel 10 - Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt per 1 januari 2019 in werking. Op deze datum wordt ingetrokken de verordening cliënten participatie werk en inkomen RSD de Liemers 2010

 

Deze verordening wordt aangehaald als: verordening cliëntenraad RSD 2019.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 19 december 2018.

De griffier,

De voorzitter,