Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Beleidsregels gemeente Zevenaar inzake het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 15 Wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van toewijzing van Algemene en Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels gemeente Zevenaar inzake het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 15 Wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van toewijzing van Algemene en Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen 2019
CiteertitelBeleidsregels gemeente Zevenaar verkeersbesluiten toewijzing van algemene en gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-2019Nieuwe regeling

10-09-2019

gmb-2019-231504

Z/19/330552/INT19/901752

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels gemeente Zevenaar inzake het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 15 Wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van toewijzing van Algemene en Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen 2019

Artikel 1- Begripsbepalingen

a.

RVV 1990

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

b.

BABW

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

c.

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek.

d.

motorvoertuigen

Alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

e.

gehandicaptenparkeerkaart

Een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 1990 en de Regeling gehandicaptenparkeerkaart.

f.

gehandicaptenvoertuig

Voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter en niet is uitgerust met een motor, dan wel is toegerust met een motor waarvan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km per uur bedraagt, en geen bromfiets is.

g.

parkeren

Het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden.

h.

gehandicaptenparkeerplaats

Parkeerplaats aangeduid met bord E6 uit Bijlage I van het RVV 1990 waar uitsluitend mag worden geparkeerd door:

a. een gehandicaptenvoertuig;

b. een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is aangebracht of;

c. indien het een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats betreft dan is deze plaats ook voorzien van bord E6 waaronder een onderbord is aangebracht met het kenteken van het betreffende motorvoertuig, artikel 26c RVV 1990.

i.

bestuurder

Degene die het motorvoertuig of gehandicaptenvoertuig bestuurt

j.

college

College van burgemeester en wethouders van Zevenaar.

 

Toewijzen/aanleg Algemene gehandicaptenparkeerplaats

Het aanwijzen of laten vervallen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats vindt plaats via een Verkeersbesluit.

Artikel 2- aantal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op of in een parkeerterrein/parkeergarage

Het college hanteert in nieuwe situaties een richtlijn dat 2% van de beschikbare openbare parkeerplaatsen op of in een parkeervoorziening/parkeergarage wordt ingericht als algemene gehandicaptenparkeerplaats(en). Van de richtlijn kan afgeweken worden bijvoorbeeld in verband met ruimtelijke beperkingen.

Artikel 3- aantal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen openbare voorzieningen

Het college hanteert in nieuwe situaties een richtlijn dat 5% van de beschikbare openbare parkeerplaatsen op een parkeervoorziening nabij een openbare voorzieningen, zoals ziekenhuis, bibliotheek, gemeentehuis en ook nabij een groot aantal winkels, wordt ingericht als algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Van de richtlijn kan afgeweken worden bijvoorbeeld in verband met ruimtelijke beperkingen.

Artikel 4- kosten

De kosten van het realiseren van algemene gehandicaptenparkeerplaats, zowel in nieuwe als in bestaande parkeervoorzieningen, kunnen verhaald worden op de eigenaar of eigenaren van de openbare voorziening(en).

Artikel 5- vervallen algemene gehandicaptenparkeerplaats

Een algemene gehandicaptenparkeerplaats vervalt als de betreffende openbare voorziening ophoudt te bestaan. Bij het opheffen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats vindt er altijd eerst overleg plaats met het Verkeersoverleg.

Artikel 6- afmetingen algemene gehandicaptenparkeerplaats

Indien de algemene gehandicaptenparkeerplaats wordt aangelegd als insteekhaven in een nieuwe situatie is het streven van het college om afmetingen te hanteren conform de richtlijnen van het CROW, een breedte van 3,5m en een diepte van minimaal 5m. Indien een algemene gehandicaptenparkeerplaats uitgevoerd wordt als langsparkeren geldt geen extra breedte wel een lengte van minimaal 6,5m. Het college kan in bestaande situaties afwijken van de CROW richtlijnen indien er veel openbare parkeerplaatsen teloorgaan.

 

Beleidsregels voor het toewijzen/aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Het college heeft, om te voorkomen dat een onevenredig beslag wordt gelegd op de beschikbare openbare parkeercapaciteit, het volgende algemeen beleid ontwikkeld. Het algemeen beleid is gesplitst in:

 • 1.

  aanvraag;

 • 2.

  beoordeling;

 • 3.

  intrekking;

 • 4.

  wijzigingen;

 • 5.

  uitzonderingen.

Artikel 7- Aanvragen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komen in aanmerking bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen, die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart.

Het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats vindt plaats via een verkeersbesluit. Dit houdt in dat een aanvraag voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats dient te worden ingediend op basis van de Awb artikelen 4:1 tot en met 4:6. Dit houdt concreet voor de aanvrager in: schriftelijk verzoek aan het college door middel van een aanvraagformulier, welke op de site van de gemeente Zevenaar is te vinden.

Artikel 8- Beoordeling van een aanvraag voor een gereserveerde / gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Een aanvraag om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt beoordeeld aan de hand van de volgende beleidsuitgangspunten:

 • 8.1

  een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt alleen toegekend aan gehandicapten die geen eigen parkeergelegenheid hebben aan de openbare weg in de directe nabijheid van hun woning.

 • 8.2

  de aanvrager moet in het bezit zijn van een landelijke gehandicaptenparkeerkaart (GPK) bestuurder (B). Indien hieraan niet wordt voldaan wordt geen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats toegewezen, tenzij wordt voldaan aan de uitzonderingen vermeld in artikel 5.

 • 8.3

  het college houdt bij de eventuele toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats zoveel mogelijk rekening houden met de voorkeur van de aanvrager. De gemeente houdt echter het recht een andere plaats toe te wijzen.

Artikel 9- Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Een gehandicaptenparkeerplaats vervalt in de volgende situaties:

 • 9.1

  Bij verhuizing van de betrokkene.

 • 9.2

  Bij overlijden van de betrokkene.

 • 9.3

  Bij het vervallen van de landelijke gehandicaptenparkeerkaart van de betrokkene.

 • 9.4

  Bij het niet meer in bezit zijn van een auto.

 • 9.5

  Bij het vervallen van het rijbewijs.

Artikel 10- Wijzigingen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

De betrokkene is verplicht alle wijzigingen schriftelijk door te geven aan de gemeente, zoals

10.1 Wijziging kenteken van de betrokkene.

10.2 Wijziging plaats van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

10.3 Bij het niet meer in bezit zijn van een auto of rijbewijs.

10.4 Bij het vervallen/wijziging van de landelijke gehandicaptenparkeerkaart van de Betrokkene.

10.5 Bij het overlijden van de betrokkene, door derden aan te leveren.

10.6 Bij verhuizing van de betrokkene.

Artikel 11- Uitzonderingen

Voor het beoordelen of de uitzondering van toepassing is, zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

 • 11.1

  Indien de gehandicapte geen bestuurdersgehandicaptenparkeerkaart heeft en de beschikking heeft over een rolstoel/duwwagen en met behulp hiervan de afstand tussen de parkeerplaats en het woonadres kan worden overbrugd en vanuit oogpunt van verkeersveiligheid er geen bezwaar is als in de directe omgeving van het woonhuis ‘dubbel geparkeerd ’wordt om teneinde de gehandicapte te begeleiden bij het in- of uitstappen, de parkeerplaats niet toe te kennen.

 • 11.2

  Bovenstaande, punt 5.1, geldt niet indien aangetoond kan worden dat betrokkene niet alleen kan worden gelaten en bovendien slechts op een zeer inspannende en tijdrovende wijze uit de auto naar de woning en vanuit de woning naar de auto vervoerd kan worden.

 • 11.3

  Voor het beoordelen van de mate van handicap en de afstand die gehandicapte eventueel op eigen inspanning kan overbruggen, zoals genoemd in punt 5.1, kan de gehandicapte medisch advies inwinnen bij de GGD. Dit medisch advies moet bij de aanvraag bijgevoegd zijn en is noodzakelijk voor de beoordeling van de aanvraag. Eventuele kosten zijn voor eigen rekening van de betrokkene.

Artikel 12- Afmetingen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Indien de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangelegd als insteekhaven in een nieuwe situatie is het streven van het college om afmetingen te hanteren conform de richtlijnen van het CROW, dat wil zeggen een breedte van 3,5m en een diepte van minimaal 5m. Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats uitgevoerd als langsparkeren heeft geen extra breedte wel een lengte van minimaal 6,5m. Het college kan in bestaande situaties afwijken van deze afmetingen indien er veel openbare parkeerplaatsen teloorgaan.

Artikel 13- kosten

De kosten van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats zijn geregeld in de jaarlijks vast te stellen Legesverordening van de gemeente Zevenaar en de bijbehorende tarieventabel. Boven de legeskosten worden materiaalkosten in rekening gebracht, welke jaarlijks kunnen worden vastgesteld.

Artikel 14- Hardheidsclausule

Het college is bevoegd, in gevallen waarin de toepassing van deze beleidsregels naar het oordeel van het college tot onaanvaardbare gevolgen kan leiden, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze beleidsregels.

Artikel 15- Intrekking oude beleidscriteria van de gemeente Zevenaar

Met deze ‘Beleidsregels voor van toewijzing van algemene gehandicaptenparkeerplaats en van gereserveerde gehandicapten-parkeerplaatsen’ worden de ‘Beleidscriteria inzake het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 15 Wegenverkeerswet ten behoeve van toewijzing van gereserveerde gehandicapten-parkeerplaatsen’ ingetrokken.

Artikel 16- Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie ervan.

Artikel 17- Overgangsbepaling

Toewijzingen verleend vóór inwerkingtreding van deze beleidsregels gelden als toewijzing verleend krachtens deze beleidsregels. Wanneer een eerder aangewezen gehandicaptenparkeerplaats, welke in strijd is met deze nieuwe beleidsregels, zijn de nieuwe beleidsregels niet van toepassing.

Artikel 18- Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: ‘Beleidsregels gemeente Zevenaar verkeersbesluiten toewijzing van algemene en gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 2019’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 september 2019.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar:

De secretaris

MichelTromp

De burgemeester

Lucien vanRiswijk

Algemene toelichting

Algemene bepaling

Is er sprake van een algemene gehandicaptenparkeerplaats dan wordt deze aangeduid door het bord E6 van het Regelement Verkeerregel en Verkeerstekens 1990 (RVV 90). Is er sprake van een zogenoemde gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats dan is deze plaats ook voorzien van bord E6 waaronder een onderbord is aangebracht met een kenteken of van een gehandicaptenvoertuig welke is ook voorzien is van bord E6 waaronder een onderbord is aangebracht met het woord 'gehandicaptenvoertuig'.

Verkeersbesluit

Het aanwijzen/opheffen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats en van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is een besluit dat valt onder de bezwaar- en beroepsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het genomen besluit is een verkeersbesluit, als bedoeld in artikel 15, lid 1, Wegenverkeerswet 1994 en nader uitgewerkt in artikel 12a van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Soorten gehandicaptenparkeerplaatsen

Er zijn twee soorten gehandicaptenparkeerplaatsen: algemene gehandicaptenparkeerplaats en gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

Algemene gehandicaptenparkeerplaats

Gehandicapten met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) mogen gebruik maken van deze parkeerplaatsen. Op deze manier wordt er een koppeling gelegd met de medische criteria van de GPK.

Uitgangspunten aanleg Algemene gehandicaptenparkeerplaats

Betreft het een openbare voorziening; in het gemeentelijk Verkeersoverleg wordt beoordeeld of de openbare voorziening van zo´n aard is dat één of meerdere algemene gehandicaptenparkeerplaatsen nodig zijn.

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt toegekend aan gehandicapten die geen eigen parkeergelegenheid hebben in de directe nabijheid van hun woning.

Toewijzing

Ten aanzien van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen wordt in de Wegenverkeerswet 1994 niets geregeld betreffende de normstelling bij toekenning. De wet heeft dit wel geregeld ten aanzien van de algemene gehandicaptenparkeerplaats. Een medische keuring voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is derhalve niet verplicht, tenzij de gemeente beleid terzake ontwikkelt. In de praktijk zou dit betekenen dat elk verzoek om een gehandicaptenparkeerplaats in principe gehonoreerd dient te worden. Dit is voor de gemeente Zevenaar een ongewenste situatie.