Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Beleidsregels sluitingstijden horecabedrijven gemeente Zevenaar 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels sluitingstijden horecabedrijven gemeente Zevenaar 2019
CiteertitelBeleidsregels sluitingstijden horecabedrijven gemeente Zevenaar 2019
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR608275/CVDR608275_1.html
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2019Nieuwe regeling

03-10-2019

gmb-2019-244983

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels sluitingstijden horecabedrijven gemeente Zevenaar 2019

De burgemeester van de gemeente Zevenaar,

 

gelet op;

 • -

  Artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 gemeente Zevenaar;

 • -

  Convenant ‘Veilig uitgaan in Zevenaar’;

 • -

  Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

besluit: 

 

De beleidsregels ‘sluitingstijden horecabedrijven gemeente Zevenaar 2019’ vast te stellen.

Inleiding

Op basis van artikel 2:29 lid 1 en 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 gemeente Zevenaar (APV) is het de exploitant verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben of bezoekers in het bedrijf te laten verblijven op maandag tot en met zondag tussen 2.00 uur en 6.00 uur. In afwijking hiervan geldt een sluitingstijd op zaterdag en zondag tussen 3.00 uur en 6.00 uur voor zover de exploitant een daartoe strekkende overeenkomst heeft gesloten met de gemeente en de exploitant voldoet aan de daarin gestelde voorwaarden. Daarnaast kan de burgemeester op basis van artikel 2:29 lid 3 van de APV ontheffing verlenen van de sluitingstijd. In deze beleidsregels geeft de burgemeester aan hoe hij gebruik maakt van deze bevoegdheid. Het betreffen beleidsregels als bedoeld in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 1: Sluitingstijden centrum Zevenaar

Aan horecaondernemers die een openbare inrichting gelegen in het centrum van Zevenaar, zoals opgenomen in artikel 1:1 onder j van de APV, exploiteren en die het convenant ‘Veilig uitgaan in Zevenaar’ hebben ondertekend, wordt ontheffing verleend om van vrijdagavond op zaterdagnacht, van zaterdagavond op zondagnacht en vijf specifiek benoemde (feest-)dagen een aangepaste sluitingstijd van 3.00 uur te hanteren. De vijf (feest-)dagen zijn:

 • -

  Koningsnacht

 • -

  De nacht voor Hemelvaart

 • -

  De nacht van Eerste Paasdag op Tweede Paasdag

 • -

  De nacht van Eerste Pinksterdag op Tweede Paasdag

 • -

  De nacht van Eerste Kerstdag op Tweede Kerstdag

Artikel 2: Aanvraag ontheffing buiten het centrum van Zevenaar

Alle overige horecaondernemers die het convenant ‘Veilig Uitgaan in Zevenaar’ hebben ondertekend kunnen bij de burgemeester ontheffing aanvragen om tot 3.00 geopend te zijn op de in artikel 1 benoemde dagen.

Artikel 3: Nadere voorschriften

Aan een ontheffing als bedoeld in artikelen 1 en 2 verbindt de burgemeester de voorschriften zoals beschreven in het convenant ‘Veilig Uitgaan in Zevenaar’.

Artikel 4: Naleving

 • 1.

  De politie zal toezien op de naleving van de sluitingstijden in alle horecabedrijven.

 • 2.

  Indien de latere sluitingstijd voor herhaaldelijke en langdurige verstoring van de openbare orde en veiligheid zorgt, heeft de burgemeester de bevoegdheid om de ontheffing in te trekken.

 • 3.

  Indien een horecaondernemer, aan wie de ontheffing is verleend, zich niet aan de voorschriften uit het convenant ‘Veilig uitgaan in Zevenaar’ houdt, heeft de burgemeester de bevoegdheid om de ontheffing voor het betreffende horecabedrijf in te trekken of daaraan nadere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5: Reikwijdte

Deze beleidsregels gelden niet op dagen waarop, al dan niet collectief, een afzonderlijke ontheffing van de sluitingstijden is of wordt verleend.

Artikel 6: Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als de ‘beleidsregels sluitingstijden horecabedrijven gemeente Zevenaar 2019’.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden één dag na bekendmaking in werking.

   

Aldus besloten door de burgemeester van gemeente Zevenaar op 3 oktober 2019.

De burgemeester van Zevenaar,

drs. L.J.E.M. vanRijswijk