Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Delegatiebesluit gemeente Zevenaar 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit gemeente Zevenaar 2018
CiteertitelDelegatiebesluit gemeente Zevenaar 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-2019Nieuwe regeling

30-01-2019

gmb-2019-267893

INT/18/863520

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit gemeente Zevenaar 2018

De raad van de gemeente Zevenaar delegeert de volgende bevoegdheden aan het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Artikel 1 Algemene wet bestuursrecht

 • 1.

  Het openstellen van de elektronische weg voor berichtenverkeer alsmede het stellen van nadere eisen aan het gebruik van de elektronische weg als bedoeld in artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Het toepassen van de bevoegdheden met betrekking tot de beslistermijnen en dwangsommen als bedoeld in de artikelen 4:14 t/m 4:20f van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Het nemen van een besluit tot verdaging, opschorting en/of verder verlenen van uitstel van de termijn voor het beslissen op een bij de raad ingediend bezwaarschrift, als bedoeld in artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Gemeentewet

Het optreden in c.q. het voeren van verweer en het voorzien in de formele procesvertegenwoordiging bij de behandeling van door derden of namens de gemeente ingediende bezwaar-, beroep en verzetschriften c.q. verzoeken om voorlopige voorziening en het voeren van overleg ex artikel 10:30 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij de raad als bestuursorgaan van de gemeente is betrokken.

Artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik van overheidsinformatie

 • 1.

  Het beslissen op aan de raad gerichte verzoeken om informatie, inclusief het opschorten en verdagen, op grond van de artikelen 4, 5 en 6 van de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 2.

  Het beslissen op aan de raad gerichte verzoeken om hergebruik van overheidsinformatie, inclusief het opschorten en verdagen, op grond van de artikelen 3 en 4 van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

Artikel 4 Wet ruimtelijke ordening

Het beslissen tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, voor zover dit exploitatieplan betrekking heeft op een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening en een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van het bestemmingsplan en waarvoor op grond van het raadsbesluit ‘Algemene verklaring van geen bedenkingen’ geen verklaring van geen bedenkingen van onze raad is vereist.

Artikel 5 Wet milieubeheer

Bij het nemen van raadsbesluiten, waarvoor een milieueffectrapportage moet worden gemaakt: het verrichten van uitvoeringshandelingen milieueffectrapportage, zoals omschreven in de Wet Milieubeheer: § 7.2 M.E.R.-plichtig besluit § 7.5 Voorbereiding M.E.R. § 7.6 Beoordeling M.E.R. § 7.9 Evaluatie.

Artikel 6 Wegenwet

Het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer op grond van de artikel 7 en 9 van de Wegenwet.

Artikel 7 Wegenverkeerswet 1994 en de Wet natuurbescherming

Het vaststellen van de grenzen bebouwde kom als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet en artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming.

Artikel 8 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Het aanwijzen van wegen of weggedeelten op het grondgebied van de gemeente Zevenaar, waarover de krachtens artikel 24 en 25 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen aangewezen gevaarlijke stoffen bij uitsluiting mogen worden vervoerd.

Artikel 9 Aanwijzen trouwlocaties

De bevoegdheid tot het aanwijzen van “het huis der gemeente” ten behoeve van het voltrekken van huwelijke en partnerregistraties als bedoeld in artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10 Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Het uitoefenen van de bevoegdheden, voortvloeiend uit de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, zoals genoemd in de Verordening naamgeving en nummering gemeente Zevenaar.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Delegatiebesluit gemeente Zevenaar 2018”

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van bekendmaking.

 • 3.

  Op het in lid 2 bedoelde tijdstip vervalt het Delegatiebesluit gemeente Zevenaar vastgesteld bij besluit van de raad van 26 november 2014.

   

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zevenaar in zijn openbare vergadering van 30 januari 2019

De griffier,

De burgemeester,

ALGEMENE TOELICHTING

 

In het Delegatiebesluit gemeente Zevenaar 2018 is vastgelegd welke raadsbevoegdheden gedelegeerd worden aan het college. Het besluit is opgesteld aan de hand van de bepalingen uit hoofdstuk 10 titel 1 afdeling 2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb).

 

De Awb verstaat onder delegatie: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent (artikel 10:13). Het bestuursorgaan dat de oorspronkelijke wettelijke bevoegdheid heeft en deze overdraagt aan een ander wordt hieronder de delegans genoemd en de ander, die de bevoegdheid ontvangt, de delegataris.

 

Delegatie is slechts toegestaan indien dit bij wettelijk voorschrift is mogelijk gemaakt.

 

Artikel 156 van de Gemeentewet biedt een algemene delegatiegrondslag voor de overdracht van bevoegdheden van de raad aan het college of een bestuurscommissie. De gemeenteraad kan bevoegdheden overdragen, met uitzondering van de bevoegdheden vermeld in het tweede en derde lid, zoals het vaststellen van de begroting of jaarrekening en het stellen van straf op overtreding van verordeningen.

 

Het gevolg van delegatie is dat de delegans zijn bevoegdheid verliest. Het verschil met mandaat is dus hierin gelegen, dat de delegataris de bevoegdheid na delegatie onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent en niet namens de delegans.

 

Uiteraard dient een duidelijke reden om te delegeren aanwezig te zijn voordat tot delegatie wordt overgegaan. In het algemeen is het uit het oogpunt van efficiëntie wenselijk dat bevoegdheden gedelegeerd worden met betrekking tot het nemen van besluiten die met enige regelmaat voorkomen, die niet bijzonder politiek gevoelig zijn en die passen binnen de gebruikelijke huishouding van de gemeente.

 

Een krachtens delegatie genomen besluit vermeldt dat het als zodanig is genomen. Tevens wordt het bestuursorgaan vermeld dat de bevoegdheid heeft gedelegeerd.

 

De delegataris kan de aan hem gedelegeerde bevoegdheid niet op zijn beurt doordelegeren aan een derde. Anders gezegd: subdelegatie is niet geoorloofd.

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1

Voor wat betreft de Wet dwangsom eist de Awb dat de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom binnen twee weken na de laatste dag waarover de dwangsom verschuldigd is, wordt vastgesteld. Een besluit omtrent opschorting, verdaging of verder uitstel van een beslissing op een bezwaarschrift zijn korte termijnen geboden. Gelet op de raadscyclus is het risico groot dat de raad niet tijdig kan beslissen.

Artikel 2

Het overgrote deel van de proceshandelingen is volgens het bepaalde in artikel 160, eerste lid, onder e, f en g, van de Gemeentewet rechtstreeks bij het college neergelegd. Het is wenselijk om ook voor de restcategorie, die op voorhand niet is te bepalen, bij het college neer te leggen (gelet op de wettelijke termijnen).

Artikel 3

De Wob en de Who kennen een beslistermijn van vier weken. Gelet op het vergaderschema van de raad is deze termijn voor de raad niet haalbaar.

Artikel 4

Op grond van artikel 6.12 Wro dient door de raad een exploitatieplan te worden vastgesteld om bij bepaalde bouwplannen kosten te kunnen verhalen. Daarnaast heeft de raad ook de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden o.a. bij een projectbesluit, te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. Artikel 6.12, lid 3 Wro, biedt de mogelijkheid om deze bevoegdheden te delegeren aan burgemeester en wethouders. Het is effectief en wenselijk om voor plannen die vallen onder de lijst van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist deze bevoegdheid te delegeren.

Artikel 5

Het betreft hier uitvoeringshandelingen ten behoeve van een milieueffectrapportage.

Artikel 6

Gelet op de relatie met overige verkeersmaatregelen die door het college worden genomen wordt deze bevoegdheid bij het college gelegd.

Artikel 7

Het vaststellen van de bebouwde komgrenzen is met name van belang voor de toe te passen snelheid en voor de kapvergunningplicht. Gelet op de relatie met overige (verkeers)maatregelen die door het college worden genomen worden voornoemde bevoegdheden bij het college gelegd.

Artikel 8

Het betreft hier de bevoegdheid om (structurele) routering voor gevaarlijke stoffen vast te stellen. Op grond van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen is het college reeds bevoegd om ontheffing te verlenen (om af te wijken van de vastgestelde route) “indien dat noodzakelijk is voor het laden en lossen”.

Artikel 9

De ambtenaren van de burgerlijke stand krijgen verzoeken om op locaties buiten het stadhuis te mogen trouwen. Het aanwijzen van dergelijke locaties als "het huis der gemeente" is een in de Wet rechten burgerlijke stand en de Gemeentewet bij uw raad neergelegde bevoegdheid. Om adequaat te kunnen inspelen op dergelijke verzoeken achten wij het wenselijk dat deze bevoegdheid aan ons college blijft gedelegeerd. Aan een besluit tot aanwijzing gaat een onderhandelingstraject met de eigenaar van de locatie vooraf waarmee de nodige tijd gemoeid kan zijn. Gelet op het vergaderschema van de raad kan niet adequaat op verzoeken worden beslist.

Artikel 10

Om het samenstel van de basisregistraties adressen en gebouwen te kunnen laten functioneren is het noodzakelijk dat in alle gemeenten de in dit artikel genoemde besluiten worden genomen. Zonder dergelijke besluiten kan de noodzakelijke landelijke uniformiteit van de inhoud van de basisregistratie niet gewaarborgd zijn. Het grondgebied van de gemeente waarop een object is gelegen is bepalend voor de vraag binnen welke gemeente een object wordt geregistreerd. In die gevallen dat een pand of verblijfsobject is gelegen op de grens van twee of meer gemeenten, wordt het betreffende pand of verblijfsobject geregistreerd in die gemeente op wier grondgebied het grootste gedeelte van het pand is gelegen. Om een efficiënt besluitvormingsproces vorm te geven is het wenselijk deze bevoegdheid neer te leggen bij het college.

Artikel 11

Spreekt voor zich.