Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Winkeltijdenverordening 2019 gemeente Zevenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening 2019 gemeente Zevenaar
CiteertitelWinkeltijdenverordening 2019 gemeente Zevenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3, eerste lid, van de Winkeltijdenwet
 2. artikel 3, tweede lid, van de Winkeltijdenwet
 3. artikel 3, derde lid, van de Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2019Nieuwe regeling

27-11-2019

gmb-2019-297126

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening 2019 gemeente Zevenaar

De raad van de gemeente Zevenaar;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019;

Gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid, van de Winkeltijdenwet.

Besluit

Winkeltijdenverordening 2019 gemeente Zevenaar vaststellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a.

De wet

De Winkeltijdenwet.

b.

Winkel

Een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet.

c.

Feestdag

Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag.

d.

Zondag

Zondagen inclusief eerste Paasdag en eerste Pinksterdag.

Artikel 2 Algemene vrijstelling

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling van 06.00 uur tot 22.00 uur.

 • 2.

  De algemene vrijstelling geldt niet op Nieuwjaarsdag, eerste Kerstdag en 4 mei na 19.00 uur.

Artikel 3 Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden voor zover de aanvraag betrekking heeft op werkdagen, zaterdagen en/of zon- en feestdagen na 22.00 en voor 06.00 uur.

 • 2.

  De dagen genoemd in artikel 2, tweede lid, van deze verordening zijn uitgesloten van een individuele ontheffing.

 • 3.

  Een ontheffing kan enkel worden verleend voor een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard.

 • 4.

  Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 5.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

 • 1.

  Ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt.

 • 2.

  Veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist.

 • 3.

  Het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse.

 • 4.

  De aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen.

 • 5.

  Van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn.

 • 6.

  De houder dit aanvraagt.

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Intrekking voorgaande regeling en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening Winkeltijden Zevenaar 2013 en Verordening Winkeltijden Rijnwaarden 2013 worden ingetrokken.

 • 2.

  De op basis van de Verordening Winkeltijden Zevenaar 2013 en Verordening Winkeltijden Rijnwaarden 2013 verleende ontheffingen zullen vervallen vanaf het moment van inwerkingtreding van de Winkeltijdenverordening 2019 gemeente Zevenaar.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking één dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening 2019 gemeente Zevenaar.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 27 november 2019.

De griffier

W.M. van derVlies

De burgemeester

L.J.E.M. vanRiswijk

Toelichting

 

Op 1 juli 2013 is een wijziging van de Winkeltijdenwet (Wtw) in werking getreden. Op grond van deze wijziging bleven de wettelijke verboden om winkels op zon- en feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Na deze wetswijziging kunnen gemeenten zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing willen verlenen van deze verboden.

 

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Wtw, de artikelen 2 en 3 (eerste en derde lid) luiden als volgt:

 

Artikel 2:

 • 1.

  Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

  • a.

   op zondag;

  • b.

   op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19.00 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op de tweede Pinksterdag, op 24 december na 19.00 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19.00 uur;

  • c.

   op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

 • 2.

  Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3:

 • 1.

  De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

 • 2.

  De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikelsgewijze toelichting Verordening Winkeltijden gemeente Zevenaar 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel zijn de meest voor de hand liggende begripsbepalingen opgenomen.

Artikel 2 Algemene vrijstelling

Het is de winkeliers toegestaan hun winkel te openen op werkdagen, zaterdagen, zondagen en op de in artikel 2 lid 1 onder b van de Wtw genoemde feestdagen tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Op Nieuwjaarsdag, eerste Kerstdag en 4 mei om 19.00 uur moeten winkeliers hun deuren sluiten.

Artikel 3 Individuele ontheffingen

Gedurende de nachturen van 22.00 tot 06.00 uur is winkelopening niet toegestaan. Gemeenten kunnen evenwel vrijstellingen en ontheffingen van deze verplichte winkelsluiting verlenen.

Artikel 4 Beslistermijn

De beslistermijn sluit aan bij de modelverordening vanuit de VNG en de geldende APV 2018 gemeente Zevenaar. Voormalig Rijnwaarden hanteerde deze termijn, dat geldt nu voor de huidige gemeente Zevenaar. Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen verdere toelichting.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Dit artikel is ongewijzigd. Indien de aan de ontheffing verbonden voorschriften en/of beperkingen niet zijn of worden nagekomen kan het college besluiten de ontheffing in te trekken. De ontheffing kan eveneens worden ingetrokken indien blijkt dat door openstelling van de winkel de veiligheid in de omgeving nadelig wordt beïnvloed, de openbare orde wordt verstoord of de woon- en/of leefsituatie nadelig wordt beïnvloed. Indien daartoe aanleiding is kan de ontheffing worden gewijzigd, bijvoorbeeld door aanvullende voorschriften en/of beperkingen te stellen.

Artikel 6 Toezicht

Dit artikel is nieuw opgenomen. Overtredingen van de Winkeltijdenwet en de daarop gebaseerde Verordening zijn een economisch delict. De politie en de buitengewoonopsporingsambtenaren zijn belast met toezicht op naleving van de bepalingen.

Artikel 7 Intrekking voorgaande regeling en overgangsrecht

Een besluit tot vaststelling, tot intrekking van de regeling wordt bekendgemaakt in het gemeenteblad via de voorziening Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP). De regeling wordt tevens in geconsolideerde vorm beschikbaar gesteld via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).

 

Geen overgangsrecht wordt nodig geacht, aangezien de nieuwe verordening een uitbreiding geeft van de winkeltijden. De nieuwe verordening wordt dan ook toegepast op eventuele verzoeken om ontheffing.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

In artikel 8 wordt in de verordening ‘2013’ gewijzigd in: 2019. Inmiddels is gebruikelijk om het jaartal van vaststelling en/inwerkingtreding te vermelden in de citeertitel om de meest recente versie aan te geven.