Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Subsidieverordening waardevolle/monumentale bomen Zevenaar 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening waardevolle/monumentale bomen Zevenaar 2019
CiteertitelSubsidieverordening waardevolle/monumentale bomen Zevenaar 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2019Nieuwe regeling

27-11-2019

gmb-2019-297239

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening waardevolle/monumentale bomen Zevenaar 2019

De raad van de gemeente Zevenaar,

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de gemeentewet, Titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht en de Bomenverordening Zevenaar 2019;

 

Overwegende dat het wenselijk is om particuliere eigenaren te ondersteunen bij het in stand houden van waardevolle of monumentale houtopstanden;

BESLUIT:

 

Vast te stellen de: Subsidieverordening waardevolle/monumentale bomen Zevenaar 2019

ARTIKEL 1: Subsidiebijdrage waardevolle/monumentale bomen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verlenen in de kosten van maatregelen, die noodzakelijk zijn voor het duurzaam instandhouden van een waardevolle/monumentale boom die op de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde lijst staat als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Bomenverordening Zevenaar 2019;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage, als bedoeld in het eerste lid, verlenen voor een bepaalde waardevolle/monumentale houtopstand;

 • 3.

  Onder duurzame maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zijn in elk geval begrepen:

  • a.

   structurele groeiplaatsverbetering;

  • b.

   kroonsnoei;

  • c.

   kroonverankering;

 • 4.

  De bijdrage kan worden verleend aan:

  • a.

   de eigenaar van de grond waarop de houtopstand zich bevindt;

  • b.

   een natuurlijk of rechtspersoon die krachtens een persoonlijk of zakelijk recht het feitelijke gebruik heeft van de grond waarop zich de houtopstand bevindt.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen, naast het in het eerste en tweede lid van dit artikel bepaalde, diensten verlenen voor het onderhoud en de instandhouding van een houtopstand.

ARTIKEL 2: Procedure bijdrageregeling waardevolle/monumentale bomen

 • 1.

  Een aanvraag om een bijdrage of dienstverlening als bedoeld in het eerste lid, respectievelijk vijfde lid van artikel 1 moet schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De aanvraag dient ondertekend te zijn door zowel de eigenaar als de gebruiker van de grond waarop zich de houtopstand bevindt.

 • 3.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan degene, die krachtens zakelijk recht bevoegd is om over de in stand te houden waardevolle of monumentale boom of bomen te beschikken.

 • 4.

  De bijdrage wordt slechts toegekend indien een begroting van de kosten, opgesteld door een deskundig boomverzorger dan wel door de gemeente, wordt bijgevoegd en vooraf door burgemeester en wethouders is goedgekeurd.

ARTIKEL 3: Hoogte van de bijdrage

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks de bijdragen vast voor de in artikel 1 bedoelde maatregelen. Zij kunnen een maximumbijdrage vaststellen voor de maatregelen te verrichten aan een boom of een andere houtopstand.

 • 2.

  De bijdrage wordt alleen toegekend voor de kosten, die vooraf door burgemeester en wethouders zijn goedgekeurd.

 • 3.

  De bijdrage wordt toegekend onder de voorwaarden dat:

  • a.

   de maatregelen worden uitgevoerd door een deskundig boomverzorger;

  • b.

   de maatregelen binnen 6 maanden na toekenning worden uitgevoerd;

  • c.

   de boom in alle opzichten behoorlijk in stand gehouden wordt.

 • 4.

  Aan het toekennen van de bijdrage kunnen door burgemeester en wethouders nadere voorwaarden worden gesteld.

ARTIKEL 4: Vaststelling en uitbetaling bijdrage:

 • 1.

  De subsidie wordt vastgesteld nadat de subsidieontvanger de factuur heeft ingediend van de boomverzorger die de maatregelen bedoeld in artikel 1 heeft uitgevoerd.

 • 2.

  De bijdrage wordt uitbetaald nadat de maatregelen bedoeld in artikel 1 zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 5: Slotbepalingen

 • 1.

  De “Subsidieverordening waardevolle/monumentale bomen 2007“ vastgesteld in de raadsvergadering van 28 maart 2007 van de gemeente Zevenaar wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid bedoelde datum met dien verstande dat de verordening van toepassing blijft op aanvragen die voor die datum zijn ingediend.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Subsidieverordening waardevolle/monumentale bomen Zevenaar 2019.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 27 november 2019.

L.J.E.M. vanRiswijk

De griffier

De burgemeester

W.M. van derVlies

Toelichting subsidieverordening waardevolle/monumentale bomen Zevenaar 2017

Algemene toelichting

In de Bomenverordening Zevenaar 2019 is de bevoegdheid aan burgemeester en wethouders gegeven om een lijst van waardevolle/monumentale bomen op te stellen die staan op particulier terrein en gemeentegrond binnen buiten de bebouwde kom. Voor deze bomen wordt in beginsel geen kapvergunning verleend. Om betrokken eigenaren tegemoet te komen in de kosten van onderhoud achten wij het redelijk een gemeentelijke bijdrage te verstrekken. De subsidie bestaat uit vaste bedragen per onderdeel. Deze bedragen kunnen jaarlijks worden aangepast i.v.m. de jaarlijkse indexering.

De eigenaren worden in de onderhoudskosten bijgestaan. Hierbij gaat het o.a. om de volgende onderhoudsmaatregelen:

 • -

  structurele groeiplaatsverbetering;

 • -

  kroonsnoei (dood hout en herstel en stabilisatie snoei);

 • -

  kroonverankering.

De gemeente biedt verder aan op kosten van de gemeente de visuele veiligheidsinspectie uit te voeren van waardevolle/monumentale bomen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1: Subsidieverordening bijzondere/monumentale bomen

Lid 3. Dit is een niet limitatief bedoelde lijst van maatregelen.

Lid 5. Soms kan het praktischer en goedkoper zijn als de gemeente zelf werkzaamheden verricht.

Artikel 2: Procedure bijdrageregeling monumentale bomen

Lid 4. Boomverzorger is verkozen boven boomverzorgingsbedrijf om niet aan het juridisch vereiste van een bedrijf/onderneming te hoeven voldoen. De deskundigheid staat immers voorop.

 

De overige artikelen spreken voor zich.