Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Verordening tarieven sportaccommodaties 2020-2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tarieven sportaccommodaties 2020-2021
CiteertitelVerordening tarieven sportaccommodaties 2020-2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum van ingang van de heffing is 1 augustus 2020

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

27-11-2019

gmb-2019-301312

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tarieven sportaccommodaties 2020-2021

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

Overwegende dat de verordeningen en bijbehorende tarieventabellen jaarlijks dienen te worden geactualiseerd;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar van 8 oktober 2019;

 

Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

Besluit:

 

de Verordening tarieven sportaccommodaties 2020-2021 vast te stellen.

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Voor de toepassing van deze tarieven wordt verstaan onder:

  • a.

   sportverenigingen: verenigingen die zijn aangesloten bij een landelijke sportbond;

  • b.

   seizoen: een periode gelijk aan een schooljaar, welke bestaat uit circa 40 gebruiksweken (periode 1 augustus t/m 31 juli);

  • c.

   gemeentelijke sporthal: sporthal Lentemorgen, sporthal Heerenmaten en sporthal de Panoven;

  • d.

   gemeentelijke sportzaal: sportzaal De Brug, sportzaal Angerlo;

  • e.

   particuliere sporthal/sportzaal: binnensportaccommodaties die een gemeentelijke exploitatiesubsidie ontvangen, met name sporthal Pauwengaard, sporthal Burg. Habeshal en sporthal De Cluse;

  • f.

   dagdeelgebruik: een regelmatig gebruik voor één of meer dagdelen per week;

  • g.

   incidenteel gebruik: een onregelmatig gebruik.

 • 2.

  Als Zevenaarse vereniging c.q. groep worden beschouwd organisaties, die:

  • a.

   rechtspersoonlijkheid bezitten of een erkend onderdeel zijn van een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie;

  • b.

   geen winst beogen;

  • c.

   met een zekere regelmaat activiteiten ontplooien c.q. mogelijkheden scheppen op het terrein van de amateursport en beweging;

  • d.

   beschikken over een verantwoordelijke leiding, die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van deskundigheid en bekwaamheid met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden;

  • e.

   volgens inschrijving van de Kamer van Koophandel gevestigd zijn in de gemeente Zevenaar;

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van de vereisten vermeld in het vorige lid onder de punten a en e.

 • 4.

  Als Zevenaarse vereniging c.q. groep worden tevens beschouwd organisaties die als zodanig door burgemeester en wethouders zijn erkend.

Artikel 2 Sporthallen

 • 1.

  Tarievenlijst gemeentelijke Sporthallen

  Basistarieven per uur

  Sporthal

  1/3 hal

  2/3 hal

  1/1 hal

  Lentemorgen

  € 20,80

  € 31,20

  € 41,60

  Heerenmaten

  € 20,80

  € 31,20

  € 41,60

  Panoven

  € 20,80

  € 31,20

  € 41,60

   

  Tarieven per uur met 6% korting verenigingen Zevenaar

  Sporthal

  1/3 hal

  2/3 hal

  1/1 hal

  Lentemorgen

  € 19,54

  € 29,32

  € 39,09

  Heerenmaten

  € 19,54

  € 29,32

  € 39,09

  Panoven

  € 19,54

  € 29,32

  € 39,09

 • 2.

  De tarieven voor Zevenaarse verenigingen in de particuliere sporthallen worden vastgesteld op maximaal 75% van bovenstaande basistarieven.

Artikel 3 Sportzalen

 • 1.

  Tarievenlijst gemeentelijke Sportzalen

  Basistarieven per uur

  De Brug

  € 19,00

  Angerlo

  € 17,12

   

  Tarieven per uur met 6% korting verenigingen Zevenaar

  De Brug

  € 17,86

  Angerlo

  € 16,09

 • 2.

  De tarieven voor Zevenaarse verenigingen in particuliere sportzalen wordt vastgesteld op maximaal € 14,25.

Artikel 4 Buitensportaccommodaties

De verenigingen zullen toegroeien naar gelijke huurtarieven. Bij aanvang van het seizoen 2025-2026 zitten alle verenigingen op hetzelfde dekkingspercentage.

 

Het basisbedrag voor een natuurgrasveld is op 1 augustus 2020 € 2.042,00,-.

 

Voor het seizoen 2020-2021 zullen onderstaande bedragen in rekening worden gebracht bij de verenigingen.

Vereniging

2020-2021

Babberich

€ 6.152,00

DCS

€ 8.434,00

De Duuvels

€ 2.450,00

GSV

€ 5.509,00

OBW

€ 8.389,00

SDZZ

€ 8.052,00

Angerlo V

€ 5.088,00

Zwaluwen

€ 779,00

Atletiek

€ 3.651,00

Jeu de Boules

€ 1.995,00

RKPSC

€ 6.945,00

SC Rijnland

€ 6.945,00

SC Gelders Eiland

€ 4.814,00*

Totaal

€ 64.390,00

*: Op basis van huidige overeenkomst, huur en onderhoudsbijdrage sportcomplexen Aerdt en Herwen

 

De onderstaande tarieven zijn gebaseerd op een trendmatige verhoging voor 2020 van 1,5%.

Incidenteel gebruik sportvelden

Tarief per uur

€ 42,99

Tarief per 3 uur

€ 86,00

Tarief commercieel per uur

€ 80,61

 

Tarieven beachveld 2020-2021

1/3 veld per uur

€ 10,75

2/3 veld per uur

€ 14,31

3/3 veld per uur

€ 19,03

 

Tarieven beachveld 2020-2021 6% korting verenigingen Zevenaar

1/3 veld per uur

€ 10,10

2/3 veld per uur

€ 13,45

3/3 veld per uur

€ 17,88

 

Tarieven verlichting beachveld 2020-2021

 

1/3 veld

2/3 veld

1/1 veld

Per uur

€ 3,05

€ 4,57

€ 4,57

Per 4 uur

€ 4,06

€ 6,09

€ 6,09

Per dag

€ 4,06

€ 6,09

€ 6,09

 

Seizoenstarief beachveld 2020-2021

 

Huur excl. verlichting

Huur verlichting

Huur incl. verlichting

1/1 veld

€ 1.509,06

€ 209,10

€ 1.718,16

 

Tarieven atletiekbaan 2020-2021

Tarief per uur

€ 37,59

Tarief per 3 uur

€ 113,41

Tarief commercieel per dag

€ 226,81

Tarief commercieel per uur

€ 119,31

Artikel 5 Kwijtschelding

Bij de invordering van de tarieven sportaccommodaties wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 6 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en invordering van de tarieven sportaccommodaties.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  De tarieven zijn geldig van 1-8-2020 tot en met 31-7-2021. In situaties waarin hierin niet is voorzien, beslist het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Bij bijzonder gebruik van de accommodaties worden individuele prijsafspraken gemaakt.

 • 3.

  De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad.

Artikel 8 Overgangsbepaling

De “Verordening tarieven sportaccommodaties 2019”, vastgesteld bij raadsbesluit van 5 juni 2019, wordt ingetrokken met ingang van de onder artikel 9 lid 2 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 augustus 2020.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening tarieven sportaccommodaties 2020-2021".

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar gehouden op 27 november 2019

De griffier

W.M. van derVlies

De burgemeester

L.J.E.M. vanRiswijk