Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Verzamelbesluit harmonisatie van beleid en regelgeving Zevenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerzamelbesluit harmonisatie van beleid en regelgeving Zevenaar
CiteertitelVerzamelbesluit harmonisatie van beleid en regelgeving Zevenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling
  2. artikel 29 van de Wet algemene regels herindeling
  3. artikel 30 van de Wet algemene regels herindeling
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2019Nieuwe regeling

18-12-2019

gmb-2019-315753

Z/18/318917

Tekst van de regeling

Intitulé

Verzamelbesluit harmonisatie van beleid en regelgeving Zevenaar

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar;

 

gelet op artikel 28, 29 en 30 Wet algemene regels herindeling;

besluit:

 

de volgende gemeentelijke voorschriften geldend en van toepassing te verklaren voor het gehele grondgebied van de gemeente Zevenaar:

I. Voorschriften, die onder de werking van de Omgevingswet komen te vallen:

1.

[929815]

Nota ruimtelijke kwaliteit Zevenaar, vastgesteld 24 oktober 2012;

2.

[929818]

Een visie op het erfgoed 2015 -2019. Monumenten, archeologie en het cultuurhistorisch landschap in Zevenaar, vastgesteld op 25 november 2015;

3.

[929814]

Cultuurhistorische Waardenkaart gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden, vastgesteld op resp. 1 en 23 oktober 2013, inclusief bijlagen [929812;929809];

4.

[929822]

Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Zevenaar 2011, vastgesteld op 23 mei 2012;

5.

[929825]

Gemeentelijk geluidbeleid Zevenaar 2008, op 1 juli 2009;

6.

[929999]

Milieubeleidsplan gemeente Zevenaar 2013 I 2030, vastgesteld op 26 juni 2013;

7.

[929807]

Nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart van de voormalige gemeenten Rijnwaarden vaststellen voor het gehele grondgebied van Zevenaar waarbij de bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart van de voormalige gemeente Zevenaar wordt vastgesteld voor het gehele grondgebied van Zevenaar in lijn met het raadsbesluit zoals vastgesteld op 30 maart 2011, inclusief bijlagen [929807;929806 en 929805];

8.

[929808]

Centrumvisie Zevenaar 2015-2025, vastgesteld op 16 december 2015;

9.

[929828]

Nota Grondbeleid gemeente Zevenaar, vastgesteld op 11 januari 2012.

 

II. Overige voorschriften:

10.

[929827]

Parkeerverordening Zevenaar 2017, vastgesteld op 21 december 2016;

11.

[929829]

Verordening toegang autoluw gebied Zevenaar, vastgesteld op 24 februari januari 2010;

12.

[929824]

Garantiebeleid Zevenaar 2005, vastgesteld 3 januari 2005;

13.

[929804]

Verordening artikel 213a Gemeentewet Rijnwaarden, vastgesteld op 16 maart 2004;

14.

[929823]

Verordening participatieraad gemeente Zevenaar, adviesraad Sociaal Domein”, vastgesteld op 29 november 2017;

15.

[929986]

Beleidsplan Onderwijs en Jeugd 2015-2019, vastgesteld op 29 oktober 2014.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 18 december 2019.

De griffier

W. van derVlies

De burgemeester

L.J.E.M. vanRiswijk