Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Beleidsregels prostitutie gemeente Zevenaar 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels prostitutie gemeente Zevenaar 2019
CiteertitelBeleidsregels prostitutie gemeente Zevenaar 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/627956/CVDR627956_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2019Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-316242

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels prostitutie gemeente Zevenaar 2019

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

 

Overwegende dat:

 • -

  De burgemeester van de voormalige gemeente Zevenaar in 2000 een beleid heeft vastgesteld ten aanzien van prostitutie in die gemeente;

 • -

  De gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar op 1 januari 2018 zijn opgegaan in de gemeente Zevenaar. Op basis van de Wet algemene regels herindeling worden uiterlijk binnen twee jaar na de herindeling alle beleidsregels opnieuw door het bevoegd gezag vastgesteld;

 • -

  Het opnieuw vaststellen van beleidsregels inzake prostitutie ter uitvoering van artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 gemeente Zevenaar gewenst is;

Gelet op:

 • -

  Artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 gemeente Zevenaar (APV);

 • -

  Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 

De beleidsregels prostitutie gemeente Zevenaar 2019 vast te stellen.

Artikel 1: Definities

In deze beleidsregels worden de definities gehanteerd, zoals weergegeven in de artikelen 1:1 en 3:1 van de APV.

Artikel 2: Vestiging seksbedrijf

 • 1.

  In de gemeente Zevenaar mogen maximaal twee seksbedrijven worden gevestigd. Met andere woorden: er worden maximaal twee exploitatievergunningen op grond van artikel 3:3 van de APV afgegeven.

 • 2.

  Bij de afgifte van een of meerdere exploitatievergunningen worden uiterst zorgvuldig de betrokken belangen afgewogen, waarbij zaken als aantasting van de openbare orde en zedelijkheid, andere vormen van overlast en nadelige beïnvloeding van de woon- en leefsituatie zeer zwaar wegen. Deze weigeringsgronden zijn opgenomen in artikel 3:13 APV.

 • 3.

  De vestiging van een seksbedrijf wordt alleen toegestaan in een gebied van de gemeente Zevenaar dat planologisch daarvoor is bestemd. De gemeente Zevenaar heeft in haar bestemmingsplannen de vestiging van een seksbedrijf in beginsel uitgesloten. Iedere vergunningaanvraag wordt daarmee eveneens beschouwd als een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan;

 • 4.

  In de in lid 3 genoemde herzieningsprocedure gelden in ieder geval de volgende ruimtelijke criteria:

  • a.

   Vestiging van een seksbedrijf in een woongebied en/of winkelgebied wordt uitgesloten;

  • b.

   Vestiging van een seksbedrijf in het buitengebied wordt uitgesloten met uitzondering van de kernrandzones;

  • c.

   Bij een verzoek tot vestiging van een seksbedrijf op een bedrijventerrein zal worden nagegaan in hoeverre een seksbedrijf past binnen de omschrijving van de aard van het bedrijventerrein en de aard van de bedrijvigheid op het bedrijventerrein;

  • d.

   De vestiging van een seksbedrijf beïnvloedt het woon- en leefklimaat van de naaste omgeving niet op ontoelaatbare wijze.

Artikel 3: Intrekking

De beleidsnota prostitutiebeleid 2000 gemeente Zevenaar wordt ingetrokken.

Artikel 4: Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden één dag na bekendmaking in werking.

Artikel 5: Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als de ‘Beleidsregels prostitutie gemeente Zevenaar 2019’.

 

Aldus besloten door de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar (ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft) op 17 december 2019.

De burgemeester van gemeente Zevenaar,

Lucien vanRiswijk

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

MichelTromp

secretaris

Lucien vanRiswijk

burgemeester

Toelichting beleidsregels prostitutie gemeente Zevenaar 2019

Inleiding

In 2000 is in Nederland het bordeelverbod opgeheven. Naar aanleiding hiervan hebben de voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar een vergunningenstelsel voor seks- en escortbedrijven ingevoerd. Uitgangspunten in het prostitutiebeleid in die gemeenten waren bescherming van de openbare orde en zedelijkheid, het woon-en leefklimaat en het bestendigen van de bestaande situatie.

 

De voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar zijn in 2018 opgegaan in de gemeente Zevenaar. Op basis van de Wet algemene regels herindeling (artikel 28 Wet arhi) worden uiterlijk binnen twee jaar na de herindeling alle beleidsregels opnieuw door het bevoegd gezag vastgesteld. Zo ook het prostitutiebeleid.

 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar staan continuering van het beleid ten aanzien van prostitutie voor. Dat wil zeggen dat de voorkeur uitgaat naar het weigeren van alle seksbedrijven, maar bij gebrek aan een juridische basis daarvoor, waar mogelijk een restrictief beleid te voeren. Dit beleid is in het verleden afgestemd met de omliggende gemeenten en met het Openbaar Ministerie en de politie in de Liemerse driehoek.

Maximumstelsel

Momenteel kent de gemeente Zevenaar geen seksbedrijven. Aan gemeenten komt in beginsel de vrijheid toe om ter bescherming van het woon- en leefklimaat of de openbare orde een maximumstelsel ten aanzien van seksbedrijven te hanteren, mits deugdelijk wordt gemotiveerd waarom een dergelijk beleid gegeven de plaatselijke omstandigheden redelijk en wenselijk is. De huidige wet- en regelgeving biedt gemeenten echter niet de ruimte om een nulbeleid te hanteren, waardoor vestiging van seksbedrijven in zijn geheel kan worden verhinderd.

 

De vestiging van seksbedrijven brengt een aantal overlastproblemen met zich mee. Zo wordt gedacht aan overlast door klanten van een seksbedrijf, die gedurende de gehele avond aankomen bij en vertrekken van het bedrijf, parkeeroverlast, criminaliteit in en rond het seksbedrijf en sociale onveiligheid die ervaren wordt in de omgeving van het seksbedrijf. Tenslotte zal de vestiging van een seksbedrijf een negatieve uitstraling hebben, hetgeen nadelige financiële consequenties heeft voor eigenaren van in de nabijheid gelegen panden. Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat een seksbedrijf door aanhoudende overlast, alsmede het cumulatieve effect hiervan een ernstige aantasting inhoudt van het woon- en leefklimaat en/of de openbare orde ontoelaatbaar nadelig beïnvloedt.

 

De aanwezigheid van een of meerdere seksbedrijven in de gemeente zal, mede door de centrale ligging, een aanzuigende werking op klanten (Nederlandse en Duitse) van buiten de eigen gemeente kunnen hebben. Het zogenaamde sekstoerisme dat zal ontstaan door de vestiging van een seksinrichting in Zevenaar leidt tot overlast en vormt een directe aantasting van het woon- en leefklimaat in de gehele gemeente.

 

De gemeente Zevenaar onderkent echter haar wettelijke plicht om de vestiging van een seksbedrijf binnen de gemeentegrenzen mogelijk te maken. Daarom zou de vestiging van één seksbedrijf moeten worden toegestaan. Zevenaar onderkent echter ook de centrumfunctie die zij in de Liemers inneemt. Veel inwoners van omliggende gemeenten zijn voor zaken als winkelvoorzieningen, medische voorzieningen, uitgaan, theaterbezoek e.d. aangewezen op Zevenaar. Daarnaast is het inwoneraantal van Zevenaar zodanig dat niet uitgesloten moet worden dat de behoefte aan een seksinrichting of escortbedrijf wat groter is. Gelet op die belangen wordt het maximum aantal uit te geven exploitatievergunningen voor seksinrichtingen en escortbedrijven tezamen niet op een, maar op twee gesteld. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de eisen die door het wettelijk kader worden gesteld. Tegelijkertijd biedt dit ruimte om, wellicht in de toekomst, een breder aanbod in seksinrichtingen en escortbedrijven mogelijk te maken.

 

Dit neemt niet weg dat de gemeente Zevenaar bij de afgifte van een of meerdere exploitatievergunningen uiterst zorgvuldig de betrokken belangen zal afwegen, waarbij voor de gemeente Zevenaar zaken als aantasting van de openbare orde en zedelijkheid, andere vormen van overlast en nadelige beïnvloeding van de woon- en leefsituatie zeer zwaar wegen.

Planologisch regime

In de vorige paragraaf is aangegeven dat de gemeente niet de mogelijkheid heeft een nulbeleid te voeren. Er is gesteld dat het wenselijk is om, in verband met de ligging en de omvang van Zevenaar, het aantal seksbedrijven te beperken tot 2. De vestiging van een seksbedrijf zal in het kader van de toetsing aan de vergunningvereisten ook getoetst moeten worden aan het vigerende bestemmingsplan. Indien strijdigheid met het voor een concrete locatie vigerende bestemmingsplan wordt geconstateerd kan immers geen vergunning worden verleend. De gemeente Zevenaar heeft in haar bestemmingsplannen de vestiging van een seksbedrijf in beginsel uitgesloten. Daarmee wordt voorkomen, dat er geen ruimtelijke afweging meer gemaakt zou kunnen worden.

 

Om tot een sluitende regulering van de prostitutie in Zevenaar te komen wordt een verzoek voor een vergunning in de zin van de APV ook beschouwd als een verzoek tot een herziening van het bestemmingsplan. In het kader van de bestemmingsplanherziening, die overigens een eigenstandige procedure kent, wordt een ruimtelijke afweging gemaakt. Het al dan niet geschikt zijn van de locatie hangt van een aantal zaken af. De afweging heeft onder meer betrekking op hoe een seksbedrijf zich verhoudt tot omliggende functies en of het seksbedrijf een bedreiging vormt voor de woon- en leefomgeving.

Handhaving

De gemeente Zevenaar hecht eraan haar prostitutiebeleid strikt te handhaven. Dat doet zij bij voorkeur in een integraal handhavingstraject in samenwerking met andere betrokken organisaties zoals de politie, het Openbaar Ministerie en/of de GGD. De politie heeft een controlerende taak. De prostitutiecontroles vinden gestructureerd plaats door een hiertoe speciaal opgeleid Prostitutie controleteam. De geconstateerde overtredingen worden door de politie gerapporteerd aan de gemeente. De taken van het Openbaar Ministerie liggen op het terrein van vervolging van strafbare vormen van prostitutie. Tenslotte heeft de GGD een belangrijke uitvoerende taak op het terrein van volksgezondheid.