Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Beleidsregel ‘Aankondigingen gemeente Zevenaar 2019’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel ‘Aankondigingen gemeente Zevenaar 2019’
CiteertitelBeleidsregel aankondigingen gemeente Zevenaar 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/627956/CVDR627956_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2020Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2020-8768

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel ‘Aankondigingen gemeente Zevenaar 2019’

Het college van burgemeester en wethouders in haar vergadering van 11 december 2019,

 

Gelet op de Gemeentewet, Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2018 gemeente Zevenaar,

BESLUIT,

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel ‘Aankondigingen gemeente Zevenaar 2019’.

 

Daarmee vervallen respectievelijk de beleidsregel ‘aankondigingsborden en spandoeken gemeente Zevenaar 2014’ en (eventuele) beleidsregel(s) inzake aankondigingsborden, spandoeken en spanframes uit voormalig Rijnwaarden.

 

Inleiding

Onder een beleidsregel wordt verstaan een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, over de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.

 

Artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening (verder: Apv) bepaalt dat het verboden is om zonder voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en wethouders (verder: het college) de openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. In artikel 2:10 lid 4 Apv is voor het tijdelijk plaatsen van aankondigingen onder de daarin genoemde voorwaarden een meldingsmogelijkheid opgenomen.

Beleidsregel

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  Aankondigingen:

  aankondigingsborden, spandoeken en spanframes.

  Aankondigingsbord:

  een sandwich- of driehoeksbord.

  Spandoek:

  een doek van enig materiaal waarbij het doek wordt opgespannen tussen twee dragers.

  Spanframe:

  een met de grond verankerde constructie waarin een doek of drager is bevestigd.

  Activiteit:

  een bijeenkomst ter vermaak georganiseerd door niet-commerciële instellingen.

  College:

  het college van burgemeester en wethouders.

  Evenement:

  een evenement in de zin van artikel 2:24 van de Apv.

  Melding:

  een melding in de zin van artikel 2:10 lid 4 van de Apv.

  Melder:

  de natuurlijke persoon of organisatie die een melding indient

  Opdrachtgever:

  gemeente Zevenaar

  Opdrachtnemer:

  de exploitant

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Aankondigingsborden zijn bedoeld voor het aankondigen van:

  • A.

   Activiteiten;

  • B.

   Evenementen;

  • C.

   Lokale theatervoorstellingen;

  • D.

   Goede doelen en voorlichtingscampagnes.

 • 2.

  Spandoeken zijn bedoeld voor het aankondigen van:

  • A.

   Activiteiten;

  • B.

   Goede doelen en voorlichtingscampagnes.

 • 3.

  Spanframes zijn bedoeld voor het aankondigen van:

  • A.

   Activiteiten;

  • B.

   Evenementen.

 • 4.

  Aankondigen buiten toepassing van deze beleidsregel is niet toegestaan, tenzij dat binnen andere bestaande regels past.

Artikel 3 Locaties

 • 1.

  Voor het plaatsen van aankondigingsborden zijn 184 gemarkeerde locaties aangewezen.

 • 2.

  Voor het plaatsen van spandoeken zijn 20 locaties aangewezen.

 • 3.

  Voor het plaatsen van spanframes zijn 15 locaties aangewezen.

 • 4.

  De locaties zijn aangewezen in de bijlage.

 • 5.

  Er mogen geen aankondigingen gedaan worden langs rijks- en provinciale wegen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen door het daarvoor verantwoordelijke bevoegd gezag.

 • 6.

  Indien een locatie vervalt door bijvoorbeeld werkzaamheden, dan kan daarvoor een nieuwe locatie in de plaats treden.

 • 7.

  In bijzondere gevallen houdt het college zich het recht voor om alternatieve locaties aan te wijzen welk voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden.

Artikel 4 Veiligheid

 • 1.

  De verkeersveiligheid mag op geen enkele wijze in gevaar komen. Aankondigingen moeten daarom zodanig geplaatst dan wel bevestigd worden, dat zij:

  • A.

   Niet verder uitsteken dan strikt noodzakelijk;

  • B.

   Geen beschadigingen veroorzaken aan eigendommen van de gemeente of derde(n);

  • C.

   Geen belemmeringen vormen voor het verkeer en passanten;

  • D.

   Tijdens het op een veilige wijze plaatsen dan wel bevestigen zonder het verkeer en passanten te hinderen of in gevaar brengen.

 • 2.

  Op aankondigingen mogen geen uitingen gedaan worden die in strijd zijn met de openbare orde, openbare veiligheid of de goede zeden.

Artikel 5 Specifieke technische vereisten

 • 1.

  Aankondigingsborden zijn niet verankerd in de grond.

 • 2.

  Aankondigingsborden zijn maximaal 1 meter breed en 1,5 meter hoog.

 • 3.

  Spandoeken hangen minimaal 4,5 meter boven de openbare weg op aangewezen locaties in het centrum van Zevenaar. Op overige locaties worden de spandoeken gespannen tussen twee dragers op de grond.

 • 4.

  Spanframes zijn goed verankerd in de grond.

 • 5.

  Spanframes zijn maximaal 2,7 meter breed en 2,1 meter hoog inclusief een minimale ruimte van 1,7 meter onder het frame.

Artikel 6 Beperking aantal en duur

 • 1.

  Een melder dient maximaal 7 keer per kalenderjaar een melding in.

 • 2.

  Eén melder plaatst maximaal 25 aankondigingsborden per melding.

 • 3.

  Maximaal één aankondigingsbord per lantaarnpaal.

 • 4.

  Aankondigingen mogen maximaal 2 weken voor de aan te kondigen gebeurtenis worden geplaatst, tenzij sprake is van aankondiging van goede doelen en voorlichtingscampagnes. In laatst geval geldt een maximale periode van 4 weken.

 • 5.

  Aankondigingen zijn de dag na de aan te kondigen gebeurtenis vóór 12:00 uur verwijderd. En aankondigingsborden mogen pas na 12.00 uur geplaatst worden.

 • 6.

  Aankondigingen gelden voor binnen onze gemeentegrens georganiseerde gebeurtenissen.

Artikel 7 Algemene gebruiksregels aankondigingen

 • 1.

  De melder is verantwoordelijk voor het plaatsen van de aankondigingen.

 • 2.

  De melder is verantwoordelijk voor het plaatsen van de spandoeken.

 • 3.

  De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plaatsen van een doek of andere drager in de spanframes.

 • 4.

  Opdrachtgever verstrekt de meldingen met betrekking tot spanframes aan de opdrachtnemer.

 • 5.

  Voor de aangewezen locaties genoemd in 1.1. t/m 1.6. in de bijlage geldt per cluster 1 aankondigingsbord per melder.

Artikel 8 Specifieke gebruiksregels spanframes

 • 1.

  Om te waarborgen dat bijeenkomsten ter vermaak georganiseerd door niet-commerciële instellingen (activiteiten) voorrang krijgen, hanteert de opdrachtnemer de navolgende voorrangsregel:

  • A.

   Groep 1: niet-commerciële instellingen.

  • B.

   Groep 2: commerciële instellingen.

 • 2.

  Instellingen uit groep 1 krijgen voorrang op instellingen uit groep 2, welke laatste bij voldoende beschikbaarheid pas vanaf 8 weken voor de ingangsdatum van het aangekondigde door de opdrachtnemer geaccepteerd worden.

 • 3.

  Voor de aangewezen locaties genoemd in 3.1. t/m 3.9. in de bijlage geldt de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 9 Meldingsformulieren

 • 1.

  Een melding voor aankondigingen wordt gedaan middels het daarvoor vastgestelde formulier. De formulieren staan in de bijlage.

Artikel 10 Handhaving

 • 1.

  Door of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar wordt handhavend opgetreden, indien:

  • A.

   In strijd wordt gehandeld met deze beleidsregel;

  • B.

   Zonder benodigde melding aankondigingen worden geplaatst.

 • 2.

  Kosten ten gevolge van beschadigingen dan wel kosten ten gevolge van het verwijderen van aankondigingen zijn voor rekening van respectievelijk melder en overtreder.

 • 3.

  Niet-naleving van deze beleidsregel heeft voor melder en overtreder gevolgen bij de beoordeling van eventuele toekomstige meldingen van hen.

Artikel 11 Onderhoud

 • 1.

  Door noodzakelijk onderhoud kunnen (tijdelijk) aankondigingen verwijderd worden.

 • 2.

  Door gepland onderhoud kunnen (tijdelijk) minder locaties beschikbaar zijn voor aankondigingen.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  De beleidsregel treedt daags na bekendmaking in werking.

 • 2.

  De beleidsregel wordt bekendgemaakt op de daarvoor bestemde wijze.

Artikel 13 Citeertitel

 • 1.

  De beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel aankondigingen gemeente Zevenaar 2019’.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 17 december 2019,

de secretaris,

MichelTromp

de burgemeester,

Lucien vanRiswijk

Bijlagen

1. Locaties aankondigingen

1.1. Zevenaar

 

Arnhemseweg

Lp 3938

berm tussen weg en fietspad, kant Methen, bij bebouwde kom bord

 

 

weggedeelte gemeentegrens – rotonde Roodwilligen

Lp 503

berm tussen weg en fietspad, kant Rosorum, begin middengeleider

 

 

weggedeelte rotonde Roodwilligen – kruispunt Ringbaan

Lp 501

middengeleider, t.h.v. blauw bord bewegwijzering

 

 

weggedeelte rotonde Roodwilligen – kruispunt Ringbaan

Lp 500

middengeleider, t.h.v. bushalte

 

 

weggedeelte rotonde Roodwilligen – kruispunt Ringbaan

 

 

 

Arnhemseweg

Lp 1932

middengeleider, t.o. politiebureau, t.h.v. informatiebord

Lp 1933

middengeleider, t.o. politiebureau, t.h.v. informatiebord

Lp 1936

middengeleider, t.o. Prins Mauritsstraat

Lp 1937

middengeleider, t.o. Prins Mauritsstraat

Lp 1945

berm tussen weg en parallelweg, kant flat Herkendaal, voor flat Herkendaal (Noordeinde)

Lp 1948

berm tussen weg en parallelweg, kant nr. 81, voor nr. 81

 

 

 

Centrum

Lp 4226

hoek Arnhemseweg - Schievestraat

Bord éénrichtingsweg

Grietsestraat t.h.v. verzinkbare palen bij Big Apple

Bord éénrichtingsweg

Didamsestraat t.h.v. verzinkbare palen bij parkeerterrein

Lp bruin, zonder nummer

Stationsplein in groenstrook voor informatiebord bij bushalte, kant station

 

 

 

Doesburgseweg

ANWB paal

groenstrook kant Lentemorgen, t.o. WOK - Texaco

Bord hondenuitlaatterrein

grasveld kant Lentemorgen, t.o. Elsweide 7

Lp 648

groenstrook kant Tatelaar, t.h.v. S.D.Z.Z.

ANWB paal

groenstrook kant Tatelaar, t.o. Hunneveldweg

 

 

 

Hunneveldweg

Lp 9458

berm tussen weg en fietspad, kant A12, voor hotel

Lp 9457

berm tussen weg en parkeerterrein, kant parkeerterrein, t.o. hotel

 

 

 

Noordeinde

Lp 774

berm tussen weg en fietspad, kant Lentemorgen, 2e lp vanaf verkeerslicht

Lp 777

berm naast weg, kant Schrijvershoek, t.h.v. Noordeinde nr. 102

 

 

 

Hengelder

Lp 9695

berm tussen weg en fietspad, kant tennisvelden, t.o. parkeerterrein sportpark Hengelder

Lp 9690

berm tussen weg en fietspad, kant bebouwing, t.h.v. nr. 24

Lp 9687

berm tussen weg en fietspad, kant bebouwing, t.h.v. nr. 30

Lp 9682

berm tussen weg en fietspad, kant bebouwing, t.h.v. nr. 42

 

 

 

Hengelder

Lp 9678

berm tussen weg en fietspad, kant A12, t.h.v. nr. 9

Lp 9668

middengeleider tussen Edisonstraat en 7poort

Lp 9663

middengeleider tussen 7poort en viaduct A12

 

 

 

Methen

Lp 9002

berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, t.h.v. nr. 8

 

 

weggedeelte rotonde Ringbaan Zuid – rotonde Groessenseweg

Lp 8844

berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat, t.o. ANWB bord

 

 

weggedeelte aansluiting Ardechelaan – spoorlijn

Lp 8835

berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat

 

 

weggedeelte spoorlijn – kruispunt Mozartlaan

Lp 8825

berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat

 

 

weggedeelte kruispunt Mozartlaan – aansluiting Heerenmäten

Lp 8823

berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat

 

 

weggedeelte aansluiting Heerenmäten – kruispunt Mozartlaan

Lp 8807

middengeleider voor Arnhemseweg, t.h.v. Kinderboerderij

 

 

 

Ringbaan-Noord

Lp 510

middengeleider tussen kruispunt Arnhemseweg en rotonde Spaansmaat

Lp 512

middengeleider tussen kruispunt Arnhemseweg en rotonde Spaansmaat

Lp 519

middengeleider tussen rotonde Spaansmaat en kruispunt Lentemorgen

Lp 521

middengeleider tussen rotonde Spaansmaat en kruispunt Lentemorgen

 

 

 

Ringbaan-Noord

Lp 716

middengeleider tussen kruispunt Lentemorgen en kruispunt Doesburgseweg

Lp 719

middengeleider tussen kruispunt Lentemorgen en kruispunt Doesburgseweg

Lp 723

middengeleider tussen kruispunt Lentemorgen en kruispunt Doesburgseweg

 

 

 

Ringbaan-Oost

Lp 729

middengeleider, t.o. Oosteinde nr. 26

 

 

weggedeelte kruispunt Doesburgseweg – rotonde Didamseweg

Lp 733

berm tussen weg en fietspad, kant Tatelaar, t.h.v. Peugeot garage

 

 

weggedeelte kruispunt Doesburgseweg – rotonde Didamseweg

Lp 742

berm tussen weg en parallelweg, kant Oosteinde, t.h.v. Oosteinde nr. 48

 

 

weggedeelte rotonde Didamseweg – rotonde Vondellaan

Lp 751

berm tussen weg en fietspad, kant Schaapsdrift, t.h.v .Oosteinde nr. 90

 

 

weggedeelte rotonde Didamseweg – rotonde Vondellaan

Lp 2959

berm tussen weg en fietspad, kant de Horst, t.h.v. Oosteinde nr. 142

 

 

weggedeelte rotonde Vondellaan – rotonde Hengelder

Lp 2953

berm tussen weg en fietspad, kant Oosteinde, t.o. brug naar sportpark Hengelder

 

 

weggedeelte rotonde Vondellaan – rotonde Hengelder

 

 

 

Ringbaan-Zuid

Lp 9011

berm kant Ooy, 5e Lp vanaf rotonde Methen

 

 

weggedeelte rotonde Methen – kruispunt Molenstraat

Lp 9012

berm kant Ooy, 6e Lp vanaf rotonde Methen

 

 

weggedeelte rotonde Methen – kruispunt Molenstraat

Lp 9016

berm kant Ooy, t.o. zendmast Engeveldweg

 

 

weggedeelte rotonde Methen – kruispunt Molenstraat

Lp 9019

berm kant Ooy, t.h.v. inrit parkeerterrein Staring

 

 

weggedeelte rotonde Methen – kruispunt Molenstraat

Lp 9041

berm kant Zuidspoor, t.o. nr. 12

 

 

weggedeelte kruispunt Molenstraat – kruispunt Stationsplein

Lp 9043

berm kant Zuidspoor, t.o. nr. 6

 

 

weggedeelte kruispunt Molenstraat – kruispunt Stationsplein

 

 

 

Ringbaan-Zuid

Lp 9054

berm kant Oud Zevenaar, bij gemaal Polder

 

 

weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg

Lp 9059

berm kant Oud Zevenaar, bij bord bebouwde kom

 

 

weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg

Lp 9662

berm kant Oud Zevenaar, t.o. informatiebord

 

 

weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg

Lp 9065

berm kant Oud Zevenaar, nabij inrit Poelwijk

 

 

weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg

Lp 9067

berm kant Oud Zevenaar, t.o. Poelwijk

 

 

weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg

Lp 9069

berm kant Oud Zevenaar, t.h.v. hoogspanningsmast

 

 

weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg

 

 

 

Groessenseweg

Lp 2459

berm kant spoor, voor Hoevestraat

Lp 5250

berm kant spoor, t.o. wit huis

Lp 5253

berm kant Methen, boven spoortunnel

Lp 2469

berm kant Methen, t.o. transformator

 

 

 

Pannerdenseweg

Lp 2437

berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, t.o. inrit nr. 1

Lp 2440

berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, bij nr. 14

Lp 2443

berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, tussen nr. 16a en nr. 18

Lp 2445

berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, t.h.v. nr. 20

1.2. Oud-Zevenaar

 

Oud-Zevenaarseweg

Lp 3035

berm kant Babberich, t.o. nr. 82

Lp 3036

berm kant Babberich, t.h.v. nr. 73

Lp 3037

berm kant Babberich, t.h.v. nr. 77

Lp 3038

berm kant Babberich, t.h.v. nr. 85

 

 

 

Dijkweg

Lp 3081

berm kant Duiven, t.o. nr. 31

Lp 3083

berm kant Duiven, t.h.v. nr. 23a

Lp 3085

berm kant Duiven, t.h.v. nr. 19

Lp 3087

berm kant Duiven, t.h.v. nr. 11

1.3. Babberich

 

Middag

Lp 3504

t.o. inrit Dorpstraat 9

Bord u nadert

t.o. nr.95, bij glasbol

 

een voorrangsweg

 

 

Zwanenwaay

Bord gesloten voor

t.o. nr. 9, bij bussluis

 

vrachtwagens

 

 

Emmerichseweg

Lp 3340

bij bord republiek Duitsland 1 km

1.4. Angerlo

 

Parallelweg

Lp 6816

berm kant Rivierweg

Lp 6813

berm kant Rivierweg

Lp 6810

berm kant Rivierweg

Lp 6808

berm kant Rivierweg

 

 

 

Parallelweg

Lp 6806

berm kant Rivierweg

Lp 6804

berm kant Rivierweg

Lp 6801

berm kant Rivierweg

Lp 6799

berm kant Rivierweg

 

 

 

Mariëndaalseweg

Lp 6561

berm kant sportpark, voor nr. 15

Lp 6560

berm kant sportpark, t.o. Akkerweg

Lp 6559

parkeerplaats sportpark

Schrikhek

berm kant sportpark, naast bord bebouwde kom

 

 

 

Ganzepoelweg

Lp 6762

berm kant industrieterrein, bij bord bebouwde kom Doesburg

Lp 6763

berm kant woonwijk, bij plattegrondkast

Lp 6767

berm bij woonwagen

Lp 6768

berm t.o. woonwagen

1.5. Giesbeek

 

Uitmeentsestraat

Lp 6065

berm kant Angerlo, na weg naar Riverparc

Lp 6067

berm kant Angerlo, bij bord bebouwde kom

Lp 6070

berm kant Angerlo, bij plattegrondkast

Lp 6074

berm kant Angerlo, bij bord verboden te parkeren-herhaling

 

 

 

Uitmeentsestraat

Lp 6076

berm kant Angerlo

Lp 6068

berm kant Angerlo, lantaarnpaal met poster

 

 

 

Meentsestraat

Lp 9427

berm kant Rhederlaag, t.o. nr. 117

Lp 9426

berm kant Rhederlaag, t.o. nr. 113

Lp 6150

bij nr. 5

 

 

 

Zwalmstraat

Boom

voor nr. 15

Boom

voor nr. 21

Lp 6207

voor nr. 25

 

 

 

Bingerdensedijk

Lp 6530

berm kant Rivierweg, bij gemaal

Lp 6531

berm kant Rivierweg, bij gemaal / bord gevaarlijke bocht

Lp 6539

berm kant Giesbeek, bij paardenbak

Lp 6541

berm kant Giesbeek, t.o. Tutenburgsestraat

1.6. Lathum

 

Kerkstraat

Lp 6048

bij ingang kerkhof

Lp 6044

bij nr. 16

Lp 6043

bij nr. 22

Lp 6041

Bij nr. 31

 

 

 

Koestraat

Paal

berm kant Westervoort weggedeelte rotonde Rivierweg - Bandijk

Paal

berm kant Westervoort weggedeelte rotonde Rivierweg - Bandijk

Lp 6057

berm kant Westervoort, t.o. nr. 1 weggedeelte rotonde Rivierweg - Bandijk

Lp 6058

berm op dijk, hoek Koestraat – Bandijk weggedeelte rotonde Rivierweg – Bandijk

1.7. Aerdt

 

LICHTMAST NUMMER:

STRAAT:

OMSCHRIJVING:

RNW02209

Schoolstraat

t.o.v. hs.nr. 40

RNW00336

Schoolstraat

nabij hs.nr. 42

RNW00347

Schoolstraat

nabij hs.nr. 44

RNW00335

Kerkweg

nabij hs.nr. 4

RNW00334

Kerkweg

nabij hs.nr. 19

RNW00340

Schoolstraat

nabij hs.nr. 14

RNW003389

Schoolstraat

nabij hs.nr. 20

RNW02214

Schoolstraat

nabij hs.nr. 23

1.8. Herwen

 

LICHTMAST NUMMER:

STRAAT:

OMSCHRIJVING:

RNW00483

Michaëlstraat

nabij hs.nr. 4

RNW00482

Michaëlstraat

nabij hs.nr. 2a (winkel)

RNW00480

Michaëlstraat

nabij hs.nr. 2

RNW00486

Michaëlstraat

nabij hs.nr. 16

RNW00485

Michaëlstraat

nabij hs.nr. 14

RNW00484

Michaëlstraat

Op hoek Mich.str en Martiniusweg

RNW01050

Molenstraat

nabij Kompoort *

RNW00369

Molenstraat

nabij hs.nr. 1

* ook aangegeven met gele band

1.9. Spijk

 

NUMMER:

STRAAT:

OMSCHRIJVING:

RNW01797

Spijkerweg

Nabij vóór kombord

RNW017981

Spijkerweg

Nabij achter kombord

RNW01801

Willibrordusweg

Nabij hs.nr. 11

RNW01806

Voorstraat

t.o.v. hs.nr. 5

RNW01809

Willibrordusweg

Nabij hs.nr. 11

RNW01024

Wardstraat

Nabij hs.nr. 16

RNW01818

Hofstraat

Nabij hs.nr. 2i

RNWongenummerd

Kerkstraat

Nabij brievenbus

1.10. Pannerden

 

NUMMER:

STRAAT:

OMSCHRIJVING:

RNW01847

Dorpsplein

Nabij hs.nr. 2 (winkel)

RNW01918

Dorpsplein

Nabij hs.nr. 4

RNW01842

Dorpsplein

Nabij hs.nr. 6

RNW01841

Dorpsplein

Nabij hs.nr. 11

RNW0161?

Claudius Civilisstraat

Nabij drempel vóór hs.nr. 2

RNW00259

Claudius Civilisstraat

Nabij hs.nr. 2

RNW02093

Claudius Civilisstraat

Nabij hsnr 3a

RNW00038

Dorpsplein

Nabij Kerk (hoek met Schoolstraat/Kerkstraat)

RNW01694

Hoogeweg

Nabij Burg. Cremersplein 1*

RNW02441

Aerdtsestraat

Bushalte*

RNW00245

Haspelstraat

Nabij kombord*

RNW00251

Haspelstraat

Nabij hs.nr. 12

RNW01836

Schoolstraat

Nabij hs.nr. 8

RNW01757

Hoogeweg

Nabij hs.nr. ! (einde p.verbod)

RNW00031

Kerkstraat

Nabij hs.nr. 4

RNW00055

Hoogeweg

Nabij hs.nr. 19e

* ook aangegeven met gele band

1.11. Lobith

 

NUMMER:

STRAAT:

OMSCHRIJVING:

RNW00925

Middenstraat

t.o.v. hs.nr. 20

RNW019181

Middenstraat

Nabij hs.nr. 29

RNW02125

Middenstraat

Nabij hs.nr. 11

RNW00932

Markt

Nabij hs.nr. 13 (Prot.kerk)

RNW00939?

Markt

Nabij hs.nr. 8 (bibliotheek)

RNW01535

Markt

Nabij hs.nr. 5 (gem.Huis)

RNW00699?

Komstraat

Hoek Komstraat/Smidstraat

RNW00702

Komstraat

Nabij hs.nr. 9

RNW00563

Halvemaan

Nabij Anjerstraat 40*

RNW00855

Boterdijk

Tussen Tragelweg en viaduct*

RNW00595

Gr. Ottoweg

Nabij Gr. Ottoweg 89c*

RNW00911

Damstraat

Damstraat/Kwekerstr*

* ook aangegeven met gele band

1.12. Tolkamer

 

NUMMER:

STRAAT:

OMSCHRIJVING:

RNW01100

Hoofdstraat infobord

Nabij hs.nr. 3

RNW013691

Binnenweg

Nabij hs.nr. 2

RNW01095

Hoofdstraat

t.o.v. hs.nr. 32

RNW01364

Tolstraat

t.o.v. hs.nr. 4

RNW01343?

Rijnstraat

Nabij hs.nr. 13a/b

RNW02135

Rijnstraat/Burg.Daalderopstr

Nabij parkeerplaats

RNW01420

Veerstraat/Europa-kade

t.o.v. Europa-kade 2

RNW01375

Verb.weg Zwarteweg/’sGravenwaardsedijk

t.o.v. winkel

RNW01156

De Krib

Nabij hoek De Krib/De Raai*

RNW01234

Bijlandseweg

Nabij hs.nr. 25

RNW01230

Bijlandseweg

Op hoek met Zwarteweg*

RNW01376

Zwarteweg

Nabij ’s-Gravenwaardsedijk 96

* ook aangegeven met gele band

2. Locaties spandoeken

 • 2.1.

  Angerlo, ter hoogte van de Fietstunnel

 • 2.2.

  Babberich, Witte Kruis tegenover huisnummer 117

 • 2.3.

  Giesbeek, plantsoen nabij bushalte Zwalmstraat

 • 2.4.

  Lathum, Koestraat/Rivierweg, groenstrook kant Giesbeek

 • 2.5.

  Zevenaar, Roodwilligen ter hoogte van huisnummer 118

 • 2.6.

  Zevenaar, Platanenlaan, grasveld bij stroomkast

 • 2.7.

  Zevenaar, Ringbaan-Oost, (ter hoogte van bord stedencontact)

 • 2.8.

  Zevenaar, Methen tegenover huisnummer 4

 • 2.9.

  Zevenaar Centrum: Grietsestraat 2-12 (ter hoogte van bakkerij Godschalk)

 • 2.10.

  Zevenaar Centrum: Grietsestraat 26 – 7 (ter hoogte van sporthuis Luising)

 • 2.11.

  Zevenaar Centrum: Didamsestraat 25 a (ter hoogte van de Hema)

 • 2.12.

  Zevenaar Centrum: Kerkstraat 13 a (ter hoogte van de Lijstencentrale)

 • 2.13.

  Zevenaar Centrum: Nieuwe Doelenstraat / Markt 59 (ter hoogte van voormalig postkantoor)

 • 2.14.

  t/m 2.20. Gereserveerde locaties (aantal: 7) in voormalig Rijnwaarden, nader te bepalen

3. Locaties spanframes

 • 3.1.

  Angerlo, Parallelweg

 • 3.2.

  Babberich, Dorpstraat

 • 3.3.

  Giesbeek, Zwalmstraat, nabij Rivierweg

 • 3.4.

  Lathum, Koestraat, nabij Rivierweg

 • 3.5.

  Zevenaar, Arnhemseweg (vanuit Duiven) na rotonde, bij Citer op het gras

 • 3.6.

  Zevenaar, Doesburgseweg (vanaf A12), na de Shell tussen de bomen op het gras

 • 3.7.

  Zevenaar, Ringbaan Oost richting Hengelder, 50 meter voor rotonde. Aan de rechterzijde op het gras, tussen de rijbaan en het fietspad

 • 3.8.

  Zevenaar, Ringbaan Zuid / Dijkweg. 50 meter van de rotonde af op het gras, aan zijde spoor

 • 3.9.

  Zevenaar, Methen, rotonde Ringbaan Zuid

 • 3.10.

  t/m 3.15. Gereserveerde locaties (aantal: 6) in voormalig Rijnwaarden, nader te bepalen

4. Meldingsformulieren

4.1. Meldingsformulier aankondigingsborden

MELDING AANKONDIGINGSBORDEN

U kunt dit formulier uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen of mailen.

 

Voor het plaatsen van aankondigingsborden dient u een melding te doen. Hierbij moet het gaan om het aankondigen van activiteiten, evenementen, theatervoorstellingen, goede doelen die in de gemeente Zevenaar plaatsvinden.

 

Onder aankondigingsborden worden sandwich- of driehoeksborden verstaan, waarvoor in totaal 184 vaste locaties zijn aangewezen. De locaties en overige regels zijn opgenomen in de beleidsregel ‘Aankondigingen gemeente Zevenaar 2019’. Indien de capaciteit voldoende is, kan er gebruik gemaakt worden van maximaal 25 locaties per melder.

Gegevens aanvrager

Naam en voorletters *

 

Burgerservicenummer (BSN) *

 

Naam organisatie/vereniging *

 

Correspondentieadres * (geen postbusnummer)

 

Postcode en plaats *

 

Telefoonnummer *

 

E-mailadres

 

* verplicht in te vullen

Gegevens aankondigingsbord

Omschrijving en datum activiteit: (doelstelling)

 

Hoeveel borden wilt u plaatsen?

Per straat/cluster mag maximaal 1 aankondigingsbord worden geplaatst

 

In welke periode? (maximaal 2 weken voor het evenement)

Van … tot … (datum invullen)

Opmerking

 

Nakomen voorschriften

U dient zich te houden aan de voorschriften uit de beleidsregel ‘Aankondigingen gemeente Zevenaar 2019’. In de bijlage zijn enkele voorschriften opgenomen. Indien wordt geconstateerd dat voorschriften niet worden nagekomen, zijn toezichthouders bevoegd om de borden per direct te verwijderen.

Vragen

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van het Team Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer (0316) 595 111.

Ondertekening

Door ondertekening verklaart u dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. U ontvangt geen bericht als uw melding akkoord is. Het college van burgemeester en wethouders kan echter binnen acht werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het plaatsen van de borden te verbieden.

 

Handtekening: *

Datum: *

 

 

 

U kunt dit ondertekende formulier mailen naar: vergunningen@zevenaar.nl. Of versturen naar:

 

Gemeente Zevenaar

Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Postbus 10

6900 AA Zevenaar

 

Een postzegel is niet nodig.

Bijlage: voorschriften plaatsen aankondigingsborden

 • 1.

  Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de aangewezen locaties;

 • 2.

  De aankondigingsborden mogen op de eerste dag na 12.00 uur worden geplaatst en moeten daags na de activiteit vóór 12.00 uur ’s ochtends zijn verwijderd;

 • 3.

  Verkeersborden mogen door de aankondigingsborden niet aan het oog worden onttrokken;

 • 4.

  De aankondigingsborden hebben een maximale hoogte van 1,5 meter en een maximale breedte van 1 meter;

 • 5.

  De aankondigingsborden moeten zodanig worden geplaatst dat deze niet kunnen omvallen, omwaaien en / of hinder of schade veroorzaken voor derden.

4.2. Meldingsformulier spandoeken

MELDING SPANDOEKEN

U kunt dit formulier digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen of mailen.

 

Voor het ophangen van spandoeken dient u een melding te doen. Hierbij moet het gaan om activiteiten, goede doelen en voorlichtingscampagnes.

Gegevens aanvrager

Naam en voorletters *

 

Burgerservicenummer (BSN)*

 

Naam organisatie/vereniging *

 

Correspondentieadres * (geen postbusnummer)

 

Postcode en plaats *

 

Telefoonnummer *

 

E-mailadres

 

* verplicht in te vullen

Gegevens spandoek

Omschrijving en datum activiteit: (doelstelling)

 

Op welke locaties wilt u een spandoek ophangen? (max. 2 in het centrum van Zevenaar)

Angerlo, ter hoogte van de Fietstunnel

Babberich, Wittte Kruis tegenover huisnr 117

Giesbeek, plantsoen nabij bushalte Zwalmstraat

Lathum, Koestraat/Rivierweg, groenstrook kant Giesbeek

Zevenaar, Roodwilligen ter hoogte van huisnummer 118

Zevenaar, Platanenlaan, grasveld bij stroomkast

Zevenaar, Ringbaan-Oost,

(ter hoogte van bord stedencontact)

Zevenaar, Methen tegenover huisnr. 4

Zevenaar Centrum: Grietsestraat 2-12

(ter hoogte van bakkerij Godschalk)

Zevenaar Centrum: Grietsestraat 26 – 7 (ter hoogte van sporthuis Luising)

Zevenaar Centrum: Didamsestraat 25 a (ter hoogte van de Hema)

Zevenaar Centrum: Kerkstraat 13 a (ter hoogte van de Lijstencentrale)

Zevenaar Centrum: Nieuwe Doelenstraat / Markt 59 (ter hoogte van voormalig postkantoor)

 

Locatie in voormalig Rijnwaarden, namelijk:

 

 

In welke periode? (maximaal 2 weken voorafgaand aan het evenement)

Van tot (datum invullen)

Opmerking

 

Nakomen voorschriften

U dient zich te houden aan de voorschriften uit de beleidsregel ‘Aankondigingen gemeente Zevenaar 2019’. In de bijlage zijn enkele voorschriften opgenomen. Indien wordt geconstateerd dat voorschriften niet worden nagekomen, zijn toezichthouders bevoegd om de spandoeken per direct te verwijderen.

Vragen

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van het Team Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer (0316) 595 111.

Ondertekening

Door ondertekening verklaart u dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. U ontvangt geen bericht als uw melding akkoord is. Het college van burgemeester en wethouders kan echter binnen acht werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het plaatsen van de spandoeken te verbieden.

 

Handtekening: *

Datum: *

 

 

 

U kunt dit ondertekende formulier mailen naar vergunningen@zevenaar.nl/. Of opsturen naar:

 

Gemeente Zevenaar

Team Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Postbus 10

6900 AA Zevenaar

 

Een postzegel is niet nodig.

Bijlage: voorschriften ophangen spandoeken

 • 1.

  Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de 20 aangewezen locaties;

 • 2.

  De spandoeken mogen op de eerste dag na 12.00 uur worden geplaatst en moeten daags na de activiteit vóór 12.00 uur ’s ochtends zijn verwijderd;

 • 3.

  Verkeersborden mogen door de spandoeken niet aan het oog worden onttrokken;

 • 4.

  De spandoeken in het centrum van Zevenaar dienen minimaal op 4,5 meter hoogte te hangen;

 • 5.

  De spandoeken moeten zodanig worden geplaatst of opgehangen dat deze niet kunnen omvallen, omwaaien en / of hinder of schade veroorzaken voor derden.

4.3. Meldingsformulier spanframes

MELDING SPANFRAMES

U kunt dit formulier digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen of mailen.

 

Voor het plaatsen van spanframes moet u een melding doen. Een spanframe is een met de grond verankerde constructie waarin een spandoek of andere drager is bevestigd. Voor activiteiten en evenementen komt u in aanmerking voor het plaatsen van spanframes. De gemeente Zevenaar heeft hiervoor 15 locaties aangewezen.

Gegevens aanvrager

Naam en voorletters *

 

Burgerservicenummer (BSN)*

 

Naam organisatie/vereniging *

 

Correspondentieadres * (geen postbusnummer)

 

Postcode en plaats *

 

Telefoonnummer *

 

E-mailadres

 

* verplicht in te vullen

Gegevens spanframe

Omschrijving activiteit of evenement * (doelstelling)

 

Datum activiteit *

 

Plaats *

Angerlo, Parallelweg

 

Babberich, Dorpstraat

 

Giesbeek, Zwalmstraat, nabij Rivierweg

 

Lathum, Koestraat, nabij Rivierweg

 

Zevenaar, Arnhemseweg (vanuit Duiven) na rotonde, bij Citer op het gras

 

Zevenaar, Doesburgseweg (vanaf A12), na de Shell tussen de bomen op het gras

 

Zevenaar, Ringbaan Oost richting Hengelder, 50 meter voor rotonde. Aan de rechterzijde op het gras, tussen de rijbaan en het fietspad

 

Zevenaar, Ringbaan Zuid / Dijkweg. 50 meter van de rotonde af op het gras, aan zijde spoor

 

Zevenaar, Methen, rotonde Ringbaan Zuid

 

 

 

Locatie in voormalig Rijnwaarden, namelijk:

Tijd: * (maximaal twee weken voorafgaand aan het evenement)

Van ... tot ... (datum invullen)

(dag na de activiteit of evenement vóór 12.00 uur spanframes verwijderen)

Opmerkingen

 

Nakomen voorschriften

U dient zich te houden aan de voorschriften uit de beleidsregel ‘Aankondigingen gemeente Zevenaar 2019’. In de bijlage zijn enkele voorschriften opgenomen. Indien wordt geconstateerd dat voorschriften niet worden nagekomen, zijn toezichthouders bevoegd om de spanframes per direct te verwijderen.

Vragen

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van het Team Vergunningen. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer (0316) 595 111.

Ondertekening

Door ondertekening verklaart u dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. U ontvangt geen bericht als uw melding akkoord is. Het college van burgemeester en wethouders kan echter binnen acht werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het plaatsen van de spanframes te verbieden.

 

Handtekening: *

Datum: *

 

 

 

U kunt dit ondertekende formulier mailen naar vergunningen@zevenaar.nl/. Of opsturen naar:

 

Gemeente Zevenaar

Team Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Postbus 10

6900 AA Zevenaar

 

Een postzegel is niet nodig.

Bijlage: voorschriften plaatsen spanframes

 • 1.

  Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de 15 aangewezen locaties;

 • 2.

  De spanframes mogen op de eerste dag na 12.00 uur worden geplaatst en moeten daags na de activiteit vóór 12.00 uur ’s ochtends zijn verwijderd;

 • 3.

  De spanframes hebben een maximale hoogte van in totaal 3,8 meter. Het frame zelf heeft een maximale hoogte hoogte van 2,1 meter en is 2,7 breed. Onder het frame zit een minimale doorkijk van 1,7 meter.

 • 4.

  De spanframes moeten zodanig worden geplaatst dat deze goed zijn verankerd in de grond, zodat ze niet kunnen omvallen, omwaaien en / of hinder of schade veroorzaken voor derden.