Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Reglement burgerlijke stand Zevenaar 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand Zevenaar 2020
CiteertitelReglement burgerlijke stand Zevenaar 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 2. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 3. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 4. artikel 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 5. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-202001-01-2020Nieuwe regeling

25-02-2020

gmb-2020-80340

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand Zevenaar 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar;

 

gelet op het bepaalde in artikel 1:16 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

 

Reglement burgerlijke stand Zevenaar 2020

Artikel 1 Definities

Het reglement verstaat onder:

 • -

  Ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Zevenaar of van een andere gemeente als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders

  (artikel 1:16 tweede en derde lid van het Burgerlijk Wetboek);

 • -

  Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Zevenaar of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders (artikel 1:16 tweede en derde lid van het Burgerlijk Wetboek);

 • -

  Gemeentehuis: alle huizen en overige panden van de gemeente die bij besluit als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen personen in dienst van de gemeente Zevenaar, werkzaam bij de afdeling Publiekszaken.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen:

  • a.

   Personen, al dan niet werkzaam bij de gemeente Zevenaar, voor het structureel voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistraties;

  • b.

   Personen voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk of partnerschapsregistratie, mits deze personen reeds elders zijn aangewezen als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 4.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet alle wettelijke huwelijken voltrekken en partnerschappen registreren.

 • 5.

  Het college wijst alleen (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand aan die bereid zijn ook huwelijken en partnerschappen tussen mensen van hetzelfde geslacht te voltrekken.

Artikel 3 Aanwijzing

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in de aanwijzing te bepalen periode aangewezen. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende welke de ambtenaar in dienst van de gemeente Zevenaar zal zijn.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, derde lid, onder a, wordt voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd voor één jaar aangewezen. Bij goed functioneren wordt de aanwijzing na dat jaar omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid wordt de aanwijzing niet omgezet naar een dienstverband, als de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, derde lid, onder a, in het eerste jaar geen huwelijk heeft voltrokken en geen partnerschap heeft geregistreerd.

 • 4.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, derde lid, onder 1, wordt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aangewezen voor één jaar. De aanwijzing wordt niet verlengd.

 • 5.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, derde lid, onder b wordt uitsluitend aangewezen voor de eenmalige voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, waarvan de datum wordt genoemd in het aanwijzingsbesluit.

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan een lid van het college, de gemeenteraad of een ambtenaar in dienst van de gemeente Zevenaar, niet werkzaam bij de afdeling Publiekszaken, als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangewezen voor maximaal de duur van het dienstverband.

Artikel 4 Locatie

De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand verricht haar wettelijke taken in het gemeentehuis. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente haar wettelijke taken verrichten.

Artikel 5 Salaris

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, derde lid, onder b krijgt geen salaris noch enige andere vergoeding.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, derde lid onder a, ontvangt een salaris zoals omschreven in de “Regeling rechtspositie voor de buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zevenaar 2020”.

Artikel 6 Leiding van het bureau burgerlijke stand

Het hoofd van de afdeling Publiekszaken is belast met de leiding van het bureau burgerlijke stand.

Artikel 7 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   Voor huwelijksvoltrekkingen en het registreren van partnerschappen;

   • maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot en met 16.30 uur;

   • woensdag om 09.00 uur en 09.30 uur uitsluitend voor inwoners van de gemeente Zevenaar;

   • maandag tot en met donderdag, tijdens kantoortijden, ten behoeve van de zogenoemde tussenhuwelijken c.q. tussen geregistreerde partnerschappen;

   • zaterdag van 10.30 uur tot en met 18.00 uur;

  • b.

   Voor overige werkzaamheden tijdens de openstelling voor het publiek van het gemeentehuis.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende feestdagen en daarmee gelijkgestelde dagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de verrichte werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 8 Kosteloze huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties

 • 1.

  Een kosteloze huwelijksvoltrekking of kosteloze partnerschapsregistratie vindt plaats op woensdag om 09.00 uur en om 09.30 uur in een spreekkamer van het gemeentehuis. Daarbij kunnen maximaal 8 personen, inclusief het bruidspaar, aanwezig zijn.

 • 2.

  Van het bruidspaar of de partners moet tenminste één persoon ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen van de gemeente Zevenaar.

 • 3.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan niet door het bruidspaar of de partners worden gekozen.

 • 4.

  Er vindt geen gesprek met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand plaats voorafgaand aan het huwelijk of partnerschapsregistratie.

Artikel 9 Tussenhuwelijken en tussen geregistreerde partnerschappen

 • 1.

  Een tussenhuwelijk of tussen geregistreerd partnerschap vindt plaats op maandag tot en met donderdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis.

 • 2.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan niet door het bruidspaar of de partners worden gekozen.

 • 3.

  Er vindt een telefonisch gesprek met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand plaats voorafgaand aan het huwelijk of partnerschapsregistratie.

 • 4.

  Bij de voltrekking is geen bode aanwezig.

 • 5.

  Er kan geen muziek ten gehore worden gebracht.

Artikel 10 Slotbepaling

 • 1.

  Besluiten genomen op grond van het Reglement Burgerlijke stand, vastgesteld op 6 maart 2018, worden geacht te zijn genomen krachtens dit reglement.

 • 2.

  Het Reglement Burgerlijke stand, vastgesteld op 6 maart 2018, wordt ingetrokken.

 • 3.

  Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand Zevenaar 2020.

 • 4.

  Dit reglement treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 25 februari 2020.

wnd secretaris,

DanielleJansen.

burgemeester,

Lucien vanRiswijk.