Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Nadere regels ter uitvoering van de beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zevenaar 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels ter uitvoering van de beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zevenaar 2019
CiteertitelNadere regels begraafplaatsen gemeente Zevenaar 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2020Nieuwe regeling

23-04-2019

gmb-2020-92738

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels ter uitvoering van de beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zevenaar 2019

Overwegende dat het college op grond van de Beheerverordening Begraafplaatsen gemeente Zevenaar 2019 bevoegd is een aantal onderwerpen in de verordening nader te regelen;

 

Gelet op de artikelen 3, lid 1, 10, 11, 12, 14, 22, lid 2 en 29 van de Beheer verordening begraafplaatsen gemeente Zevenaar 2019

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende nadere regels:

Artikel 1 Begrippen

In deze Nadere Regels wordt verstaan onder:

 • a.

  graf: een zandgraf of keldergraf;

 • b.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet;

 • c.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • d.

  urn: een voorwerp ter berging van as of een asbus;

 • e.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • g.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  gedenkplaats: een plaats om overledenen te gedenken.

 • k.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • l.

  gedenkplaat: een herdenkingsplaatje te plaatsen op de gedenkzuil;

 • m.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument;

 • n.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

 • o.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

Artikel 2 Openingstijden begraafplaatsen

 • 1.

  De begraafplaatsen zijn dagelijks van zonsopkomst tot zonsondergang toegankelijk voor bezoekers.

 • 2.

  De tijd van begraven en het bezorgen van as is: op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur;

 • 3.

  Op hetzelfde tijdstip mag op dezelfde begraafplaats niet meer dan één begrafenis c.q. bezorging van as plaatsvinden;

 • 4.

  Het tijdstip van plaatsen van een gedenkteken dient tenminste 2 werkdagen tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. Het plaatsen van een gedenkteken dient plaats te vinden op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 16.15 uur.

 • 5.

  Het college kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in lid 3 en 4 afwijken.

Artikel 3 Indeling categorieën

 • 3.1.

  De begraafplaatsen Rosorum, Pannerden, De Hove en Angerlo worden ingedeeld in vakken voor particuliere graven, particuliere kindergraven, particuliere urnengraven, algemene graven en algemene kindergraven.

 • 3.2.

  Op de begraafplaatsen Rosorum, Pannerden, Angerlo en De Hove wordt tevens ruimte ingedeeld voor particuliere urnennissen;

 • 3.3.

  Op de begraafplaats Rosorum wordt tevens ruimte ingedeeld voor algemene urnengraven;

 • 3.4.

  De begraafplaats Rosorum wordt ingedeeld in ruimtes A, B, C, D en E;

 • 3.5.

  De begraafplaatsen Rosorum, Pannerden en De Hove wordt tevens ruimte ingedeeld voor een verstrooiingsplaats;

 • 3.6.

  De in leden 1 tot en met 4 bedoelde indeling is aangegeven op de bij deze Nadere Regels behorende plattegronden.

Artikel 4. Indeling en uitgifte der graven

 • 4.1.

  De algemene graven worden onderverdeeld in:

  • 4.1.1

   graven waarin gelegenheid wordt gegeven om ten hoogste één lijk te begraven voor de tijd van 10 jaar;

 • 4.2.

  De particuliere graven worden onderverdeeld in:

  • 4.2.1.

   Begraafplaats Rosorum

   graven uitgegeven voor de tijd van 20 of 30 jaren, bestemd voor:

   • 1.

    het begraven van ten hoogste 2 lijken of;

   • 2.

    het begraven van 1 lijk in het onderste graf en het plaatsen van 3 asbussen in het bovenste graf of;

   • 3.

    het plaatsen van ten hoogste 3 asbussen in het bovenste graf of;

   • 4.

    het plaatsen van 2 lijken en één asbus in het bovenste graf.

  • 4.2.2.

   Begraafplaats Angerlo/Pannerden en De Hove

   graven uitgegeven voor de tijd van 20 of 30 jaren, bestemd voor:

   • 1.

    het begraven van maximaal 2 lijken naast elkaar;

   • 2.

    het begraven van 1 lijk en het plaatsen van 3 asbussen naast elkaar of;

   • 3.

    het plaatsen van ten hoogste 3 asbussen in een enkel graf of;

   • 4.

    het plaatsen van 2 lijken naast elkaar en één asbus.

Artikel 5. De bezorging van as

 • 5.1.

  De algemene urnengraven worden onderverdeeld in:

  • 5.1.1.

   urnengraven waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen bijzetten van een asbus met of zonder urnen voor de tijd van 10 jaren met de mogelijkheid tot verlenging met telkens 5 jaar voor zover de capaciteit toereikend is;

 • 5.2.

  De particuliere urnengraven worden onderverdeeld in:

  • 5.2.1.

   urnengraven uitgegeven voor de tijd van 20 of 30 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 4 asbussen;

 • 5.3.

  De particuliere urnennissen worden onderverdeeld in:

  • 5.3.1.

   urnennissen uitgegeven voor de tijd van 20 of 30 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste 2 asbussen met urnen;

 • 5.4.

  De verstrooiing van as mag uitsluitend plaatsvinden op de door het college aangewezen verstrooiingsplaatsen op de begraafplaats;

Artikel 6. Gedenkzuil

De gedenkplaatsen worden onderverdeeld in:

Begraafplaatsen Rosorum , Pannerden en de Hove

 • 6.1.

  een algemene gedenkzuil bij het verstrooiingsveld waar gelegenheid wordt geboden voor het plaatsen van een gedenkplaat voor de tijd van 5 of 10 jaren.

Hoofdstuk 3 Grafbedekkingen

Artikel 7. Aanvraag vergunning

 • 7.1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben, wijzigen of vervangen van een gedenkteken behoort een werktekening, te worden ingediend.

 • 7.2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgeplakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

  • f.

   de handtekening van rechthebbende of belanghebbende

 • 7.3.

  De werktekening dient minstens zes weken voor het plaatsen van het gedenkteken te worden ingediend bij de beheerder.

 • 7.4.

  Alvorens de vergunning wordt verleend, worden de persoonsgegevens van de overledene geverifieerd.

Artikel 8 Tijdelijke gedenkplaat

 • 8.1.

  In de periode tussen de begraving in een graf en het plaatsen van een grafmonument is het toegestaan een tijdelijk gedenkplaat aan te brengen van 20 cm x 30 cm x 2 cm.

 • 8.2.

  De gedenkplaat mag maximaal 6 maanden blijven staan.

 • 8.3.

  Na verloop van 6 maanden kan de gedenkplaat door het college worden verwijderd, zonder dat deze daarvoor tot vergoeding verplicht is.

Artikel 9. Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 10. Eisen aan gedenkteken

 • 10.1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 10.2.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 10.3.

  de fundering moet zodanig zijn dat verzakking naar het oordeel van de beheerder niet mogelijk is.

 • 10.4.

  het grondvlak mag niet zonder raamwerk worden voorzien van marmerslag, grind schelpen of soortgelijke materialen;

 • 10.5.

  een firmanaam of enige andere reclame mag niet worden aangebracht.

Artikel 11. Afmetingen gedenktekening Begraafplaats Rosorum

 • 11.1.

  Voor het plaatsen van een gedenkteken ten behoeve van een particulier(kinder)graf of algemeen(kinder)graf op de grafvelden A, B en C kan een keuze gemaakt worden uit één der volgende mogelijkheden met de maximale afmetingen:

  • a.

   een liggende steen op het hoofdeinde van het graf: breedte 100 cm, lengte 100 cm, hoogte 15 cm;

  • b.

   een staande steen aan het hoofdeinde van het graf: breedte 100 cm, hoogte 100 cm, dikte 15 cm;

  • c.

   een staande steen aan het hoofdeinde van het graf: breedte 100 cm, hoogte 100 cm, dikte 15 cm, tezamen met een liggende steen: breedte 100 cm, lengte 100 cm en hoogte 15 cm, die aansluit tegen de staande steen.

 • 11.2.

  Op een particulier graf en een particulier kindergraf in grafveld D en E mag een gedenkteken worden geplaatst met de maximale afmetingen: lengte 200 cm, breedte 100 cm en hoogte 150 cm.

 • 11.3.

  Voor het plaatsen van een gedenkteken ten behoeve van een algemeen graf en een algemeen kindergraf op de grafvelden A, B en C kan bij een tweede inlage een keuze worden gemaakt uit één der volgende mogelijkheden met maximale afmetingen:

  een staande steen op het midden van het graf, breedte 100 cm, hoogte 100 cm en dikte 15 cm of een liggende steen op het voeteinde van het graf breedte 100 cm, lengte 100 cm en hoogte 15 cm.

 • 11.4.

  Op een particuliere urnennis en een algemeen urnengraf mag een gedenkplaat worden geplaatst in de vorm van een gelijkzijdig zeskant met een zijde van 18,5 cm. De dikte van de gedenkplaat moet 2 cm bedragen.

 • 11.5.

  Voor het plaatsen van een gedenkteken op een particulier urnengraf kan een keuze gemaakt worden uit een van de volgende mogelijkheden met de maximale afmetingen:

  • a.

   staande steen aan het hoofdeinde: breedte 60 cm, hoogte 70 cm en dikte 15 cm;

  • b.

   een liggende steen: breedte 60 cm, lengte 60 cm en hoogte 15 cm;

  • c.

   een staande steen aan het hoofdeinde: breedte 60 cm, hoogte 70 cm en dikte 15 cm, tezamen met een liggende: breedte 60 cm, lengte 60 cm en hoogte 15 cm.

 • 11.6.

  Op de gedenkzuil bij het verstrooiingsveld mag een gedenkplaatje worden aangebracht, breed 15 cm, hoog 6,5 cm en dik maximaal 2 cm.

Artikel 12 Afmetingen gedenkteken Begraafplaatsen Pannerden en De Hove

 • 12.1.

  De maximumafmetingen voor het staande gedeelte van een grafmonument zijn:

  • -

   op een enkel graf: breedte 90 cm en hoogte 100 cm;

  • -

   op een dubbel graf: breedte 180 cm en hoogte 100 cm;

 • 12.2.

  De maximum afmetingen voor het liggende gedeelte van een grafmonument zijn:

  • -

   op een enkel graf: breedte 90 en lengte 200 cm;

  • -

   op een dubbel graf: breedte 180 cm en lengte 200 cm;

 • 12.3.

  Afwijkend van 12.2 is het toegestaan een verlenging van de grafbedekking toe te staan met een maximale afmeting tot aan het looppad. De verlenging heeft eveneens als het liggende gedeelte een maximale breedte voor een enkel graf van 90 cm en voor een dubbel graf 180 cm. De samengestelde lengte (2 delen) kan hierdoor meer bedragen als de maximale lengte van 200 cm.

 • 12.4.

  Het plaatsen van een dubbele steen op een dubbel graf (twee enkele graven naast elkaar) is alleen toegestaan als voor beide graven een even lange termijn wordt aangehouden.

 • 12.5.

  De maximum afmetingen voor het grafmonument op een urnengraf zijn: lengte 60 cm, breedte 60 cm en hoogte 70 cm.

 • 12.6.

  Op een urnennis op de begraafplaatsen Pannerden mag een gedenkplaat van natuursteen worden geplaatst in de vorm van een gelijkzijdige zeskant met de zijde van 18,5 cm. De dikte van de gedenkplaat moet 2 cm bedragen.

 • 12.7.

  Op een urnennis op de begraafplaatsen De Hove mag een rechthoekige gedenkplaat van natuursteen worden geplaatst met de afmetingen: breedte 38 cm en hoogte 43 cm.

Artikel 13. Afmetingen gedenktekening Begraafplaats Angerlo

 • 12.1.

  Op een particulier graf, een particulier kindergraf, algemeen graf en algemeen kindergraf mag een gedenkteken worden geplaatst met de maximale afmetingen: lengte 200 cm, breedte 100 cm en hoogte 150 cm.

 • 13.2.

  Op een particulier urnengraf mag een gedenkplaat worden aangebracht met de maximale afmetingen lengte 60 cm, breedte 60 cm en hoogte 70 cm.

Artikel 14 Ontheffing

Het college kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen genoemd in de artikelen 11, 12 en 13.

Artikel 15. Bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen worden geplaatst. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 16. Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. De hoogte en breedte van deze gewassen mogen niet de omvang van het gedenkteken te buiten gaan.

Artikel 17 Overige voorschriften behorende bij grafbedekkingen

 • 17.1.

  het is niet toegestaan:

  • a.

   op of rondom het graf harkjes, emmertjes e.d. achter te laten;

  • b.

   een urn op het graf te plaatsen.

  • c.

   losse voorwerpen van glas of een ander breekbaar materiaal op een graf te leggen;

  • d.

   hekwerken of kettingen te plaatsen op of rondom het grafmonument;

 • 17.2.

  alle sporen van afval, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan het gedenkteken dienen van de begraafplaats te worden meegenomen.

Hoofdstuk 4 Register

Artikel 18 Inhoud register

 • 18.1.

  De beheerder zorgt er voor dat in het register in ieder geval wordt vastgelegd:

  • a.

   soort en nummer van het graf en bij een familiegraf de naam van de rechthebbende;

  • b.

   de namen, geboortedatum en datum van overlijden van de overledenen, die begraven zijn of van wie de asbus is bijgezet met vermelding van de datum van begraving of bijzetting, alsmede het registratienummer;

  • c.

   de ruiming van een graf;

  • d.

   het plaatsen van een gedenkteken op een graf;

  • e.

   de verschuldigde rechten ingevolge de verordening.

 • 18.2.

  De beheerder zorgt voor het bijhouden van een gewaarmerkte plattegrond van de begraafplaats, waarop de afdelingen en grafruimten, voorzien van een volgnummer, zijn aangegeven.

 • 18.3.

  Het grafnummer wordt vermeld op het door de ambtenaar van de burgerlijke stand af te geven verlof tot begraven.

 • 18.4.

  De rechthebbenden en belanghebbende zijn verplicht de wijziging van hun adres aan het college door te geven.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 19. Slotbepalingen

 • 19.1.

  De nadere regels begraafplaatsen gemeente Zevenaar 2012 en de Nadere regels voor grafbestemmingen en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Rijnwaarden 2010 worden ingetrokken.

 • 19.2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels begraafplaatsen gemeente Zevenaar 2019.

 • 19.3.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 23 april 2019.

De secretaris,

MichelTromp

De burgemeester,

Lucien vanRiswijk

Toelichting op de Nadere Regels begraafplaatsen gemeente Zevenaar 2019

Artikel 1

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 2

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 3 tot en met 6

De gemeente kent 4 gemeentelijke begraafplaatsen elk met een eigen karakter en ruimtelijke inrichting. Hoewel regelgeving zoveel als mogelijk is geharmoniseerd, zijn er in de indeling en uitgifte van graven verschillen. Een van de belangrijkste verschillen is dat op de begraafplaats Rosorum in twee lagen wordt begraven. Op de andere gemeentelijke begraafplaatsen vindt de 2e inlage naast het graf plaats.

 

De urnengraven in Pannerden en De Hove in Lobith zijn op dit moment niet groot genoeg om meer dan 2 uren bij te zetten. Deze mogelijkheid gaan we wel aanbieden. Dit vergt een geringe investering.

Artikel 7

Op de werktekeningen zullen ook gegevens moeten worden vermeld als de naam van de rechthebbende op het graf en de plaats van het graf (vak en nummer). Het materiaal en de grootte van de letters en figuren verdient aandacht, aangezien de bevestiging soms kan loslaten. In de praktijk vindt ten behoeve van de nabestaanden meestal een controle plaats of het werk overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd. Daarom kan een volledige opgave van de tekst, het lettertype en de figuratie van betekenis zijn.

Artikel 8

In de praktijk blijkt dat hieraan behoefte bestaat. Dit kon al voor de begraafplaatsen De Hove en Pannerden. Deze mogelijkheid bestaat nu ook voor de begraafplaatsen Rosorum en Angerlo.

Artikel 9

De bekendmaking van de beschikking van burgemeester en wethouders geschiedt door middel van toezending of uitreiking aan de aanvrager.

Artikel 10

Onder duurzaam materiaal wordt in dit verband gedoeld op materialen die robuust, weersbestendig en niet breukgevoelig zijn.

Artikel 11 tot en met 13

Uitgangspunt is zoveel mogelijke uniforme afmetingen van gedenktekens voor alle begraafplaatsen. Niettemin zijn er verschillen afhankelijk van de inrichting van de begraafplaats.

Artikel 14

Dit artikel biedt de mogelijkheid om ontheffingen van maximale afmetingen te verlenen in bijzondere gevallen ter beoordeling van het college.

Artikel 15

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 16

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 17

Voor een doelmatig en doeltreffend beheer van de begraafplaats is het gewenst beheervoorschriften op te nemen. De voorschriften hebben betrekking op praktijkgevallen.

Artikel 18

De voorschriften sluiten aan op de eisen aan het register die in het Besluit op de Lijkbezorging dienaangaande zijn gesteld.

Artikel 19

Dit artikel spreekt voor zich.