Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Besluit van de raad van de gemeente Zevenaar tot vaststelling van de Verordening watersportcentrum de Bijland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de raad van de gemeente Zevenaar tot vaststelling van de Verordening watersportcentrum de Bijland
CiteertitelVerordening watersportcentrum de Bijland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. artikel 154 van de Gemeentewet
 4. artikel 8.06 van de Binnenvaartpolitiereglement
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-202001-04-2020Nieuwe regeling

14-05-2020

gmb-2020-129330

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Zevenaar tot vaststelling van de Verordening watersportcentrum de Bijland

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 147, 149 en 154 van de Gemeentewet en artikel 8.06 van het Binnenvaartpolitiereglement;

Besluit de volgende verordening vast te stellen:

 

“Verordening watersportcentrum de Bijland”

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  de APV: de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zevenaar;

 • b.

  de Awb: Wet houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht);

 • c.

  het binnenvaartpolitiereglement: het besluit tot vaststelling van een reglement houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart openstaan;

 • d.

  burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar;

 • e.

  vaartuig: elk drijvend voorwerp tot de vaart en/of waterrecreatie gebruikt, geschikt of bestemd, alsmede een zodanig voorwerp dat in aanbouw is, blijvend of tijdelijk de mogelijkheid en/of geschikt om te varen, door of over het water te bewegen heeft verloren, of blijvend of tijdelijk zijn oorspronkelijke bestemming heeft verloren;

 • f.

  snelle motorboot: een race-, glij- of speedboot, dan wel een daarmee gelijk te stellen vaartuig, dat uitsluitend of mede door eigen mechanische kracht een snelheid van meer dan 20 kilometer per uur kan bereiken;

 • g.

  motorisch apparaat: elk apparaat, dienende voor het zich met rechtstreekse bediening en besturing daarvan voortbewegende op een jetski, een plank of soortgelijke voorwerpen door, over of boven het water;

 • h.

  eigenaar watersportcentrum de Bijland: het rechtspersoonlijkheid bezittende watersportcentrum de Bijland;

 • i.

  beheerder watersportcentrum de Bijland: de onder h. genoemde eigenaar of de door de eigenaar daartoe aangewezen persoon / personen belast met het beheer en/of de exploitatie van het watersportcentrum.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op het tot het gebied van de gemeente Zevenaar behorende water de Bijland met het daarbij gelegen watersportcentrum zoals deze op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart nader is aangegeven;

 • 2.

  In deze verordening wordt met een bestuurder van een snelle motorboot gelijkgesteld het als waterskier door middel van een motorisch apparaat, zonder hulp van een snelle motorboot, zich over het water voortbewegen;

 • 3.

  In deze verordening wordt met een waterskier gelijkgesteld, degene die zich op een plank of een soortgelijk voorwerp of een ander technisch hulpmiddel door, over of boven het water laat voortbewegen.

Artikel 3. Algemene verbodsbepaling

Het is de bestuurder van een snelle motorboot verboden daarmee te varen en de waterskiër verboden de waterskisport zodanig te beoefenen dat de vrijheid van het verkeer te water zonder noodzaak kan worden belemmerd of de veiligheid van het verkeer te water in gevaar kan worden gebracht of een andere vorm van recreatie op of aan het water kan worden gehinderd.

Artikel 4. Bijzondere verbodsbepaling

 • 1.

  Het is verboden met een middels mechanische kracht voortbewogen vaartuig te varen met een grotere snelheid dan 10 km per uur;

 • 2.

  Het is de waterskiër verboden zich voort te bewegen of zich te laten voortbewegen;

 • 3.

  Het varen met dan wel gebruiken van jetski’s, jetsurf’s, waterscooters en gelijksoortige motorische apparaten is verboden;

 • 4.

  Bij zeil- of motorbootwedstrijden kunnen burgemeester en wethouders een vaarverbod opleggen aan niet aan een wedstrijd deelnemend vaartuig;

 • 5.

  Het is niet toegestaan snel te varen in de volgende gevallen:

  • a.

   de periode van 1 november tot en met 31 maart;

  • b.

   tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang en in ieder geval niet van 21.00 uur tot 9.00 uur.

 • 6.

  Het is niet toegestaan snel te varen als het horizontaal zicht, door welke oorzaak dan ook, minder bedraagt dan 200 meter.

Artikel 5. Ontheffingsmogelijkheid, mandatering en nadere regels

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen van de in artikel 4, eerste en tweede lid, genoemde verboden ontheffing verlenen voor het varen dan wel waterskiën in de ter plaatse door middel van boeien gemarkeerde speedbootbaan, zoals deze op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart nader is aangegeven;

 • 2.

  Geen ontheffing wordt verleend wanneer niet voldaan wordt aan de eisen zoals genoemd in artikel 6 en verder;

 • 3.

  Het college kan met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid genoemd in het eerste lid nadere regels vaststellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne, het aanzien van de gemeente, ter voorkoming van overlast en met betrekking tot de kosten van een ontheffing;

 • 4.

  Van de bevoegdheid tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan mandaat worden verleend aan ambtenaren of aan de eigenaar en/of beheerder van het watersportcentrum de Bijland;

 • 5.

  De ontheffing zoals bedoeld in het eerste lid wordt jaarlijks afgegeven samen met een vignet sticker. De ontheffing dient altijd aanwezig te zijn op de snelle motorboot. Het vignet sticker dient duidelijk zichtbaar te zijn en te worden geplaatst aan stuurboordzijde van de motorboot.

Artikel 6. Eisen snelle motorboot

Met een snelle motorboot mag alleen binnen de in artikel 5, eerste lid, genoemde baan worden gevaren wanneer deze voldoet aan onderstaande eisen:

 • 1.

  de boot moet een registratiebewijs hebben en een registratieteken zoals bedoeld in artikel 8.01 en 8.02 van het Binnenvaartpolitiereglement. De eisen zoals genoemd in deze artikelen zijn van toepassing;

 • 2.

  de ontheffing zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid en het toegekende registratienummer zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, zijn strikt persoonlijk en vervallen bij verkoop van de boot;

 • 3.

  het registratiebewijs en de ontheffing, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, dienen steeds aan boord te zijn;

 • 4.

  de eisen zoals genoemd in artikel 8.03 van het Binnenvaartpolitiereglement zijn van overeenkomstige toepassing;

 • 5.

  het uitzicht voor de bestuurder moet aan alle zijden vrij zijn;

 • 6.

  de eigenaar of rechthebbende van een snelle motorboot dient voor het varen met zijn vaartuig verzekerd te zijn tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid ten bedrage van minimaal € 5.000.000,- per gebeurtenis. Dit dient te blijken uit een bij navraag te tonen geldig en deugdelijk bewijsstuk.

Artikel 7. Overige eisen en verbodsbepaling

 • 1.

  Een snelle motorboot mag niet worden bestuurd door een persoon die de leeftijd van 18 jaren niet heeft bereikt;

 • 2.

  Voor de eisen als een snelle motorboot wordt gebruikt voor het trekken van een waterskier wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 8.06, derde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing;

 • 3.

  De bediening van roer en motor van een snelle motorboot moet door een en dezelfde persoon geschieden;

 • 4.

  Snelle motorboten dienen binnen het in artikel 5, eerste lid, genoemd gebied de aldaar aangegeven vaarrichting te volgen;

 • 5.

  Het is verboden zich met een niet-geregistreerde snelle motorboot te bevinden of te bewegen in de afgebakende speedbootbaan, zoals genoemd in artikel 5, eerste lid.

Artikel 8. Verplichtingen

 • 1.

  De bestuurder en alle opvarenden van een snelle motorboot zijn verplicht tijdens het varen te zitten op de daarvoor bestemde zitplaatsen;

 • 2.

  Het staan of zitten op rugleuningen, bootranden of op voor- of achterdek is verboden;

 • 3.

  Voor de verplichtingen van de bestuurder van een snelle motorboot wordt tevens verwezen naar het bepaalde in artikel 8.05 en artikel 8.06, vierde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement. Deze bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing;

 • 4.

  De eigenaar, rechthebbende of de bestuurder van een snelle motorboot is verplicht ervoor te zorgen dat niet in strijd met deze verordening wordt gevaren;

 • 5.

  De bestuurder van een vaartuig is verplicht de bevelen en aanwijzingen op te volgen die met het oog op het toezicht op de naleving van deze verordening door de met de handhaving hiervan belaste ambtenaren worden gegeven;

 • 6.

  De bestuurder van een snelle motorboot is verplicht de ontheffing, zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid en het registratiebewijs zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, op eerste vordering van de met de handhaving van deze verordening belaste ambtenaren ter inzage te verstrekken;

 • 7.

  Het college is bevoegd de verplichting zoals opgenomen in het vijfde en zesde lid ook te laten gelden voor de eigenaar en/of beheerder van het watersportcentrum. Het college kan hier voorwaarden aan verbinden.

Artikel 9. Snelheidswedstrijden of demonstratie snelle motorboten

 • 1.

  Het is zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders verboden een snelheidswedstrijd of een demonstratie met snelle motorboten te houden of daaraan deel te nemen;

 • 2.

  Ten minste zes weken voor de datum waarop een snelheidswedstrijd of een demonstratie met snelle motorboten wordt gehouden vraagt de eigenaar of organisator daarvan om schriftelijke toestemming als bedoeld in het eerste lid;

 • 3.

  Het college kan met betrekking tot het verlenen van toestemming genoemd in het eerste lid nadere regels vaststellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne, het aanzien van de gemeente, ter voorkoming van overlast en met betrekking tot de kosten van een schriftelijke toestemming;

 • 4.

  Van de bevoegdheid tot het verlenen van toestemming als bedoeld in het eerste lid kan mandaat worden verleend aan ambtenaren of aan de eigenaar en/of beheerder van het watersportcentrum de Bijland.

Artikel 10. Verbodsbepalingen overige vaartuigen, zwemmen en vissen

 • 1.

  Het is verboden in de in artikel 5, eerste lid, genoemde speedbootbaan te zwemmen, het plankzeilen / surfen te beoefenen of zich met andere vaartuigen of drijvende voorwerpen dan geregistreerde snelle motorboten te bevinden of te bewegen;

 • 2.

  Het is verboden te zwemmen, het plankzeilen / surfen te beoefenen of het bewegen met drijvende voorwerpen binnen het bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart nader aangeduide gebied van het watersportcentrum;

 • 3.

  Het is verboden te vissen binnen de in artikel 5, eerste lid, genoemde speedbootbaan gedurende de periode van 1 april tot en met 31 oktober van 8.00 uur tot 23.00 uur en verder daar waar dat door middel van borden dan wel teksten kenbaar is gemaakt.

Artikel 11. Uitzonderingsbepaling

 • 1.

  De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op vaartuigen in dienst bij:

  • a.

   de Landelijke Eenheid, Dienst Infrastructuur van de politie (“waterpolitie”);

  • b.

   Rijkswaterstaat;

  • c.

   provinciale Waterstaat;

  • d.

   vaarwegbeheerders gemeente Zevenaar.

 • 2.

  Het college is bevoegd de uitzonderingsbepaling genoemd in het eerste lid ook te laten gelden voor de eigenaar en/of beheerder van het watersportcentrum. Het college kan hier voorwaarden aan verbinden.

Artikel 12. Strafbepaling

Overtreding van enige bepaling van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 13: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 april 2020.

Artikel 14: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening watersportcentrum de Bijland’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 14 mei 2020

De griffier

W.M. van derVlies

De burgemeester

L.J.E.M. vanRiswijk

Toelichting op de Verordening watersportcentrum de Bijland

Algemene toelichting

Voorgeschiedenis

Al sinds jaar en dag is snelvaren op een bepaald gedeelte van de recreatieplas de Bijland toegestaan. Gedurende meerdere decennia is snelvaren op de Bijland mogelijk. Dit is ook een unique selling point voor deze plas. In 1990 is in overleg en afstemming met de toenmalige eigenaar en beheer van de plas, Recreatieschap Achterhoek en Liemers, snelvaren geregeld in de verordening op watersportcentrum de Bijland. Deze verordening uit 1990 was vastgesteld door de toenmalige gemeente Rijnwaarden, is niet meer actueel en is op 31 december 2019 komen te vervallen door de Wet algemene regels herindeling. De verordening is na dertig jaren toe aan een actualisering, ook al omdat het eigendom en beheer in 2014 in private handen is overgegaan. Tot 2014 was het Recreatieschap Achterhoek Liemers eigenaar en beheerder van de plas. In de oude verordening staat ook op diverse plekken deze naam genoemd. Nu de plas in particulier eigendom is, is actualisatie gewenst. Daar komt bij dat tegenwoordig veel zaken zijn geregeld in de Algemene plaatselijke verordening. De verordening is hierdoor ook korter dan de verordening uit 1990.

Juridisch kader

In Artikel 147, eerste lid, van de gemeentewet is het volgende bepaald:

“Gemeentelijke verordeningen worden door de raad vastgesteld voor zover de bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college of de burgemeester is toegekend.”

In artikel 149 is het volgende bepaald:

“De raad maakt de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt.”

 

Daarnaast is in artikel 8.06 van het Binnenvaartpolitiereglement het volgende bepaald:

 • 1.

  Een snelle motorboot mag niet sneller varen dan 20 km per uur ten opzichte van het water. De bevoegde autoriteit kan vaarwegen of gedeelten daarvan aanwijzen waarop dit verbod niet van toepassing is dan wel waarop een andere maximum snelheid van toepassing is, daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen snel varen overdag of ’s nachts, tussen bedrijfsmatige vaart en recreatieve vaart en veerdiensten;

 • 2.

  Het is verboden te waterskiën of te doen waterskiën of op soortgelijke wijze van de vaarweg gebruik te maken of gebruik te doen maken. De bevoegde autoriteit kan vaarwegen of gedeelten daarvan aanwijzen waarop dit verbod overdag niet van toepassing is;

Op grond van bovenstaande algemene bevoegdheid zoals opgenomen in de gemeentewet en de bijzondere bevoegdheid zoals opgenomen in het Binnenvaartpolitiereglement is de verordening opgesteld. In artikel 8.06 van het Binnenvaartpolitiereglement is bepaald dat de bevoegde autoriteit gebieden kan aanwijzen waarop snelvaren mogelijk is. Snelvaren is volgens het Binnenvaartpolitiereglement niet mogelijk tenzij de bevoegde autoriteit daarvoor een gebied aanwijst. Met deze verordening met bijbehorende kaart maakt de gemeente snelvaren op een gedeelte van de Bijland opnieuw mogelijk. Daarnaast is op grond van artikel 8.06, eerste lid, van het Binnenvaartpolitiereglement een algemene maximum snelheid van 20 kilometer per uur opgenomen. In dat artikel is bepaald dat de bevoegde autoriteit een andere maximum snelheid kan opnemen. Dit was ook in de oude verordening uit 1990 opgenomen en is ook in deze verordening gedaan omdat een maximum snelheid van 20 kilometer per uur niet passend is binnen de Bijland. Daarnaast zijn ook overige verbodsbepalingen van de oude verordening uit 1990 overgenomen die van toepassing zijn binnen de Bijland over bijvoorbeeld de locaties waar wel en niet mag worden gezwommen. Hierbij wordt verwezen naar de hieronder opgenomen artikelsgewijze toelichting.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit artikel is opgenomen wat onder bepaalde begrippen moet worden verstaan.

Artikel 2 Algemene bepalingen

Eerste lid:

In dit lid is opgenomen binnen wel gebied deze verordening van toepassing is. Daarbij is verwezen naar een kaart die als bijlage bij de verordening hoort.

 

Tweede en derde lid:

In deze leden is opgenomen wanneer sprake is van een gelijkstelling. Op deze wijze is verder verduidelijkt wat onder een bestuurder van een snelle motorboot of een waterskier moet worden verstaan.

Artikel 3. Algemene verbodsbepaling

In dit artikel is een algemene verbodsbepaling opgenomen ter bevordering van de vrijheid en de veiligheid van het verkeer te water en ter voorkoming dat er hinder of gevaar op het water ontstaat.

Artikel 4. Bijzondere verbodsbepaling

In dit artikel zijn bijzondere verbodsbepalingen opgenomen. Tevens is daarbij een beperking opgenomen dat snel varen 24 uur per dag en zeven dagen per week niet is toegestaan in de in de verordening genoemde winterperiode. Daarnaast is opgenomen dat snel varen het gehele jaar ook niet is toegestaan tussen een bepaalde tijdsperiode. Deze tijdsperiode is bepaald om de overlast van de omgeving in de avonduren, nachturen en de vroege ochtend te beperken.

Artikel 5. Ontheffingsmogelijkheid, mandatering en nadere regels

Eerste lid:

In de verordening is de bevoegdheid tot het verlenen van een ontheffing voor de speedbootbaan of het verlenen van toestemming voor snelheidswedstrijden of demonstraties toegekend aan het college van burgemeester en wethouders. Voorheen was deze bevoegdheid direct aan het watersportcentrum toegekend. Dit is nu niet meer mogelijk omdat de gemeente niet meer deels eigenaar is of het beheer heeft over het watersportcentrum, zoals in het verleden wel zo was.

 

Derde lid:

In artikel 5, derde lid, en artikel 9, derde lid, is aan het college de bevoegdheid gegeven om nadere regels te stellen voor het toekennen van een ontheffing voor de speedbootbaan of het verlenen van toestemming voor snelheidswedstrijden of demonstraties. In het artikel is opgenomen in welke gevallen het college nadere regels kan opstellen. Daarbij is uitdrukkelijk bepaald dat de kosten van een ontheffing of schriftelijke toestemming daar onderdeel van uitmaakt. Onder kosten kan ook vergoeding worden verstaan. Onder de oude verordening verstrekte het watersportcentrum de ontheffingen of de toestemmingen en daar rekenen zij een vergoeding voor. Dit heeft niet in de oude verordening uit 1990 gestaan. Door dit expliciet op te nemen in deze verordening wordt het rekenen van een vergoeding geformaliseerd. Aan het college wordt overgelaten wat de hoogte van de kosten of de te betalen vergoeding zijn, omdat dit jaarlijks kan wijzigen en hierbij overleg met het watersportcentrum noodzakelijk is.

 

Vierde lid:

In de verordening is bepaald dat het mogelijk is mandaat te verlenen aan ambtenaren of aan de eigenaar en/of beheerder van het watersportcentrum. Daarvoor gelden de algemene mandaatregels zoals opgenomen in artikel 10:1 en verder van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het is in het algemeen mogelijk om een bevoegdheid te mandateren aan iemand die niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever (artikel 10:4 Awb). Het is tevens mogelijk om instructies te geven over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid (artikel 10:6, eerste lid, Awb). Bij het toekennen van een mandaat wordt ook aandacht besteed aan de procedures met betrekking tot bezwaar en beroep. Het in mandaat verlenen of weigeren van een ontheffing of toestemming op grond van de verordening is namelijk een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.

Artikel 6. Eisen snelle motorboot

Eerste tot en met vijfde lid:

In het Binnenvaartpolitiereglement zijn over de eisen van een snelle motorboot landelijke regels vastgesteld. In deze verordening is bij deze landelijke regels aangesloten door in een aantal leden hiernaar te verwijzen.

 

Zesde lid:

De hoogte van het verzekerd bedrag op het gebied van de wettelijke aansprakelijkheid is geactualiseerd. Een bedrag van € 5.000.000,- is opgenomen omdat dit de standaard is voor wettelijke aansprakelijkheid bij motorboten.

Artikel 7. Overige eisen en verbodsbepaling

Ook in dit artikel wordt verwezen naar het Binnenvaartpolitiereglement. Daarnaast zijn nadere eisen en een verbodsbepaling opgenomen met als doel de veiligheid op de recreatieplas in het algemeen en de speedbootbaan in het bijzonder te waarborgen.

Artikel 8. Verplichtingen

Ook in dit artikel wordt verwezen naar het Binnenvaartpolitiereglement. Daarnaast zijn in het artikel bijzondere verplichtingen opgenomen waar men zich aan moet houden.

 

Vijfde tot en met zevende lid:

In het vijfde en zesde lid zijn verplichtingen tot het volgen van bevelen en aanwijzingen voor de bestuurder van een vaartuig of snelle motorboot opgenomen. Deze bevelen en aanwijzingen zijn primair voor de ambtenaren die in het vijfde en zesde lid zijn genoemd. In het zevende lid is opgenomen dat het college ook kan bepalen dat de verplichting tot het opvolgen van bevelen en aanwijzingen ook geldt voor de eigenaar en/of beheerder van het watersportcentrum. Dit is niet direct in de verordening opgenomen omdat de eigenaar en/of beheerder van het watersportcentrum een particuliere partij is waarbij het afhangt van overige afspraken die met hen worden gemaakt ter uitvoering van deze verordening. Daarom is ook opgenomen dat het college voorwaarden kan stellen.

Artikel 9. Snelheidswedstrijden of demonstratie snelle motorboten

Hierbij wordt allereerst verwezen naar de toelichting zoals opgenomen bij artikel 5.

 

Tweede lid:

Het tweede lid is opgenomen zodat het gemeentebestuur tijdig op de hoogte is als er een snelheidswedstrijd of een demonstratie gaat plaatsvinden.

Artikel 10. Verbodsbepalingen overige vaartuigen, zwemmen en vissen

Eerste lid:

In dit lid is een bijzondere verbodsbepaling opgenomen voor de speedbootbaan. Dit omdat zwemmen, surfen of zich begeven met andere vaartuigen of drijvende voorwerpen dan geregistreerde snelle motorboten in de speedbootbaan gevaar met zich mee kan brengen. Een snelle motorboot is overigens op grond van dit lid niet verboden in de speedbootbaan. Wel mag een dergelijke snelle motorboot op grond van artikel 4, eerste lid, niet harder varen dan 10 kilometer per uur tenzij een ontheffing is verleend zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid.

 

Tweede lid:

In dit lid zijn verbodsbepalingen opgenomen wanneer het verboden is te zwemmen, surfen of het bewegen met drijvende voorwerpen in een ander gebied van het watersportcentrum dan de speedbootbaan zoals genoemd in het eerste lid. Dit verbod geldt voor het gebied dat op de kaart bij de verordening is aangegeven.

 

Derde lid:

In dit lid is duidelijk gemaakt dat vissen gedurende een bepaalde tijd niet is toegestaan in de speedbootbaan. Daarnaast is ook opgenomen dat vissen niet is toegestaan in het gebied als dit met borden of teksten kenbaar is gemaakt.

Artikel 11. Uitzonderingsbepaling

In dit artikel is bepaald wanneer de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn. Dit heeft betrekking op de politie en vaarwegbeheerders zodat zij hun toezichthoudende taak kunnen uitvoeren. Het college is ook hier bevoegd om de uitzondering ook te laten gelden voor de eigenaar en/of beheerder van het watersportcentrum. Hierbij wordt ook verwezen naar de toelichting bij artikel 8.

Artikel 12. Strafbepaling

Deze strafbepaling is gelijk aan de oude verordening uit 1990. De bevoegdheid tot het opnemen van een strafbepaling is opgenomen in artikel 154 van de Gemeentewet.

Artikel 13. Inwerkingtreding

In dit artikel is opgenomen wanneer de verordening in werking treedt. Daarbij is bepaald dat de verordening met terugwerkende kracht in werking treedt op 1 april 2020. Dit omdat het vaststellen van de verordening naar verwachting op 1 april 2020 plaatsvindt. De verordening treed pas in werking drie dagen na de publicatie en de inwerkingtreding zal derhalve later zijn dan 1 april 2020. Op 1 april 2020 start het nieuwe watersportseizoen. Het is onwenselijk dat vanaf 1 april 2020 tot de inwerkingtreding geen regels gelden, ook omdat de speedbootbaan dan niet gebruikt kan worden. Daar komt bij dat het grootste gedeelte van de verordening ook in 2019 gold. Op grond van deze bijzondere redenen is terugwerkende kracht mogelijk. Daarom is in de verordening opgenomen dat de verordening in werking treedt met terugwerkende kracht tot 1 april 2020.

Artikel 14. Citeertitel

De verordening kan aangehaald worden als ‘Verordening watersportcentrum de Bijland’. Deze verordening heeft reeds een korte titel waardoor de volledige naam van de verordening als citeertitel kan worden gebruikt.