Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Aanwijzingsbesluit parkeren en uitwerkingsbesluit parkeervergunningen Zevenaar 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren en uitwerkingsbesluit parkeervergunningen Zevenaar 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren en uitwerkingsbesluit parkeervergunningen Zevenaar 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/432948/CVDR432948_1.html
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/432862/CVDR432862_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-202017-03-2020Nieuwe regeling

17-03-2020

gmb-2020-129349

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren en uitwerkingsbesluit parkeervergunningen Zevenaar 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar;

 

Gelet op artikel 225 van de gemeentewet, de Parkeerverordening Zevenaar 2017 en de Herziene Verordening parkeerbelastingen Zevenaar 2017;

besluit:

 • 1.

  Het Aanwijzingsbesluit parkeren en uitwerkingsbesluit Zevenaar 2020 per 17 maart 2020 vast te stellen;

 • 2.

  Alle voorgaande besluiten met betrekking tot het aanwijzen van parkeerplaatsen waar parkeerbelasting wordt geheven zoals bedoeld in artikel 225 van de Gemeentewet in te trekken;

 • 3.

  Alle voorgaande uitwerkingsbesluiten met betrekking tot het uitgeven van parkeervergunningen in te trekken;

 • 4.

  Aan te wijzen de locaties waarop tegen betaling van belasting zoals bedoeld in artikel 2, lid a van de Herziene verordening Parkeerbelasting 2017 een voertuig mag worden geparkeerd, zoals vermeld in de bij dit besluit behorende tabel 1.

 • 5.

  Aan te wijzen de locaties die uitsluitend bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders. Zoals bedoeld in artikel 2, lid b van de Herziene verordening Parkeerbelasting 2017, zoals vermeld in de bij dit besluit behorende tabel 2.

 • 6.

  Aan te wijzen de locaties waarop tegen betaling van belasting zoals bedoeld in artikel 2, lid a van de Herziene verordening Parkeerbelasting 2017 een camper mag worden geparkeerd, zoals vermeld in de bij dit besluit behorende tabel 3.

Artikel 1 Locaties

 • a.

  Aan te wijzen de locaties, waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2, onderdelen 1 en 2, van de verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende tabel 1 ‘locaties waar betaald parkeren geldt én met een vergunning mag worden geparkeerd’.

 • b.

  Aan te wijzen de locaties, waarop een camper tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende tabel 2. Genoemd gebied is in rood aangeduid in het door het college van burgemeester en wethouders genomen aanwijzingsbesluit van 11 maart 2014 inzake camperplaatsen op grond van artikel 4:19 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

 • c.

  Aan te wijzen de locaties die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Verordening Parkeren Zevenaar 2012’.

Artikel 2 Betaaltijden

Binnen de volgende betaaltijden wordt parkeerbelasting geheven:

 • a.

  Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 19.00 uur.

 • b.

  Vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur.

 • c.

  Extra koopavonden van 19.00 uur tot 21.00 uur.

 • d.

  Zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 3 Tijden vergunninghoudersgebieden (E9)

Dat op parkeerplaatsen aangeduid met een bord E9 of gelegen binnen een zone E9 de volgende tijden van parkeerregulering gelden:

 • a.

  Maandag t/m zondag van 00.00 uur tot 23.59 uur.

Artikel 4 Tijden overnachtingsplaats

Dat op parkeerplaatsen voor het parkeren van een camper bij parkeerapparatuur de volgende tijden van parkeerregulering gelden:

 • a.

  Maandag t/m zondag van 00.00 uur tot 23.59 uur.

 • b.

  Maximum parkeerduur 2 x 24 uur.

Artikel 5 Voorschriften apparatuur

De volgende voorschriften vast te stellen voor het in werking stellen van de parkeerapparatuur:

 • a.

  De betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de verordening parkeerbelastingen vindt plaats door het in werking stellen van de op de parkeerlocaties geplaatste parkeerautomaten of individuele parkeermeters.

 • b.

  Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het inwerpen van muntstukken van €0,10, €0,20, €0,50, €1,00, of €2,00, dan wel door middel van een pinpas dan wel, indien bij parkeerapparatuur mogelijk, een creditcard.

 • c.

  Indien de parkeerplaats is voorzien van parkeerapparatuur waar een kenteken moet worden ingevoerd, dient het kenteken van het voertuig dat geparkeerd wordt volledig en correct te worden ingetoetst.

 • d.

  Indien de parkeerplaats is voorzien van een parkeerautomaat, waar geen kenteken van het voertuig dient te worden ingevoerd, dient na de betaling van de verschuldigde parkeerbelasting verkregen parkeerticket als bewijs van betaling goed leesbaar achter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst.

 • e.

  Op de parkeerkaart worden tenminste de volgende gegevens vermeld:

  • -

   jaar, dag en week van de parkeerhandeling, alsmede tijdstip afloop betaalde parkeertijd;

  • -

   het betaalde bedrag;

  • -

   het nummer van de parkeerautomaat;

  • -

   het doorlopende nummer van de parkeerkaart;

 • f.

  In afwijking van het bepaalde onder 4a. kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via een telefoon of stadspas inloggen op de centrale computer. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij het bedrijf waarmee de gemeente Zevenaar een overeenkomst heeft gesloten. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode door aanbieding van de stadspas, telefonisch, via een app of per sms door te geven aan de centrale computer. Tevens dient de belastingplichtige de overige voorwaarden van het bedrijf in acht te nemen.

 • g.

  Parkeervergunninghouders dienen tijdens het parkeren de vergunning goed leesbaar achter de voorruit van het voertuig te plaatsen conform de op de in de vergunning aangegeven plaats.

 • h.

  In afwijking van het bepaalde onder 5g. dienen parkeervergunninghouders die geen pas ontvangen te zorgen dat het kenteken van het voertuig waar mee geparkeerd wordt volledig en correct geregistreerd is bij de gemeente.

Artikel 6 Voorschriften parkeerticket

De volgende voorschriften vast te stellen voor gebruik van de parkeerticket:

 • a.

  Met een geldig parkeerticket mag, onder de voorwaarde zoals gesteld in punt c en d van dit artikel, geparkeerd worden op parkeerapparatuurplaatsen in straten/gebieden met een zelfde of lagere tariefstelling, met uitzondering van het gestelde onder punt b van dit artikel.

 • b.

  Parkeertickets die zijn gekocht op een parkeerterrein of parkeerplaats waar een dagtarief of speciaal lager tarief geldt, mogen uitsluitend op dat parkeerterrein of die parkeerplaats gebruikt worden.

 • c.

  Bij gebruik van een parkeerticket zoals gesteld onder punt a van dit artikel blijft de op het parkeerticket aangegeven eindtijd gelden als eindtijd, ook bij parkeren in een gebied met een lager tarief, met uitzondering van het gestelde onder punt d van dit artikel.

 • d.

  Bij gebruik van een parkeerticket zoals gesteld onder punt a van dit artikel blijft de maximaal geldende parkeerduur in het gebied waar geparkeerd wordt van kracht. De maximale parkeerduur wordt altijd gerekend vanaf de begintijd van de parkeerticket.

 • e.

  De bepalingen a t/m d zijn niet van toepassing bij betaald parkeren met gebruik van telefoon of ander hulpmiddel.

Artikel 7 Aanvraag vergunning

 • a.

  Een vergunning wordt aangevraagd door indiening van een door het college vastgesteld aanvraagformulier met benodigde bijlagen.

 • b.

  Bij de aanvraag van een vergunning op kenteken wordt een kopie van het tenaamstellingsgedeelte van het kentekenbewijs gevoegd of een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat gebruik wordt gemaakt van een bedrijfsauto. Als het kenteken van de auto op naam van de leasemaatschappij staat, wordt een afschrift van het leasecontract bij de aanvraag gevoegd.

 • c.

  De aanvrager van een bewonersvergunning wordt geacht te wonen of gevestigd te zijn op het adres waar hij volgens de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is ingeschreven.

 • d.

  De aanvraag voor een bedrijfsvergunning wordt via het bedrijf van de onderneming/instelling ingediend. Bij de aanvraag wordt een inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland overgelegd.

 • e.

  Beroepen of bedrijven worden beschouwd als één bedrijf en als één beroep indien de vestigingsadressen hetzelfde zijn, dan wel sprake is van een juridische constructie waaruit kan worden geconcludeerd dat het één beroep of bedrijf betreft.

 • f.

  De aanvraag voor een werknemersvergunning wordt aangevraagd door de werknemer. Bij de aanvraag wordt een werkgeversverklaring overgelegd.

 • g.

  De aanvraag van een mantelzorgvergunning wordt aangevraagd door de mantelzorgbehoevende. Deze verklaart bij de aanvraag mantelzorg te ontvangen.

Artikel 8 Maximum aantal uit te geven vergunningen per huishouden

 • a.

  In het reguleringsgebied kunnen maximaal twee vergunningen per zelfstandige woning worden verleend.

 • b.

  In het reguleringsgebied kan maximaal één vergunning per verhuurde ruimte aan een kamerbewoner worden verleend.

 • c.

  Bepaling a is niet van toepassing op mantelzorgvergunningen.

 • d.

  Bewoners van het centrumgebied die vóór 1 september 2010 op basis van een door de gemeente uitgevoerde inventarisatie de mogelijkheid hadden om te parkeren op eigen terrein komen voor maximaal één vergunning per adres in aanmerking.

 • e.

  Indien een bewoner de beschikking heeft over een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken dan wordt deze plaats beschouwd als een parkeergelegenheid op eigen terrein zoals bedoeld in dit artikel.

Artikel 9 Maximum aantal uit te geven vergunningen per onderneming/instelling

 • a.

  Aan ondernemingen/instellingen kan één of meer vergunningen in het reguleringsgebied worden verleend.

 • b.

  Het college kan een beperking opleggen in het aantal vergunningen per bedrijf/instelling ter bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte in de directe omgeving;

Artikel 10 Bewonersvergunning (categorie I)

 • a.

  In het reguleringsgebied kan aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig als bedoeld in artikel 3 lid 3 onderdeel a (categorie I) van de Parkeerverordening Zevenaar 2012 één of twee vergunningen worden verleend om te mogen parkeren op een belanghebbendenparkeerplaats of op een parkeerapparatuurplaats zonder dat voor de duur van het parkeren wordt betaald

 • b.

  Een vergunning op kenteken kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig wanneer deze als bewoner in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op een adres in het centrumgebied staat ingeschreven en van wie het adres een zelfstandige woning of kamerbewoning betreft.

 • c.

  Een vergunning op adres kan worden verleend aan een bewoner woonachtig binnen de centrumschil die als zodanig in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het aangegeven adres staat ingeschreven.

 • d.

  Indien een aanvrager een kamerbewoner is en als zodanig is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens dan dient de aanvrager dit door middel van een huurovereenkomst aan te tonen.

 • e.

  De vergunning aan bewoners in het centrumgebied is geldig voor de in de vergunning aangegeven zone en één of twee in de vergunning aangegeven naastgelegen zones.

 • f.

  De vergunning aan bewoners in de centrumschil is geldig voor de in de vergunning genoemde straat en aangrenzende straten.

Artikel 11 Bedrijfsvergunning (categorie II)

 • a.

  In het reguleringsgebied kan aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig als bedoeld in artikel 3 lid 3 onderdeel b (categorie II) van de Parkeerverordening Zevenaar 2012 één of meer vergunningen worden verleend om te mogen parkeren op een belanghebbendenparkeerplaats of op een parkeerapparatuurplaats zonder dat voor de duur van het parkeren wordt betaald.

 • b.

  De vergunning wordt op kenteken afgegeven en is geldig voor heel het reguleringsgebied.

 • c.

  In bijzondere gevallen kan het college de vergunning op naam van het bedrijf afgeven mits de bedrijfsnaam duidelijk herkenbaar is op het voertuig.

Artikel 12 Werknemersvergunning (categorie III)

 • a.

  In het reguleringsgebied kan aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig als bedoeld in artikel 3, lid 3, onderdeel c (categorie III) van de parkeerverordening Zevenaar 2012 een vergunning worden verleend voor het parkeren op de volgende parkeerplaatsen voor lang parkeren binnen het reguleringsgebied: Karel van Gelrestraat; Oude Doesburgseweg (noordelijk gedeelte); Parkeergarage Masiusplein, laag -2.

 • b.

  De vergunning kan voor de locaties genoemd onder lid 7.a worden afgegeven voor de volgende perioden afhankelijk van de aard van het bedrijf/instelling waar de werknemer werkzaam is:

  Kantoortijden: Maandag tot en met vrijdag 09:00 tot 19.00 uur

  Winkeltijden: Maandag tot en met donderdag 09.00 tot 19.00 uur, Vrijdag en extra koopavonden 09.00 tot 21.00 uur en Zaterdag 09.00 tot 18.00 uur

 • c.

  In afwijking van artikel 12.2b mag op de locatie Parkeergarage Masiusplein, laag -2, met een werknemersvergunning worden geparkeerd alleen van: maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 19.00 uur; vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.

 • d.

  De vergunning is geldig voor de in de vergunning aangegeven zone afhankelijk van de locatie van het bedrijf of instelling waar de werknemer in dienst is.

Artikel 13 Vergunning voor hulpdiensten (categorie IV)

 • a.

  In het reguleringsgebied kan aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig als bedoeld in artikel 3 lid 3 onderdeel d (categorie IV) van de Parkeerverordening Zevenaar 2012 één of meer vergunningen worden verleend om te mogen parkeren op een belanghebbendenparkeerplaats of op een parkeerapparatuurplaats zonder dat voor de duur van het parkeren wordt betaald.

 • b.

  Van de vergunning mag alleen gebruik worden gemaakt in spoedeisende situaties ten behoeve van het uitoefenen van hulp aan huis.

 • c.

  De vergunning wordt op naam van de instelling verleend onder de voorwaarde dat de naam van de instelling op het voertuig of via een apart vignet duidelijk herkenbaar is.

 • d.

  De vergunning is geldig voor heel het reguleringsgebied.

Artikel 14 Bezoekerskaart

 • a.

  Bewoners in het centrum en de centrumschil komen in aanmerking voor:

  een bezoekerskaart met een tijdsbeperking van 1 uur;

  een bezoekerskaart met een tijdsbeperking van 5 uur;

 • b.

  Bezoekerskaart zoals bedoeld in artikel 14.a is geldig in het centrum (zone A) en de centrumschil (zones B t/m F).

 • c.

  Bedrijven gevestigd in het centrumgebied kunnen een bezoekerskaart met een tijdsbeperking van 5 uur aanvragen uitsluitend te gebruiken op de volgende door het college aangewezen parkeerlocaties voor lang parkeren: Karel van Gelrestraat; Oude Doesburgseweg (noordelijk gedeelte); Arnhemseweg, tussen Julianalaan en Molenstraat.

Artikel 15 Mantelzorgvergunning

 • a.

  Bewoners woonachtig in een vergunningengebied, die zijn aangewezen op mantelzorg komen in aanmerking voor één mantelzorgvergunning per adres, indien:

  • Er bij één van de bewoners noodzaak is tot mantelzorg;

  • Degene die mantelzorg verleent, woonachtig is buiten het vergunningengebied van de bewoner, die mantelzorg behoeft.

 • b.

  De mantelzorgvergunning geeft één mantelzorger het recht om te parkeren in het vergunningengebied.

 • c.

  Aan een mantelzorgvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze nadere regels naar hun oordeel tot onaanvaardbare gevolgen voor een betrokkene kan leiden, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze nadere regels.

Artikel 17 Intrekking

Het aanwijzingsbesluit parkeren en uitwerkingsbesluit parkeervergunningen Zevenaar 2017 van 1 januari 2017 wordt ingetrokken per 1 februari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Dat dit besluit in werking treedt op 17 maart 2020.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar tijdens de collegevergadering van 17 maart 2020.

De secretaris,

DaniëlleJansen

De burgemeester,

Lucien vanRiswijk

Tabel 1 Locaties waar betaald parkeren geldt én met een vergunning mag worden geparkeerd

Straat

Details

Tarief

Code

Zone

Arnhemseweg

tussen Molenstraat en Julianalaan

2

A

Bastion

 

2

A

Bergvrede

 

2

A

Didamsestraat

Parkeerterrein

1

Bewonersvergunning niet toegestaan

Enghuizen

 

2

A

Gersdorfstraat

 

2

A

Hamalandstraat

 

2

A

Haspelstraat

Parkeerterrein tussen Schievestraat en Oude Doesburgseweg

1

Bewonersvergunning niet toegestaan

tussen Julianalaan en Schievestraat

2

A

Karel van Gelrestraat

Parkeerterrein

2

A

Keizer Hendrikstraat

 

2

A

Kerkstraat

 

2

A

Kostschoollaan

 

2

A

(Parkeergarage) Masiusplein

0 en -1

1

Bewonersvergunning niet toegestaan

laag -2

1

E

Molenstraat

 

2

A

Musiaterplein

Parkeerterrein voor AH

1

A: na 17.00 uur parkeren met

bewonersvergunning toegestaan

Nieuwe Doelenstraat

 

1

A

Oranjelaan

Parallelweg, oneven nummers

2

A

Oude Doesburgseweg

Parkeerterrein

2

A

Oude Wal

 

2

A

Ridder Anselmstraat

 

2

A

Romei

 

2

A

Stationsplein

 

2

A

Stationsstraat

Tussen van Gimbornstraat en Oranjelaan

2

A

Schievestraat

Parkeerterrein

1

Bewonersvergunning niet toegestaan

Subenharastraat

 

2

A

Terrein tussen Bergvrede en Stadsgracht

 

1

A

Touwslagersbaan

 

2

A

Van Gimbornstraat

Parkeerterrein is vrij parkeren

2

A

Van Munsterstraat

 

2

A

Wecelostraat

 

2

A

 

Deze gebieden zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘Vergunninghoudersgebieden en betaald parkeren’

Tabel 2 Locaties waar alleen met een parkeervergunning mag worden geparkeerd

Omschrijving

Details

Zone

Acaciastraat

Tussen Noordeinde en Berkenstraat

F

Anjerstraat

 

C

Arnhemseweg

Julianalaan/Wilhelminalaan

B

Babberichseweg

tussen Vondellaan en toegangspad Gimbornhof (zuidgevel Juvenaat)

C

Brederostraat

 

C

De Hooge Bongert

 

D

Didamseweg

 

C

Frans Halsstraat

 

B

Gennepskamp

 

C

Gladiolenstraat

tussen Kampstraat en Narcisstraat

C

Jacques Perkstraat

tussen Didamseweg en Potgieterstraat

C

Julie Postelstraat

 

C

Juvenaathof

 

C

Kampsingel

Tegenover parkeerterrein kampsingel nr. 9, 11, 13 en 15, tussen Steenhuizen en Narcisstraat / Reinierastraat en westzijde aanliggend deel, nr. 45 t/m 73

C

Kampstraat

 

C

Koningslinde

 

F

Lentemorgen

Parkeerplaatsen op binnenterrein bij nr 104 t/m 120

F

Louis Couperusstraat

 

C

Lucas van Leijdenstraat

 

B

Molenstraat

tussen Vesterbos en Oranjelaan/Wilhelminalaan

B

Narcisstraat

 

C

Nicolaas Beetsstraat

 

C

Oranjehof

 

B

Oranjelaan

 

B

Reinierastraat

 

C

Rembrandtplein

tussen Vincent van Goghstraat en Lucas van Leijdenstraat

B

Rembrandtplein

tussen Tooropstraat en Dirk Boutsstraat

B

Rozenstraat

 

C

Schilderspoort

 

B

Stationsplein

 

B

Steenhuizen

 

C

Thebenstraat

 

B

Tulpenstraat

 

C

tussen Steenhuizen en Reinierastraat

 

C

Van der Goltzstraat

 

B

Van de Loostraat

 

B

Van Nispenstraat

 

B

Vesterbos

 

B

Vondellaan

tussen Didamseweg/Julie Postelstraat en Guido Gezellestraat (uitgezonderd Vondellaan, tussen Jan Campertstraat en Huygenslaan)

C

Wilhelminalaan

 

B

Willem Kloosstraat

tussen Didamseweg en Potgieterstraat

C

Tabel 3 Locaties parkeren Camper (gereguleerde overnachtingsplaats (GOP))

Omschrijving

Tarief

Code

Zone

Parkeerterrein Bommersheufsestraat (ongenummerd), naast het Musiater

3

A

Tabel 4 - Adressen die voor een vergunning in aanmerking komen