Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Subsidieverordening duurzame energie en duurzaam bouwen Zoeterwoude 2012- 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening duurzame energie en duurzaam bouwen Zoeterwoude 2012- 2015
CiteertitelSubsidieverordening Duurzaam Zoeterwoude 2012- 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe verordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:23.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201223-02-2017Vaststelling nieuwe regeling.

30-08-2012

Leids Nieuwsblad van 26 september 2012.

to/Z12-1877-286a

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening duurzame energie en duurzaam bouwen Zoeterwoude 2012- 2015

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippenlijst

Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaam Zoeterwoude 2012, hierna: de Verordening, wordt verstaan onder

 • a.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoeterwoude.

 • b.

  Aanvraag: een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen tot toekenning van een (voorlopige) subsidie.

 • c.

  Beschikking: een besluit dat niet van algemene strekking is, aangaande een aanvraag tot beschikbaar stellen van een gemeentelijke subsidie, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan.

 • d.

  Budget: bedrag aan subsidies en/of leningen dat jaarlijks of voor een reeks van jaren door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

 • e.

  Subsidie: de aanspraak op financiële middelen anders dan als betaling voor geleverde diensten en goederen.

 • f.

  Subsidiecategorie: dat deel van het gereserveerde bedrag dat door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld voor de categorieën bestaande bouw, nieuwbouw, groene stroom en duurzaamheidslening.

 • g.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een kalenderjaar ten hoogste beschikbaar is voor de subsidie zoals is opgenomen in deze verordening.

 • h.

  Subsidieverlening: het besluit van het College dat een aanspraak op een subsidie verschaft.

 • i.

  Subsidievaststelling: het besluit van het College waarbij de hoogte van de verleende subsidie wordt vastgesteld en de gemeente verplicht tot betaling aan de subsidieontvanger.

 • j.

  Gereedmelding: een verzoek van belanghebbende tot het definitief vaststellen van het subsidiebedrag door middel van een gereedmeldingformulier.

 • k.

  Bestaande woning: een voor bewoning bestemd gebouw dat ook bewoond wordt. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Zoeterwoude en opgeleverd zijn voor de publicatiedatum van deze verordening.

 • l.

  Wooneenheid: Een deel van een tot woning bestemd gebouw dat vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden en dat voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn op woningen.

 • m.

  Plan: alle nieuwbouwplannen van de gemeente Zoeterwoude, projectontwikkelaars en particulieren voor woningen of wooneenheden.

 • n.

  Omgevingsdienst: De Omgevingsdienst West-Holland, de organisatie bij welke de uitvoering van de subsidie en de duurzaamheidslening door het College is neergelegd.

 • o.

  Duurzaamheidslening: een gemeentelijke stimuleringslening, die aan aanvrager na voordracht namens het College door de SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het College aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning.

 • p.

  Duurzaamheidmaatregelen of maatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen zoals opgenomen in bijlage 1.

 • q.

  Werkelijke kosten: het totaal aan kosten voor de aanvrager voor het (laten) uitvoeren van de duurzaamheidmaatregelen of voorziening waarvoor subsidie is aangevraagd.

 • r.

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken, een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die financiële instrumenten ontwikkeld en fondsen beheert voor gemeenten.

 • s.

  Energie index: letter van A tot en met G dat de uitkomst is van de berekening voor een energielabel en aangeeft hoe energiezuinig de betreffende woning is.

 • t.

  Voorzieningen: de maatregelen zoals deze zijn geïntegreerd in het computerprogramma GPR-gebouw. Dit zijn onder meer maatregelen zoals opgenomen in het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen, een deel van het Politiekeurmerk, toepassen van aanpasbaar bouwen en de toegankelijkheid van woningen.

 • u.

  GPR-gebouw; computerprogramma dat in bouwplannen gebruikt kan worden met als doel de vaststelling van de mate van duurzaamheid, energiezuinigheid, materiaalgebruik, milieuvriendelijkheid etc.

 • v.

  Normbedragen: de besparing in kg CO2 en de daarbij horende subsidievergoeding voor een maatregel of voorziening zoals opgenomen in bijlage 1, tabel 1 en 2.In die gevallen waar de te realiseren besparing en de te verwachten investering voor deze maatregel te ver uit elkaar liggen, is gekozen voor een bedrag dat maximaal 25% van de gemiddelde investering bedraagt.

 • w.

  Score: de score zoals deze per thema in het computerprogramma GPR-Gebouw moet worden behaald om in aanmerking te komen voor een subsidie.

Artikel 2 Looptijd verordening en doelstelling

 • 1.

  Deze verordening loopt tot 1 januari 2016.

 • 1.

  In 2030 moet de jaarlijkse CO2-uitstoot in de regio zijn verminderd, zoals is opgenomen in de Duurzaamheidsagenda 2011-2014 van de gemeente Zoeterwoude. Om dit doel te bereiken, zetten gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners in op energiebesparing en duurzame energieproductie. Met deze verordening wil de gemeente haar inwoners stimuleren maatregelen te nemen op het gebied van duurzaam bouwen en het beperken van energie- en materiaalgebruik. De gemeente wil hiermee onder andere het verbruik van energie in woningen verminderen om daarmee te komen tot een vermindering van de uitstoot van CO2.

Artikel 3 Uitsluitingen

Deze verordening is niet van toepassing op:

 • 1.

  Verzorgingshuizen als bedoeld in de Overgangswet Verzorgingshuizen;

 • 2.

  zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeginstellingen etc.);

 • 3.

  woningcorporaties;

 • 4.

  recreatiewoningen die als zodanig geregistreerd staan.

Artikel 4 Uitvoering

Het College zal mandaat verlenen aan de Omgevingsdienst West-Holland voor de uitvoering van de verordening.

Artikel 5 Vaststelling en reservering budgetten

Jaarlijks of voor een meerjaren periode zal de raad het totaalbedrag vaststellen dat aan subsidies en leningen kan worden verstrekt.

Artikel 6 Bevoegdheid College

Jaarlijks zal het college het subsidieplafond vaststellen voor de verschillende subsidiecategorieën zoals opgenomen in bijlage 1. Het College is verder bevoegd de normbedragen in bijlage 1 aan te passen. Het College kan de in bijlage 1 vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 7 Subsidietoekenning nieuwbouw woning of wooneenheid

Op grond van deze verordening kan het College subsidie verstrekken voor te (ver)bouwen woning of wooneenheid. Deze subsidie bedraagt maximaal € 4.000,- per te (ver)bouwen woning of wooneenheid en wordt verstrekt volgens de in bijlage 1, categorie 3 opgenomen criteria.

Artikel 8 Subsidietoekenning bestaande woning

Het College kan voor het treffen van specifieke maatregelen aan bestaande woningen een subsidie dan wel een lening verlenen. Deze maatregelen zijn limitatief opgenomen in

bijlage 1. Per woning kan slechts eenmaal subsidie worden aangevraagd. Het maximale subsidiebedrag per woning bedraagt niet meer dan €1.000,- en bovendien nooit meer dan 25% gemaakte kosten voor de betreffende maatregelen. De kenmerken van de lening zijn vastgelegd in artikel 26.

Artikel 9 Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren van maatregelen

 • 1.

  Maatregelen zoals deze worden genoemd in bijlage 1, categorie 1 mogen door aanvrager zelf worden uitgevoerd maar gemaakte uren zelfwerkzaamheid komen niet voor subsidie in aanmerking. In dit geval wordt alleen over de materiaalkosten subsidie verstrekt.

 • 2.

  De aanvrager die in eigen beheer deze maatregelen aan de woning aanbrengt voert de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uit.

Hoofdstuk 2 Aanvragen, verlenen en vaststellen van de subsidie

Artikel 10 Aanvraag subsidie

 • 1.

  De aanvrager vraagt, voordat de voorziening of maatregel wordt geplaatst c.q. uitgevoerd, subsidie aan bij het College op een daarvoor door het College beschikbaar gesteld formulier.

 • 2.

  De aanvraag moet worden ondertekend door de aanvrager en bevat daarnaast tenminste:

  • a.

   Voor bestaande woningen

   • l.

    de naam en het adres van de aanvrager;

   • ll.

    adres van de woning, als deze afwijkt van bovenstaande;

   • lll.

    de datum van schrijven;

   • lV.

    de beschrijving van de subsidie die wordt aangevraagd (bij voorkeur zoals opgenomen in bijlage 1 bij de categorieënindeling);

   • V.

    een offerte of koopovereenkomst voor de aangevraagde maatregel of voorziening als deze niet zelf worden uitgevoerd.

  • b.

   Voor nieuwbouw woning of wooneenheden

   • l.

    Bestek, tekeningen en een EPC berekening van het plan;

   • ll.

    Een beschrijving van de te nemen maatregelen;

   • lll.

    Een digitaal aangeleverde uitkomst van het programma GPR-Gebouw.

Artikel 11 Afhandeling ontvangst

 • 1.

  Het College bevestigt de ontvangst van de aanvraag voor een subsidie binnen 5 werkdagen;

 • 2.

  indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het College voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het College de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken volledig te maken. De datum van volledig zijn van de aanvraag wordt als de datum van binnenkomst beschouwd;

 • 3.

  een onvolledig ingediende aanvraag wordt beschouwd als niet ingediend en hiervan wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gesteld;

 • 4.

  het College handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af;

 • 5.

  het College neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing;

 • 6.

  het College kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken. De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet;

 • 7.

  uit overschrijding van de in lid 5 bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 12 Verlenen subsidie

Het College verleent subsidie door een beschikking af te geven onder de verplichting dat:

 • 1.

  Voor bestaande bouw de maatregelen niet al zijn uitgevoerd vooraf gaand aan de verlening van de subsidie.

 • 2.

  Voor nieuwbouw en grootschalige renovatie:

  • a.

   de aanvrager alle informatie beschikbaar houdt die voor een juist toezicht op de naleving van de aangegane verplichtingen nodig is;

  • b.

   zonder schriftelijke toestemming van het College, bij de werkzaamheden niet wordt afgeweken van het bouwplan en de maatregelen die zijn opgenomen in de aanvraag;

  • c.

   de gereedmelding gedaan wordt zoals staat vermeld in artikel 15.

Artikel 13 Afwijzen subsidie aanvraag Het College wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag te honoreren doordat het in bijlage 1 van deze verordening opgenomen subsidie plafond bereikt is;

 • 2.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening inclusief bijlage wordt of zal worden voldaan;

 • 3.

  een eventuele benodigde (bouw)vergunning niet verleend is;

 • 4.

  in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zouden hebben geleid;

 • 5.

  aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daarvoor is neergelegd bij de rechtbank;

 • 6.

  Indien niet aan alle voorwaarden voor de verstrekking van de subsidie wordt voldaan.

Artikel 14 Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1.

  De beschikking vermeldt in ieder geval de hoogte van de subsidie;

 • 2.

  de beschikking tot subsidieverlening vermeldt aan welke voorwaarden en verplichtingen moet worden voldaan en binnen welke termijn de maatregelen of voorzieningen moeten zijn uitgevoerd of geplaatst (in de regel binnen 6 maanden na verlening);

 • 3.

  Het College kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

Artikel 15 Verzoek om vaststelling en uitbetaling subsidie

 • 1.

  De aanvrager meldt aan het College dat de werkzaamheden of activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd zijn voltooid via een door het College beschikbaar gesteld formulier;

 • 2.

  deze melding is ook een aanvraag om definitieve vaststelling van de subsidie;

 • 3.

  voor bestaande woningen geldt dat de aanvrager de gereedmelding direct na afloop van de werkzaamheden kan doen, maar moet dit uiterlijk binnen 6 maanden na het ontvangen van de beschikking tot subsidieverlening indienen. Voor nieuwbouwwoningen geldt dat de werkzaamheden binnen een termijn van 2 jaar na het ontvangen van de beschikking tot subsidieverlening moeten zijn uitgevoerd;

 • 4.

  het College bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van de gereedmelding;

 • 5.

  het College neemt binnen 8 weken na ontvangst van de gereedmelding een besluit op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie;

 • 6.

  het College kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken. De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet;

 • 7.

  bij de melding moeten de volgende documenten worden aangeleverd voordat het College tot uitbetaling van de subsidie kan overgaan;

  • a.

   voor nieuwbouw, een verklaring van de aanvrager dat bij de bouw c.q. renovatie alle, voor het halen van de afgesproken prestatie benodigde maatregelen, zijn uitgevoerd;

  • b.

   voor bestaande bouw, een factuur met specificatie en een kopie van een betaalbewijs waaruit blijkt dat de maatregel of activiteit is uitgevoerd;

 • 8.

  het vastgestelde subsidie bedrag wordt binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het gereedmeldingformulier of de aanvraag én als is voldaan aan de voorschriften zoals beschreven in de artikelen 10 en 15;

 • 9.

  het College kan afwijken van de in artikel 15, lid 3 genoemde termijn als de aanvrager hiervoor een gemotiveerde aanvraag indient;

 • 10.

  op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

Hoofdstuk 3 Duurzaamheidsleningen

Artikel 16 Toepassingsbereik Duurzaamheidslening

De gemeente kan een lening verstrekken via de SVn voor de kosten van het aanbrengen van duurzaamheidmaatregelen voor bestaande woningen die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning. Dit is uitsluitend van toepassing op in de gemeente Zoeterwoude gelegen bestaande eigen woningen en wooneenheden.

Artikel 17 Leningen plafond

Voor het toekennen van de duurzaamheidsleningen wordt door de raad een plafond voor de werkingsduur van de verordening ingesteld. Het College is bevoegd, binnen dit plafond, een budget per jaar in te stellen.

Artikel 18 Duurzaamheidsleningen

Het College kan een aanvrager bij SVn voordragen voor een Duurzaamheidslening ten laste van het in artikel 17 bedoelde budget.

Artikel 19 Uitvoering

Het College voert de regeling uit, zover uitvoering niet door SVn wordt gedaan.

Artikel 20 De aanvraag

Een aanvraag voor een lening wordt schriftelijk bij het College ingediend op een door het College beschikbaar gesteld formulier. De aanvraag voor een lening moet worden ondertekend door de aanvrager en bevat daarnaast:

 • 1.

  de naam en het adres van de aanvrager;

 • 2.

  de datum van schrijven;

 • 3.

  een beschrijving van de te treffen duurzaamheidmaatregelen, zoals deze zijn opgenomen in bijlage 1;

 • 4.

  een offerte of koopovereenkomst voor de aangevraagde maatregel of voorziening;

 • 5.

  een reële planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 21 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het College bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen 5 werkdagen ;

 • 2.

  indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het College voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het College aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken volledig te maken;

 • 3.

  een onvolledig ingediende aanvraag wordt beschouwd als niet ingediend en hiervan wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gesteld;

 • 4.

  het College handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af;

 • 5.

  het College neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing;

 • 6.

  het College kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken. De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet;

 • 7.

  uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 22 Afwijzen aanvraagHet College wijst een aanvraag af, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren doordat het plafond bereikt is;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,- ;

 • d.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidmaatregelen;

 • e.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 23 Voordracht

Het College besluit aanvrager bij SVn voor een Duurzaamheidslening voor te dragen indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning.

Artikel 24 Toekenning

 • 1.

  De toekenning van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn;

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening.

Artikel 25 Voorwaarden SVn

Op Duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Duurzaamheidslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Zoeterwoude en SVn.

Artikel 26 Kenmerken van Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het College toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het College aanvaarde werkelijke kosten;

 • 2.

  in afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000.

Artikel 27 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 28 Nadere regels

Het College kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Hoofdstuk 4 wettelijke bepaling

Artikel 29 Hardheidsclausule

Indien door bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het College zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het College afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 30 Naamgeving en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als “Subsidieverordening Duurzaam Zoeterwoude 2012-2015” en treedt in werking op 1 oktober 2012.

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 30 augustus 2012,

 

de Griffier,

G.J. Schoujten-Bujijs

 

de Voorzitter,

E.G.E.M. Bloemen

Bijlage 1 Duurzaamheidmaatregelen overzicht 2012-2015

Categorie 1: Duurzame energie maatregelen bestaande bouw

Algemeen:

 • 1.

  Maximale subsidie per aanvrager per woning bedraagt €1.000,-

 • 2.

  Subsidiebedrag (normbedrag) is gebaseerd op besparingpotentieel CO2 en is voor 2012 gesteld op €1,- per kg gereduceerde CO2 uitstoot of maximaal 25% van de gemiddelde investering voor die maatregel;

 • 3.

  Alleen voor maatregelen die een terugverdientijd hebben die langer is dan > 5 jaar kan subsidie worden aangevraagd;

 • 4.

  Voor de in deze bijlage opgenomen maatregelen is de hoogte van de aan te vragen subsidie per eenheid (normbedragen) aangegeven.

 • 5.

  Subsidieplafond

  • a.

   Subsidieplafond 2012: €20.000,-

  • b.

   Subsidieplafond 2013: €80.000,-

  • c.

   Subsidieplafond 2014: €80.000,-

  • d.

   Subsidieplafond 2015: €70.000,-

Tabel 1 isolatie maatregelen en normbedragen

Isolatie

Isolatiekosten (vanaf-prijzen)

Per

Vastgesteld normbedrag per m²

Bodemisolatie

 

 

Minimale isolatie waarde RC 2,5

€ 17,00

€7,00

Gevelisolatie

 

 

Minimale isolatie waarde RC 2,5

€100,00

€25,00

Vloerisolatie

 

 

Minimale isolatie waarde RC 2,5

€ 22,00

€9,00

Spouwmuurisolatie

 

 

Minimale isolatie waarde RC2,5

€ 15,00

€ 5,00

Dakisolatie

 

 

Minimale isolatie waarde RC 2,5

€ 49,00

€17,00

HR++-glas of hoger

 

 

Minimale isolatie waarde U 1,2

€ 160,00

€40,00

Tabel 2 zonne-energie maatregelen en normbedragen

Zonne-energie

Gemiddelde prijs

Vastgesteld normbedrag per unit of eenheid

Zonneboiler

 

 

zonneboiler, per GJ

€ 600,00

€ 125,-

Zonnepanelen in Wattpiek,

Gemiddelde prijs INCLUSIEF installatie

Vastgesteld Normbedrag per Wattpiek

Prijs, besparing en normbedrag per wattpiek

€ 2,20

€ 0,49

 

Gemiddelde prijs INCLUSIEF installatie

Berekend subsidie bedrag per set (voorbeeld)

Voorbeeld1: 3 zonnepanelen: totaal 705 Wattpiek

€ 1.650,00

€ 338,-

Voorbeeld 2: 6 zonnepanelen: totaal 1.410 Wattpiek

€ 3.100,00

€ 677,-

Voorbeeld 3: 12 zonnepanelen: totaal 2.820 Wattpiek

€ 5.850,00

€ 1.000,-

 

 

 

Verwarming

 

Subsidie bedrag per set

Warmtepomp, warm water of combi, lucht of bodem

€ 6.000,00 -€16.000,00

€ 1.000,00

Pelletkachel

€2.200

€ 450,00

Categorie 2: Groene stroom bestaande bouw

Algemeen:

Met deze subsidie wil het College het aandeel groene stroom in Zoeterwoude vergroten. Om deze stap te verkleinen stelt zij aan huishoudens een subsidie beschikbaar bij overstap naar groene stroom.

 • 1.

  Maximale subsidie per aanvrager: €50,-

 • 2.

  Subsidie wordt verstrekt als de aanvrager kan aantonen dat deze na de datum van inwerkingtreding van deze verordening is over gestapt op groene stroom en er een meerjarig (minimaal 3 jaar) contract is afgesloten.

 • 3.

  Subsidieplafond

 • a.

  Subsidieplafond 2012: €2.000,-

 • b.

  Subsidieplafond 2013: €3.500,-

 • c.

  Subsidieplafond 2014: €3.500,-

 • d.

  Subsidieplafond 2015: €3.500,-

Categorie 3: Nieuwbouw (woning of wooneenheid)

Algemeen:

In regionaal verband heeft gemeente Zoeterwoude afspraken (Dubo Plus Richtlijn) gemaakt over het prestatieniveau van kwaliteit en duurzaamheid van gebouwen. Voor een deel ligt dit prestatieniveau hoger dan wettelijk vereist. Om bouwers uit te dagen deze hogere normen toe te passen en daarmee energiezuinigere, toekomstgerichte en comfortabele woningen te bouwen stelt de gemeente een subsidie beschikbaar. De gemeente wil hiermee bouwers verleiden duurzamere woningen te realiseren.

 • 1.

  Maximale subsidie per woning of wooneenheid: €4.000,-

 • 2.

  Hoogte van de toe te kennen subsidie wordt bepaald door het soort maatregelen dat wordt getroffen en de mate van energiezuinigheid dat wordt gehaald;

 • 3.

  Subsidieplafond

 • a.

  Subsidieplafond 2012: €15.000,-

 • b.

  Subsidieplafond 2013: €15.000,-

 • c.

  Subsidieplafond 2014: €15.000,-

 • d.

  Subsidieplafond 2015: €15.000,-

Wettelijke regeling:

Vanaf 1 juli 2012 moet conform het Bouwbesluit 2012 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren groter dan 100m2 een milieuprestatie berekening materialen bijgevoegd worden. Deze berekening moet voldoen aan de SBK-Bepalingsmethode (zie: http://www.gprgebouw.nl/website/gebouw/actueel.aspx, de website van SBK). Zonder deze berekening krijgt u in principe geen vergunning. Met GPR Bouwbesluit en GPR Gebouw 4.2 kan de wettelijk verplichte milieuprestatie berekening uitgevoerd worden.

Subsidiegrondslag:

Bouwaanvragen van woningen of wooneenheden die verder gaan dan de wettelijke norm kunnen in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente Zoeterwoude. Hiervoor worden de onderstaande criteria toegepast:

 • 1.

  Lagere EPC score dan wettelijk vastgelegd (in 2012 is dit een EPC 0,6). Voor elke 10% lager dan de geldende norm 25% van het maximum vastgestelde subsidiebedrag per nieuwbouw of renovatie wooneenheid, of;

 • 2.

  Het College stelt voor elk plan dat in de gemeente wordt gerealiseerd een GPR score per deelaspect vast.

  • a.

   Indien het College niet nadrukkelijk aan andere score vaststelt voor een plan is deze score 8 voor elk deelaspect. Hierbij wordt het maximale subsidiebedrag van €4.000,- toegekend.

  • b.

   De vastgestelde score van minimaal 8 voor 3 thema’s waarbij het thema energie verplicht is, geeft recht op 50% van de maximale subsidie per (ver)bouw woning/wooneenheid.

 • 3.

  Bij verbouw: Indien door de voorgestelde maatregelen minimaal 2 labelspongen na realisatie aantoonbaar behaald wordt geeft dit recht op €2.000,- subsidie;

  a.Elke labelsprong meer geeft recht op €1.000,- subsidie tot een maximumsubsidiebedrag van in totaal €4.000,-, inclusief het bedrag genoemd in lid 3.

 • 4.

  Een aantoonbaar energieneutrale woning of passieve woning geeft recht op een subsidie van €4.000,-

Categorie 4 Duurzaamheidsleningen

Algemeen:

De duurzaamheidslening is 1 van de 4 producten van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Met dit product is het voor particuliere woningbezitters van bestaande woningen mogelijk tegen aanzienlijke rentekorting een lening af te sluiten voor het uitvoeren van energie of duurzaamheidmaatregelen in of aan de woning, zoals omschreven in artikel 16 van de subsidieverordening Duurzaam Zoeterwoude 2012-2015.

 • 1.

  Alleen voor maatregelen opgenomen in tabel 1 en 2 van categorie 1 van deze bijlage

 • 2.

  Minimale bedrag lening: €2.500,00

 • 3.

  Maximale bedrag lening: €15.000,00

 • 4.

  Rentekorting: 3% op rentetarief van SVn op leningen voor 15 jaar vast, absolute hoogte is afhankelijk van courante rente op moment van afsluiten lening

 • 5.

  Voorwaarden volgens de voorwaarden van het SVn

Plafond leningen:

Leningen plafond 2012 – 2015 €500.000,-