Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Verordening lijkbezorgingsrechten I

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening lijkbezorgingsrechten I
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten I
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De tekst van deze verordening bevat wijzigingen als bedoeld in de Verordening tot wijziging van belastingverordening 2010, raadsbesluit nummer 09/91, vastgesteld 17 december 2009.

Deze regeling is vervangen door de Verordening lijkbezorgingsrechten 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet artikel 229
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-200801-01-2016Nieuwe regeling

11-12-2008

Voorschotense Courant 17 december 2008

NC/08-469 ; Fin-09b.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten I

Besluit van de gemeenteraad van Zoeterwoude

Registratienummer NC/08-56

 

De raad van de gemeente Zoeterwoude,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2008 met nummer NC/08-469,

 

gelet op de artikel 229 van de Gemeentewet,

voorts gelet op (de vierde tranche van) de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten dient te worden geregeld,

 

besluit vast te stellen de:

Verordening lijkbezorgingsrechten I

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   begraafplaats: de algemene begraafplaats Zuidbuurt te Zoeterwoude-dorp, zoals aangegeven op bijgaande situatieschets.

  • b.

   algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer, niet zijnde een eigen graf, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

  • c.

   Tarieventabel: artikel 6 van de vigerende Tarieventabel belastingen en rechten, als vastgesteld door de Gemeenteraad.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt de as van een gecremeerd lijk aangemerkt als een lijk. Het voorwerp tot bewaring van de as wordt als een lijkkist beschouwd, terwijl het bijzetten van een verast lijk gelijkgesteld wordt met begraven.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de algemene begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De lijkbezorgingsrechten worden geheven naar tarieven zoals vermeld in de Tarieventabel.

 • 2.

  De Tarieventabel wordt vastgesteld bij afzonderlijk raadsbesluit en maakt deel uit van deze verordening.

 • 3.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de Tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 van de Tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

Alle rechten als bedoeld in de tarieventabel, worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld voor alle rechten

Alle rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak, bij de aanvang van de belastingplicht, bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

De aanslag dient te worden betaald in één termijn. Deze termijn vervalt zes weken na de dagtekening van de aanslag.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2008 van 6 december 2007 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening lijkbezorgingsrechten I'.Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2008.

De griffier,

A.J. Niesthoven

De voorzitter,

E.G.E.M. Bloemen

Tarieventabel 2010 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten I

[Tarieventabel zoals opgenomen in de Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel belastingen en rechten 2010, raadsbesluit nummer 09/91, vastgesteld 17 december 2009.]

 

1

Verlenen van rechten

 

1.1

voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt eenmalig en ineens geheven:

 

1.1.1

voor een algemeen graf, gedurende 10 jaar

€ 396,75

1.1.2

voor een algemeen graf, gedurende 20 jaar

€ 793,50

2

Begraven

 

2.1

voor het begraven van een lijk wordt geheven

€ 501,25

2.2

voor het begraven van een lijk van een kind beneden een jaar wordt geheven

€ 247,50

2.3

voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1 en 2.2 verhoogd met

50%

2.4

onder buitengewone uren wordt verstaan:

 

 

a.uren buiten de periode tussen 9.00 uur en 15.30 uur op maandag tot en met en met vrijdag

 

b.uren op zaterdag, zondag en feestdagen

2.5

de verhoging als genoemd onder 2.3 wordt niet toegepast als het begraven tijdens de buitengewone uren geschiedt op last van de burgemeester

 

3

Grafdekking en onderhoud

 

3.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of het vernieuwen van een gedenkteken als bedoeld in artikel 17 van de Beheersverordening algemene begraafplaats Zoeterwoude 1999 wordt geheven

€ 51,50

3.2

Voor het door de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt gelijktijdig met het verlenen van het uitsluitend recht, eenmalig en ineens de onderstaande rechten geheven:

 

3.2.1

voor een algemeen graf, gedurende 10 jaar

€ 267,75

3.2.2

voor een algemeen graf, gedurende 20 jaar

€ 535,75

4

Inschrijven en overboeken van het uitsluitend recht van graven

 

4.1

Voor het inschrijven en overboeken van het uitsluitend recht van graven als bedoeld in Hoofdstuk 1 van dit artikel in een daartoe bestemd register wordt geheven

€ 34,00

5

Opgraven, herbegraven en ruimen

 

5.1

Voor het opgraven van een lijk, voor het herbegraven in hetzelfde graf en voor het herbegraven in een ander graf wordt geheven

€ 1.601,50

5.2

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven

€ 1.601,50

6

Overige bepalingen

 

6.1

Voor het verwijderen van grafbedekking zoals bedoeld in artikel 19 lid 2 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Zoeterwoude 1999 wordt een recht geheven per uur van

€ 41,50