Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

De verordening marktgeld I

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe verordening marktgeld I
CiteertitelVerordening marktgeld I
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De tekst van deze verordening bevat wijzigingen als bedoeld in de Verordening tot wijziging van belastingverordeningen 2010, raadsbesluit nummer 09/91, vastgesteld 17 december 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 228
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2008nieuwe regeling

11-12-2008

Voorschotense Courant, 17-12-2008

NC/08-469 ; Fin-12b

Tekst van de regeling

Intitulé

De verordening marktgeld I

Besluit van de gemeenteraad van Zoeterwoude

Registratienummer NC/08-56

 

De raad van de gemeente Zoeterwoude,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2008 met nummer NC-08/469,

 

gelet op de artikelen 228 van de Gemeentewet,

voorts gelet op (de vierde tranche van) de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat de heffing en invordering van de marktgeld dient te worden geregeld,

 

besluit vast te stellen de:

De verordening marktgeld I

Artikel 1 Belastbaar feit

Ter zake van het innemen van een (vaste) standplaats, als bedoeld in artikel 1 van de Verordening warenmarkt, op het voor het houden van de wekelijkse algemene markten aangewezen terrein, wordt onder de naam van marktgeld een recht geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, aan wie een (vaste) staanplaats op de markt is toegewezen.

Artikel 3 Heffingsmaatstaf en tarieven

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven naar de heffingsmaatstaven en tarieven zoals vermeld in de Tarieventabel.

 • 2.

  Voor de toepassing van de Tarieventabel wordt een gedeelte van een dag of van een gedeelte van een strekkende meter aangemerkt als een dag respectievelijk een strekkende meter.

 • 3.

  Het aantal strekkende meters grond, waarover een standplaats wordt ingenomen wordt gemeten langs de frontbreedte van de standplaats.

 • 4.

  De Tarieventabel wordt vastgesteld bij afzonderlijk raadsbesluit en maakt deel uit van deze verordening.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1.

  Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt het model van de in het eerste lid bedoelde bescheiden vast.

Artikel 5 Termijn van betaling

De aanslag dient te worden betaald in één termijn. Deze termijn vervalt zes weken na de dagtekening van de aanslag.

Artikel 6 Teruggaaf van belasting

Indien van een standplaats als gevolg van niet aan belastingplichtige te wijten omstandigheden geen gebruik wordt of kan worden gemaakt, vindt op aanvraag teruggaaf plaats naar evenredigheid van het aantal keren dat van de (vaste) standplaats geen gebruik is gemaakt.

Artikel 7 Nadere regels door college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgeld.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening op de heffing en invordering marktgelden in Zoeterwoude 2008 van 6 december 2007 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgeld I'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2008.

De griffier,

A.J. Niesthoven

De voorzitter,

E.G.E.M. Bloemen

Tarieventabel 2010 behorende bij de Verordening marktgeld I

[Tarieventabel opgenomen in de Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel belastingen en rechten 2010, raadsbesluit nummer 09/91, vastgesteld 17 december 2009.]

 

Het marktgeld bedraagt voor iedere strekkende meter grond per dag:

€ 1,42.