Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Reiskostenregeling voor woon-werkverkeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReiskostenregeling voor woon-werkverkeer
CiteertitelReiskostenregeling voor woon-werkverkeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet,artikel160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-200901-01-2016Nieuwe regeling

24-02-2009

Onbekend

BMO-39

Tekst van de regeling

Intitulé

Reiskostenregeling voor woon-werkverkeer

Reiskostenregeling voor woon-werkverkeer

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude;

gehoord de ondernemingsraad;

 

besluiten:

vast te stellen de “Reiskostenregeling voor woon-werkverkeer”

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • .

  Werknemer: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder a. van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling.

  Hij of zij met wie een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voorbepaalde tijd met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd naar burgerlijk recht als bedoeld in artikel 2:5 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling is gesloten.

 • ·

  Werkgever: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude.

 • ·

  Reisafstand: de enkele reisafstand, tot maximaal 25 kilometer, tussen de woning van de werknemer en de plaats van tewerkstelling gemeten langs de kortste route.

 • ·

  Reiskostenvergoeding: tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning van de medewerker en de plaats van tewerkstelling.

 • ·

  Plaats van tewerkstelling: het gemeentehuis van de gemeente Zoeterwoude of een met name genoemde afdeling daarvan, waar de medewerker gewoonlijk de werkzaamheden verricht.

 • ·

  CAR/UWO: de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling en de uitwerkingsovereenkomst.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders kennen de werknemer, die geen verplichting is opgelegd om in of in de nabijheid van de plaats van tewerkstelling te gaan wonen als bedoeld in artikel 15:1:17 van de CAR/UWO, een reiskostenvergoeding toe.

Artikel 3 Vergoeding reiskosten woon-werk

 • 1.

  De werknemer die met het openbaar vervoer reist ontvangt per maand een vergoeding van de gemaakte kosten Voor deze vergoeding dient de medewerker de openbaar vervoerbewijzen in te leveren bij de werkgever.

 • 2.

  De werknemer die met een eigen vervoermiddel reist ontvangt maandelijks een vaste onbelaste vergoeding zoals vermeld in het Handboek Loonheffingen, methode 1.

 • 3.

  Per werkdag worden niet meer kilometers vergoed dan twee maal de enkele reisafstand.

 • 4.

  De werknemer die een deel van de reisafstand met het openbaar vervoer reist en een deel van de reisafstand met een eigen vervoermiddel, krijgt de kosten van het openbaar vervoer, tegen inlevering van de openbaar vervoerbewijzen, volledig vergoed. Daarnaast worden de kilometers over de reisafstand die afgelegd zijn met het eigen vervoer vergoed conform het bedrag per kilometer zoals vermeld in het Handboek Loonheffingen.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Indien toepassing van deze regeling zou leiden tot een onredelijke situatie voor een of meerdere werknemers, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze regeling.

 • 3.

  In geval van discussie over de reisafstand zoals genoemd in artikel 1 van deze regeling beslissen burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Reiskostenregeling voor woon-werkverkeer” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Vastgesteld in de vergadering van 24 februari 2009.

Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

de secretaris,

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst

de burgemeester,

E.G.E.M. Bloemen