Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Regeling buitengewoon verlof voor de gemeente Zoeterwoude

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling buitengewoon verlof voor de gemeente Zoeterwoude
CiteertitelRegeling buitengewoon verlof voor de gemeente Zoeterwoude 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van bekendmaking is niet te achterhalen.

De datum inwerkingtreding van deze regeling kan niet worden achterhaald en is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst artikel 6:4, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-200701-01-2020nieuwe regeling

06-03-2007

Onbekend.

BMO-43

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling buitengewoon verlof voor de gemeente Zoeterwoude

REGELING BUITENGEWOON VERLOF

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude;

gehoord de ondernemingsraad van de gemeente Zoeterwoude;

gelet op artikel 6:4 lid 2 van de CAR/UWO;

 

Besluiten vast te stellen de Regeling buitengewoon verlof voor de gemeente Zoeterwoude.

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING

REGELING BUITENGEWOON VERLOF

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude;

gehoord de ondernemingsraad van de gemeente Zoeterwoude;

gelet op artikel 6:4 lid 2 van de CAR/UWO;

Besluiten vast te stellen de Regeling buitengewoon verlof voor de gemeente Zoeterwoude.

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Werknemer: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder a. van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst met een vaste aanstelling of een tijdelijke aanstelling; Hij of zij met wie een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar burgerlijk recht als bedoeld in artikel 2:5 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkingsovereenkomst is gesloten;

 • b.

  Werkgever: burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude.

2. BUITENGEWOON VERLOF

Artikel 2

Deze regeling geeft uitvoering aan artikel 6:4 lid 2 van de Collectieve arbeidsvoorwaarden-regeling en Uitwerkingsovereenkomst.

Artikel 3

Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten wordt aan de werknemer door de werkgever buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verleend:

 • 1.

  Bij examens voor opleidingen, cursussen etc., waarvan de kosten worden vergoed door de werkgever, zoveel verlof als nodig is om het examen te kunnen afleggen tot een maximum van één werkdag.

 • 2.

  Bij een 25 en 40 jarig jubileum o.a. huwelijk, partnerregistratie, gemeente- of overheidsdienst één werkdag indien de datum van dit jubileum op een werkdag van de medewerker valt.

 • 3.

  Op de verjaardag van de medewerker één uur, mits de verjaardag valt op een werkdag van de medewerker.

 • 4.

  Op bevrijdingsdag (5 mei) en Goede Vrijdag. Wanneer op deze dagen normaal niet wordt gewerkt vindt geen compensatie plaats.

 • 5.

  Op de dag van de Sint Nicolaasviering (5 december), de dag voor Kerstmis (24 december) en op oudejaarsdag (31 december), wordt de werktijd beëindigd om 15.00 uur waarbij de werknemer tot 16.00 uur werktijd mag schrijven.

 • 6.

  Op de dag waarop Leiden’s Ontzet wordt gevierd (3 oktober) eindigt de werktijd om 12.00 uur. Wanneer op deze dag wordt gewerkt, wordt vier uur verlof verleend.

 • 7.

  Bij een bezoek aan een arts, specialist, tandarts, fysiotherapeut of andere bezoeken aan een medicus alsmede voor het geven van bloed aan een bloedbank, zoveel verlof als daarvoor nodig is, tot een maximum van twee uren per consult.

 • 8.

  Bij deelname aan een jeugdkamp of activiteit van een instelling, vereniging of instantie die een algemeen maatschappelijk belang/doel dient, verlof tot een maximum van vijf dagen per jaar.

 • 9.

  Bij deelname aan een nationale op een jaarlijkse wedstrijdkalender staande gemeentelijke sportwedstrijd een halve dag per jaar.

 • 10.

  Bij deelname aan de jaarlijkse herhalingscursus EHBO, die in de avonduren wordt gevolgd, twee dagen per jaar, indien het (herhalings)examen met goed gevolg wordt afgelegd.

 • 11.

  Bij deelname aan de jaarlijkse uitgaansdag, georganiseerd door de personeelsvereniging van de gemeente Zoeterwoude, de werkdag waarop deze wordt gehouden. (Deeltijders die op deze dag niet werken maar toch meegaan worden niet gecompenseerd).

 • 12.

  Bij deelname aan het jaarlijks te houden afdelingsuitje maximaal een halve werkdag. Deeltijders die op deze dag niet werken maar toch meegaan worden gecompenseerd na rato van het aantal te werken uren.

 • 13.

  Bij deelname aan de kerstbijeenkomst een compensatie van twee uren.

3. SLOTBEPALINGEN

Artikel 4

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet of leidt tot een onredelijke situatie voor één of meerdere werknemers, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 5

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling buitengewoon verlof voor de gemeente Zoeterwoude 2007”.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking op de dag na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders van Zoeterwoude.

Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

de secretaris,

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst

de burgemeester,

E.G.E.M. Bloemen