Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

verordening regelende de tegemoetkoming in de kosten van ondersteuning aan politieke fracties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingverordening regelende de tegemoetkoming in de kosten van ondersteuning aan politieke fracties
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 147

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-200103-07-2003Voorschotense Courant

12-07-2001

Onbekend

cs/01-1234a BMO/4a

Tekst van de regeling

Intitulé

verordening regelende de tegemoetkoming in de kosten van ondersteuning aan politieke fracties

Nr. cs/01-1234b

 

De raad van de Gemeente Zoeterwoude;

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juli 2001, nr. cs/01-1234a;

 

Gelet op artikel 147 van de gemeentewet;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende verordening regelende de tegemoetkoming in de kosten van ondersteuning aan politieke fracties.

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

Politieke groepering: een groepering die is ingeschreven in één van de registers bedoeld in de artikelen G1, G2 en G3 van de Kieswet.

 

Fractie: het lid of de gezamenlijke leden van een politieke groepering, dat (die) in de raad van de gemeente zitting heeft (hebben) namens die groepering.

Artikel 2

Aan elke politieke groepering vertegenwoordigd in de gemeenteraad, op grond van de uitslag van de laatstgehouden verkiezingen van de leden van de gemeenteraad, wordt van gemeentewege een tegemoetkoming verleend in de kosten, welke de groepering maakt voor ondersteuning bij haar werkzaamheden.

Artikel 3
 • 1.

  Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van een basisbedrag van f.1.250,-- (€ 567,23) per politieke groepering per kalenderjaar, vermeerderd met een bedrag per kalenderjaar van f 250,-- (€ 113,45) voor elk raadslid, dat aangesloten is bij de groepering.

 • 2.

  Bij de vaststelling van de tegemoetkoming worden de leden van een groepering, die een wethoudersfunctie vervullen buiten beschouwing gelaten.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid vindt in het jaar waarin de verkiezingen van de gemeenteraad plaatsvinden berekening van de in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming plaats op de volgende wijze:

  • ·

   een naar evenredigheid van de in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming afgeleid bedrag voor de periode van 1 januari tot aan de datum van het aantreden van de nieuwe raad.

  • ·

   Een op basis van de nieuwe samenstelling van de raad naar evenredigheid van de in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming bedrag voor de periode vanaf het aantreden van de nieuwe raad tot 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

 • 4.

  Elk jaar wordt in het eerste lid genoemde tegemoetkoming verhoogd met hetzelfde percentage als waarmee jaarlijks de individuele tegemoetkoming in de kosten aan leden van de raad als bedoeld in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden wordt herzien.

Artikel 4
 • 1.

  De tegemoetkoming mag niet worden gebruikt ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven in strijd met wettelijke bepalingen;

  • b.

   giften of bijdragen aan politieke partijen dan wel met politieke partijen verbonden instellingen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten en/of goederen) geleverd ten behoeve van de raadsfractie op basis van een gespecificeerde declaratie;

  • c.

   uitgaven welke bestreden dienen te worden uit de vergoedingen die de individuele leden ingevolge de Gemeentewet toekomen.

 • 2.

  Indien in strijd wordt gehandeld met het gestelde in het eerste lid heeft de raad – al dan niet op voorstel van burgemeester en wethouders – de bevoegdheid de toekenning van de tegemoetkoming voor het volgend jaar op te schorten.

Artikel 5

Indien tijdens een kalenderjaar:

 • a.

  één of meer leden van een fractie als zelfstandige fractie gaan optreden;

 • b.

  twee of meer fracties als één fractie gaan optreden;

 • c.

  één of meer leden van een fractie zich aansluiten bij een andere fractie;

wordt met de daardoor veranderde situatie voor de berekening van de in artikel 2 bedoelde tegemoetkoming eerst rekening gehouden met ingang van het kalenderjaar volgende op de dag, waarop degene(n), die een nieuwe fractie vormt (vormen) of zich bij de fractie van een andere politieke groepering heeft (hebben) aangesloten, daarvan aan de voorzitter van de raad mededeling heeft (hebben) gedaan.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 september 2001.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de

Gemeente Zoeterwoude, gehouden op 12 juli 2001.

De secretaris,

Mw. W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst

De voorzitter,

mw. Drs. A.E. Koopmanschap