Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Afvalstoffenheffing met tariefdifferentiatie op basis van het aangeboden gewicht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAfvalstoffenheffing met tariefdifferentiatie op basis van het aangeboden gewicht
CiteertitelReglement Persoonsregistratie Tariefdifferentie gemeente Zoeterwoude
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van bekendmaking is niet te achterhalen.

De datum inwerkingtreding van deze regeling kan niet worden achterhaald en is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet persoonsregistraties, art. 19
 2. Verordening persoonsregistratie Zoeterwoude, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-1998nieuwe regeling

24-03-1998

Onbekend.

Rb-10

Tekst van de regeling

Intitulé

Afvalstoffenheffing met tariefdifferentiatie op basis van het aangeboden gewicht

REGLEMENT PERSOONSREGISTRATIE TARIEFDIFFERENTIATIE GEMEENTE

ZOETERWOUDE

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude;

 

gelet op het bepaalde in artikel 19 van de Wet persoonsregistraties en op het bepaalde in artikel 6 van de Verordening persoonsregistratie Zoeterwoude van 25 april 1991;

 

besluiten vast te stellen het volgende reglement voor de persoonsregistratie

"Afvalstoffenheffing met tariefdifferentiatie op basis van het aangeboden gewicht".

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Wet persoonsregistraties (Stb.28 december 1988, nr.665);

 • b.

  verordening: de Verordening persoonsregistratie- Zoeterwoude zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 25 april 1991;

 • c.

  houder: degene die zeggenschap heeft over de persoonsregistratie, zijnde het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de houder is belast met de dagelijkse zorg voor de registratie;

 • e.

  bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van de apparatuur onder zich heeft waarmee een persoonsregistratie wordt gevoerd.

Artikel 2 Doel van de persoonsregistratie

 • 1.

  De persoonsregistratie heeft tot doel informatie te leveren ten behoeve van de aanslagoplegging inzake de afvalstoffenheffing door de sector Middelen.

 • 2.

  De persoonsregistratie heeft tevens tot doel informatie te leveren ten behoeve van de organisatie van de inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen en van het grof huishoudelijk afval door de sector Grondgebied.

 • 3.

  De persoonsregistratie heeft voorts tot doel informatie te leveren ten behoeve van wetenschappelijk en statistisch onderzoek betreffende het afvalgedrag van de huishoudens, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • 4.

  De persoonsregistratie heeft daarnaast tot doel informatie te leveren aan de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de houder is belast met het toezicht en handhaving in het kader van de Afvalstoffenverordening Zoeterwoude 1998.

Artikel 3 Categorieën van personen opgenomen in de persoonsregistratie

De persoonsregistratie bevat uitsluitend gegevens over de personen die als belastingplichtigenworden aangemerkt in artikel 4 van de 'Verordening op de heffing en de invordering van eenafvalstoffenheffing en reinigingsrechten Zoeterwoude 1998 periode B en:

 • a.

  die gebruik maken van een perceel of een gedeelte van een perceel waarvan het groente-, fruit- en tuinafval en het overige huishoudelijk afval periodiek wordt ingezameld in een container;

 • b.

  die hebben gebruik gemaakt van de door of vanwege de gemeente geboden dienst voor het op afroep inzamelen van grof huishoudelijk afval.

Artikel 4 Soorten van gegevens, wijze van verkrijging

 • 1.
  • a.

   De persoonsregistratie bevat over de in artikel 3, onder a, bedoelde personen tenhoogste de volgende gegevens:

   • 1.

    het aantal kilogrammen groente-, fruit- en tuinafval dat is ingezameld bij elke inzamelbeurt die hiervan heeft plaats gevonden, gekoppeld aan de datum en tijd van inzameling en aan de identificatiecode van de betreffende afvalcontainer;

   • 2.

    het aantal kilogrammen van de overige afvalstoffen die zijn ingezameld bij elke inzamelbeurt die hiervan heeft plaats gevonden, gekoppeld aan de datum en tijd van inzameling en aan de identificatiecode van de betreffende afvalcontainer.

  • b.

   De persoonsregistratie bevat over de in artikel 3, onder b, bedoelde personen ten hoogste de volgende gegevens: het aantal kubieke meters grof huishoudelijk afval dat is aangeboden aan de inzamelaar die door of vanwege de gemeente de inzameling van grof huishoudelijkafval uitvoert, gekoppeld aan de naam van de aanbieder, het adres waar het afval is ingezameld, het factuuradres, de soort afval die is ingezameld volgens een gestandaardiseerde code en de postcode van het inzameladres.

 • 2.
  • a.

   De in het eerste lid, onder a, bedoelde gegevens worden verkregen door:automatische registratie van de identificatiecodes van de afvalcontainers en de doorweging vastgestelde gewichten in kilogrammen van de afvalstoffen afkomstig uitdeze afvalcontainers, door de daarvoor bestemde apparatuur op de inzamelauto, of

   door het ontbreken van een automatische registratie als geen container ter ledigingis aangeboden.

  • b.

   De in het eerste lid, onder b, bedoelde gegevens worden verkregen door: een schatting van het aangeboden volume door de inzamelaar die door of vanwege de gemeente de inzameling van grof huishoudelijk afval uitvoert en door degegevens die door de personen bij aanmelding van hun grof vuil zijn opgegeven.

Artikel 5 Het beheer van de persoonsregistratie

Beheerder van de registratie is het hoofd van de sector Grondgebied.

Artikel 6 Toegang tot de persoonsregistratie

Rechtstreeks toegang tot de registratie hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de door hem aangewezen ambtenaren werkzaam binnen zijn organisatieonderdeel;

 • c.

  anderen welke zijn aangewezen door de beheerder.

Artikel 7 Verbanden met andere registraties

Op grond van een besluit krachtens artikel 10 van de verordening worden, met het oog op het met elkaar in verband brengen, de hiernavolgende gegevens verstrekt aan de GemeentelijkeBasisadministratie, welke registratie wordt beheerd bij het team Welzijn en Burgerzaken van de sector Welzijn en Burgerij:

In verband met het koppelen van de afvalgegevens aan de personen zoals bedoeld in artikel 3, onder a, worden periodiek de automatische identificatiecodes van de afvalcontainers verstrekt.

Artikel 8 Andere verstrekkingen aan gemeentelijke organisatieonderdelen

De beheerder verstrekt op een andere wijze dan voorzien in artikel 6, onder c, en artikel 7 aangemeentelijke organisatieonderdelen de volgende persoonsgegevens:

Aan de reinigingspolitie van de Sector Stadstoezicht van de Dienst Milieu en Beheer van degemeente Leiden worden op een daartoe strekkend schriftelijk vermek gegevens verstrekt betreffende het afvalaanbod van een perceel of een gedeelte van een perceel in het geval van gerede vermoedens dat enige bepaling van de Afvalstoffenverordening Zoeterwoude wordt overtreden en aan deze gegevens behoefte bestaat teneinde voor handhaving zorg te dragen.

Artikel 9

Andere verstrekkingen aan gemeentelijke organisatieonderdelen als bedoeld in de artikelen 6, 7 en 8 vinden slechts plaats op grond van een door de houder krachtens artikel 11 van de verordening genomen besluit.

Artikel 10 Verwijdering van gegevens en vernietiging

 • 1.

  De opgenomen persoonsgegevens worden door de beheerder uit de persoonsregistratie verwijderd:

  • a.

   binnen 36 maanden na afhandeling van de belastinginvordering;

  • b.

   na een daartoe strekkend besluit van de houder.

 • 2.

  De beheerder verwijdert jaarlijks de gegevens waarvan vaststaat dat zij niet meer nodig zijn voor het doel van de registratie.

 • 3.

  De houder kan op verzoek van de beheerder bepalen dat persoonsgegevens langer opgeslagen blijven dan de in het eerste lid genoemde periode.

 • 4.

  Vernietiging van de registratie of van daarin opgenomen persoonsgegevens geschiedt met inachtneming van de Archiefwet.

Artikel 11 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische beveiliging de maatregelen als vermeld in het krachtens artikel 12 van de verordening vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 12 Verstrekking

 • 1.

  De beheerder kan aan personen of instanties buiten de gemeentelijke organisatie de volgende persoonsgegevens verstrekken: Aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, aan maatschappelijke organisaties, aan bedrijven of personen die werken in opdracht van zodanige organisaties of aan wetenschappelijke onderzoekers kunnen gegevens worden verstrekt betreffende het afvalaanbod van de percelen of de gedeelten van percelen waarvoor de registratie wordt bijgehouden, onder de voorwaarde dat de gegevens niet kunnen worden gekoppeld aan individuele percelen, gedeelten van percelen, of individuele natuurlijke personen.

 • 2.

  Andere verstrekkingen aan personen en instanties buiten de gemeentelijke organisatie door de beheerder vinden alleen plaats op basis van een besluit van de houder, als bedoeld in artikel 11van de verordening.

Artikel 13 Protocolplicht

 • 1.

  Van het verstrekken van gegevens als bedoeld in de artikelen 8, 9 en 12, tweede lid, van dit reglement houdt de beheerder een protocol bij waarin wordt vermeld aan wie, op welk tijdstip, welke persoonsgegevens zijn verstrekt, voorzover de gegevens kunnen worden gekoppeld aan individuele percelen, gedeelten van percelen, of individuele natuurlijke personen.

 • 2.

  De beheerder verwijdert ten minste jaarlijks de aantekening uit het protocol betreffende de verstrekkingen die meer dan een jaar daarvoor hebben plaatsgevonden.

Artikel 14 Rechten geregistreerde, eerste opname

 • 1.

  De beheerder stelt de geregistreerde bij het opgeven van gegevens schriftelijk in kennis van het bestaan en het doel van de registratie.

   

 • 2.

  De beheerder stelt de geregistreerde schriftelijk in kennis van de opname van de registratie wanneer deze geschiedt door overname uit een andere registratie.

   

 • 3.

  De verplichting als bedoeld in het eerste lid en het tweede lid geldt niet voorzover dein kennisstelling op grond van artikel 28, tweede lid, van de wet achterwege kan blijven.

Artikel 15 Inzage- en correctierecht

 • 1.

  Verzoeken om inzage als bedoeld in artikel 29, eerste lid en tweede lid, van de wet, en verzoeken om mededeling van derdenverstrekkingen als bedoeld in artikel 32 van de wet, kunnen worden ingediend bij de beheerder.

 • 2.

  De beheerder beslist namens de houder op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

 • 3.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 16

Verzoeken om correctie als bedoeld in artikel 31 van de wet worden schriftelijk ingediend bij de houder.

Artikel 17 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement Persoonsregistratie Tariefdifferentie gemeente Zoeterwoude".

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op 1 april 1998.

 • 3.

  Het reglement ligt ter inzage bij het openbaar register als bedoeld in hoofdstuk III van de verordening.

 

 

Zoeterwoude, 24 maart 1998

Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

De secretaris,

drs. R.J. Mauer

De burgemeester,

Mw. Drs. A.E. Koopmanschap